CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - NL 29

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 28
ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

I. CHEMISCHE ELEMENTEN    
28.01 Fluor, chloor, broom en jood (jodium)    
chloor 2801 10 00  
jood (jodium) 2801 20 00  
fluor; broom    
fluor 2801 30 10  
broom 2801 30 90  
28.02 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; collo√Įdale zwavel 2802 00 00  
28.03 Koolstof (‚Äěcarbonblack‚ÄĚ en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen) 2803 00 00  
28.04 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen    
waterstof 2804 10 00 (MTQ)
edelgassen    
argon 2804 21 00 (MTQ)
andere    
helium 2804 29 10 (MTQ)
andere 2804 29 90 (MTQ)
stikstof 2804 30 00 (MTQ)
zuurstof 2804 40 00 (MTQ)
boor (borium); telluur (tellurium)    
boor (borium) 2804 50 10  
telluur (tellurium) 2804 50 90  
silicium    
bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium 2804 61 00  
andere 2804 69 00  
fosfor    
rode fosfor 2804 70 10  
andere 2804 70 90  
arseen (arsenicum) 2804 80 00  
seleen (selenium) 2804 90 00  
28.05 Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver)    
alkali- of aardalkalimetalen    
natrium 2805 11 00  
calcium 2805 12 00  
andere    
strontium en barium 2805 19 10  
andere 2805 19 90  
zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd    
onderling vermengd of onderling gelegeerd 2805 30 10  
andere    
met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten    
cerium en lanthaan 2805 30 21 New  
praseodymium, neodymium en samarium 2805 30 29 New  
gadolinium, terbium en dysprosium 2805 30 31 New  
europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium en yttrium 2805 30 39 New  
scandium 2805 30 40  
andere 2805 30 80  
kwik (kwikzilver)    
in ijzeren of stalen flessen met een netto-inhoud van 34,5¬†kg (standaardgewicht) en waarvan de waarde fob, per fles, niet meer bedraagt dan 224¬†‚ā¨ 2805 40 10  
ander 2805 40 90  
II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN NIET-METALEN    
28.06 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur    
waterstofchloride (zoutzuur) 2806 10 00  
chlorozwavelzuur 2806 20 00  
28.07 Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur) 2807 00 00  
28.08 Salpeterzuur; nitreerzuren 2808 00 00  
28.09 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald    
difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 2809 10 00 (KPP)
fosforzuur en polyfosforzuren 2809 20 00 (KPP)
28.10 Booroxiden; boorzuren    
diboortrioxide 2810 00 10  
andere 2810 00 90  
28.11 Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen    
andere anorganische zuren    
waterstoffluoride (fluorwaterstof) 2811 11 00  
hydrogeencyanide (blauwzuur) 2811 12 00  
andere    
hydrogeenbromide (broomwaterstof) 2811 19 10  
andere 2811 19 80  
andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen    
koolstofdioxide (kooldioxide) 2811 21 00  
siliciumdioxide 2811 22 00  
andere    
zwaveldioxide 2811 29 05  
zwaveltrioxide; diarseentrioxide 2811 29 10  
stikstofoxiden 2811 29 30  
andere 2811 29 90  
III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALOGENEN, MET HALOGENEN EN ZUURSTOF, OF MET ZWAVEL    
28.12 Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen    
chloriden en chlorideoxiden    
carbonylchloride (fosgeen) 2812 11 00  
fosforoxychloride 2812 12 00  
fosfortrichloride 2812 13 00  
fosforpentachloride 2812 14 00  
zwavelmonochloride 2812 15 00  
zwaveldichloride 2812 16 00  
thionylchloride 2812 17 00  
andere    
fosforchlorid en en fosforchlorideoxiden 2812 19 10  
andere 2812 19 90  
andere 2812 90 00  
28.13 Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit    
koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) 2813 10 00  
andere    
fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder begrepen 2813 90 10  
andere 2813 90 90  
IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN EN PEROXIDEN VAN METALEN    
28.14 Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)    
ammoniak, watervrij 2814 10 00  
ammoniak in waterige oplossing (ammonia) 2814 20 00  
28.15 Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide    
natriumhydroxide (bijtende soda)    
vast 2815 11 00  
in waterige oplossing (natronloog) 2815 12 00 (KSH)
kaliumhydroxide (bijtende potas) 2815 20 00 (KPH)
natriumperoxide en kaliumperoxide 2815 30 00  
28.16 Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide    
magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide 2816 10 00  
strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide 2816 40 00  
28.17 Zinkoxide; zinkperoxide 2817 00 00  
28.18 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide    
kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald    
met een gehalte aan aluminiumoxide van 98,5¬†gewichtspercenten of meer    
voor minder dan 50¬†gewichtspercenten bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10¬†mm 2818 10 11  
voor 50¬†gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10¬†mm 2818 10 19  
met een gehalte aan aluminiumoxide van minder dan 98,5¬†gewichtspercenten    
voor minder dan 50¬†gewichtspercenten bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10¬†mm 2818 10 91  
voor 50¬†gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10¬†mm 2818 10 99  
aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund 2818 20 00  
aluminiumhydroxide 2818 30 00  
28.19 Chroomoxiden en chroomhydroxiden    
chroomtrioxide 2819 10 00  
andere    
chroomdioxide 2819 90 10  
andere 2819 90 90  
28.20 Mangaanoxiden    
mangaandioxide 2820 10 00  
andere    
mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of meer gewichtspercenten 2820 90 10  
andere 2820 90 90  
28.21 IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten    
ijzeroxiden en ijzerhydroxiden 2821 10 00  
verfaarden 2821 20 00  
28.22 Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit 2822 00 00  
28.23 Titaanoxiden 2823 00 00  
28.24 Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)    
loodmonoxide (loodglit, massicot) 2824 10 00  
andere 2824 90 00  
28.25 Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen    
hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan 2825 10 00  
lithiumoxide en lithiumhydroxide 2825 20 00  
vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden 2825 30 00  
nikkeloxiden en nikkelhydroxiden 2825 40 00  
koperoxiden en koperhydroxiden 2825 50 00  
germaniumoxiden en zirkoniumdioxide 2825 60 00  
molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden 2825 70 00  
antimoonoxiden 2825 80 00  
andere    
calciumoxide, calciumhydroxide en calciumperoxide    
calciumhydroxide, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, in de vorm van deeltjes, waarvan: - de afmetingen voor niet meer dan 1¬†gewichtspercent meer bedragen dan 75¬†micrometer en - de afmetingen voor niet meer dan 4¬†gewichtspercenten minder bedragen dan 1,3¬†micrometer 2825 90 11  
andere 2825 90 19  
berylliumoxide en berylliumhydroxide 2825 90 20  
wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden 2825 90 40  
cadmiumoxide 2825 90 60  
andere 2825 90 85  
V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN    
28.26 Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten    
fluoriden    
aluminiumfluoride 2826 12 00  
andere    
ammoniumfluoriden en natriumfluoriden 2826 19 10  
andere 2826 19 90  
natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet) 2826 30 00  
andere    
dikaliumhexafluorozirkonaat (kaliumfluorzirkonaat) 2826 90 10  
andere 2826 90 80  
28.27 Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden    
ammoniumchloride 2827 10 00  
calciumchloride 2827 20 00  
andere chloriden    
magnesiumchloride 2827 31 00  
aluminiumchloride 2827 32 00  
nikkelchloride 2827 35 00  
andere    
tinchloriden 2827 39 10  
ijzerchloriden 2827 39 20  
kobaltchloriden 2827 39 30  
andere 2827 39 85  
chlorideoxiden en chloridehydroxiden    
koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden 2827 41 00  
andere    
loodchlorideoxiden en loodchloridehydroxiden 2827 49 10  
andere 2827 49 90  
bromiden en bromideoxiden    
natriumbromide en kaliumbromide 2827 51 00  
andere 2827 59 00  
jodiden en jodideoxiden 2827 60 00  
28.28 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten    
calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten 2828 10 00  
andere 2828 90 00  
28.29 Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten    
chloraten    
natriumchloraat 2829 11 00  
andere 2829 19 00  
andere    
perchloraten 2829 90 10  
kaliumbromaat en natriumbromaat 2829 90 40  
andere 2829 90 80  
28.30 Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald    
natriumsulfiden 2830 10 00  
andere    
calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden 2830 90 11  
andere 2830 90 85  
28.31 Dithionieten en sulfoxylaten    
natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat 2831 10 00  
andere 2831 90 00  
28.32 Sulfieten; thiosulfaten    
natriumsulfieten 2832 10 00  
andere sulfieten 2832 20 00  
thiosulfaten 2832 30 00  
28.33 Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)    
natriumsulfaten    
dinatriumsulfaat 2833 11 00  
andere 2833 19 00  
andere sulfaten    
magnesiumsulfaten 2833 21 00  
aluminiumsulfaat 2833 22 00  
nikkelsulfaten 2833 24 00  
kopersulfaten 2833 25 00  
bariumsulfaat 2833 27 00  
andere    
cadmiumsulfaat, chroomsulfaten en zinksulfaat 2833 29 20  
kobaltsulfaten en titaansulfaten 2833 29 30  
loodsulfaten 2833 29 60  
andere 2833 29 80  
aluinen 2833 30 00  
peroxosulfaten (persulfaten) 2833 40 00  
28.34 Nitrieten; nitraten    
nitrieten 2834 10 00  
nitraten    
kaliumnitraat 2834 21 00  
andere    
bariumnitraat, berylliumnitraat, cadmiumnitraat, kobaltnitraat, loodnitraat en nikkelnitraat 2834 29 20  
kopernitraten 2834 29 40  
andere 2834 29 80  
28.35 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald    
fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten) 2835 10 00  
fosfaten    
natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat 2835 22 00  
kaliumfosfaten 2835 24 00  
calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat) 2835 25 00  
andere calciumfosfaten 2835 26 00  
andere    
triammoniumorthofosfaat 2835 29 10  
trinatriumorthofosfaat 2835 29 30  
andere 2835 29 90  
polyfosfaten    
natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat) 2835 31 00  
andere 2835 39 00  
28.36 Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit    
dinatriumcarbonaat 2836 20 00  
natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat) 2836 30 00  
kaliumcarbonaten 2836 40 00  
calciumcarbonaat 2836 50 00  
bariumcarbonaat 2836 60 00  
andere    
lithiumcarbonaten 2836 91 00  
strontiumcarbonaat 2836 92 00  
andere    
carbonaten    
magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten 2836 99 11  
andere 2836 99 17  
peroxocarbonaten (percarbonaten) 2836 99 90  
28.37 Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden    
cyaniden en cyanideoxiden    
natriumcyanide 2837 11 00  
andere 2837 19 00  
complexe cyaniden 2837 20 00  
28.39 Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit    
natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit    
natriummetasilicaten 2839 11 00  
andere 2839 19 00  
andere 2839 90 00  
28.40 Boraten; peroxoboraten (perboraten)    
dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax)    
watervrij 2840 11 00  
ander    
dinatriumtetraboraatpentahydraat 2840 19 10  
andere 2840 19 90  
andere boraten    
natriumboraten, watervrij 2840 20 10  
andere 2840 20 90  
peroxoboraten (perboraten) 2840 30 00  
28.41 Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren    
natriumdichromaat 2841 30 00  
andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten 2841 50 00  
manganieten, manganaten en permanganaten    
kaliumpermanganaat 2841 61 00  
andere 2841 69 00  
molybdaten 2841 70 00  
wolframaten 2841 80 00  
andere    
zinkaten en vanadaten 2841 90 30  
andere 2841 90 85  
28.42 Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met uitzondering van aziden    
dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen) 2842 10 00  
andere    
zouten (dubbelzouten en complexe zouten daaronder begrepen) van seleenzuren (seleniumzuren) of van telluurzuren (telluriumzuren) 2842 90 10  
andere 2842 90 80  
VI. DIVERSEN    
28.43 Edele metalen in collo√Įdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen    
edele metalen in collo√Įdale toestand    
zilver 2843 10 10  
andere 2843 10 90  
zilververbindingen    
zilvernitraat 2843 21 00  
andere 2843 29 00  
goudverbindingen 2843 30 00 (GRM)
andere verbindingen; amalgamen    
amalgamen 2843 90 10  
andere 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten    
natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk uranium    
natuurlijk uranium    
ruw; resten en afvallen (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
bewerkt (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
ferro-uranium 2844 10 50 (KUR)
andere (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
uranium verrijkt met U¬†235 en verbindingen daarvan; plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met U¬†235, plutonium of verbindingen van deze producten    
uranium verrijkt met U¬†235 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met U¬†235 of verbindingen van deze producten    
ferro-uranium 2844 20 25 (gi)
andere (Euratom) 2844 20 35 (gi)
plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende plutonium of verbindingen van deze producten    
mengsels van uranium en plutonium    
ferro-uranium 2844 20 51 (gi)
andere (Euratom) 2844 20 59 (gi)
andere 2844 20 99 (gi)
uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden en verbindingen daarvan; thorium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden, thorium of verbindingen van deze producten    
uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden of verbindingen van dit product    
cermets 2844 30 11  
andere 2844 30 19  
thorium; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende thorium of verbindingen van dit product    
cermets 2844 30 51  
andere    
ruw; resten en afvallen (Euratom) 2844 30 55  
bewerkt    
staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen (Euratom) 2844 30 61  
andere (Euratom) 2844 30 69  
verbindingen van uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling vermengd    
verbindingen van uranium waaruit U¬†235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling vermengd (Euratom), met uitzondering van zouten van thorium 2844 30 91  
andere 2844 30 99  
radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen¬†284410, 284420 en 284430; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen; radioactief afval    
tritium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende tritium of verbindingen daarvan    
kunstmatige radioactieve isotoop (Euratom); verbindingen van kunstmatige radioactieve isotoop (Euratom) 2844 41 10  
andere 2844 41 90  
actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 of uranium-232, alsmede verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen of verbindingen    
kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom); verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) 2844 42 10  
andere 2844 42 90  
andere radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen daarvan; andere legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen    
uranium-233 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium-233 of verbindingen daarvan 2844 43 10  
kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom); verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) 2844 43 20  
andere 2844 43 80  
radioactief afval 2844 44 00  
gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Isotopen, andere dan die bedoeld bij post¬†2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald    
zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom) 2845 10 00  
borium verrijkt met borium-10 en verbindingen daarvan 2845 20 00  
lithium verrijkt met lithium-6 en verbindingen daarvan 2845 30 00  
helium-3 2845 40 00  
andere    
deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom) 2845 90 10  
andere 2845 90 90  
28.46 Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen    
ceriumverbindingen 2846 10 00  
andere    
scandiumverbindingen 2846 90 30  
lanthaanverbindingen 2846 90 40 New  
verbindingen van praseodymium, van neodymium of van samarium 2846 90 50 New  
verbindingen van gadolinium, van terbium of van dysprosium 2846 90 60 New  
verbindingen van europium, van holmium, van erbium, van thulium, van ytterbium, van lutetium of van yttrium 2846 90 70 New  
verbindingen van metaalmengsels 2846 90 90  
28.47 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum 2847 00 00 (KHO)
28.49 Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald    
calciumcarbide 2849 10 00  
siliciumcarbide 2849 20 00  
andere    
boorcarbide (boriumcarbide) 2849 90 10  
wolfraamcarbiden 2849 90 30  
aluminiumcarbide, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, vanadiumcarbide, tantaalcarbiden (tantaliumcarbiden) en titaancarbide (titaniumcarbide) 2849 90 50  
andere 2849 90 90  
28.50 Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post¬†2849 zijn    
hydriden; nitriden 2850 00 20  
Aziden; siliciden 2850 00 60  
boriden 2850 00 90  
28.52 Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van amalgamen    
chemisch welbepaald 2852 10 00  
andere 2852 90 00  
28.53 Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer); andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen    
cyanogeenchloride (chloorcyaan) 2853 10 00  
andere    
gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water 2853 90 10  
vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht 2853 90 30  
andere 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.