CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - EL 86

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

85.01 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος    
Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W    
Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W 8501 10 10 (PCE)
Άλλοι    
Κινητήρες κοινοί 8501 10 91 (PCE)
Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος 8501 10 93 (PCE)
Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 8501 10 99 (PCE)
Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος άλλες από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 8501 31 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW 8501 32 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW 8501 33 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 8501 40 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W 8501 40 80 (PCE)
Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 8501 51 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW 8501 52 30 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW 8501 52 90 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW    
Κινητήρες έλξης 8501 53 50 (PCE)
Άλλοι    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες), άλλες από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 50 W 8501 71 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει 50 W 8501 72 00 (PCE)
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος 8501 80 00 (PCE)
85.02 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί    
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος    
Με αιολική ενέργεια 8502 31 00 (PCE)
Άλλα    
Στροβιλογεννήτριες 8502 39 20 (PCE)
Άλλα 8502 39 80 (PCE)
Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 8502 40 00 (PCE)
85.03 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502    
Στεφάνες μη μαγνητικές 8503 00 10  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8503 00 91  
Άλλα 8503 00 99  
85.04 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής    
Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης    
Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή 8504 10 20 (PCE)
Άλλες 8504 10 80 (PCE)
Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 10000 kVA    
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Άλλοι μετασχηματιστές    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA    
Μετασχηματιστές μέτρησης    
Για τη μέτρηση των τάσεων 8504 31 21 (PCE)
Άλλοι 8504 31 29 (PCE)
Άλλοι 8504 31 80 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Μετατροπείς ρεύματος στατικοί    
Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών 8504 40 60 New (PCE)
Άλλοι    
Ανορθωτές 8504 40 83 New  
Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ 8504 40 85 New  
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ 8504 40 86 New  
Άλλοι 8504 40 95 New  
Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής 8504 50 00  
Μέρη    
Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής    
Πυρήνες από φερρίτη 8504 90 11  
Διελασματώσεις και πυρήνες από χάλυβα, έστω και στοιβαγμένοι ή περιελιγμένοι 8504 90 13  
Άλλα 8504 90 17  
Μετατροπέων ρεύματος στατών 8504 90 90  
85.05 Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης    
Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση    
Από μέταλλο    
Που περιέχουν νεοδύμιο, πρασεοδύμιο, δυσπρόσιο ή σαμάριο 8505 11 10 New  
Άλλοι 8505 11 90 New  
Άλλοι    
Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο 8505 19 10  
Άλλοι 8505 19 90  
Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά 8505 20 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη    
Ηλεκτρομαγνήτες. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης    
Ηλεκτρομαγνήτες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό άλλοι από τους ηλεκτρομαγνήτες της κλάσης 9018 8505 90 21  
Άλλα 8505 90 29  
Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 8505 90 50  
Μέρη 8505 90 90  
85.06 Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών    
Με διοξείδιο του μαγγανίου    
Αλκαλικές    
Κυλινδρικές 8506 10 11 (PCE)
Άλλες 8506 10 18 (PCE)
Άλλες    
Κυλινδρικές 8506 10 91 (PCE)
Άλλες 8506 10 98 (PCE)
Με οξείδιο του υδραργύρου 8506 30 00 (PCE)
Με οξείδιο του αργύρου 8506 40 00 (PCE)
Με λίθιο    
Κυλινδρικές 8506 50 10 (PCE)
Τύπου κομβίου 8506 50 30 (PCE)
Άλλες 8506 50 90 (PCE)
Αέρα-ψευδαργύρου 8506 60 00 (PCE)
Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών    
Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν υπερβαίνει όμως τα 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Άλλες 8506 80 80 (PCE)
Μέρη 8506 90 00  
85.07 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα    
Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων    
Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 8507 10 20 (PCE)
Άλλοι 8507 10 80 (PCE)
Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο    
Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 8507 20 20 (NEL)
Άλλοι 8507 20 80 (NEL)
Με καδμιονικέλιο    
Ερμητικά κλεισμένοι 8507 30 20 (PCE)
Άλλοι 8507 30 80 (NEL)
Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου 8507 50 00 (PCE)
Ιόντων λιθίου 8507 60 00 (PCE)
Άλλοι συσσωρευτές 8507 80 00 (PCE)
Μέρη    
Διαχωριστές για συσσωρευτές 8507 90 30  
Άλλα 8507 90 80  
85.08 Ηλεκτρικές σκούπες    
Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα    
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1500 W, οι οποίες διαθέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l 8508 11 00 (PCE)
Άλλες 8508 19 00 (PCE)
Άλλες ηλεκτρικές σκούπες 8508 60 00 (PCE)
Μέρη 8508 70 00  
85.09 Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508    
Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών 8509 40 00 (PCE)
Άλλες συσκευές 8509 80 00  
Μέρη 8509 90 00  
85.10 Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα    
Ξυριστικές μηχανές 8510 10 00 (PCE)
Κουρευτικές μηχανές 8510 20 00 (PCE)
Αποτριχωτικές συσκευές 8510 30 00 (PCE)
Μέρη 8510 90 00  
85.11 Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς    
Αναφλεκτήρες αφής 8511 10 00  
Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι 8511 20 00  
Διανομείς. Πηνία αφής 8511 30 00  
Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες 8511 40 00  
Άλλες γεννήτριες 8511 50 00  
Άλλες συσκευές και διατάξεις 8511 80 00  
Μέρη 8511 90 00  
85.12 Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα    
Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα 8512 10 00  
Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης 8512 20 00  
Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης    
Ειδοποιητήριες ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα 8512 30 10 (PCE)
Άλλες 8512 30 90  
Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού 8512 40 00  
Μέρη    
Συσκευών των διακρίσεων 85123010 8512 90 10  
Άλλων 8512 90 90  
85.13 Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512    
Λυχνίες 8513 10 00  
Μέρη 8513 90 00  
85.14 Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες    
Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)    
Ισοστατικές πρέσες 8514 11 00 (PCE)
Άλλα    
Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 8514 19 10 (PCE)
Άλλοι 8514 19 80 (PCE)
Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες    
Που λειτουργούν με επαγωγή 8514 20 10 (PCE)
Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες 8514 20 80 (PCE)
Άλλοι κλίβανοι    
Κλίβανοι δέσμης ηλεκτρονίων    
Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8514 31 10 (PCE)
Άλλοι 8514 31 90 (PCE)
Κλίβανοι τόξου πλάσματος και κενού    
Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8514 32 10 (PCE)
Άλλοι 8514 32 90 (PCE)
Άλλοι    
Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8514 39 10 (PCE)
Άλλοι 8514 39 90 (PCE)
Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες 8514 40 00 (PCE)
Μέρη    
Άλλων κλιβάνων των διακρίσεων 85143110, 85143210 ή 85143910 8514 90 30  
Άλλα 8514 90 70  
85.15 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων    
Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά    
Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης 8515 11 00  
Άλλες    
Μηχανές συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος 8515 19 10  
Άλλες 8515 19 90  
Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση    
Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 8515 21 00  
Άλλες 8515 29 00  
Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος    
Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 8515 31 00  
Άλλες    
Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και    
Μετασχηματιστή 8515 39 13  
Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα 8515 39 18  
Άλλες 8515 39 90  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Για την επεξεργασία των μετάλλων 8515 80 10 (PCE)
Άλλες 8515 80 90 (PCE)
Μέρη    
Μηχανών συγκόλλησης κυμάτων της διάκρισης 85151910 8515 90 20  
Άλλα 8515 90 80  
85.16 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545    
Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά    
Στιγμιαίοι 8516 10 11 (PCE)
Άλλοι 8516 10 80 (PCE)
Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις    
Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση 8516 21 00 (PCE)
Άλλες    
Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού 8516 29 10 (PCE)
Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας 8516 29 50 (PCE)
Άλλοι    
Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα 8516 29 91 (PCE)
Άλλοι 8516 29 99 (PCE)
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των χεριών    
Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών 8516 31 00 (PCE)
Άλλες συσκευές για την κόμμωση 8516 32 00  
Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών 8516 33 00 (PCE)
Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος 8516 40 00 (PCE)
Φούρνοι με μικροκύματα 8516 50 00 (PCE)
Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες    
Κουζίνες 8516 60 10 (PCE)
Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο) 8516 60 50 (PCE)
Σχάρες και ψηστιέρες 8516 60 70 (PCE)
Φούρνοι για ενσωμάτωση 8516 60 80 (PCE)
Άλλα 8516 60 90 (PCE)
Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές    
Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού 8516 71 00 (PCE)
Φρυγανιέρες 8516 72 00 (PCE)
Άλλες    
Φριτέζες 8516 79 20 (PCE)
Άλλες 8516 79 70 (PCE)
Θερμαντικές αντιστάσεις    
Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη 8516 80 20  
Άλλες 8516 80 80  
Μέρη 8516 90 00  
85.17 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα έξυπνα τηλέφωνα» (smartphones) και άλλα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα. Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από τις συσκευές των κλάσεων 8443, 8525, 8527ή 8528    
Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα έξυπνα τηλέφωνα» (smartphones) και άλλα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα    
Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό 8517 11 00 (PCE)
Έξυπνα τηλέφωνα» (smartphones) 8517 13 00 (PCE)
Άλλα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα 8517 14 00 (PCE)
Άλλες 8517 18 00  
Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής)    
Σταθμοί βάσης 8517 61 00 (PCE)
Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης 8517 62 00  
Άλλες    
Τηλέφωνα με εικόνα 8517 69 10 (PCE)
Εσωτερικά τηλέφωνα 8517 69 20  
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία 8517 69 30 (PCE)
Άλλες 8517 69 90  
Μέρη    
Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά 8517 71 00  
Άλλα 8517 79 00  
85.18 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου    
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους 8518 10 00  
Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια    
Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο 8518 21 00 (PCE)
Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο 8518 22 00 (PCE)
Άλλα 8518 29 00 (PCE)
Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα 8518 30 00  
Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας 8518 40 00 (PCE)
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου 8518 50 00 (PCE)
Μέρη 8518 90 00  
85.19 Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου    
Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλο μέσο πληρωμής    
Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος 8519 20 10 (PCE)
Άλλα    
Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 8519 20 91 (PCE)
Άλλα 8519 20 99 (PCE)
Συσκευές περιστροφής των δίσκων 8519 30 00 (PCE)
Άλλες συσκευές    
Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό 8519 81 00 (PCE)
Άλλες 8519 89 00 (PCE)
85.21 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων    
Με μαγνητικές ταινίες    
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο 8521 10 20 (PCE)
Άλλες 8521 10 95 (PCE)
Άλλες 8521 90 00 (PCE)
85.22 Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 ή 8521    
Φωνογραφικοί αναγνώστες 8522 10 00  
Άλλα 8522 90 00  
85.23 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37    
Μαγνητικά υποθέματα    
Κάρτες με μαγνητική λωρίδα 8523 21 00 (PCE)
Άλλα    
Μαγνητικές ταινίες και μαγνητικοί δίσκοι    
Μη γραμμένα 8523 29 15 (PCE)
Άλλα 8523 29 19 (PCE)
Άλλοι 8523 29 90  
Οπτικά υποθέματα    
Άγραφα    
Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που δεν υπερβαίνει τα 900 Mb, εκτός των διαγράψιμων 8523 41 10 (PCE)
Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που υπερβαίνει τα 900 Mb αλλά δεν υπερβαίνει τα 18 Gb, εκτός των διαγράψιμων 8523 41 30 (PCE)
Άλλα 8523 41 90  
Άλλα    
Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)    
Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Άλλα 8523 49 20 (PCE)
Άλλα 8523 49 90 (PCE)
Υποθέματα με ημιαγωγό    
Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό    
Μη γραμμένες 8523 51 10 (PCE)
Άλλα 8523 51 90 (PCE)
«Έξυπνες κάρτες» (smart cards) 8523 52 00 (PCE)
Άλλα    
Μη γραμμένα 8523 59 10 (PCE)
Άλλα 8523 59 90 (PCE)
Άλλα    
Μη γραμμένα 8523 80 10  
Άλλα 8523 80 90  
85.24 Μονάδες επίπεδων οθονών απεικόνισης, έστω και με ενσωματωμένες οθόνες αφής    
Χωρίς οδηγούς ή κυκλώματα ελέγχου    
Υγρών κρυστάλλων 8524 11 00 (PCE)
Οργανικών διόδων φωτοεκπομπής (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Άλλα 8524 19 00 (PCE)
Άλλα    
Υγρών κρυστάλλων 8524 91 00 (PCE)
Οργανικών διόδων φωτοεκπομπής (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Άλλα 8524 99 00 (PCE)
85.25 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες    
Συσκευές εκπομπής 8525 50 00 (PCE)
Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης 8525 60 00 (PCE)
Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες    
Προϊόντα υψηλής ταχύτητας, όπως ορίζονται στη Σημείωση διακρίσεων 1 του παρόντος Κεφαλαίου 8525 81 00 (PCE)
Άλλα, ανθεκτικά στην ακτινοβολία ή επιτρέποντα την ακτινοβολία,όπως ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 2 του παρόντος Κεφαλαίου 8525 82 00 (PCE)
Άλλα, νυχτερινής όρασης, όπως ορίζονται στη Σημείωση διακρίσεων 3 του παρόντος Κεφαλαίου 8525 83 00 (PCE)
Άλλα 8525 89 00 (PCE)
85.26 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού    
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ) 8526 10 00  
Άλλες    
Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας    
Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας 8526 91 20 (PCE)
Άλλες 8526 91 80  
Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 8526 92 00  
85.27 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή    
Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας    
Ραδιοκασετόφωνα τσέπης 8527 12 00 (PCE)
Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 8527 13 00 (PCE)
Άλλες 8527 19 00 (PCE)
Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα    
Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου    
Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS)    
Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 8527 21 20 (PCE)
Άλλες    
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης 8527 21 52 (PCE)
Άλλες 8527 21 59 (PCE)
Άλλες    
Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 8527 21 70 (PCE)
Άλλες    
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης 8527 21 92 (PCE)
Άλλες 8527 21 98 (PCE)
Άλλες 8527 29 00 (PCE)
Άλλες    
Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 8527 91 00 (PCE)
Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή 8527 92 00 (PCE)
Άλλες 8527 99 00 (PCE)
85.28 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας    
Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες    
Ικανές να συνδεθούν άμεσα με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 και σχεδιασμένες προς χρήση με αυτή 8528 42 00 (PCE)
Άλλες 8528 49 00 (PCE)
Άλλες οθόνες απεικόνισης    
Ικανές να συνδεθούν άμεσα με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 και σχεδιασμένες προς χρήση με αυτή    
Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 8528 52 10 (PCE)
Άλλες    
Με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Άλλες 8528 52 99 (PCE)
Άλλες 8528 59 00 (PCE)
Συσκευές προβολής    
Ικανές να συνδεθούν άμεσα με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 και σχεδιασμένες προς χρήση με αυτή 8528 62 00 (PCE)
Άλλες    
Μονόχρωμες 8528 69 20 (PCE)
Άλλες 8528 69 80 (PCE)
Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας    
Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης    
Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 8528 71 11 (PCE)
Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες «χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας», στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διάταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενότητας με σύστημα επικοινωνίας] 8528 71 15 (PCE)
Άλλες 8528 71 19 (PCE)
Άλλες    
Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες «χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας», στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διάταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενότητας με σύστημα επικοινωνίας] 8528 71 91 (PCE)
Άλλες 8528 71 99 (PCE)
Άλλες, έγχρωμες    
Συσκευές τηλεπροβολής 8528 72 10 (PCE)
Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής 8528 72 20 (PCE)
Άλλες    
Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας 8528 72 30 (PCE)
Με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) 8528 72 40 (PCE)
Με οθόνη τεχνολογίας πλάσματος (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Άλλες 8528 72 80 (PCE)
Άλλες, μονόχρωμες 8528 73 00 (PCE)
85.29 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8524 μέχρι 8528    
Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά    
Κεραίες    
Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα 8529 10 11  
Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 8529 10 30  
Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται 8529 10 65  
Άλλες 8529 10 69  
Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών 8529 10 80  
Άλλα 8529 10 95  
Άλλα    
Λυχνίες οργανικών διόδων φωτοεκπομπής και πίνακες οργανικών διόδων φωτοεκπομπής που προορίζονται για συσκευές των διακρίσεων 852872 ή 852873 8529 90 15  
Άλλα    
Ειδών των διακρίσεων 85241100 και 85249100 8529 90 18  
Ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που υπάγονται στις διακρίσεις 85258100, 85258200, 85258300 και 85258900· συσκευών των διακρίσεων 85256000, 85284200, 85285210 και 85286200 8529 90 20  
Άλλα    
Πλαίσια και κουτιά 8529 90 40  
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8529 90 65  
Άλλα    
Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή περισσότερες LED και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) 8529 90 91  
Άλλα    
Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση που υπάγονται στις διακρίσεις 852581, 852582, 852583 και 852589 και για συσκευές των κλάσεων 8527 και 8528 8529 90 92  
Άλλα 8529 90 97  
85.30 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της κλάσης 8608)    
Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές 8530 10 00  
Άλλες συσκευές 8530 80 00  
Μέρη 8530 90 00  
85.31 Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530    
Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια 8531 10 30 (PCE)
Άλλες 8531 10 95 (PCE)
Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED)    
Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED) 8531 20 20  
Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD)    
Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD) 8531 20 40  
Άλλοι 8531 20 95  
Άλλες συσκευές    
Κουδούνια, βομβητές, κουδούνια θύρας και παρόμοιες συσκευές 8531 80 40  
Άλλες 8531 80 70  
Μέρη 8531 90 00  
85.32 Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι    
Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος) 8532 10 00  
Άλλοι σταθεροί πυκνωτές    
Με ταντάλιο 8532 21 00  
Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο 8532 22 00  
Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση 8532 23 00  
Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις 8532 24 00  
Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη 8532 25 00  
Άλλοι 8532 29 00  
Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι 8532 30 00  
Μέρη 8532 90 00  
85.33 Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)    
Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση 8533 10 00  
Άλλες σταθερές αντιστάσεις    
Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W 8533 21 00  
Άλλες 8533 29 00  
Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη    
Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W 8533 31 00  
Άλλες 8533 39 00  
Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)    
Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W 8533 40 10  
Άλλες 8533 40 90  
Μέρη 8533 90 00  
85.34 Τυπωμένα κυκλώματα    
Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών    
Πολλαπλά κυκλώματα 8534 00 11  
Άλλα 8534 00 19  
Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία 8534 00 90  
85.35 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V    
Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 8535 10 00  
Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος    
Για τάση κατώτερη των 72,5 kV 8535 21 00  
Άλλοι 8535 29 00  
Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος    
Για τάση κατώτερη των 72,5 kV 8535 30 10  
Άλλοι 8535 30 90  
Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού 8535 40 00  
Άλλα 8535 90 00  
85.36 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών    
Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες    
Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A 8536 10 10  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 63 A 8536 10 50  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A 8536 10 90  
Διακόπτες    
Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A 8536 20 10  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A 8536 20 90  
Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων    
Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A 8536 30 10  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A 8536 30 30  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A 8536 30 90  
Ηλεκτρονόμοι    
Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V    
Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A 8536 41 10  
Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A 8536 41 90  
Άλλοι 8536 49 00  
Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος    
Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελούνται από οπτικά συζευγμένα κυκλώματα εξόδου (μεμονωμένοι διακόπτες θυρίστορ EP) 8536 50 03  
Ηλεκτρονικοί διακόπτες συμπεριλαμβανομένων των θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών διακοπτών που αποτελούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία chip on chip) 8536 50 05  
Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 11 Α 8536 50 07  
Άλλοι    
Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V    
Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου 8536 50 11  
Περιστροφικοί διακόπτες 8536 50 15  
Άλλοι 8536 50 19  
Άλλοι 8536 50 80  
Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες    
Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί)    
Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison 8536 61 10  
Άλλες 8536 61 90  
Άλλες    
Για ομοαξονικά καλώδια 8536 69 10  
Για τυπωμένα κυκλώματα 8536 69 30  
Άλλες 8536 69 90  
Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών 8536 70 00  
Άλλες συσκευές    
Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις 8536 90 01  
Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια 8536 90 10  
Σφιγκτήρας μπαταρίας του είδους που χρησιμοποιείται για μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8702, 8703, 8704 ή 8711 8536 90 40  
Άλλες 8536 90 95  
85.37 Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 8517    
Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V    
Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 8537 10 10  
Άλλα    
Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη 8537 10 91  
Διατάξεις εισαγωγής δεδομένων αφής (καλούμενες οθόνες αφής) χωρίς δυνατότητες εμφάνισης στην οθόνη, που προορίζονται για ενσωμάτωση σε συσκευές με οθόνη, οι οποίες λειτουργούν με την ανίχνευση της παρουσίας και της θέσης της επαφής στην επιφάνεια οθόνης 8537 10 95  
Άλλα 8537 10 98  
Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V    
Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV 8537 20 91  
Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537    
Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις συσκευές τους 8538 10 00  
Άλλα    
Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8538 90 11  
Άλλες 8538 90 19  
Άλλες    
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 8538 90 91  
Άλλα 8538 90 99  
85.39 Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου· φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» 8539 10 00 (PCE)
Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων    
Αλογόνων, βολφραμίου    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα 8539 21 30 (PCE)
Άλλοι, για τάση    
Που υπερβαίνει τα 100 V 8539 21 92 (PCE)
Που δεν υπερβαίνει τα 100 V 8539 21 98 (PCE)
Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V    
Με ανακλαστήρες 8539 22 10 (PCE)
Άλλοι 8539 22 90 (PCE)
Άλλοι    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα 8539 29 30 (PCE)
Άλλοι, για τάση    
Που υπερβαίνει τα 100 V 8539 29 92 (PCE)
Που δεν υπερβαίνει τα 100 V 8539 29 98 (PCE)
Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες    
Φθορισμού, θερμής καθόδου    
Με δύο κάλυκες 8539 31 10 (PCE)
Άλλοι 8539 31 90 (PCE)
Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες μετάλλων αλογονιδίων    
Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου 8539 32 20 (PCE)
Λαμπτήρες μετάλλων αλογονιδίων 8539 32 90 (PCE)
Άλλοι    
Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL) για οπίσθιο φωτισμό διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη 8539 39 20 (PCE)
Άλλοι 8539 39 80 (PCE)
Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου    
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 8539 41 00 (PCE)
Άλλοι 8539 49 00 (PCE)
Φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Μονάδες διόδου φωτοεκπομπής (LED) 8539 51 00 (PCE)
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες διόδου φωτοεκπομπής (LED) 8539 52 00 (PCE)
Μέρη    
Κάλυκες 8539 90 10  
Άλλα 8539 90 90  
85.40 Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 8539    
Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο    
Έγχρωμες 8540 11 00 (PCE)
Μονόχρωμες 8540 12 00 (PCE)
Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου    
Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης 8540 20 10 (PCE)
Άλλες 8540 20 80 (PCE)
Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, μονόχρωμοι. Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδιωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Άλλοι καθοδικοί σωλήνες 8540 60 00 (PCE)
Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλείστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα    
Μάγνετρον 8540 71 00 (PCE)
Άλλες 8540 79 00 (PCE)
Άλλες λυχνίες, κάθε είδους    
Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης 8540 81 00 (PCE)
Άλλες 8540 89 00 (PCE)
Μέρη    
Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών 8540 91 00  
Άλλα 8540 99 00  
85.41 Συσκευές ημιαγωγών (για παράδειγμα, δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, μετατροπείς με βάση ημιαγωγούς). Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες. Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED), έστω και συναρμολογημένοι με άλλες διόδους φωτοεκπομπής (LED). Συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι    
Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός (LED) 8541 10 00  
Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες    
Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W 8541 21 00  
Άλλες 8541 29 00  
Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις 8541 30 00  
Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED)    
Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) 8541 41 00  
Φωτοβολταϊκά κύτταρα, που δεν είναι συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ούτε κατασκευασμένα σε πλάκες 8541 42 00  
Φωτοβολταϊκά κύτταρα, συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες 8541 43 00  
Άλλα 8541 49 00  
Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό    
Μετατροπείς με βάση ημιαγωγούς 8541 51 00  
Άλλα 8541 59 00  
Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι 8541 60 00  
Μέρη 8541 90 00  
85.42 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα    
Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα    
Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα    
Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 12 β) 3, 4 του παρόντος κεφαλαίου    
Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs) 8542 31 11  
Άλλα 8542 31 19  
Άλλα 8542 31 90  
Μνήμες    
Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 12 β) 3, 4 του παρόντος κεφαλαίου    
Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs) 8542 32 11  
Άλλα 8542 32 19  
Άλλα    
Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs)    
Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512 Μbits 8542 32 31 (PCE)
Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Μbits 8542 32 39 (PCE)
Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs) 8542 32 45 (PCE)
Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E²PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι flash E²PROMs    
Flash E²PROMs    
Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512 Μbits 8542 32 61 (PCE)
Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Μbits 8542 32 69 (PCE)
Άλλες 8542 32 75 (PCE)
Άλλες μνήμες 8542 32 90  
Ενισχυτές    
Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs) 8542 33 10  
Άλλα 8542 33 90  
Άλλα    
Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 12 β) 3, 4 του παρόντος κεφαλαίου    
Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs) 8542 39 11  
Άλλα 8542 39 19  
Άλλα 8542 39 90  
Μέρη 8542 90 00  
85.43 Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Επιταχυντές σωματιδίων 8543 10 00  
Γεννήτριες σημάτων 8543 20 00  
Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης    
Μηχανές γαλβανοτεχνικής και ηλεκτρόλυσης του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων 8543 30 40  
Άλλες 8543 30 70  
Ηλεκτρονικά τσιγάρα και παρόμοιες προσωπικές ηλεκτρικές συσκευές άτμισης 8543 40 00  
Άλλες μηχανές και συσκευές    
Είδη ειδικά σχεδιασμένα για σύνδεση με τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές συσκευές ή μέσα ή με τηλεγραφικά ή τηλεφωνικά δίκτυα 8543 70 01  
Ενισχυτές μικροκυμάτων 8543 70 02  
Ασύρματες διατάξεις τηλεχειρισμού με υπέρυθρες για χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών 8543 70 03  
Ψηφιακές συσκευές καταγραφής δεδομένων πτήσης 8543 70 04  
Φορητή ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης που λειτουργεί με μπαταρία για την καταγραφή και την αναπαραγωγή αρχείου κειμένου, ακίνητης εικόνας ή ήχου 8543 70 05  
Ψηφιακές συσκευές επεξεργασίας σημάτων ικανές να συνδέονται με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο για τη μίξη ήχου 8543 70 06  
Φορητές διαδραστικές ηλεκτρονικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρωτίστως σχεδιασμένες για παιδιά 8543 70 07  
Μηχανές καθαρισμού με πλάσμα για την απομάκρυνση οργανικών ρυπαντών από τα δείγματα και τους φορείς δειγμάτων για ηλεκτρονικά μικροσκόπια 8543 70 08  
Διατάξεις εισαγωγής δεδομένων αφής (καλούμενες οθόνες αφής) χωρίς δυνατότητες εμφάνισης στην οθόνη, που προορίζονται για ενσωμάτωση σε συσκευές με οθόνη, οι οποίες λειτουργούν με την ανίχνευση της παρουσίας και της θέσης της επαφής στην επιφάνεια οθόνης 8543 70 09  
Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά 8543 70 10  
Ενισχυτές κεραιών 8543 70 30  
Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα 8543 70 50 (PCE)
Ηλεκτροδότες φρακτών 8543 70 60  
Άλλες 8543 70 90  
Μέρη 8543 90 00  
85.44 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης    
Σύρματα για περιτύλιξη    
Από χαλκό    
Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα 8544 11 10  
Άλλα 8544 11 90  
Άλλα 8544 19 00  
Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί 8544 20 00  
Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα 8544 30 00  
Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V    
Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες 8544 42 10  
Άλλοι 8544 42 90  
Άλλοι    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 8544 49 20  
Άλλοι    
Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm 8544 49 91  
Άλλοι    
Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 8544 49 93  
Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V 8544 49 95  
Για τάσεις 1000 V 8544 49 99  
Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000 V    
Με αγωγό από χαλκό 8544 60 10  
Με άλλους αγωγούς 8544 60 90  
Καλώδια από οπτικές ίνες 8544 70 00  
85.45 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις    
Ηλεκτρόδια    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους 8545 11 00  
Άλλα 8545 19 00  
Ψήκτρες 8545 20 00  
Άλλα    
Αντιστάσεις θερμαντικές 8545 90 10  
Άλλα 8545 90 90  
85.46 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση    
Από γυαλί 8546 10 00  
Από κεραμικό 8546 20 00  
Άλλοι    
Από πλαστικές ύλες 8546 90 10  
Άλλοι 8546 90 90  
85.47 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά    
Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό 8547 10 00  
Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες 8547 20 00  
Άλλα 8547 90 00  
85.48 Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο    
Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότητες (modules) 8548 00 20  
Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή περισσότερες LED και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) 8548 00 30  
Άλλα 8548 00 90  
85.49 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα και υπολείμματα    
Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιοιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές    
Απορρίμματα και υπολείμματα ηλεκτρικών συσσωρευτών από μόλυβδο. Χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές από μόλυβδο    
Χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές από μόλυβδο 8549 11 10  
Απορρίμματα και υπολείμματα ηλεκτρικών συσσωρευτών από μόλυβδο 8549 11 90  
Άλλα,που περιέχουν μόλυβδο,κάδμιο ή υδράργυρο    
Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 8549 12 10 (PCE)
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 8549 12 20  
Άλλα 8549 12 90  
Ταξινομημένα σύμφωνα με τη χημική σύνθεση, που δεν περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο ή υδράργυρο    
Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 8549 13 10 (PCE)
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 8549 13 20  
Άλλα 8549 13 90  
Χύμα, που δεν περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο ή υδράργυρο    
Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 8549 14 10 (PCE)
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 8549 14 20  
Άλλα 8549 14 90  
Άλλα    
Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 8549 19 10 (PCE)
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 8549 19 20  
Άλλα 8549 19 90  
Του τύπου που χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων    
Που περιέχουν στήλες, συστοιχίες στηλών, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από σωληνωτές καθοδικές λυχνίες ή άλλο ενεργό γυαλί, ή ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο ή πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs) 8549 21 00  
Άλλα 8549 29 00  
Άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις και πλάκες τυπωμένων κυκλωμάτων    
Που περιέχουν στήλες, συστοιχίες στηλών, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από σωληνωτές καθοδικές λυχνίες ή άλλο ενεργό γυαλί, ή ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο ή πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs) 8549 31 00  
Άλλα 8549 39 00  
Άλλα    
Που περιέχουν στήλες, συστοιχίες στηλών, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από σωληνωτές καθοδικές λυχνίες ή άλλο ενεργό γυαλί, ή ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο ή πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs) 8549 91 00  
Άλλα 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.