CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - EL 87

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

86.01 Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές    
Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 8601 10 00 (PCE)
Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές 8601 20 00 (PCE)
86.02 Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές    
Σιδηροδρομικές μηχανές ντίζελ-ηλεκτρικές 8602 10 00  
Άλλες 8602 90 00  
86.03 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604    
Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 8603 10 00 (PCE)
Άλλα 8603 90 00 (PCE)
86.04 Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Οχήματα επιβατών, μη-αυτοπροωθούμενα, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές, μη-αυτοπροωθούμενα    
Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια 8606 10 00 (PCE)
Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα της διάκρισης 860610 8606 30 00 (PCE)
Άλλα    
Καλυμμένα και κλειστά    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8606 91 10 (PCE)
Άλλα 8606 91 80 (PCE)
Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα) 8606 92 00 (PCE)
Άλλα 8606 99 00 (PCE)
86.07 Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές    
Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους    
Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης 8607 11 00  
Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών 8607 12 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη    
Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Tροχοί και τα μέρη τους 8607 19 10  
Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια 8607 19 90  
Φρένα και τα μέρη τους    
Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους    
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8607 21 10  
Άλλα 8607 21 90  
Άλλα 8607 29 00  
Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρουστήρες, και τα μέρη τους 8607 30 00  
Άλλα    
Για σιδηροδρομικές μηχανές    
Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους 8607 91 10  
Άλλα 8607 91 90  
Άλλα    
Κιβώτια αξόνων και μέρη τους 8607 99 10  
Άλλα 8607 99 80  
86.08 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους 8608 00 00  
86.09 Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα    
Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ) 8609 00 10 (PCE)
Άλλα 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.