CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - EL 82

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81
ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

81.01 Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Σκόνες 8101 10 00  
Άλλα    
Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση 8101 94 00  
Σύρματα 8101 96 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8101 97 00  
Άλλα    
Ράβδοι, άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες 8101 99 10  
Άλλα 8101 99 90  
81.02 Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Σκόνες 8102 10 00  
Άλλα    
Ράβδοι, άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες. 8102 94 00  
Ράβδοι, άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες 8102 95 00  
Σύρματα 8102 96 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8102 97 00  
Άλλα 8102 99 00  
81.03 Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Σκόνες 8103 20 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8103 30 00  
Άλλα    
Χωνευτήρια 8103 91 00  
Άλλα    
Ράβδοι (άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες 8103 99 10  
Άλλα 8103 99 90  
81.04 Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή    
Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο 8104 11 00  
Άλλα 8104 19 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8104 20 00  
Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες 8104 30 00  
Άλλα 8104 90 00  
81.05 Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8105 20 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8105 30 00  
Άλλα 8105 90 00  
81.06 Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 99.99 % βισμούθιο    
Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες 8106 10 10  
Άλλα 8106 10 90  
Άλλα    
Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες 8106 90 10  
Άλλα 8106 90 90  
81.08 Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8108 20 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8108 30 00  
Άλλα    
Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα 8108 90 30  
Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8108 90 50  
Σωλήνες κάθε είδους 8108 90 60  
Άλλα 8108 90 90  
81.09 Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από ένα μέρος άφνιου (κέλτιου) στα 500 μέρη ζιρκονίου 8109 21 00  
Άλλα 8109 29 00  
Απορρίμματα και θραύσματα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από ένα μέρος άφνιου (κέλτιου) στα 500 μέρη ζιρκονίου 8109 31 00  
Άλλα 8109 39 00  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από ένα μέρος άφνιου (κέλτιου) στα 500 μέρη ζιρκονίου 8109 91 00  
Άλλα 8109 99 00  
81.10 Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8110 10 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8110 20 00  
Άλλα 8110 90 00  
81.11 Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες    
Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8111 00 11  
Απορρίμματα και θραύσματα 8111 00 19  
Άλλα 8111 00 90  
81.12 Bηρύλλιο, χρώμιο, άφνιο (κέλτιο), ρήνιο, θάλλιο, κάδμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, ίνδιο και νιόβιο (κολόμβιο), καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Βηρύλλιο    
Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8112 12 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 13 00  
Άλλα 8112 19 00  
Χρώμιο    
Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες    
Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % νικέλιο 8112 21 10  
Άλλα 8112 21 90  
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 22 00  
Άλλα 8112 29 00  
Άφνιο     
Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες 8112 31 00  
Άλλα 8112 39 00  
Ρήνιο     
Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες    
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 41 10  
Άλλα 8112 41 90  
Άλλα 8112 49 00  
Θάλλιο    
Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8112 51 00  
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 52 00  
Άλλα 8112 59 00  
Κάδμιο     
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 61 00  
Άλλα    
Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 8112 69 10  
Άλλα 8112 69 90  
Άλλα    
Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες    
Απορρίμματα και θραύσματα 8112 92 21  
Άλλα    
Νιόβιο (κολόμβιο) 8112 92 40  
Ίνδιο 8112 92 81  
Γάλλιο 8112 92 89  
Βανάδιο 8112 92 91  
Γερμάνιο 8112 92 95  
Άλλα    
Γερμάνιο 8112 99 40  
Νιόβιο (κολόμβιο) 8112 99 50  
Γάλλιο, ίνδιο, βανάδιο 8112 99 70  
81.13 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα    
Σε ακατέργαστη μορφή 8113 00 20  
Απορρίμματα και θραύσματα 8113 00 40  
Άλλα 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.