CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - NL 28

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 27
MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS

27.01 Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen    
steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst    
antraciet 2701 11 00  
bitumineuze steenkool    
cokeskolen 2701 12 10  
andere 2701 12 90  
andere steenkool 2701 19 00  
briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen 2701 20 00  
27.02 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git    
bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst 2702 10 00  
geperste bruinkool 2702 20 00  
27.03 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst 2703 00 00  
27.04 Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool    
cokes en halfcokes, van steenkool 2704 00 10  
cokes en halfcokes, van bruinkool 2704 00 30  
andere 2704 00 90  
27.05 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 2705 00 00 (100)
27.06 Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd (‚Äětopped‚ÄĚ), zogenaamde mengteer daaronder begrepen 2706 00 00  
27.07 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft    
benzol (benzeen) 2707 10 00  
toluol (tolueen) 2707 20 00  
xylol (xylenen) 2707 30 00  
naftaleen 2707 40 00  
andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65¬†% of meer van hun volume overdistilleren bij 250¬†¬įC, bepaald volgens de methode ISO¬†3405, die gelijkwaardig is aan de methode ASTM¬†D¬†86 2707 50 00  
andere    
creosootolie 2707 91 00  
andere    
ruwe oli√ęn    
ruwe lichte oli√ęn die voor 90¬†% of meer van hun volume overdistilleren bij 200¬†¬įC of lager 2707 99 11  
andere 2707 99 19  
zwavelhoudende tops; antraceen 2707 99 20  
teeroliebasen 2707 99 50  
fenolen 2707 99 80  
andere    
bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post¬†2803 2707 99 91  
andere 2707 99 99  
27.08 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer    
pek 2708 10 00  
pekcokes 2708 20 00  
27.09 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen    
aardgascondensaten 2709 00 10  
andere 2709 00 90  
27.10 Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie    
aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die welke biodiesel bevatten en andere dan afvalolie    
lichte oli√ęn en preparaten    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2710 12 11  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27101211 2710 12 15  
bestemd voor ander gebruik    
speciale lichte oli√ęn    
white spirit 2710 12 21  
andere 2710 12 25  
andere    
motorbenzine    
vliegtuigbenzine 2710 12 31  
andere, met een loodgehalte van    
niet meer dan 0,013¬†g/l    
met een octaangetal (RON) van minder dan 95 2710 12 41 (MTQ)
met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch minder dan 98 2710 12 45 (MTQ)
met een octaangetal (RON) van 98 of meer 2710 12 49 (MTQ)
meer dan 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
lichte reactiemotorbrandstof 2710 12 70  
andere lichte oli√ęn 2710 12 90  
andere    
halfzware oli√ęn    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2710 19 11  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27101911 2710 19 15  
bestemd voor ander gebruik    
kerosine (lamppetroleum of lampolie)    
reactiemotorbrandstof 2710 19 21  
andere 2710 19 25  
andere 2710 19 29  
zware oli√ęn    
gasolie    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2710 19 31  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27101931 2710 19 35  
bestemd voor ander gebruik    
met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001¬†gewichtspercent 2710 19 43  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet meer dan 0,002¬†gewichtspercent 2710 19 46  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,002 doch niet meer dan 0,1¬†gewichtspercent 2710 19 47  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,1¬†gewichtspercent 2710 19 48  
stookolie    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2710 19 51  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27101951 2710 19 55  
bestemd voor ander gebruik    
met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,1¬†gewichtspercent 2710 19 62  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 doch niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent 2710 19 66  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,5¬†gewichtspercent 2710 19 67  
smeerolie en andere oli√ęn    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2710 19 71  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27101971 2710 19 75  
bestemd voor ander gebruik    
motorolie, compressorolie, turbineolie 2710 19 81  
hydraulische olie 2710 19 83  
white oils, paraffinum liquidum 2710 19 85  
versnellingsbakolie 2710 19 87  
olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie 2710 19 91  
isolatieolie 2710 19 93  
andere smeerolie en andere oli√ęn 2710 19 99  
aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, en die biodiesel bevatten, andere dan afvalolie    
gasolie    
met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001¬†gewichtspercent 2710 20 11  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet meer dan 0,1¬†gewichtspercent 2710 20 16  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,1¬†gewichtspercent 2710 20 19  
stookolie    
met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent 2710 20 32  
met een zwavelgehalte van meer dan 0,5¬†gewichtspercent 2710 20 38  
andere oli√ęn 2710 20 90  
afvalolie    
bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's) 2710 91 00  
andere 2710 99 00  
27.11 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen    
vloeibaar gemaakt    
aardgas 2711 11 00 (TJO)
propaan    
propaan met een zuiverheidsgraad van 99¬†% of meer    
bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 2711 12 11  
bestemd voor ander gebruik 2711 12 19  
ander    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2711 12 91  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27111291 2711 12 93  
bestemd voor ander gebruik    
met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 99¬†% 2711 12 94  
ander 2711 12 97  
butanen    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2711 13 10  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27111310 2711 13 30  
bestemd voor ander gebruik    
met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 95¬†% 2711 13 91  
andere 2711 13 97  
ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen 2711 14 00  
andere 2711 19 00  
gasvormig    
aardgas 2711 21 00 (TJO)
andere 2711 29 00  
27.12 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, ‚Äěslack wax‚ÄĚ, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd    
vaseline    
ruwe 2712 10 10  
andere 2712 10 90  
paraffine bevattende minder dan 0,75¬†gewichtspercent olie    
synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1560 2712 20 10  
andere 2712 20 90  
andere    
ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten)    
ruwe 2712 90 11  
andere 2712 90 19  
andere    
ruwe    
bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 2712 90 31  
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling¬†27129031 2712 90 33  
bestemd voor ander gebruik 2712 90 39  
andere    
mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 24 of meer doch niet meer dan 28¬†koolstofatomen 2712 90 91  
andere 2712 90 99  
27.13 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen    
petroleumcokes    
niet gecalcineerd 2713 11 00  
gecalcineerd 2713 12 00  
petroleumbitumen 2713 20 00  
andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen    
bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post¬†2803 2713 90 10  
andere 2713 90 90  
27.14 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen    
bitumineuze leisteen en bitumineus zand 2714 10 00  
andere 2714 90 00  
27.15 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt (‚Äěcut-back‚ÄĚ)) 2715 00 00  
27.16 Elektrische energie 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.