CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - EL 92

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

91.01 Ρολόγια χειρός, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Ρολόγια χειρός, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο    
Με μηχανική απεικόνιση μόνο 9101 11 00 (PCE)
Άλλα 9101 19 00 (PCE)
Άλλα ρολόγια χειρός, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο    
Με αυτόματο κούρδισμα 9101 21 00 (PCE)
Άλλα 9101 29 00 (PCE)
Άλλα    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9101 91 00 (PCE)
Άλλα 9101 99 00 (PCE)
91.02 Ρολόγια χειρός, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101    
Ρολόγια χειρός, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο    
Με μηχανική απεικόνιση μόνο 9102 11 00 (PCE)
Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 9102 12 00 (PCE)
Άλλα 9102 19 00 (PCE)
Άλλα ρολόγια χειρός, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο    
Με αυτόματο κούρδισμα 9102 21 00 (PCE)
Άλλα 9102 29 00 (PCE)
Άλλα    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9102 91 00 (PCE)
Άλλα 9102 99 00 (PCE)
91.03 Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χειρός    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9103 10 00 (PCE)
Άλλα 9103 90 00 (PCE)
91.04 Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 9104 00 00 (PCE)
91.05 Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του ρολογιού τσέπης ή χειρός    
Ξυπνητήρια    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9105 11 00 (PCE)
Άλλα 9105 19 00 (PCE)
Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9105 21 00 (PCE)
Άλλα 9105 29 00 (PCE)
Άλλα    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9105 91 00 (PCE)
Άλλα 9105 99 00 (PCE)
91.06 Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών)    
Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών 9106 10 00 (PCE)
Άλλα 9106 90 00 (PCE)
91.07 Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα 9107 00 00 (PCE)
91.08 Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειρός, πλήρεις και συναρμολογημένοι    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια    
Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης 9108 11 00 (PCE)
Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 9108 12 00 (PCE)
Άλλα 9108 19 00 (PCE)
Με αυτόματο κούρδισμα 9108 20 00 (PCE)
Άλλα 9108 90 00 (PCE)
91.09 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειρός    
Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 9109 10 00 (PCE)
Άλλοι 9109 90 00 (PCE)
91.10 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας    
Για ρολόγια τσέπης ή χειρός    
Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)    
Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο 9110 11 10 (PCE)
Άλλοι 9110 11 90 (PCE)
Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι 9110 12 00  
Ημιτελείς μηχανισμοί 9110 19 00  
Άλλοι 9110 90 00  
91.11 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χειρός των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους    
Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 9111 10 00 (PCE)
Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα 9111 20 00 (PCE)
Άλλες κάσες (κελύφη) 9111 80 00 (PCE)
Μέρη 9111 90 00  
91.12 Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους    
Πλαίσια και θαλαμίσκοι 9112 20 00 (PCE)
Μέρη 9112 90 00  
91.13 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους    
Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Από πολύτιμα μέταλλα 9113 10 10  
Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 9113 10 90  
Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα 9113 20 00  
Άλλα 9113 90 00  
91.14 Άλλα υλικά ωρολογοποιίας    
Πλάκες 9114 30 00  
Πλατίνες και γέφυρες 9114 40 00  
Άλλα    
Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή 9114 90 10  
Άλλα 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.