CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - EL 85

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

84.01 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες    
Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ) 8401 10 00  
Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους (Ευρατόμ) 8401 20 00  
Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί (Ευρατόμ) 8401 30 00 (gi)
Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) 8401 40 00  
84.02 Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»    
Ατμολέβητες    
Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους 8402 11 00  
Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους 8402 12 00  
Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες    
Λέβητες με σωλήνες καπνού 8402 19 10  
Άλλοι 8402 19 90  
Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» 8402 20 00  
Μέρη 8402 90 00  
84.03 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402    
Λέβητες    
Από χυτοσίδηρο 8403 10 10  
Άλλα 8403 10 90  
Μέρη    
Από χυτοσίδηρο 8403 90 10  
Άλλα 8403 90 90  
84.04 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών    
Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 8404 10 00  
Συμπυκνωτές ατμομηχανών 8404 20 00  
Μέρη 8404 90 00  
84.05 Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους    
Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους 8405 10 00  
Μέρη 8405 90 00  
84.06 Ατμοστρόβιλοι    
Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων 8406 10 00  
Άλλοι στρόβιλοι    
Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW 8406 81 00  
Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW 8406 82 00  
Μέρη    
Πτερύγια και ρότορες 8406 90 10  
Άλλα 8406 90 90  
84.07 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)    
Κινητήρες για αεροσκάφη 8407 10 00 (PCE)
Κινητήρες για την προώθηση πλοίων    
Εξωλέμβιου τύπου    
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm³    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW 8407 21 91 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Άλλοι 8407 29 00 (PCE)
Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87    
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 cm³    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1000 cm³    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 870110, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2800 cm³, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 8407 34 10 (PCE)
Άλλοι    
Μεταχειρισμένοι 8407 34 30 (PCE)
Καινούργιοι με κυλινδρισμό    
Που δεν υπερβαίνει τα 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Άλλοι κινητήρες    
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 870110, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2800 cm³, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 8407 90 50 (PCE)
Άλλοι    
Με ισχύ δεν υπερβαίνει τα 10 kW 8407 90 80 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Κινητήρες για την προώθηση πλοίων    
Μεταχειρισμένοι    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 11 (PCE)
Άλλοι 8408 10 19 (PCE)
Καινούργιοι, με ισχύ    
Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 23 (PCE)
Άλλοι 8408 10 27 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 31 (PCE)
Άλλοι 8408 10 39 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 41 (PCE)
Άλλοι 8408 10 49 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 51 (PCE)
Άλλοι 8408 10 59 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 61 (PCE)
Άλλοι 8408 10 69 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 71 (PCE)
Άλλοι 8408 10 79 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 1000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5000 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 81 (PCE)
Άλλοι 8408 10 89 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 5000 kW    
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 89040010 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 89061000 8408 10 91 (PCE)
Άλλοι 8408 10 99 (PCE)
Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 870110, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2500 cm³, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 8408 20 10 (PCE)
Άλλοι    
Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ    
Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW 8408 20 31 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 100 kW 8408 20 37 (PCE)
Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ    
Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW 8408 20 51 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Άλλοι κινητήρες    
Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων 8408 90 21 (PCE)
Άλλοι    
Μεταχειρισμένοι 8408 90 27 (PCE)
Καινούργιοι, με ισχύ    
Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW 8408 90 41 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 1000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408    
Κινητήρων για αεροσκάφη 8409 10 00  
Άλλα    
Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες 8409 91 00  
Άλλα 8409 99 00  
84.10 Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών    
Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1000 kW 8410 11 00  
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10000 kW 8410 12 00  
Με ισχύ που υπερβαίνει τα10000 kW 8410 13 00  
Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές 8410 90 00  
84.11 Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου    
Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως    
Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN 8411 11 00 (PCE)
Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN    
Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN 8411 12 10 (PCE)
Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN 8411 12 30 (PCE)
Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Συσκευές προώθησης διά στροβίλου    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1100 kW    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5000 kW    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Μέρη    
Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου 8411 91 00  
Άλλα 8411 99 00  
84.12 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές    
Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση 8412 10 00 (PCE)
Κινητήρες υδραυλικοί    
Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)    
Υδραυλικά συστήματα 8412 21 20  
Άλλοι 8412 21 80  
Άλλοι    
Υδραυλικά συστήματα 8412 29 20  
Άλλοι    
Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί 8412 29 81  
Άλλοι 8412 29 89  
Κινητήρες δι' αέρος    
Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 8412 31 00  
Άλλοι 8412 39 00  
Άλλοι    
Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών 8412 80 10  
Άλλοι 8412 80 80  
Μέρη    
Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση 8412 90 20  
Για κινητήρες υδραυλικούς 8412 90 40  
Άλλα 8412 90 80  
84.13 Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών    
Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη    
Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία 8413 11 00 (PCE)
Άλλες 8413 19 00 (PCE)
Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 841311 ή 841319 8413 20 00 (PCE)
Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση    
Αντλίες εκτόξευσης 8413 30 20 (PCE)
Άλλες 8413 30 80 (PCE)
Αντλίες σκυροδέματος 8413 40 00 (PCE)
Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες    
Υδραυλικά συγκροτήματα 8413 50 20  
Αντλίες δοσιμετρικές 8413 50 40 (PCE)
Άλλες    
Αντλίες με έμβολο    
Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 8413 50 61 (PCE)
Άλλες 8413 50 69 (PCE)
Άλλες 8413 50 80 (PCE)
Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες    
Υδραυλικά συγκροτήματα 8413 60 20  
Άλλες    
Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς    
Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 8413 60 31 (PCE)
Άλλες 8413 60 39 (PCE)
Αντλίες με ελάσματα    
Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 8413 60 61 (PCE)
Άλλες 8413 60 69 (PCE)
Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες 8413 60 70 (PCE)
Άλλες 8413 60 80 (PCE)
Άλλες φυγόκεντρες αντλίες    
Αντλίες βυθιζόμενες    
Μονοκυψελικές 8413 70 21 (PCE)
Πολυκυψελικές 8413 70 29 (PCE)
Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού 8413 70 30 (PCE)
Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο    
Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm 8413 70 35 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 15 mm    
Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό 8413 70 45 (PCE)
Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς    
Μονοκυψελικές    
Απλής ροής    
Μονοκόμματες 8413 70 51 (PCE)
Άλλες 8413 70 59 (PCE)
Πολλαπλών ροών 8413 70 65 (PCE)
Πολυκυψελικές 8413 70 75 (PCE)
Άλλες φυγόκεντρες αντλίες    
Μονοκυψελικές 8413 70 81 (PCE)
Πολυκυψελικές 8413 70 89 (PCE)
Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών    
Αντλίες 8413 81 00 (PCE)
Ανυψωτές υγρών 8413 82 00 (PCE)
Μέρη    
Αντλιών 8413 91 00  
Ανυψωτών υγρών 8413 92 00  
84.14 Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο. Αεροστεγή ερμάρια βιολογικής ασφάλειας, έστω και με φίλτρο    
Αντλίες κενού    
Του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών ή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη 8414 10 15 (PCE)
Άλλες    
Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots 8414 10 25 (PCE)
Άλλες    
Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης 8414 10 81 (PCE)
Άλλες 8414 10 89 (PCE)
Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες    
Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα 8414 20 20 (PCE)
Άλλες 8414 20 80 (PCE)
Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW    
Ερμητικοί ή ημιερμητικοί 8414 30 81 (PCE)
Άλλοι 8414 30 89 (PCE)
Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν    
Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m³ 8414 40 10 (PCE)
Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
Ανεμιστήρες    
Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W 8414 51 00 (PCE)
Άλλοι    
Ανεμιστήρες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για ψύξη μικροεπεξεργαστών, συσκευών τηλεπικοινωνιών, αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών ή μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών 8414 59 15 (PCE)
Άλλοι    
Αξονικοί 8414 59 25 (PCE)
Φυγοκεντρικοί 8414 59 35 (PCE)
Άλλοι 8414 59 95 (PCE)
Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Αεροστεγή ερμάρια βιολογικής ασφάλειας 8414 70 00 (PCE)
Άλλοι    
Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο    
Μονοκυψελικοί 8414 80 11 (PCE)
Πολυκυψελικοί 8414 80 19 (PCE)
Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης    
Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή    
Που δεν υπερβαίνει τα 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή    
Που δεν υπερβαίνει τα 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί    
Μονοαξονικοί 8414 80 73 (PCE)
Πολυαξονικοί    
Με κοχλίες 8414 80 75 (PCE)
Άλλοι 8414 80 78 (PCE)
Άλλοι 8414 80 80 (PCE)
Μέρη 8414 90 00  
84.15 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά    
Που έχουν σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε παράθυρο, τοίχο, οροφή ή δάπεδο και που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή είναι του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα)    
Που αποτελούν ένα μόνο σώμα 8415 10 10  
Διαιρούμενα συστήματα («split-system») 8415 10 90  
Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα 8415 20 00  
Άλλες    
Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας) 8415 81 00  
Άλλες, με ψυκτική διάταξη 8415 82 00  
Χωρίς ψυκτική διάταξη 8415 83 00  
Μέρη 8415 90 00  
84.16 Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις    
Καυστήρες υγρών καυσίμων    
Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο 8416 10 10 (PCE)
Άλλοι 8416 10 90 (PCE)
Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες    
Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου 8416 20 10 (PCE)
Άλλοι    
Μεικτοί καυστήρες 8416 20 20 (PCE)
Άλλοι 8416 20 80  
Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις 8416 30 00  
Μέρη 8416 90 00  
84.17 Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί    
Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων 8417 10 00  
Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας    
Κλίβανοι με σήραγγα 8417 20 10  
Άλλοι 8417 20 90  
Άλλοι    
Κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων 8417 80 30 (PCE)
Κλίβανοι για το ψήσιμο τσιμέντου, γυαλιού ή χημικών προϊόντων 8417 80 50 (PCE)
Άλλοι 8417 80 70  
Μέρη 8417 90 00  
84.18 Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415    
Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν ξεχωριστές εξωτερικές πόρτες ή συρτάρια, ή συνδυασμούς αυτών    
Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l 8418 10 20 (PCE)
Άλλοι 8418 10 80 (PCE)
Ψυγεία οικιακού τύπου    
Με συμπίεση    
Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l 8418 21 10 (PCE)
Άλλα    
Τύπου τραπεζιού 8418 21 51 (PCE)
Εντοιχιζόμενα 8418 21 59 (PCE)
Άλλα, με χωρητικότητα    
Που δεν υπερβαίνει τα 250 l 8418 21 91 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l 8418 21 99 (PCE)
Άλλα 8418 29 00 (PCE)
Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l    
Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l 8418 30 20 (PCE)
Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l 8418 30 80 (PCE)
Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l    
Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l 8418 40 20 (PCE)
Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l 8418 40 80 (PCE)
Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες τραπέζια και παρόμοια έπιπλα) για τη διατήρηση και την έκθεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους    
Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμιστήρα)    
Για κατεψυγμένα προϊόντα 8418 50 11 (PCE)
Άλλα 8418 50 19 (PCE)
Άλλα ψυκτικά έπιπλα 8418 50 90 (PCE)
Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες θερμότητας    
Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 8418 61 00  
Άλλα 8418 69 00  
Μέρη    
Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους 8418 91 00  
Άλλα    
Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης 8418 99 10  
Άλλα 8418 99 90  
84.19 Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης    
Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης    
Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο 8419 11 00  
Ηλιακοί θερμοσίφωνες 8419 12 00  
Άλλοι 8419 19 00  
Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων 8419 20 00  
Στεγνωτήρες    
Συσκευές λυοφιλίωσης, μονάδες κρυοξήρανσης και ξηραντήρες ψεκασμού 8419 33 00  
Άλλοι, για γεωργικά προϊόντα 8419 34 00  
Άλλοι, για το ξύλο, τις χαρόμαζες, τα χαρτιά ή τα χαρτόνια 8419 35 00  
Άλλοι 8419 39 00  
Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση 8419 40 00  
Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας    
Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας από φθοροπολυμερή των οποίων η εσωτερική διάμετρος των οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου δεν υπερβαίνει τα 3 cm 8419 50 20  
Άλλες 8419 50 80  
Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων 8419 60 00  
Άλλες συσκευές και διατάξεις    
Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων    
Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών 8419 81 20  
Άλλες 8419 81 80  
Άλλες    
Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος 8419 89 10  
Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό 8419 89 30  
Άλλες 8419 89 98  
Μέρη    
Αποστειρωτήρων της διάκρισης 84192000 8419 90 15  
Άλλα 8419 90 85  
84.20 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά    
Καλάνδρες και έλαστρα    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 8420 10 10  
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία 8420 10 30  
Άλλα    
Πλαστικοποιητές ρολού του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή υποστρωμάτων τυπωμένου κυκλώματος ή τυπωμένων κυκλωμάτων 8420 10 81  
Άλλα 8420 10 89  
Μέρη    
Κύλινδροι    
Από χυτοσίδηρο 8420 91 10  
Άλλοι 8420 91 80  
Άλλα 8420 99 00  
84.21 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων    
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια    
Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος 8421 11 00  
Στραγγιστήρια και στεγνωτήρια για ασπρόρουχα 8421 12 00 (PCE)
Άλλες    
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια 8421 19 20  
Άλλες 8421 19 70  
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών    
Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών 8421 21 00  
Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό 8421 22 00  
Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση 8421 23 00  
Άλλες    
Από φθοροπολυμερή και με φίλτρο ή μεμβράνη καθαρισμού με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 140 μm 8421 29 20  
Άλλες 8421 29 80  
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων    
Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση 8421 31 00  
Καταλυτικοί μετατροπείς ή φίλτρα σωματιδίων, έστω και σε συνδυασμό μεταξύ τους, για τον καθαρισμό ή το φιλτράρισμα καυσαερίων που προέρχονται από κινητήρες εσωτερικής καύσης 8421 32 00  
Άλλες    
Με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα και με εσωτερική διάμετρο οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm 8421 39 15  
Άλλες    
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα 8421 39 25  
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων    
Με καταλυτική μέθοδο 8421 39 35  
Άλλες 8421 39 85  
Μέρη    
Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια 8421 91 00  
Άλλα    
Μέρη μηχανών και συσκευών της διάκρισης 84212920 ή 84213915 8421 99 10  
Άλλα 8421 99 90  
84.22 Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά    
Πλυντήρια πιάτων    
Οικιακού τύπου 8422 11 00 (PCE)
Άλλες 8422 19 00 (PCE)
Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων 8422 20 00  
Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά 8422 30 00  
Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ) 8422 40 00  
Μέρη    
Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών 8422 90 10  
Άλλα 8422 90 90  
84.23 Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά    
Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως    
Ζυγαριές οικιακής χρήσεως 8423 10 10 (PCE)
Άλλες 8423 10 90 (PCE)
Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων    
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους 8423 20 10 (PCE)
Άλλες 8423 20 90 (PCE)
Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων    
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους 8423 30 10 (PCE)
Άλλες 8423 30 90 (PCE)
Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως    
Με δυνατότητα ζυγίσεως που δεν υπερβαίνει τα 30 kg    
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους    
Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς 8423 81 21 (PCE)
Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων 8423 81 23 (PCE)
Ζυγαριές καταστημάτων 8423 81 25 (PCE)
Άλλες 8423 81 29 (PCE)
Άλλες 8423 81 80 (PCE)
Με δυνατότητα ζυγίσεως που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5000 kg    
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών, εκτός των μηχανών ζύγισης μηχανοκίνητων οχημάτων 8423 82 20 (PCE)
Άλλες    
Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς 8423 82 81 (PCE)
Άλλες 8423 82 89 (PCE)
Άλλες    
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους 8423 89 20 (PCE)
Άλλες 8423 89 80 (PCE)
Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως    
Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως των διακρίσεων 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ή 84238920 8423 90 10  
Άλλα 8423 90 90  
84.24 Μηχανικές συσκευές (έστω και χειρός) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως    
Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι 8424 10 00  
Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές 8424 20 00  
Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως    
Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα    
Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης 8424 30 01 (PCE)
Άλλες 8424 30 08 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Με πιεσμένο αέρα 8424 30 10  
Άλλες 8424 30 90  
Συσκευές ψεκασμού ή ραντισμού για τη γεωργία ή την κηπουρική    
Φορητοί ψεκαστήρες 8424 41 00 (PCE)
Άλλα    
Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες 8424 49 10 (PCE)
Άλλα 8424 49 90 (PCE)
Άλλες συσκευές    
Για τη γεωργία ή την κηπουρική    
Συσκευές ποτίσματος 8424 82 10  
Άλλα 8424 82 90  
Άλλες    
Μηχανικές συσκευές για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8424 89 40  
Άλλες 8424 89 70  
Μέρη    
Μέρη των μηχανικών συσκευών της διάκρισης 84248940 8424 90 20  
Άλλα 8424 90 80  
84.25 Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει    
Πολύσπαστα    
Με ηλεκτρικό κινητήρα 8425 11 00 (PCE)
Άλλα 8425 19 00 (PCE)
Βαρούλκα. Εργάτες    
Με ηλεκτρικό κινητήρα 8425 31 00 (PCE)
Άλλα 8425 39 00 (PCE)
Γρύλοι εν γένει    
Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία 8425 41 00 (PCE)
Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί 8425 42 00 (PCE)
Άλλοι 8425 49 00 (PCE)
84.26 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί    
Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών    
Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα 8426 11 00  
Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών 8426 12 00  
Άλλα 8426 19 00  
Γερανοί με πυργίσκο 8426 20 00  
Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες 8426 30 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες    
Πάνω σε ελαστικούς τροχούς 8426 41 00  
Άλλες 8426 49 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα    
Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος 8426 91 10 (PCE)
Άλλες 8426 91 90  
Άλλες 8426 99 00  
84.27 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως    
Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα    
Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο 8427 10 10 (PCE)
Άλλα 8427 10 90 (PCE)
Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα    
Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο    
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάθε είδους 8427 20 11 (PCE)
Άλλα 8427 20 19 (PCE)
Άλλα 8427 20 90 (PCE)
Άλλα τροχοφόρα φορεία 8427 90 00 (PCE)
84.28 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)    
Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου    
Ηλεκτρικοί 8428 10 20  
Άλλοι 8428 10 80  
Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα    
Για προϊόντα χύμα 8428 20 20  
Άλλες 8428 20 80  
Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα    
Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες 8428 31 00  
Άλλες, με κάδο 8428 32 00  
Άλλες, με ταινία ή ιμάντα 8428 33 00  
Άλλες    
Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους 8428 39 20  
Άλλες 8428 39 90  
Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια 8428 40 00  
Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους 8428 60 00  
Βιομηχανικά ρομπότ 8428 70 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση    
Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα 8428 90 71  
Άλλοι 8428 90 79  
Άλλες 8428 90 90  
84.29 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα    
Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers)    
Με ερπύστριες 8429 11 00 (PCE)
Άλλες 8429 19 00 (PCE)
Ισοπεδωτήρες 8429 20 00 (PCE)
Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων) 8429 30 00 (PCE)
Συμπιεστές και οδοστρωτήρες    
Οδοστρωτήρες    
Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις 8429 40 10 (PCE)
Άλλοι 8429 40 30 (PCE)
Συμπιεστές 8429 40 90 (PCE)
Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές    
Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης    
Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες 8429 51 10 (PCE)
Άλλοι    
Φορτωτές με ερπύστριες 8429 51 91 (PCE)
Άλλοι 8429 51 99 (PCE)
Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360°    
Εκσκαφείς με ερπύστριες 8429 52 10 (PCE)
Άλλα 8429 52 90 (PCE)
Άλλα 8429 59 00 (PCE)
84.30 Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες    
Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων 8430 10 00 (PCE)
Εκχιονιστήρες 8430 20 00 (PCE)
Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών    
Αυτοπροωθούμενες 8430 31 00  
Άλλες 8430 39 00  
Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει    
Αυτοπροωθούμενες 8430 41 00  
Άλλες 8430 49 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες 8430 50 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες    
Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση 8430 61 00 (PCE)
Άλλες 8430 69 00  
84.31 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430    
Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425 8431 10 00  
Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427 8431 20 00  
Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428    
Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες 8431 31 00  
Άλλα 8431 39 00  
Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430    
Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες 8431 41 00  
Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) 8431 42 00  
Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 843041 ή 843049 8431 43 00  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8431 49 20  
Άλλα 8431 49 80  
84.32 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων    
Άροτρα 8432 10 00 (PCE)
Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος    
Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές) 8432 21 00 (PCE)
Άλλα    
Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές 8432 29 10 (PCE)
Βολοκόποι 8432 29 30 (PCE)
Τσάπες με κινητήρα 8432 29 50 (PCE)
Άλλα 8432 29 90 (PCE)
Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης    
Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης χωρίς όργωμα 8432 31 00 (PCE)
Άλλα    
Μηχανήματα σποράς    
Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών 8432 39 11 (PCE)
Άλλα 8432 39 19 (PCE)
Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης 8432 39 90 (PCE)
Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων    
Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς 8432 41 00 (PCE)
Μηχανήματα διανομής λιπασμάτων 8432 42 00 (PCE)
Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις 8432 80 00  
Μέρη 8432 90 00  
84.33 Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437    
Κουρευτικές μηχανές χόρτου    
Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο    
Ηλεκτρικές 8433 11 10 (PCE)
Άλλες    
Αυτοπροωθούμενες    
Εξοπλισμένες με κάθισμα 8433 11 51 (PCE)
Άλλες 8433 11 59 (PCE)
Άλλες 8433 11 90 (PCE)
Άλλες    
Με κινητήρα    
Ηλεκτρικό 8433 19 10 (PCE)
Άλλο    
Αυτοπροωθούμενο    
Εξοπλισμένο με κάθισμα 8433 19 51 (PCE)
Άλλο 8433 19 59 (PCE)
Άλλο 8433 19 70 (PCE)
Χωρίς κινητήρα 8433 19 90 (PCE)
Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα    
Με κινητήρα 8433 20 10 (PCE)
Άλλες     
Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες 8433 20 50 (PCE)
Άλλες 8433 20 90 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων 8433 30 00 (PCE)
Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής 8433 40 00 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα    
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές 8433 51 00 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα 8433 52 00 (PCE)
Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων    
Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας 8433 53 10 (PCE)
Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων 8433 53 30 (PCE)
Άλλες 8433 53 90 (PCE)
Άλλες    
Συλλεκτικές-κοπτικές    
Αυτοκινούμενες 8433 59 11 (PCE)
Άλλες 8433 59 19 (PCE)
Άλλες 8433 59 85 (PCE)
Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων 8433 60 00  
Μέρη 8433 90 00  
84.34 Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας    
Αμελκτικές μηχανές 8434 10 00  
Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας 8434 20 00  
Μέρη 8434 90 00  
84.35 Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών    
Μηχανές και συσκευές 8435 10 00  
Μέρη 8435 90 00  
84.36 Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας    
Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα 8436 10 00  
Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία    
Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες 8436 21 00  
Άλλες 8436 29 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Για τη δασοκομία 8436 80 10 (PCE)
Άλλες 8436 80 90  
Μέρη    
Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας 8436 91 00  
Άλλα 8436 99 00  
84.37 Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα    
Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων 8437 10 00 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές 8437 80 00  
Μέρη 8437 90 00  
84.38 Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για την παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών, των ζωικών λαδιών ή λιπών ή των μικροβιακών λαδιών ή λιπών    
Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, την ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών    
Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία 8438 10 10  
Για την παρασκευή ζυμαρικών 8438 10 90  
Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας 8438 20 00  
Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία 8438 30 00  
Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία 8438 40 00  
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων 8438 50 00  
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών 8438 60 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού 8438 80 10  
Άλλες    
Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών 8438 80 91  
Άλλες 8438 80 99  
Μέρη 8438 90 00  
84.39 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού    
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 8439 10 00  
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού 8439 20 00  
Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού 8439 30 00  
Μέρη    
Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 8439 91 00  
Άλλα 8439 99 00  
84.40 Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων    
Μηχανές και συσκευές    
Διπλωτικές 8440 10 10  
Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων 8440 10 20  
Ραπτικές ή συρραπτικές 8440 10 30  
Συγκολλητικές 8440 10 40  
Άλλες 8440 10 90  
Μέρη 8440 90 00  
84.41 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου    
Μηχανές κοπής    
Κόπτες-περιτυλίκτες 8441 10 10  
Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια 8441 10 20  
Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα 8441 10 30  
Άλλες 8441 10 70  
Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων 8441 20 00  
Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση 8441 30 00  
Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι 8441 40 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές 8441 80 00  
Μέρη    
Μηχανών κοπής 8441 90 10  
Άλλα 8441 90 90  
84.42 Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)    
Μηχανές, συσκευές και υλικό 8442 30 00 (PCE)
Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού 8442 40 00  
Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα) 8442 50 00  
84.43 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα    
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442    
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφοδοτούνται με πηνία 8443 11 00 (PCE)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα 8443 12 00 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset)    
Που τροφοδοτούνται με φύλλα    
Μεταχειρισμένες 8443 13 10 (PCE)
Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων    
Που δεν υπερβαίνουν τα 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
Που υπερβαίνουν τα 53 × 75 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
Που υπερβαίνουν τα 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
Άλλες 8443 13 90 (PCE)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές 8443 14 00 (PCE)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από εκείνες που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές 8443 15 00 (PCE)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές 8443 16 00 (PCE)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές 8443 17 00 (PCE)
Άλλες    
Για εκτύπωση των υφαντικών υλών 8443 19 20 (PCE)
Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών 8443 19 40 (PCE)
Άλλες 8443 19 70 (PCE)
Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό    
Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο 8443 31 00 (PCE)
Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο    
Εκτυπωτές 8443 32 10 (PCE)
Άλλες 8443 32 80 (PCE)
Άλλες 8443 39 00 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα    
Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442    
Για συσκευές της διάκρισης  84431940 8443 91 10  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8443 91 91  
Άλλα 8443 91 99  
Άλλα    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8443 99 10  
Άλλα 8443 99 90  
84.44 Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών    
Μηχανές για τη νηματοποίηση 8444 00 10 (PCE)
Άλλες 8444 00 90 (PCE)
84.45 Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446 ή 8447    
Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών    
Λαναρίσματος (λανάρια) 8445 11 00 (PCE)
Κτενίσματος (ξάντρες) 8445 12 00 (PCE)
Πάγκοι με αξονίσκους 8445 13 00 (PCE)
Άλλες 8445 19 00 (PCE)
Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών 8445 20 00 (PCE)
Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών 8445 30 00 (PCE)
Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών 8445 40 00 (PCE)
Άλλες 8445 90 00 (PCE)
84.46 Αργαλειοί για ύφανση    
Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm 8446 10 00 (PCE)
Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες    
Με κινητήρα 8446 21 00 (PCE)
Άλλοι 8446 29 00 (PCE)
Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαΐτες 8446 30 00 (PCE)
84.47 Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών    
Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί    
Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm 8447 11 00 (PCE)
Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο    
Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο 8447 20 20 (PCE)
Άλλα 8447 20 80 (PCE)
Άλλα 8447 90 00 (PCE)
84.48 Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)    
Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447    
Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση 8448 11 00  
Άλλες 8448 19 00  
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους 8448 20 00  
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους    
Επενδύσεις λαναριών 8448 31 00  
Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών 8448 32 00  
Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς 8448 33 00  
Άλλα 8448 39 00  
Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους    
Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών 8448 42 00  
Άλλα 8448 49 00  
Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8447 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους    
Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων    
Πλατίνες 8448 51 10  
Άλλα 8448 51 90  
Άλλα 8448 59 00  
84.49 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας 8449 00 00  
84.50 Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος    
Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg    
Μηχανές εντελώς αυτόματες    
Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg    
Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά 8450 11 11 (PCE)
Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω 8450 11 19 (PCE)
Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg 8450 11 90 (PCE)
Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγιστήριο ή στεγνωτήριο 8450 12 00 (PCE)
Άλλες 8450 19 00 (PCE)
Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg 8450 20 00 (PCE)
Μέρη 8450 90 00  
84.51 Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στράγγισμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπότιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, το δίπλωμα, το κόψιμο σε σχήματα ή το οδοντώματα των υφασμάτων    
Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα 8451 10 00  
Μηχανές στεγνώματος    
Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 8451 21 00  
Άλλες 8451 29 00  
Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης 8451 30 00 (PCE)
Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή 8451 40 00  
Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων 8451 50 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινοτάπητα (linoleum) κ.λπ. 8451 80 10  
Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα 8451 80 30  
Άλλες 8451 80 80  
Μέρη 8451 90 00  
84.52 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές    
Ραπτομηχανές οικιακού τύπου    
Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα    
Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 € 8452 10 11 (PCE)
Άλλες 8452 10 19 (PCE)
Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών 8452 10 90 (PCE)
Άλλες ραπτομηχανές    
Αυτόματες μονάδες 8452 21 00 (PCE)
Άλλες 8452 29 00 (PCE)
Βελόνες για ραπτομηχανές 8452 30 00 (100)
Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους· άλλα μέρη ραπτομηχανών 8452 90 00  
84.53 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές    
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά 8453 10 00  
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων 8453 20 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές 8453 80 00  
Μέρη 8453 90 00  
84.54 Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια    
Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα 8454 10 00  
Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου 8454 20 00  
Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων    
Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση 8454 30 10  
Άλλες 8454 30 90  
Μέρη 8454 90 00  
84.55 Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών    
Έλαστρα για σωλήνες 8455 10 00  
Άλλα έλαστρα    
Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση 8455 21 00  
Έλαστρα για ψυχρή έλαση 8455 22 00  
Κύλινδροι ελάστρων    
Από χυτοσίδηρο 8455 30 10  
Από χάλυβα σφυρηλατημένο    
Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης 8455 30 31  
Κύλινδροι ψυχρής έλασης 8455 30 39  
Άλλοι 8455 30 90  
Άλλα μέρη 8455 90 00  
84.56 Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος    
Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων    
Που λειτουργούν με λέιζερ (laser)    
Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών 8456 11 10 (PCE)
Άλλες 8456 11 90 (PCE)
Που λειτουργούν με άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων    
Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών 8456 12 10 (PCE)
Άλλες 8456 12 90 (PCE)
Που λειτουργούν με υπερήχους 8456 20 00 (PCE)
Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου    
Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος 8456 30 11 (PCE)
Άλλες 8456 30 19 (PCE)
Άλλες 8456 30 90 (PCE)
Που λειτουργούν με εκτόξευση πλάσματος 8456 40 00 (PCE)
Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος 8456 50 00 (PCE)
Άλλες 8456 90 00 (PCE)
84.57 Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων    
Κέντρα μονάδων επεξεργασίας    
Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας 8457 10 10 (PCE)
Άλλα 8457 10 90 (PCE)
Μηχανές σταθερής θέσης 8457 20 00 (PCE)
Μηχανές πολλαπλών θέσεων    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8457 30 10 (PCE)
Άλλες 8457 30 90 (PCE)
84.58 Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου    
Τόρνοι οριζόντιοι    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου    
Κέντρα τόρνευσης 8458 11 20 (PCE)
Τόρνοι αυτόματοι    
Μιας ατράκτου 8458 11 41 (PCE)
Πολλών ατράκτων 8458 11 49 (PCE)
Άλλοι 8458 11 80 (PCE)
Άλλοι 8458 19 00 (PCE)
Άλλοι τόρνοι    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου    
Κέντρα τόρνευσης 8458 91 20 (PCE)
Άλλοι 8458 91 80 (PCE)
Άλλοι 8458 99 00 (PCE)
84.59 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458    
Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες 8459 10 00 (PCE)
Άλλες μηχανές διάτρησης    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8459 21 00 (PCE)
Άλλες 8459 29 00 (PCE)
Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8459 31 00 (PCE)
Άλλες 8459 39 00 (PCE)
Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8459 41 00 (PCE)
Άλλες 8459 49 00 (PCE)
Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8459 51 00 (PCE)
Άλλες 8459 59 00 (PCE)
Άλλες μηχανές εκγλυφής    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου    
Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων 8459 61 10 (PCE)
Άλλες 8459 61 90 (PCE)
Άλλες    
Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων 8459 69 10 (PCE)
Άλλες 8459 69 90 (PCE)
Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων 8459 70 00 (PCE)
84.60 Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461    
Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών     
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 12 00 (PCE)
Άλλες 8460 19 00 (PCE)
Άλλες μηχανές για τη διόρθωση     
Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 22 00 (PCE)
Άλλες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) επιφανειών με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 23 00 (PCE)
Άλλες, με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 24 00 (PCE)
Άλλες    
Για κυλινδρικές επιφάνειες 8460 29 10 (PCE)
Άλλες 8460 29 90 (PCE)
Μηχανές για το ακόνισμα    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 31 00 (PCE)
Άλλες 8460 39 00 (PCE)
Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8460 40 10 (PCE)
Άλλες 8460 40 90 (PCE)
Άλλες 8460 90 00 (PCE)
84.61 Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής 8461 20 00 (PCE)
Μηχανές ενστίξεως    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8461 30 10 (PCE)
Άλλες 8461 30 90 (PCE)
Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών    
Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών    
Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8461 40 11 (PCE)
Άλλες 8461 40 19 (PCE)
Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8461 40 31 (PCE)
Άλλες 8461 40 39 (PCE)
Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών    
Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8461 40 71 (PCE)
Άλλες 8461 40 79 (PCE)
Άλλες 8461 40 90 (PCE)
Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος    
Μηχανές για το πριόνισμα    
Με περιστροφικό/κυκλικό πριόνι (δισκοπρίονο) 8461 50 11 (PCE)
Άλλες 8461 50 19 (PCE)
Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος 8461 50 90 (PCE)
Άλλες 8461 90 00 (PCE)
84.62 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) για την κατεργασία των μετάλλων με σφυρηλάτηση ή με αποτύπωση με μήτρα (με εξαίρεση τα έλαστρα). Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες, οι γραμμές κοπής και οι γραμμές κοπής κατά μήκος) για την κατεργασία των μετάλλων μέσω κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, επιπέδωσης, κοπής, διάνοιξης οπών με στιγέα, ροκανίσματος ή βηματικής διάτμησης (με εξαίρεση τους πάγκους εφελκυσμού). Πρέσες για την κατεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω    
Μηχανές εν θερμώ διαμόρφωσης για σφυρηλάτηση ή για αποτύπωση με μήτρα (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) και σφύρες για εν θερμώ κατεργασία    
Κλειστές μηχανές για αποτύπωση με μήτρα    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 11 10 (PCE)
Άλλες 8462 11 90 (PCE)
Άλλες    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 19 10 (PCE)
Άλλες 8462 19 90 (PCE)
Μηχανές κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή επιπέδωσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καμπτικές πρέσες) για πλατέα προϊόντα    
Μηχανές διαμόρφωσης περιγράμματος    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 22 10 (PCE)
Άλλες 8462 22 90 (PCE)
Καμπτικές πρέσες με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 23 00 (PCE)
Μηχανές διαμόρφωσης ελασμάτων με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 24 00 (PCE)
Μηχανές μορφοποίησης με έλαση, με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 25 00 (PCE)
Άλλες μηχανές κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή επιπέδωσης, με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 26 00 (PCE)
Άλλες 8462 29 00 New (PCE)
Γραμμές κοπής, γραμμές κοπής κατά μήκος και άλλες μηχανές κοπής (με εξαίρεση τις πρέσες) για πλατέα προϊόντα, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τη διάνοιξη οπών με στιγέα και την κοπή    
Γραμμές κοπής και γραμμές κοπής κατά μήκος    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 32 10 (PCE)
Άλλες 8462 32 90 (PCE)
Μηχανές κοπής με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 33 00 (PCE)
Άλλες 8462 39 00 (PCE)
Μηχανές διάνοιξης οπών με στιγέα, ροκανίσματος ή βηματικής διάτμησης (με εξαίρεση τις πρέσες) για πλατέα προϊόντα, περιλαμβανομένων των μηχανών που συνδυάζουν τη διάνοιξη οπών με στιγέα και την κοπή    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 42 00 (PCE)
Άλλες 8462 49 00 (PCE)
Μηχανές για την κατεργασία σωλήνων κάθε είδους, κοίλων τμημάτων και ράβδων (με εξαίρεση τις πρέσες)    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 51 00 (PCE)
Άλλες 8462 59 00 (PCE)
Πρέσες για την εν ψυχρώ κατεργασία μετάλλων    
Υδραυλικές πρέσες    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 61 10 (PCE)
Άλλες 8462 61 90 (PCE)
Μηχανικές πρέσες    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 62 10 (PCE)
Άλλες 8462 62 90 (PCE)
Πρέσες με σερβοκινητήρα    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 63 10 (PCE)
Άλλες 8462 63 90 (PCE)
Άλλες    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 69 10 (PCE)
Άλλες 8462 69 90 (PCE)
Άλλες    
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8462 90 10 (PCE)
Άλλες 8462 90 90 (PCE)
84.63 Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη    
Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων    
Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων 8463 10 10 (PCE)
Άλλοι 8463 10 90 (PCE)
Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση 8463 20 00 (PCE)
Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος 8463 30 00 (PCE)
Άλλες 8463 90 00 (PCE)
84.64 Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού    
Μηχανές πριονίσματος 8464 10 00 (PCE)
Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα    
Για την κατεργασία γυαλιού    
Γυαλιών οπτικής 8464 20 11 (PCE)
Άλλων 8464 20 19  
Άλλες 8464 20 80  
Άλλες 8464 90 00  
84.65 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών    
Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών    
Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας 8465 10 10 (PCE)
Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας 8465 10 90 (PCE)
Κέντρα μονάδων επεξεργασίας 8465 20 00 (PCE)
Άλλες    
Μηχανές πριονίσματος    
Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα 8465 91 10 (PCE)
Μηχανές πριονίσματος με δισκοπρίονα 8465 91 20 (PCE)
Άλλες 8465 91 90 (PCE)
Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης 8465 92 00 (PCE)
Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση 8465 93 00 (PCE)
Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης 8465 94 00 (PCE)
Μηχανές διάτρησης ή εντομής 8465 95 00 (PCE)
Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα 8465 96 00 (PCE)
Άλλες 8465 99 00 (PCE)
84.66 Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων χειρός, όλων των τύπων    
Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης    
Φορείς εργαλείων    
Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών 8466 10 20  
Άλλοι    
Για τόρνους 8466 10 31  
Άλλοι 8466 10 38  
Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση 8466 10 80  
Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία    
Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων 8466 20 20  
Άλλες    
Για τόρνους 8466 20 91  
Άλλες 8466 20 98  
Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές 8466 30 00  
Άλλα    
Για μηχανές της κλάσης 8464    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8466 91 20  
Άλλα 8466 91 95  
Για μηχανές της κλάσης 8465    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8466 92 20  
Άλλα 8466 92 80  
Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461    
Μέρη και εξαρτήματα μηχανών των διακρίσεων 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 ή 846150 του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένων κυκλωμάτων, μερών της κλάσης 8517 ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών 8466 93 40  
Άλλα    
Για μηχανές της διάκρισης  84565000 8466 93 50  
Άλλα 8466 93 60  
Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463 8466 94 00  
84.67 Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι    
Με συμπιεσμένο αέρα    
Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)    
Για την κατεργασία των μετάλλων 8467 11 10  
Άλλα 8467 11 90  
Άλλα 8467 19 00  
Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα    
Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά    
Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 8467 21 10 (PCE)
Άλλα    
Ηλεκτροαντλίες 8467 21 91 (PCE)
Άλλα 8467 21 99 (PCE)
Πριόνια    
Αλυσοπρίονα 8467 22 10 (PCE)
Δισκοπριόνια 8467 22 30 (PCE)
Άλλα 8467 22 90 (PCE)
Άλλα    
Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 8467 29 20 (PCE)
Άλλα    
Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές    
Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης 8467 29 51 (PCE)
Λειαντικές μηχανές με ιμάντες 8467 29 53 (PCE)
Άλλες 8467 29 59 (PCE)
Πλάνες 8467 29 70 (PCE)
Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα 8467 29 80 (PCE)
Άλλα 8467 29 85 (PCE)
Άλλα εργαλεία    
Αλυσοπρίονα 8467 81 00 (PCE)
Άλλα 8467 89 00  
Μέρη    
Αλυσοπριόνων 8467 91 00  
Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα 8467 92 00  
Άλλα 8467 99 00  
84.68 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)    
Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι 8468 10 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο 8468 20 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές 8468 80 00  
Μέρη 8468 90 00  
84.70 Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές    
Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες 8470 10 00 (PCE)
Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές    
Που φέρουν όργανο αποτύπωσης 8470 21 00 (PCE)
Άλλες 8470 29 00 (PCE)
Άλλες υπολογιστικές μηχανές 8470 30 00 (PCE)
Αριθμητικά ταμεία 8470 50 00 (PCE)
Άλλες 8470 90 00 (PCE)
84.71 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη 8471 30 00 (PCE)
Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών    
Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασμό ή μη με μία κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου 8471 41 00 (PCE)
Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων 8471 49 00 (PCE)
Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδικών 847141 ή 847149, που φέρουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου 8471 50 00 (PCE)
Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης    
Πληκτρολόγια 8471 60 60 (PCE)
Άλλες 8471 60 70 (PCE)
Μονάδες μνήμης    
Μονάδες μνήμης κεντρικές 8471 70 20 (PCE)
Άλλες    
Μονάδες μνήμης σε δίσκους    
Οπτικούς (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικοί) 8471 70 30 (PCE)
Άλλους    
Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους 8471 70 50 (PCE)
Άλλους 8471 70 70 (PCE)
Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες 8471 70 80 (PCE)
Άλλες 8471 70 98 (PCE)
Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών 8471 80 00 (PCE)
Άλλες 8471 90 00 (PCE)
84.72 Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)    
Πολύγραφοι 8472 10 00 (PCE)
Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων 8472 30 00 (PCE)
Άλλα    
Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων 8472 90 10 (PCE)
Άλλα 8472 90 80  
84.73 Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8470 μέχρι 8472    
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8470    
Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 847010, 847021 ή 847029    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8473 21 10  
Άλλα 8473 21 90  
Άλλα    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8473 29 10  
Άλλα 8473 29 90  
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8471    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8473 30 20  
Άλλα 8473 30 80  
Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8473 40 10  
Άλλα 8473 40 80  
Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις κλάσεις 8470 μέχρι 8472    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8473 50 20  
Άλλα 8473 50 80  
84.74 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο    
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο 8474 10 00  
Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση 8474 20 00  
Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη    
Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου 8474 31 00  
Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα 8474 32 00  
Άλλες 8474 39 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους κεραμικών ζυμών 8474 80 10  
Άλλες 8474 80 90  
Μέρη    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8474 90 10  
Άλλα 8474 90 90  
84.75 Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί    
Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα 8475 10 00  
Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί    
Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους 8475 21 00  
Άλλες 8475 29 00  
Μέρη    
Μέρη μηχανών της διάκρισης 84752100 8475 90 10  
Άλλα 8475 90 90  
84.76 Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων    
Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών    
Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης 8476 21 00 (PCE)
Άλλες 8476 29 00 (PCE)
Άλλες μηχανές    
Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης 8476 81 00 (PCE)
Άλλες    
Μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων 8476 89 10 (PCE)
Άλλες 8476 89 90 (PCE)
Μέρη    
Μέρη μηχανών για τη μετατροπή νομισμάτων 8476 90 10  
Άλλα 8476 90 90  
84.77 Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Μηχανές για χύτευση με έγχυση 8477 10 00 (PCE)
Μηχανές εξώθησης (extrudeuses) 8477 20 00 (PCE)
Μηχανές για χύτευση με φύσημα 8477 30 00 (PCE)
Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση 8477 40 00 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση    
Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων 8477 51 00 (PCE)
Άλλες    
Πιεστήρια 8477 59 10 (PCE)
Άλλες 8477 59 80 (PCE)
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων    
Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών 8477 80 11 (PCE)
Άλλες 8477 80 19 (PCE)
Άλλες    
Μηχανές θρυμματισμού 8477 80 91 (PCE)
Μηχανές ανάμειξης, μάλαξης και ανάδευσης 8477 80 93 (PCE)
Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοίωσης 8477 80 95 (PCE)
Άλλες 8477 80 99  
Μέρη    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8477 90 10  
Άλλα 8477 90 80  
84.78 Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Μηχανές και συσκευές 8478 10 00  
Μέρη 8478 90 00  
84.79 Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες 8479 10 00  
Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των ζωικών, σταθερών ή μικροβιακών φυτικών λαδιών ή λιπών 8479 20 00  
Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού    
Πιεστήρια 8479 30 10  
Άλλες 8479 30 90  
Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας 8479 40 00 (PCE)
Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 8479 50 00  
Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση 8479 60 00  
Γέφυρες επιβίβασης επιβατών    
Είδους που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια 8479 71 00  
Άλλα 8479 79 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων 8479 81 00  
Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη 8479 82 00  
Ψυχρές ισοστατικές πρέσες 8479 83 00  
Άλλες    
Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων 8479 89 30  
Συστήματα κεντρικής λίπανσης 8479 89 60  
Αυτοματοποιημένες μηχανές τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8479 89 70  
Άλλες 8479 89 97  
Μέρη    
Μέρη μηχανών της διάκρισης 84798970 8479 90 15  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8479 90 20  
Άλλα 8479 90 70  
84.80 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες    
Πλαίσια χυτηρίου 8480 10 00  
Βάσεις για μήτρες 8480 20 00  
Μοντέλα για μήτρες    
Από ξύλο 8480 30 10  
Άλλα 8480 30 90  
Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια    
Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 8480 41 00  
Άλλες 8480 49 00  
Μήτρες για το γυαλί 8480 50 00  
Μήτρες για τις ορυκτές ύλες 8480 60 00  
Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες    
Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 8480 71 00  
Άλλες 8480 79 00  
84.81 Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες    
Υποβιβαστές πίεσης    
Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες 8481 10 05  
Άλλοι    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 8481 10 19  
Άλλοι 8481 10 99  
Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα    
Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό 8481 20 10  
Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα 8481 20 90  
Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 8481 30 91  
Άλλα 8481 30 99  
Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 8481 40 10  
Άλλες 8481 40 90  
Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα    
Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής    
Αναμείκτες κάθε είδους 8481 80 11  
Άλλα 8481 80 19  
Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης    
Κρουνοί θερμοστατικοί 8481 80 31  
Άλλοι 8481 80 39  
Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμος 8481 80 40  
Άλλα    
Βαλβίδες ρύθμισης    
Θερμοκρασίας 8481 80 51  
Άλλες 8481 80 59  
Άλλα    
Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου    
Από χυτοσίδηρο 8481 80 61  
Από χάλυβα 8481 80 63  
Άλλα 8481 80 69  
Κρουνοί με δικλείδες    
Από χυτοσίδηρο 8481 80 71  
Από χάλυβα 8481 80 73  
Άλλα 8481 80 79  
Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό 8481 80 81  
Κρουνοί με πεταλούδα 8481 80 85  
Κρουνοί με μεμβράνη 8481 80 87  
Άλλοι 8481 80 99  
Μέρη 8481 90 00  
84.82 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες    
Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)    
Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm 8482 10 10  
Άλλα 8482 10 90  
Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσ̀εις κώνων και κωνικών κυλίνδρων 8482 20 00  
Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού 8482 30 00  
Ρουλεμάν με βελονοειδή σώματα κυλίσεως, περιλαμβανομένων των διατάξεων με βελονοειδή σώματα κυλίσεως και κλωβό κυλίσεως 8482 40 00  
Άλλα ρουλεμάν με κυλινδρικά σώματα κυλίσεως, περιλαμβανομένων των διατάξεων με κυλινδρικά σώματα κυλίσεως και κλωβό κυλίσεως 8482 50 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν 8482 80 00  
Μέρη    
Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες    
Κύλινδροι κωνικοί 8482 91 10  
Άλλα 8482 91 90  
Άλλα 8482 99 00  
84.83 Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους    
Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι    
Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8483 10 21  
Από σφυρηλατημένο χάλυβα 8483 10 25  
Άλλοι 8483 10 29  
Αρθρωτοί άξονες 8483 10 50  
Άλλοι 8483 10 95  
Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν 8483 20 00  
Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα    
Έδρανα    
Για ρουλεμάν κάθε είδους 8483 30 32  
Άλλα 8483 30 38  
Κουζινέτα 8483 30 80  
Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους    
Οδοντωτοί τροχοί    
Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς 8483 40 21  
Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδροκωνικούς τροχούς 8483 40 23  
Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία 8483 40 25  
Άλλοι 8483 40 29  
Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρίσκους 8483 40 30  
Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας    
Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές 8483 40 51  
Άλλοι 8483 40 59  
Άλλοι 8483 40 90  
Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8483 50 20  
Άλλα 8483 50 80  
Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8483 60 20  
Άλλα 8483 60 80  
Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Μέρη    
Μέρη εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους 8483 90 20  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8483 90 81  
Άλλα 8483 90 89  
84.84 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές    
Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες) 8484 10 00  
Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές 8484 20 00  
Άλλα 8484 90 00  
84.85 Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες    
Με εναπόθεση μετάλλου 8485 10 00 (PCE)
Με εναπόθεση πλαστικών υλών ή καουτσούκ 8485 20 00 (PCE)
Με εναπόθεση γύψου, τσιμέντου, κεραμευτικών υλών ή γυαλιού    
Με εναπόθεση γύψου, τσιμέντου, ή κεραμευτικών 8485 30 10 (PCE)
Άλλα 8485 30 90 (PCE)
Άλλα    
Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων 8485 80 10 New (PCE)
Άλλα 8485 80 90 New (PCE)
Μέρη    
Μέρη μηχανών των διακρίσεων 84853010 ή 84858010 8485 90 10  
Άλλα 8485 90 90  
84.86 Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 11 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα    
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δίσκων (wafers) 8486 10 00  
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 8486 20 00  
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη 8486 30 00  
Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 11 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου 8486 40 00  
Μέρη και εξαρτήματα 8486 90 00  
84.87 Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά    
Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους    
Από ορείχαλκο 8487 10 10 (PCE)
Άλλοι 8487 10 90 (PCE)
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο 8487 90 40  
Από σίδηρο ή χάλυβα    
Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8487 90 51  
Από σφυρηλατημένο ή έκτυπο σίδηρο ή χάλυβα 8487 90 57  
Άλλα 8487 90 59  
Άλλα 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.