CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - EL 88

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

87.01 Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709)    
Ελκυστήρες με έναν άξονα 8701 10 00 (PCE)
Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα    
Μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Καινούργιοι 8701 21 10 (PCE)
Μεταχειρισμένοι 8701 21 90 (PCE)
Εξοπλισμένοι και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση    
Καινούργιοι 8701 22 10 (PCE)
Μεταχειρισμένοι 8701 22 90 (PCE)
Εξοπλισμένοι και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση    
Καινούργιοι 8701 23 10 (PCE)
Μεταχειρισμένοι 8701 23 90 (PCE)
Μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση    
Καινούργιοι 8701 24 10 (PCE)
Μεταχειρισμένοι 8701 24 90 (PCE)
Άλλοι 8701 29 00 (PCE)
Ελκυστήρες με ερπύστριες 8701 30 00 (PCE)
Άλλοι, με κινητήρα ισχύος    
Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW    
Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι 8701 91 10 (PCE)
Άλλοι 8701 91 90 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 18 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW    
Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι 8701 92 10 (PCE)
Άλλοι 8701 92 90 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW    
Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι 8701 93 10 (PCE)
Άλλοι 8701 93 90 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 kW    
Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι 8701 94 10 (PCE)
Άλλοι 8701 94 90 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 130 kW    
Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι 8701 95 10 (PCE)
Άλλοι 8701 95 90 (PCE)
87.02 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού    
Μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8702 10 11 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8702 10 19 (PCE)
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8702 10 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8702 10 99 (PCE)
Εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
Εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
Μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση 8702 40 00 (PCE)
Άλλα    
Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8702 90 11 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8702 90 19 (PCE)
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8702 90 31 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8702 90 39 (PCE)
Άλλα 8702 90 90 (PCE)
87.03 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου station wagon και τα αγωνιστικά οχήματα    
Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα    
Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες 8703 10 11 (PCE)
Άλλα 8703 10 18 (PCE)
Άλλα οχήματα, μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες    
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1000 cm³    
Καινούργια 8703 21 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 21 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1000 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1500 cm³    
Καινούργια 8703 22 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 22 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3000 cm³    
Καινούργια    
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 8703 23 11 (PCE)
Άλλα 8703 23 19 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 23 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3000 cm³    
Καινούργια 8703 24 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 24 90 (PCE)
Άλλα οχήματα, μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1500 cm³    
Καινούργια 8703 31 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 31 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια    
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 8703 32 11 (PCE)
Άλλα 8703 32 19 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 32 90 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια    
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 8703 33 11 (PCE)
Άλλα 8703 33 19 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 33 90 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, άλλα από εκείνα που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας    
Καινούργια 8703 40 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 40 90 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, άλλα από εκείνα που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 8703 50 00 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας    
Καινούργια 8703 60 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 60 90 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 8703 70 00 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση    
Καινούργια 8703 80 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8703 80 90 (PCE)
Άλλα 8703 90 00 (PCE)
87.04 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων    
Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο    
Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες 8704 10 10 (PCE)
Άλλα 8704 10 90 (PCE)
Άλλα, μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)    
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 21 10 (PCE)
Άλλα    
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8704 21 31 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 21 39 (PCE)
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8704 21 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 21 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει του 5 t αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 22 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 22 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 22 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 23 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 23 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 23 99 (PCE)
Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες    
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 31 10 (PCE)
Άλλα    
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8704 31 31 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 31 39 (PCE)
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8704 31 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 31 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει του 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 32 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 32 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 32 99 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση    
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 41 10 (PCE)
Άλλα    
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8704 41 31 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 41 39 (PCE)
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³    
Καινούργια 8704 41 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 41 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει του 5 t αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 42 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 42 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 42 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 43 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 43 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 43 99 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση    
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 51 10 (PCE)
Άλλα    
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8704 51 31 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 51 39 (PCE)
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Καινούργια 8704 51 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 51 99 (PCE)
Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει του 5 t    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8704 52 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούργια 8704 52 91 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8704 52 99 (PCE)
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση 8704 60 00 (PCE)
Άλλα 8704 90 00 (PCE)
87.05 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια]    
Φορτηγά-γερανοί 8705 10 00 (PCE)
Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους 8705 20 00 (PCE)
Πυροσβεστικά οχήματα 8705 30 00 (PCE)
Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες) 8705 40 00 (PCE)
Άλλα    
Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν) 8705 90 30 (PCE)
Άλλα 8705 90 80 (PCE)
87.06 Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, με τον κινητήρα τους    
Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8702, 8703 ή 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm³    
Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8702 ή αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704 8706 00 11 (PCE)
Άλλες 8706 00 19 (PCE)
Άλλες    
Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703 8706 00 91 (PCE)
Άλλες 8706 00 99 (PCE)
87.07 Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης    
Των οχημάτων της κλάσης 8703    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης 8707 10 10 (PCE)
Άλλα 8707 10 90 (PCE)
Άλλα    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8707 90 10 (PCE)
Άλλα 8707 90 90 (PCE)
87.08 Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705    
Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 10 10  
Άλλα 8708 10 90  
Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης)    
Ζώνες ασφαλείας    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 21 10 (PCE)
Άλλα 8708 21 90 (PCE)
Πρόσθια αλεξήνεμα (παρμπρίζ), οπίσθια παράθυρα και άλλα παράθυρα, που προσδιορίζονται στη Σημείωση διακρίσεων 1 του παρόντος Κεφαλαίου    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 22 10  
Άλλα 8708 22 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 29 10  
Άλλα 8708 29 90  
Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 30 10  
Άλλα    
Για δισκόφρενα 8708 30 91  
Άλλα 8708 30 99  
Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 40 20  
Άλλα    
Κιβώτια ταχυτήτων 8708 40 50  
Μέρη    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 40 91  
Άλλα 8708 40 99  
Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος. Μέρη αυτών    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 50 20  
Άλλα    
Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος 8708 50 35  
Μέρη    
Από χάλυβες έκτυπους 8708 50 55  
Άλλα    
για άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματοςτος 8708 50 91  
Άλλα 8708 50 99  
Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 70 10  
Άλλα    
Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο 8708 70 50  
Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 8708 70 91  
Άλλα 8708 70 99  
Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)]    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 80 20  
Άλλα    
Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 8708 80 35  
Σταθεροποιητικοί δοκοί. Αντιστρεπτικές ράβδοι 8708 80 55  
Άλλα    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 80 91  
Άλλα 8708 80 99  
Άλλα μέρη και εξαρτήματα    
Ψυγεία και τα μέρη τους    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 91 20  
Άλλα    
Ψυγεία 8708 91 35  
Μέρη    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 91 91  
Άλλα 8708 91 99  
Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 92 20  
Άλλα    
Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης 8708 92 35  
Μέρη    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 92 91  
Άλλα 8708 92 99  
Συμπλέκτες και τα μέρη τους    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 93 10  
Άλλα 8708 93 90  
Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυτών    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 94 20  
Άλλα    
Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως 8708 94 35  
Μέρη    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 94 91  
Άλλα 8708 94 99  
Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 95 10 (PCE)
Άλλα    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 95 91  
Άλλα 8708 95 99  
Άλλα    
Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 870110,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 8708 99 10  
Άλλα    
Από χάλυβα έκτυπο 8708 99 93  
Άλλα 8708 99 97  
87.09 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους    
Οχήματα    
Ηλεκτρικά    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8709 11 10 (PCE)
Άλλα 8709 11 90 (PCE)
Άλλα    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8709 19 10 (PCE)
Άλλα 8709 19 90 (PCE)
Μέρη 8709 90 00  
87.10 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους 8710 00 00  
87.11 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο καλάθι (side-car). Πλάγια καλάθια (side-cars)    
Με εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
Με εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³    
Σκούτερ 8711 20 10 (PCE)
Άλλα, με κυλινδρισμό    
Που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Που υπερβαίνει τα 125 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
Με εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm³    
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
Με εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
Με εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
Με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση    
Δίτροχα, τρίτροχα και τετράτροχα ποδήλατα, με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 250 watt 8711 60 10 (PCE)
Άλλα 8711 60 90 (PCE)
Άλλα 8711 90 00 (PCE)
87.12 Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα    
Ποδήλατα με ρουλεμάν 8712 00 30 (PCE)
Άλλα 8712 00 70 (PCE)
87.13 Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης    
Χωρίς μηχανισμό προώθησης 8713 10 00 (PCE)
Άλλα 8713 90 00 (PCE)
87.14 Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713    
Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα)    
Φρένα και τα μέρη τους 8714 10 10  
Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους 8714 10 20  
Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους 8714 10 30  
Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών 8714 10 40  
Συμπλέκτες και τα μέρη τους 8714 10 50  
Άλλα 8714 10 90  
Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους 8714 20 00  
Άλλα    
Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους    
Πλαίσια 8714 91 10 (PCE)
Πρόσθιες περόνες 8714 91 30 (PCE)
Μέρη 8714 91 90  
Ζάντες και ακτίνες    
Ζάντες 8714 92 10 (PCE)
Ακτίνες 8714 92 90  
Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών 8714 93 00  
Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους    
Φρένα 8714 94 20  
Μέρη 8714 94 90  
Σέλες 8714 95 00  
Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους    
Ποδομοχλοί (πεντάλ) 8714 96 10 (NPR)
Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ) 8714 96 30  
Μέρη 8714 96 90  
Άλλα    
Τιμόνια 8714 99 10 (PCE)
Πορτ-μπαγκάζ 8714 99 30 (PCE)
Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο) 8714 99 50  
Άλλα μέρη 8714 99 90  
87.15 Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους    
Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα 8715 00 10 (PCE)
Μέρη 8715 00 90  
87.16 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους    
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)    
Bάρους που δεν υπερβαίνει τα 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
Bάρους που υπερβαίνει τα 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις 8716 20 00 (PCE)
Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων    
Δεξαμενές 8716 31 00 (PCE)
Άλλα    
Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 8716 39 10 (PCE)
Άλλα    
Καινούρια    
Ημιρυμουλκούμενα 8716 39 30 (PCE)
Άλλα 8716 39 50 (PCE)
Μεταχειρισμένα 8716 39 80 (PCE)
Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 8716 40 00  
Άλλα οχήματα 8716 80 00  
Μέρη    
Βάσεις (σασί) 8716 90 10  
Αμαξώματα 8716 90 30  
Άξονες 8716 90 50  
Άλλα 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.