CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - HR 70

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POTPOGLAVLJE I
PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI I VATROSTALNI PROIZVODI

69.01 Opeke, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnog fosilnog braÅ¡na (na primjer, od kiselgura, tripolita, diatomita) ili sličnih silikatnih zemlji 6901 00 00  
69.02 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog braÅ¡na ili sličnih silikatnih zemlji    
s masenim udjelom elemenata Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3, pojedinačno ili ukupno, većim od 50 % 6902 10 00  
s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3), silicijevog dioksida (SiO2) ili smjese ili spoja tih proizvoda većim od 50 %    
s masenim udjelom silicijevog dioksida (SiO2) 93 % ili većim 6902 20 10  
ostalo    
s masenim udjelom aluminijevog dioksida (Al2O3) većim od 7 %, ali manjim od 45 % 6902 20 91  
ostalo 6902 20 99  
ostalo 6902 90 00  
69.03 Ostali vatrostalni keramički proizvodi (na primjer, retorte, talionički lonci, tave, sapnice, čepovi, podloge, kupele, cijevi, obloge, Å¡ipke i ploče kliznog zatvarača), osim onih od silikatnog fosilnog braÅ¡na ili sličnih silikatnih zemlji    
s masenim udjelom slobodnog ugljika većim od 50 % 6903 10 00  
s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3) ili mjeÅ¡avine ili spoja aluminijevog oksida i silicijevog dioksida (SiO2) većim od 50 %    
s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3) manjim od 45 % 6903 20 10  
s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3) 45 % ili većim 6903 20 90  
ostalo    
s masenim udjelom slobodnog ugljika većim od 25 %, ali ne većim od 50 % 6903 90 10  
ostalo 6903 90 90  
POTPOGLAVLJE II - OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI    
69.04 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, nosivi elementi ili ispune i slično    
zidarske opeke 6904 10 00 (PCE)
ostalo 6904 90 00  
69.05 Crijep, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički elementi    
crijep 6905 10 00 (PCE)
ostalo 6905 90 00  
69.06 Keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi 6906 00 00  
69.07 Keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; keramičke kockice za mozaik i slično, neovisno jesu li na podlozi ili ne; keramika za zavrÅ¡nu obradu    
pločice za popločavanje i oblaganje, osim onih iz tarifnih podbrojeva 690730 i 690740    
s masenim koeficijentom apsorpcije vode ne većim od 0,5 % 6907 21 00 (MTK)
s masenim koeficijentom apsorpcije vode većim od 0,5 %, ali ne većim od 10 % 6907 22 00 (MTK)
s masenim koeficijentom apsorpcije vode većim od 10 % 6907 23 00 (MTK)
kockice za mozaik i slično, osim onih iz podbroja 690740 6907 30 00 (MTK)
keramika za završnu obradu 6907 40 00 (MTK)
69.09 Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku ili drugu tehničku uporabu; keramička korita, vjedra i slične posude vrsta koje se rabi u poljoprivredi; keramički lonci, ćupovi i slični proizvodi vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe    
keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku ili drugu tehničku uporabu    
porculanski 6909 11 00  
proizvodi tvrdoće jednake 9 ili veće od po Mohsovoj ljestvici 6909 12 00  
ostalo 6909 19 00  
ostalo 6909 90 00  
69.10 Keramički sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske Å¡koljke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi    
porculanski 6910 10 00  
ostalo 6910 90 00  
69.11 Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, porculanski    
stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi 6911 10 00  
ostalo 6911 90 00  
69.12 Keramički stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, osim porculanskih    
stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi    
od obične keramike 6912 00 21  
proizvodi od kremenaste gline 6912 00 23  
proizvodi od fajansa ili fine keramike 6912 00 25  
ostalo 6912 00 29  
ostalo    
od obične keramike 6912 00 81  
proizvodi od kremenaste gline 6912 00 83  
proizvodi od fajansa ili fine keramike 6912 00 85  
ostalo 6912 00 89  
69.13 Statue i ostali ukrasni keramički proizvodi    
porculanski 6913 10 00  
ostalo    
od obične keramike 6913 90 10  
ostalo    
od fajansa ili fine keramike 6913 90 93  
ostalo 6913 90 98  
69.14 Ostali keramički proizvodi    
porculanski 6914 10 00  
ostalo 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.