CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - EL 91

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90.01 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο    
Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες    
Καλώδια αγωγοί εικόνων 9001 10 10  
Άλλα 9001 10 90  
'Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες 9001 20 00  
Φακοί επαφής 9001 30 00 (PCE)
Φακοί για ματογυάλια από γυαλί    
Μη διορθωτικοί 9001 40 20 (PCE)
Διορθωτικοί    
Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις    
Μονής εστίας 9001 40 41 (PCE)
Άλλοι 9001 40 49 (PCE)
Άλλοι 9001 40 80 (PCE)
Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες    
Μη διορθωτικοί 9001 50 20 (PCE)
Διορθωτικοί    
Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις    
Μονής εστίας 9001 50 41 (PCE)
Άλλοι 9001 50 49 (PCE)
Άλλοι 9001 50 80 (PCE)
Άλλα 9001 90 00  
90.02 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά    
Αντικειμενικοί    
Για κάμερες παντός είδους και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 9002 11 00 (PCE)
Άλλοι 9002 19 00 (PCE)
Φίλτρα 9002 20 00 (PCE)
Άλλα 9002 90 00  
90.03 Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους    
Σκελετοί    
Από πλαστικές ύλες 9003 11 00 (PCE)
Από άλλες ύλες 9003 19 00 (PCE)
Μέρη 9003 90 00  
90.04 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη    
Ματογυάλια ηλίου    
Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά 9004 10 10 (PCE)
Άλλα    
Με πλαστικούς φακούς 9004 10 91 (PCE)
Άλλα 9004 10 99 (PCE)
Άλλα    
Με πλαστικούς φακούς 9004 90 10  
Άλλα 9004 90 90  
90.05 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας    
Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία 9005 10 00 (PCE)
Άλλα όργανα 9005 80 00  
Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις) 9005 90 00  
90.06 Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539    
Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης 9006 30 00 (PCE)
Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση 9006 40 00 (PCE)
Άλλες φωτογραφικές μηχανές    
Για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm    
Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως 9006 53 10 (PCE)
Άλλες 9006 53 80 (PCE)
Άλλες 9006 59 00 (PCE)
Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση    
Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά») 9006 61 00 (PCE)
Άλλα 9006 69 00 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα    
Φωτογραφικών μηχανών 9006 91 00  
Άλλα 9006 99 00  
90.07 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου    
Μηχανές λήψης 9007 10 00 (PCE)
Μηχανές προβολής 9007 20 00 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα    
Για μηχανές λήψης 9007 91 00  
Για μηχανές προβολής 9007 92 00  
90.08 Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης    
Μηχανές προβολής και μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 9008 50 00 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα 9008 90 00  
90.10 Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (περιλαμβανομένων και των κινηματογραφικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές    
Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί 9010 10 00  
Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια 9010 50 00  
Οθόνες για προβολές 9010 60 00  
Μέρη και εξαρτήματα    
Συσκευών και υλικού της διάκρισης 90105000 ή 90106000 9010 90 20  
Άλλα 9010 90 80  
90.11 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή    
Μικροσκόπια στερεοσκοπικά 9011 10 00 (PCE)
Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή    
Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για του χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) 9011 20 10 (PCE)
Άλλα 9011 20 90 (PCE)
Άλλα μικροσκόπια 9011 80 00 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα 9011 90 00  
90.12 Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης    
Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης 9012 10 00  
Μέρη και εξαρτήματα 9012 90 00  
90.13 Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI    
Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI 9013 10 10  
Άλλα 9013 10 90  
Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) 9013 20 00  
Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα 9013 80 00  
Μέρη και εξαρτήματα    
Για διόπτρες σκόπευσης για όπλα ή για περισκόπια 9013 90 05  
Άλλων 9013 90 80  
90.14 Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας    
Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας 9014 10 00  
Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπολοΐα (άλλα από τις πυξίδες)    
Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας 9014 20 20 (PCE)
Άλλα 9014 20 80  
Άλλα όργανα και συσκευές 9014 80 00  
Μέρη και εξαρτήματα 9014 90 00  
90.15 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα    
Τηλέμετρα 9015 10 00  
Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα 9015 20 00  
Στάθμες    
Ηλεκτρονικές 9015 30 10  
Άλλες 9015 30 90  
Όργανα και συσκευές εικονομετρίας 9015 40 00  
Άλλα όργανα και συσκευές    
Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής 9015 80 20  
Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας 9015 80 40  
Άλλα 9015 80 80  
Μέρη και εξαρτήματα 9015 90 00  
90.16 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά    
Ζυγοί 9016 00 10 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα 9016 00 90  
90.17 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό    
Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα    
Σχεδιογράφοι 9017 10 10 (PCE)
Άλλα 9017 10 90 (PCE)
Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού    
Σχεδιογράφοι 9017 20 05 (PCE)
Άλλα όργανα σχεδίασης 9017 20 10  
Όργανα χάραξης 9017 20 39 (PCE)
Όργανα υπολογισμού 9017 20 90 (PCE)
Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους 9017 30 00 (PCE)
Άλλα όργανα    
Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις 9017 80 10  
Άλλα 9017 80 90  
Μέρη και εξαρτήματα 9017 90 00  
90.18 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες    
Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων)    
Ηλεκτροκαρδιογράφοι 9018 11 00  
Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ) 9018 12 00  
Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό 9018 13 00  
Συσκευές σπινθηρογραφίας 9018 14 00  
Άλλα    
Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων 9018 19 10  
Άλλα 9018 19 90  
Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων 9018 20 00  
Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα    
Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες    
Από πλαστικές ύλες 9018 31 10  
Άλλες 9018 31 90  
Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές    
Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο 9018 32 10  
Βελόνες για χειρουργικές ραφές 9018 32 90  
Άλλα 9018 39 00  
Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική    
Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό 9018 41 00  
Άλλα    
Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς 9018 49 10  
Άλλα 9018 49 90  
Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας    
Μη οπτικά 9018 50 10  
Οπτικά 9018 50 90  
Άλλα όργανα και συσκευές    
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 9018 90 10  
Ενδοσκόπια 9018 90 20  
Τεχνητοί νεφροί 9018 90 30  
Συσκευές διαθερμίας 9018 90 40  
Συσκευές μετάγγισης και έγχυσης 9018 90 50  
Όργανα και συσκευές αναισθησίας 9018 90 60  
Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων 9018 90 75  
Άλλα 9018 90 84  
90.19 Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία    
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής    
Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs) 9019 10 10  
Άλλες 9019 10 90  
Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία    
Συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, ικανές να παρέχουν επεμβατικό αερισμό 9019 20 10 (PCE)
Συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, μη επεμβατικές 9019 20 20 (PCE)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα 9019 20 90  
90.20 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος    
Αντιασφυξιογόνες προσωπίδες 9020 00 10 (PCE)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα 9020 00 90  
90.21 Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας    
Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα    
Είδη και συσκευές ορθοπεδικής 9021 10 10  
Είδη και συσκευές για κατάγματα 9021 10 90  
Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής    
Τεχνητά δόντια    
Από πλαστικές ύλες 9021 21 10 (CEN)
Από άλλες ύλες 9021 21 90 (CEN)
Άλλα 9021 29 00  
Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως    
Προθέσεις αρθρώσεων 9021 31 00  
Άλλα    
Οφθαλμικές προθέσεις 9021 39 10  
Άλλα 9021 39 90  
Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα 9021 40 00 (PCE)
Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα 9021 50 00 (PCE)
Άλλα    
Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς 9021 90 10  
Άλλα 9021 90 90  
90.22 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα γάμα ή άλλες ιοντίζουσες ακτινοβολίες, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία    
Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας    
Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή 9022 12 00 (PCE)
Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις 9022 13 00 (PCE)
Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις 9022 14 00 (PCE)
Για άλλες χρήσεις 9022 19 00 (PCE)
Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα γάμα ή άλλες ιοντίζουσες ακτινοβολίες, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας    
Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 9022 21 00 (PCE)
Για άλλες χρήσεις 9022 29 00 (PCE)
Σωλήνες για ακτίνες X 9022 30 00 (PCE)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα    
Μέρη και εξαρτήματα συσκευών ακτίνων X 9022 90 20  
Άλλα 9022 90 80  
90.23 Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις    
Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής 9023 00 10  
Άλλα 9023 00 80  
90.24 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)    
Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων    
Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού 9024 10 20  
Για δοκιμές σκληρότητας 9024 10 40  
Άλλες 9024 10 80  
Άλλες μηχανές και συσκευές 9024 80 00  
Μέρη και εξαρτήματα 9024 90 00  
90.25 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους    
Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα    
Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων    
Ιατρικά ή κτηνιατρικά 9025 11 20 (PCE)
Άλλα 9025 11 80 (PCE)
Άλλα 9025 19 00 (PCE)
Άλλα όργανα    
Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα 9025 80 20 (PCE)
Άλλα    
Ηλεκτρονικά 9025 80 40  
Άλλα 9025 80 80  
Μέρη και εξαρτήματα 9025 90 00  
90.26 Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032    
Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών    
Ηλεκτρονικά    
Μετρητές παροχής 9026 10 21 (PCE)
Άλλα 9026 10 29 (PCE)
Άλλα    
Μετρητές παροχής 9026 10 81 (PCE)
Άλλα 9026 10 89 (PCE)
Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης    
Ηλεκτρονικά 9026 20 20 (PCE)
Άλλα    
Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης 9026 20 40 (PCE)
Άλλα 9026 20 80 (PCE)
Άλλα όργανα και συσκευές    
Ηλεκτρονικά 9026 80 20  
Άλλα 9026 80 80  
Μέρη και εξαρτήματα 9026 90 00  
90.27 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι    
Αναλυτές αερίων ή καπνών    
Ηλεκτρονικοί 9027 10 10 (PCE)
Άλλοι 9027 10 90 (PCE)
Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης 9027 20 00  
Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) 9027 30 00  
Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) 9027 50 00  
Άλλα όργανα και συσκευές    
Φασματόμετρα μάζας 9027 81 00 (PCE)
Άλλα    
Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση 9027 89 10  
Συσκευές με την ονομασία «pH mètres», «rH mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας 9027 89 30  
Άλλα 9027 89 90  
Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα 9027 90 00  
90.28 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών    
Μετρητές αερίων 9028 10 00 (PCE)
Μετρητές υγρών 9028 20 00 (PCE)
Μετρητές ηλεκτρισμού    
Για εναλλασσόμενο ρεύμα    
Μονοφασικό 9028 30 11 (PCE)
Πολυφασικό 9028 30 19 (PCE)
Άλλοι 9028 30 90 (PCE)
Μέρη και εξαρτήματα    
Για μετρητές ηλεκτρισμού 9028 90 10  
Άλλα 9028 90 90  
90.29 Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια    
Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές 9029 10 00  
Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια    
Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα    
Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών 9029 20 31  
Άλλα 9029 20 38  
Στροβοσκόπια 9029 20 90  
Μέρη και εξαρτήματα 9029 90 00  
90.30 Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού    
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού 9030 10 00  
Παλμογράφοι και παλμογράφοι με διάταξη καταγραφής 9030 20 00  
Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος (άλλα από εκείνα για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων)    
Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής 9030 31 00  
Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής 9030 32 00  
Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής    
Όργανα μέτρησης της αντίστασης 9030 33 20  
Άλλα 9030 33 70  
Άλλα,με διάταξη καταγραφής 9030 39 00  
Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα) 9030 40 00  
Άλλα όργανα και συσκευές    
Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) 9030 82 00  
Άλλες, με διάταξη εγγραφής 9030 84 00  
Άλλα 9030 89 00  
Μέρη και εξαρτήματα 9030 90 00  
90.31 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)    
Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών 9031 10 00  
Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών 9031 20 00  
Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές    
Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) ή για τον έλεγχο φωτοεπικαλύψεων ή δικτύων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) 9031 41 00  
Άλλα    
Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) 9031 49 10 (PCE)
Άλλα 9031 49 90  
Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα    
Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών 9031 80 20  
Άλλα 9031 80 80  
Μέρη και εξαρτήματα 9031 90 00  
90.32 Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο    
Θερμοστάτες    
Ηλεκτρονικοί 9032 10 20 (PCE)
Άλλοι 9032 10 80 (PCE)
Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης) 9032 20 00 (PCE)
Άλλα όργανα και συσκευές    
Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα 9032 81 00  
Άλλα 9032 89 00  
Μέρη και εξαρτήματα 9032 90 00  
90.33 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90    
Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) 9033 00 10  
Άλλα 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.