CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - MT 22

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 21
PREPARATI MIXXELLANJI TAJBIN GĦALL-IKEL

21.01 Estratti, essenzi u konÄ‹entrati, tal-kafè, tat-te jew tal-maté u preparati b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, te jew maté; Ä‹ikwejra nkaljata u sostituti tal-kafè oħrajn inkaljati, u estratti, essenzi u konÄ‹entrati tagħhom    
Estratti, essenzi u konÄ‹entrati, tal-kafè, u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, l-essenzi jew il-konÄ‹entrati jew b’bażi ta’ kafè    
Estratti, essenzi u konÄ‹entrati 2101 11 00  
Preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, l-essenzi jew il-konÄ‹entrati jew b’bażi ta’ kafè    
Preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, l-essenzi jew il-konÄ‹entrati tal-kafè 2101 12 92  
Oħrajn 2101 12 98  
Estratti, essenzi u konÄ‹entrati, tat-te jew tal-maté u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, l-essenzi jew il-konÄ‹entrati, jew b’bażi ta’ te jew maté    
Estratti, essenzi jew konÄ‹entrati 2101 20 20  
Preparati    
B’bażi tal-estratti, tal-essenzi jew tal-konÄ‹entrati tat-te jew tal-maté 2101 20 92  
Oħrajn 2101 20 98  
ÄŠikwejra nkaljata u sostituti oħrajn tal-kafè nkaljati, u estratti, essenzi u konÄ‹entrati tagħhom    
ÄŠikwejra nkaljata u sostituti oħrajn tal-kafè nkaljati    
ÄŠikwejra nkaljata 2101 30 11  
Oħrajn 2101 30 19  
Estratti, essenzi jew konÄ‹entrati taÄ‹-Ä‹ikwejra nkaljata u sostituti oħrajn tal-kafè nkaljati    
TaÄ‹-Ä‹ikwejra nkaljata 2101 30 91  
Oħrajn 2101 30 99  
21.02 Ħmira (attiva jew inattiva); mikroorganiżmi oħrajn b’ċellola waħda, mejtin (iżda ma jinkludux il-vaÄ‹Ä‹ini tal-intestatura 3002); trabijiet tal-ħami ppreparati    
Ħmira attiva    
Ħmira minn koltura 2102 10 10  
Ħmira tal-furnara    
Imnixxfa 2102 10 31  
Oħrajn 2102 10 39  
Oħrajn 2102 10 90  
Ħmira inattiva; mikroorganiżmi oħrajn b’ċellola waħda, mejtin    
Ħmira inattiva    
F’forma ta’ tablet, kubu jew forma simili, jew f’pakki immedjati b’kontenut nett li ma jaqbiżx il-1 kg 2102 20 11  
Oħrajn 2102 20 19  
Oħrajn 2102 20 90  
Trabijiet tal-ħami ppreparati 2102 30 00  
21.03 Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti mħalltin u taħwir tal-ikel imħallat; dqiq u grixa tal-mustarda u mustarda ppreparata    
Zalza tas-sojja 2103 10 00  
Ketchup tat-tadam u zlazi oħrajn tat-tadam 2103 20 00  
Dqiq u grixa tal-mustarda u mustarda ppreparata    
Dqiq u grixa tal-mustarda 2103 30 10  
Mustarda ppreparata 2103 30 90  
Oħrajn    
Chutney tal-mango, likwidu 2103 90 10  
Bitters aromatiċi ta’ qawwa alkoħolika skont il-volum ta’ 44,2 sa 49,2 % vol li fihom minn 1,5 sa 6 % skont il-piż ġenzjana, ħwawar u ingredjenti varji u minn 4 sa 10 % zokkor, f’kontenituri li jesgħu 0,5 litru jew inqas 2103 90 30 (l a)
Oħrajn 2103 90 90  
21.04 Sopop u brodi u preparati tagħhom; preparati tal-ikel komposti omoÄ¡enizzati    
Sopop u brodi u preparati tagħhom 2104 10 00  
Preparati tal-ikel komposti omoÄ¡enizzati 2104 20 00  
21.05 Ä elati u silÄ¡ ieħor tajjeb għall-ikel, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le    
Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib jew li fihom inqas minn 3 % skont il-piż ta’ dawn ix-xaħmijiet 2105 00 10  
Li fihom ix-xaħmijiet tal-ħalib skont il-piż    
3 % jew iktar iżda inqas minn 7 % 2105 00 91  
7 % jew iktar 2105 00 99  
21.06 Preparati tal-ikel li mhumiex speÄ‹ifikati jew inklużi banda oħra    
KonÄ‹entrati tal-proteini u s-sustanzi tal-proteini tessutizzati    
Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib, sukrożju, isoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, skont il-piż, inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew isoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu 2106 10 20  
Oħrajn 2106 10 80  
Oħrajn    
Preparati alkoħoliċi komposti, għajr dawk ibbażati fuq is-sustanzi bir-riħa, li jintużaw għall-manifattura tax-xarbiet 2106 90 20 (l a)
Ä uleppijiet taz-zokkor imħawrin jew ikkuluriti    
Ä uleppijiet tal-isoglukożju 2106 90 30  
Oħrajn    
Ä ulepp tal-lattożju 2106 90 51  
Ä ulepp tal-glukożju u Ä¡ulepp tal-maltodestrina 2106 90 55  
Oħrajn 2106 90 59  
Oħrajn    
Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib, sukrożju, isoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, skont il-piż, inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew isoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu 2106 90 92  
Oħrajn 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.