CN8 / NC8 - 2023 79 CN8 / NC8 - 2023 - EL 81

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

80.01 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή    
Κασσίτερος αμιγής 8001 10 00  
Κράματα κασσιτέρου 8001 20 00  
80.02 Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου 8002 00 00  
80.03 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο 8003 00 00  
80.07 Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm 8007 00 10  
Άλλα 8007 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.