CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - MT 24

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 23
RESIDWI U SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-IKEL; FORAĠĠ TAL-ANNIMALI PPREPARAT

23.01 Dqiq, frakass u pellets, tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem; qrieqeċ    
Dqiq, frakass u pellets, tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam; qrieqeċ 2301 10 00  
Dqiq, frakass u pellets, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn 2301 20 00  
23.02 Nuħħala, qxura u residwi oħrajn, kemm fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, ġejjin mit-tnaqqija, mit-tħin jew minn xogħol ieħor fuq iċ-ċereali jew fuq il-pjanti leguminużi    
Tal-qamħirrum    
B’kontenut ta’ lamtu li ma jaqbiżx il-35 % skont il-piż 2302 10 10  
Oħrajn 2302 10 90  
Tal-qamħ    
Li l-kontenut ta’ lamtu ma jaqbiżx it-28 % skont il-piż, u li l-proporzjon tiegħu li jgħaddi minn għarbiel b’apertura ta’ 0,2 mm ma jaqbiżx l-10 % skont il-piż jew inkella l-proporzjon li jgħaddi mill-passatur għandu kontenut ta’ rmied, ikkalkulat fuq il-prodott niexef, ta’ 1,5 % jew aktar skont il-piż 2302 30 10  
Oħrajn 2302 30 90  
Ta’ ċereali oħrajn    
Tar-ross    
B’kontenut ta’ lamtu li ma jaqbiżx il-35 % skont il-piż 2302 40 02  
Oħrajn 2302 40 08  
Oħrajn    
Li l-kontenut ta’ lamtu ma jaqbiżx it-28 % skont il-piż, u li l-proporzjon tiegħu li jgħaddi minn passatur b’apertura ta’ 0,2 mm ma jaqbiżx l-10 % skont il-piż jew inkella l-proporzjon li jgħaddi mill-għarbiel għandu kontenut ta’ rmied, ikkalkulat fuq il-prodott niexef, ta’ 1,5 % jew aktar skont il-piż 2302 40 10  
Oħrajn 2302 40 90  
Tal-pjanti leguminużi 2302 50 00  
23.03 Residwi tal-manifattura tal-lamtu u residwi simili, polpa tas-selq, bagasse u skart ieħor tal-manifattura taz-zokkor, fond u skart mill-fermentazzjoni jew mid-distillar, kemm jekk fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le    
Residwi tal-manifattura tal-lamtu u residwi simili    
Residwi mill-manifattura tal-lamtu mill-qamħirrum (ħlief il-likuri kkonċentrati mit-tixrib) b’kontenut ta’ proteini, ikkalkulat fuq il-prodott niexef    
Li jaqbeż l-40 % skont il-piż 2303 10 11  
Li ma jaqbiżx l-40 % skont il-piż 2303 10 19  
Oħrajn 2303 10 90  
Polpa tas-selq, bagasse u skart ieħor tal-manifattura taz-zokkor    
Polpa tas-selq 2303 20 10  
Oħrajn 2303 20 90  
Fond u skart mill-fermentazzjoni jew mid-distillar 2303 30 00  
23.04 Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-fażola tas-sojja 2304 00 00  
23.05 Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett 2305 00 00  
23.06 Il-pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm jekk mitħunin jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ xaħmijiet u żjut veġetali jew mikrobiċi, għajr dawk tal-intestatura 2304 jew 2305    
Taż-żerriegħa tal-qoton 2306 10 00  
Taż-żerriegħa tal-kittien 2306 20 00  
Taż-żerriegħa tal-ġirasol 2306 30 00  
Taż-żerriegħa tal-lift jew tal-kolza    
Taż-żerriegħa tal-lift jew tal-kolza b’aċidu eruċiku baxx 2306 41 00  
Oħrajn 2306 49 00  
Tal-ġewż tal-Indi jew tal-kopra 2306 50 00  
Tal-ġewż tal-palm jew il-qlub tagħhom 2306 60 00  
Oħrajn    
Tas-sufara tal-qamħirrum (qamħ) 2306 90 05  
Oħrajn    
Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi oħrajn li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa    
Li fihom 3 % jew anqas skont il-piż ta’ żejt taż-żebbuġa 2306 90 11  
Li fihom aktar minn 3 % skont il-piż ta’ żejt taż-żebbuġa 2306 90 19  
Oħrajn 2306 90 90  
23.07 Karfa tal-inbid; argol    
Karfa tal-inbid    
B’qawwa alkoħolika totali skont il-massa li ma taqbiżx is-7,9 % mas u kontenut ta’ materja niexfa ta’ mhux anqas minn 25 % skont il-piż 2307 00 11  
Oħrajn 2307 00 19  
Argol 2307 00 90  
23.08 Materjali veġetali u skart veġetali, residwi veġetali u prodotti sekondarji, kemm jekk fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le, ta’ kwalità użata fl-għalf tal-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Karfa tal-għeneb    
B’qawwa alkoħolika totali skont il-massa li ma taqbiżx l-4,3 % mas u kontenut ta’ materja niexfa ta’ mhux anqas minn 40 % skont il-piż 2308 00 11  
Oħrajn 2308 00 19  
Ġandar u qastan selvaġġ; ilbieba jew karfa tal-frott, għajr tal-għeneb 2308 00 40  
Oħrajn 2308 00 90  
23.09 Preparati li jintużaw fl-għalf tal-annimali    
Ikel għall-klieb jew għall-qtates, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut    
Li fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina tas-subintestaturi 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 u 21069055 jew il-prodotti tal-ħalib    
Li fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina    
Li ma fihx lamtu jew li fih 10 % jew anqas skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 10 11  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 13  
Li fih mhux anqas minn 50 % iżda anqas minn 75 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 15  
Li fih mhux anqas minn 75 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 19  
Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 10 31  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 33  
Li fih mhux anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 39  
Li fih aktar minn 30 % skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 10 51  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 53  
Li fih mhux anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 10 59  
Li ma fihx lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina iżda li fih il-prodotti tal-ħalib 2309 10 70  
Oħrajn 2309 10 90  
Oħrajn    
Sustanzi solubbli tal-ħut jew tal-mammiferi tal-baħar 2309 90 10  
Prodotti msemmijin fin-nota addizzjonali 5 ta’ dan il-kapitolu 2309 90 20  
Oħrajn, inkluż it-taħlitiet lesti minn qabel    
Li fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina tas-subintestaturi 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 u 21069055 jew il-prodotti tal-ħalib    
Li fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina    
Li ma fihx lamtu jew li fih 10 % jew anqas skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 90 31  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 33  
Li fih mhux anqas minn 50 % iżda anqas minn 75 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 35  
Li fih mhux anqas minn 75 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 39  
Li fihom aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 90 41  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 43  
Li fih mhux anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 49  
Li fihom aktar minn 30 % skont il-piż lamtu    
Li ma fihx prodotti tal-ħalib jew fih anqas minn 10 % skont il-piż minn dawn il-prodotti 2309 90 51  
Li fih mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 53  
Li fih mhux anqas minn 50 % skont il-piż prodotti tal-ħalib 2309 90 59  
Li ma fihomx lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina iżda li fihom il-prodotti tal-ħalib 2309 90 70  
Oħrajn    
Polpa tas-selq bil-melassa miżjuda 2309 90 91  
Oħrajn 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.