CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - EL 83

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

82.01 Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, χειρός    
Φτυάρια κάθε είδους 8201 10 00 (PCE)
Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες 8201 30 00  
Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία 8201 40 00  
Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι 8201 50 00 (PCE)
Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια 8201 60 00  
Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, χειρός 8201 90 00  
82.02 Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα)    
Χειροπρίονα 8202 10 00  
Λεπίδες για κορδελοπρίονα 8202 20 00  
Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα)    
Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα 8202 31 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 8202 39 00  
Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες» 8202 40 00  
Άλλες λεπίδες πριονιών    
Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων 8202 91 00  
Άλλες    
Για την κοπή μετάλλων 8202 99 20  
Για την κοπή άλλων υλών 8202 99 80  
82.03 Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, χειρός    
Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία 8203 10 00  
Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία 8203 20 00  
Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία 8203 30 00  
Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία 8203 40 00  
82.04 Κλειδιά σύσφιγξης χειρός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι (καρυδάκια), έστω και με λαβές    
Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), χειρός    
Με σταθερό άνοιγμα 8204 11 00  
Με μεταβλητό άνοιγμα 8204 12 00  
Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι (καρυδάκια), έστω και με λαβές 8204 20 00  
82.05 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων χειρός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων ή μηχανών κοπής με έγχυση ύδατος. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι    
Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων 8205 10 00  
Σφυριά και βαριές 8205 20 00  
Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου 8205 30 00  
Κατσαβίδια 8205 40 00  
Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων χειρός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι)    
Οικιακής οικονομίας 8205 51 00  
Άλλα    
Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυψαδόρους και ζωγράφους 8205 59 10  
Άλλα 8205 59 80  
Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια 8205 60 00  
Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια 8205 70 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των διακρίσεων της κλάσης αυτής    
Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι 8205 90 10  
Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των διακρίσεων της κλάσης αυτής 8205 90 90  
82.06 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε σύνολα για τη λιανική πώληση 8206 00 00  
82.07 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία χειρός, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης    
Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης    
Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις 8207 13 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη    
Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού 8207 19 10  
Άλλα 8207 19 90  
Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλλων    
Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού 8207 20 10  
Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 8207 20 90  
Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 8207 30 10  
Άλλα 8207 30 90  
Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων    
Εργαλεία για την άντληση 8207 40 10  
Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων 8207 40 30  
Άλλα 8207 40 90  
Εργαλεία για τη διάτρηση    
Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού 8207 50 10  
Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες    
Τρυπάνια για τις οικοδομές 8207 50 30  
Άλλα    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος    
Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 8207 50 50  
Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 8207 50 60  
Από άλλες ύλες 8207 50 70  
Άλλα 8207 50 90  
Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών    
Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού 8207 60 10  
Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες    
Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 8207 60 30  
Άλλα 8207 60 50  
Εργαλεία για το άνοιγμα οπών    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 8207 60 70  
Άλλα 8207 60 90  
Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα)    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος    
Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 8207 70 10  
Από άλλες ύλες    
Φρέζες με ουρά (άκρο) 8207 70 31  
Άλλα 8207 70 37  
Άλλα 8207 70 90  
Εργαλεία για την τόρνευση    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος    
Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 8207 80 11  
Από άλλες ύλες 8207 80 19  
Άλλα 8207 80 90  
Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία    
Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού 8207 90 10  
Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες    
Λεπίδες κατσαβιδιών 8207 90 30  
Εργαλεία κοπής γραναζιών 8207 90 50  
Άλλα, με εργαζόμενο μέρος    
Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 8207 90 71  
Άλλα 8207 90 78  
Από άλλες ύλες    
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 8207 90 91  
Άλλα 8207 90 99  
82.08 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές    
Για την κατεργασία των μετάλλων 8208 10 00  
Για την κατεργασία του ξύλου 8208 20 00  
Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων 8208 30 00  
Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά 8208 40 00  
Άλλα 8208 90 00  
82.09 Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις    
Πλακίδια μετακινήσιμα 8209 00 20  
Άλλα 8209 00 80  
82.10 Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών 8210 00 00  
82.11 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους    
Συλλογές 8211 10 00  
Άλλα    
Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα 8211 91 00  
Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα 8211 92 00  
Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια 8211 93 00  
Λεπίδες 8211 94 00  
Λαβές από κοινά μέταλλα 8211 95 00  
82.12 Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)    
Ξυράφια    
Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται 8212 10 10 (PCE)
Άλλα 8212 10 90 (PCE)
Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες 8212 20 00 (100)
Άλλα μέρη 8212 90 00  
82.13 Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους 8213 00 00  
82.14 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)    
Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους 8214 10 00  
Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) 8214 20 00  
Άλλα 8214 90 00  
82.15 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη    
Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο    
Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα αντικείμενα 8215 10 20  
Άλλα    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 8215 10 30  
Άλλα 8215 10 80  
Άλλες συλλογές    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 8215 20 10  
Άλλα 8215 20 90  
Άλλα    
Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 8215 91 00  
Άλλα    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 8215 99 10  
Άλλα 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.