CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - NL 27

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 26
ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN

26.01 IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen    
ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzerkies (pyrietas)    
niet geagglomereerd 2601 11 00  
geagglomereerd 2601 12 00  
geroost ijzerkies (pyrietas) 2601 20 00  
26.02 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen 2602 00 00  
26.03 Kopererts en concentraten daarvan 2603 00 00  
26.04 Nikkelerts en concentraten daarvan 2604 00 00  
26.05 Kobalterts en concentraten daarvan 2605 00 00  
26.06 Aluminiumerts en concentraten daarvan 2606 00 00  
26.07 Looderts en concentraten daarvan 2607 00 00  
26.08 Zinkerts en concentraten daarvan 2608 00 00  
26.09 Tinerts en concentraten daarvan 2609 00 00  
26.10 Chroomerts en concentraten daarvan 2610 00 00  
26.11 Wolfraamerts en concentraten daarvan 2611 00 00  
26.12 Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan    
uraniumerts en concentraten daarvan    
uraniumerts en pekblende en concentraten daarvan, met een uraniumgehalte van meer dan 5¬†gewichtspercenten (Euratom) 2612 10 10  
ander 2612 10 90  
thoriumerts en concentraten daarvan    
monaziet; uranium-thorianiet en andere thoriumertsen en concentraten daarvan, met een thoriumgehalte van meer dan 20¬†gewichtspercenten (Euratom) 2612 20 10  
ander 2612 20 90  
26.13 Molybdeenerts en concentraten daarvan    
geroost 2613 10 00  
andere 2613 90 00  
26.14 Titaanerts en concentraten daarvan 2614 00 00  
26.15 Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan    
zirkoniumerts en concentraten daarvan 2615 10 00  
andere 2615 90 00  
26.16 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan    
zilvererts en concentraten daarvan 2616 10 00  
andere 2616 90 00  
26.17 Andere ertsen en concentraten daarvan    
antimoonerts en concentraten daarvan 2617 10 00  
andere 2617 90 00  
26.18 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal 2618 00 00  
26.19 Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval    
afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van mangaan 2619 00 20  
afval geschikt voor het recupereren van vanadium 2619 00 95 New  
andere 2619 00 97 New  
26.20 Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten    
hoofdzakelijk zink bevattend    
hardzink 2620 11 00  
andere 2620 19 00  
hoofdzakelijk lood bevattend    
slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende antiklopmiddelen 2620 21 00  
andere 2620 29 00  
hoofdzakelijk koper bevattend 2620 30 00  
hoofdzakelijk aluminium bevattend 2620 40 00  
arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan 2620 60 00  
andere    
antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daarvan bevattend 2620 91 00  
andere    
hoofdzakelijk nikkel bevattend 2620 99 10  
hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend 2620 99 20  
hoofdzakelijk tin bevattend 2620 99 40  
hoofdzakelijk titaan bevattend 2620 99 60  
andere 2620 99 95  
26.21 Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval    
assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval 2621 10 00  
andere 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.