CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - NL 26

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 25
ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT

25.01 Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater    
zeewater; moederloog 2501 00 10  
zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen    
bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van natrium en chloor) voor de vervaardiging van andere producten 2501 00 31  
ander    
gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie 2501 00 51  
ander    
zout geschikt voor menselijke consumptie 2501 00 91  
ander 2501 00 99  
25.02 IJzerkies, ongeroost 2502 00 00  
25.03 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en collo√Įdale zwavel    
ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel 2503 00 10  
andere 2503 00 90  
25.04 Natuurlijk grafiet    
in poeder of in schilfers 2504 10 00  
ander 2504 90 00  
25.05 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk¬†26    
kiezelzand en kwartszand 2505 10 00  
ander zand 2505 90 00  
25.06 Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze    
kwarts 2506 10 00  
kwartsiet 2506 20 00  
25.07 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand    
kaolien 2507 00 20  
andere kaolienhoudende klei 2507 00 80  
25.08 Andere klei (andere dan ge√ęxpandeerde klei bedoeld bij post¬†6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde    
bentoniet 2508 10 00  
vuurvaste klei 2508 30 00  
andere klei 2508 40 00  
andalusiet, kyaniet en sillimaniet 2508 50 00  
mulliet 2508 60 00  
chamotte- en dinasaarde 2508 70 00  
25.09 Krijt 2509 00 00  
25.10 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt    
niet gemalen 2510 10 00  
gemalen 2510 20 00  
25.11 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post¬†2816    
natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet) 2511 10 00  
natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet) 2511 20 00  
25.12 Diatomee√ęnaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand 2512 00 00  
25.13 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan    
puimsteen 2513 10 00  
amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen 2513 20 00  
25.14 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 2514 00 00  
25.15 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze    
marmer en travertijn    
onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 2515 11 00  
blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 2515 12 00  
ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast 2515 20 00  
25.16 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze    
graniet    
onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 2516 11 00  
blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 2516 12 00  
zandsteen 2516 20 00  
andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf 2516 90 00  
25.17 Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industri√ęle afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten¬†2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan    
keistenen, grind en steenslag van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuursteen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan    
keistenen, grind, vuurstenen en rolstenen 2517 10 10  
steenslag van dolomiet en van kalksteen 2517 10 20  
andere 2517 10 80  
macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industri√ęle afvallen, ook indien dit de in onderverdeling¬†251710 genoemde stoffen bevat 2517 20 00  
teermacadam 2517 30 00  
korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten¬†2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan    
van marmer 2517 41 00  
andere 2517 49 00  
25.18 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze    
dolomiet, niet gebrand noch gesinterd 2518 10 00  
dolomiet, gebrand of gesinterd 2518 20 00  
25.19 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die v√≥√≥r het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver    
natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) 2519 10 00  
ander    
magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat 2519 90 10  
doodgebrande magnesia (gesinterd) 2519 90 30  
andere 2519 90 90  
25.20 Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers    
gips; anhydriet 2520 10 00  
gebrand gips 2520 20 00  
25.21 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement 2521 00 00  
25.22 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post¬†2825    
ongebluste kalk 2522 10 00  
gebluste kalk 2522 20 00  
hydraulische kalk 2522 30 00  
25.23 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd    
cementklinker 2523 10 00  
portlandcement    
wit, ook indien kunstmatig gekleurd 2523 21 00  
ander 2523 29 00  
aluminiumcement 2523 30 00  
ander hydraulisch cement 2523 90 00  
25.24 Asbest    
crocidoliet 2524 10 00  
ander 2524 90 00  
25.25 Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica    
ruw mica, mica in bladen en micasplittings 2525 10 00  
micapoeder 2525 20 00  
afval van mica 2525 30 00  
25.26 Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk    
niet fijngemaakt, noch gemalen 2526 10 00  
fijngemaakt of gemalen 2526 20 00  
25.28 Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85¬†gewichtspercenten, berekend op de droge stof 2528 00 00  
25.29 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat    
veldspaat 2529 10 00  
vloeispaat    
bevattende niet meer dan 97¬†gewichtspercenten calciumfluoride 2529 21 00  
bevattende meer dan 97¬†gewichtspercenten calciumfluoride 2529 22 00  
leuciet; nefelien en nefelien-syeniet 2529 30 00  
25.30 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen    
vermiculiet, perliet en chloriet, niet ge√ęxpandeerd 2530 10 00  
kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat) 2530 20 00  
andere    
celestien en strontianiet 2530 90 30 New  
spodumeen, petaliet, lepidoliet, amblygoniet, hectoriet, jadariet en dergelijke mineralen, geschikt voor het winnen van lithium 2530 90 40 New  
bastnaesiet, xenotiem en dergelijke mineralen, geschikt voor de winning van zeldzame aardmetalen, scandium of yttrium 2530 90 50 New  
andere 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.