CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - NL 30

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 29
ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN

I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.01 Acyclische koolwaterstoffen    
verzadigde 2901 10 00  
onverzadigde    
ethyleen 2901 21 00  
propeen (propyleen) 2901 22 00  
buteen (butyleen) en isomeren daarvan 2901 23 00  
buta-1,3-dieen en isopreen 2901 24 00  
andere 2901 29 00  
29.02 Cyclische koolwaterstoffen    
cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen    
cyclohexaan 2902 11 00  
andere 2902 19 00  
benzeen 2902 20 00  
tolueen 2902 30 00  
xylenen    
o-xyleen 2902 41 00  
m-xyleen 2902 42 00  
p-xyleen 2902 43 00  
mengsels van xyleenisomeren 2902 44 00  
styreen 2902 50 00  
ethylbenzeen 2902 60 00  
cumeen 2902 70 00  
andere 2902 90 00  
29.03 Halogeenderivaten van koolwaterstoffen    
verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen    
chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride) 2903 11 00  
dichloormethaan (methyleenchloride) 2903 12 00  
chloroform (trichloormethaan) 2903 13 00  
koolstoftetrachloride 2903 14 00  
ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan) 2903 15 00  
andere 2903 19 00  
onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen    
vinylchloride (chloorethyleen) 2903 21 00  
trichloorethyleen 2903 22 00  
tetrachloorethyleen (perchloorethyleen) 2903 23 00  
andere 2903 29 00  
verzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen    
trifluormethaan (HFK-23) 2903 41 00  
difluormethaan (HFK-32) 2903 42 00  
fluormethaan (HFK-41), 1,2-difluorethaan (HFK-152) en 1,1-difluorethaan (HFK-152a) 2903 43 00  
pentafluorethaan (HFK-125), 1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a) en 1,1,2-trifluorethaan (HFK-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a) en 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan (HFK-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan (HFK-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236ea) en 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluorpropaan (HFK-245fa) en 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan (HFK-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluorbutaan (HFK-365mfc) en 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentaan (HFK-43-10mee) 2903 48 00  
andere    
andere pentafluorpropanen, hexafluorpropanen en heptafluorpropanen 2903 49 10  
geperfluoreerde derivaten 2903 49 30  
andere 2903 49 90  
onverzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen    
2,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFO-1234ze) en (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buteen (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
andere 2903 59 00  
broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen    
methylbromide (broommethaan) 2903 61 00  
ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 2903 62 00  
andere    
bromiden    
dibroommethaan 2903 69 11  
andere 2903 69 19  
jodiden 2903 69 80  
halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, bevattende twee of meer verschillende halogenen    
chloordifluormethaan (HCFK-22) 2903 71 00  
dichloortrifluorethanen (HCFK-123) 2903 72 00  
dichloorfluorethanen (HCFK-141, 141b) 2903 73 00  
chloordifluorethanen (HCFK-142, 142b) 2903 74 00  
dichloorpentafluorpropanen (HCFK-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
broomchloordifluormethaan (Halon-1211), broomtrifluormethaan (Halon-1301) en dibroomtetrafluorethanen (Halon-2402)    
broomchloordifluormethaan (Halon-1211) 2903 76 10  
broomtrifluormethaan (Halon-1301) 2903 76 20  
dibroomtetrafluorethanen (Halon-2402) 2903 76 90  
andere, enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor    
trichloorfluormethaan, dichloordifluormethaan, trichloortrifluorethanen, dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan 2903 77 60  
andere 2903 77 90  
andere perhalogeenderivaten 2903 78 00  
andere    
enkel gehalogeneerd met broom en chloor, met fluor en chloor of met fluor en broom 2903 79 30  
andere 2903 79 80  
halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen    
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen 2903 81 00  
aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO) 2903 82 00  
mirex (ISO) 2903 83 00  
andere    
1,2-dibroom-4-(1,2-dibroomethyl)cyclohexaan; tetrabroomcyclooctanen 2903 89 10  
andere 2903 89 80  
halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen    
chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen 2903 91 00  
hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)-ethaan) 2903 92 00  
pentachloorbenzeen (ISO) 2903 93 00  
hexabroombifenylen 2903 94 00  
andere    
2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen 2903 99 10  
andere 2903 99 80  
29.04 Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd    
derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan 2904 10 00  
derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten 2904 20 00  
perfluoroctaansulfonzuur, zouten daarvan en perfluoroctaansulfonylfluoride    
perfluoroctaansulfonzuur 2904 31 00  
ammoniumperfluoroctaansulfonaat 2904 32 00  
lithiumperfluoroctaansulfonaat 2904 33 00  
kaliumperfluoroctaansulfonaat 2904 34 00  
andere zouten van perfluoroctaansulfonzuur 2904 35 00  
perfluoroctaansulfonylfluoride 2904 36 00  
andere    
trichloornitromethaan (chloorpikrine) 2904 91 00  
andere 2904 99 00  
II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.05 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
verzadigde eenwaardige alcoholen    
methanol (methylalcohol) 2905 11 00  
propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol) 2905 12 00  
butaan-1-ol (n-butylalcohol) 2905 13 00  
andere butanolen    
2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 2905 14 10  
andere 2905 14 90  
octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan    
octaan-2-ol 2905 16 20  
andere 2905 16 85  
dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol) 2905 17 00  
andere 2905 19 00  
onverzadigde eenwaardige alcoholen    
acyclische terpeenalcoholen 2905 22 00  
andere    
allylalcohol 2905 29 10  
andere 2905 29 90  
tweewaardige alcoholen    
ethyleenglycol (ethaandiol) 2905 31 00  
propyleenglycol (propaan-1,2-diol) 2905 32 00  
andere    
butaan-1,3-diol 2905 39 20  
butaan-1,4-diol    
butaan-1,4-diol of tetramethyleenglycol (1,4-butaandiol) met een biogebaseerd koolstofgehalte van 100¬†massapercenten 2905 39 26  
andere 2905 39 28  
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol 2905 39 30  
andere 2905 39 95  
andere meerwaardige alcoholen    
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan) 2905 41 00  
pentaerytritol (pentaerytriet) 2905 42 00  
mannitol 2905 43 00  
D-glucitol (sorbitol)    
in waterige oplossing    
met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2¬†gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 2905 44 11  
andere 2905 44 19  
andere    
met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2¬†gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 2905 44 91  
andere 2905 44 99  
glycerol 2905 45 00  
andere 2905 49 00  
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen    
ethchloorvynol (INN) 2905 51 00  
andere    
2,2-bis(broommethyl)propaandiol 2905 59 91  
andere 2905 59 98  
29.06 Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen    
menthol 2906 11 00  
cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen 2906 12 00  
sterolen en inositolen    
sterolen 2906 13 10  
inositolen 2906 13 90  
andere 2906 19 00  
aromatische    
benzylalcohol 2906 21 00  
andere 2906 29 00  
III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.07 Fenolen; fenolalcoholen    
eenwaardige fenolen    
fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan 2907 11 00  
kresolen en zouten daarvan 2907 12 00  
octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten 2907 13 00  
naftolen en zouten daarvan    
1-naftol 2907 15 10  
andere 2907 15 90  
andere    
xylenolen en zouten daarvan 2907 19 10  
andere 2907 19 90  
meerwaardige fenolen; fenolalcoholen    
resorcinol en zouten daarvan 2907 21 00  
hydrochinon en zouten daarvan 2907 22 00  
4,4‚Ä≤-isopropylideendifenol (bisfenol¬†A, difenylolpropaan) en zouten daarvan 2907 23 00  
andere 2907 29 00  
29.08 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen    
derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan    
pentachloorfenol (ISO) 2908 11 00  
andere 2908 19 00  
andere    
dinoseb (ISO) en zouten daarvan 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) en zouten daarvan 2908 92 00  
andere 2908 99 00  
IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, ACETAAL- EN HEMIACETAALPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.09 Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
di√ęthylether 2909 11 00  
andere    
tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE) 2909 19 10  
andere 2909 19 90  
ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 2909 20 00  
aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
difenylether 2909 30 10  
derivaten enkel gehalogeneerd met broom    
pentabroomdifenylether; 1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(pentabroomfenoxy)benzeen 2909 30 31  
1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) 2909 30 35  
andere 2909 30 38  
andere 2909 30 90  
etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
2,2‚Ä≤-oxidi√ęthanol (di√ęthyleenglycol) 2909 41 00  
monobutylethers van ethyleenglycol of van di√ęthyleenglycol 2909 43 00  
andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van di√ęthyleenglycol 2909 44 00  
andere    
2-(2-chloorethoxy)ethanol 2909 49 11  
andere 2909 49 80  
etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 2909 50 00  
alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
acetaal- en hemiacetaalperoxiden 2909 60 10  
andere 2909 60 90  
29.10 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
oxiraan (ethyleenoxide) 2910 10 00  
methyloxiraan (propyleenoxide) 2910 20 00  
1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 2910 30 00  
dieldrine (ISO, INN) 2910 40 00  
endrin (ISO) 2910 50 00  
andere 2910 90 00  
29.11 Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 2911 00 00  
V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN    
29.12 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde    
acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen    
methanal (formaldehyde) 2912 11 00  
ethanal (aceetaldehyde) 2912 12 00  
andere 2912 19 00  
cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen    
benzaldehyde 2912 21 00  
andere 2912 29 00  
aldehydealcoholen aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen    
vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 2912 41 00  
ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 2912 42 00  
andere 2912 49 00  
cyclische polymeren van aldehyden 2912 50 00  
paraformaldehyde 2912 60 00  
29.13 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post¬†2912 2913 00 00  
VI. KETONEN EN CHINONEN    
29.14 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen    
aceton 2914 11 00  
butanon (methylethylketon) 2914 12 00  
4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon) 2914 13 00  
andere    
5-methylhexaan-2-on 2914 19 10  
andere 2914 19 90  
ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende groepen    
cyclohexanon en methylcyclohexanonen 2914 22 00  
iononen en methyliononen 2914 23 00  
andere 2914 29 00  
aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen    
fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 2914 31 00  
andere 2914 39 00  
ketonalcoholen en ketonaldehyden    
4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 2914 40 10  
andere 2914 40 90  
ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen 2914 50 00  
chinonen    
antrachinon 2914 61 00  
co-enzym Q10 (ubidecarenon (INN)) 2914 62 00  
andere    
1,4-naftochinon 2914 69 10  
andere 2914 69 80  
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten    
chloordecon (ISO) 2914 71 00  
andere 2914 79 00  
VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.15 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
mierenzuur en zouten en esters daarvan    
mierenzuur 2915 11 00  
zouten van mierenzuur 2915 12 00  
esters van mierenzuur 2915 13 00  
azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride    
azijnzuur 2915 21 00  
azijnzuuranhydride 2915 24 00  
andere 2915 29 00  
esters van azijnzuur    
ethylacetaat 2915 31 00  
vinylacetaat 2915 32 00  
n-butylacetaat 2915 33 00  
dinosebacetaat (ISO) 2915 36 00  
andere 2915 39 00  
mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan 2915 40 00  
propionzuur en zouten en esters daarvan 2915 50 00  
butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan    
butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan    
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat 2915 60 11  
ander 2915 60 19  
pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan 2915 60 90  
palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan    
palmitinezuur, alsmede zouten en esters daarvan 2915 70 40  
stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan 2915 70 50  
andere    
laurinezuur, alsmede zouten en esters daarvan 2915 90 30  
andere 2915 90 70  
29.16 Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
acrylzuur en zouten daarvan 2916 11 00  
esters van acrylzuur 2916 12 00  
methacrylzuur en zouten daarvan 2916 13 00  
esters van methacrylzuur 2916 14 00  
oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan 2916 15 00  
binapacryl (ISO) 2916 16 00  
andere    
undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan 2916 19 10  
crotonzuur 2916 19 40  
andere 2916 19 95  
eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 2916 20 00  
eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
benzo√ęzuur en zouten en esters daarvan 2916 31 00  
benzoylperoxide en benzoylchloride 2916 32 00  
fenylazijnzuur en zouten daarvan 2916 34 00  
andere    
esters van fenylazijnzuur 2916 39 10  
andere 2916 39 90  
29.17 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
oxaalzuur en zouten en esters daarvan 2917 11 00  
adipinezuur en zouten en esters daarvan 2917 12 00  
azela√Įnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan    
sebacinezuur 2917 13 10  
andere 2917 13 90  
male√Įnezuuranhydride 2917 14 00  
andere    
malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan 2917 19 10  
ethaan-1,2-dicarbonzuur of butaandizuur (barnsteenzuur) met een biogebaseerd koolstofgehalte van 100 massapercenten 2917 19 20  
andere 2917 19 80  
meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 2917 20 00  
meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
dioctylorthoftalaten 2917 32 00  
dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten 2917 33 00  
andere esters van orthoftaalzuur 2917 34 00  
ftaalzuuranhydride 2917 35 00  
tereftaalzuur en zouten daarvan 2917 36 00  
dimethyltereftalaat 2917 37 00  
andere    
esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur; benzeen-1,2,4-tricarbonzuur; isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8¬†gewichtspercent tereftaloyldichloride; naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur; tetrachloorftaalzuuranhydride; natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat 2917 39 20  
bis(2-ethylhexyl)benzeen-1,4-dicarboxylaat (DOTP) 2917 39 35 New  
andere 2917 39 85 New  
29.18 Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
melkzuur en zouten en esters daarvan 2918 11 00  
wijnsteenzuur 2918 12 00  
zouten en esters van wijnsteenzuur 2918 13 00  
citroenzuur 2918 14 00  
zouten en esters van citroenzuur 2918 15 00  
gluconzuur en zouten en esters daarvan 2918 16 00  
2,2-difenyl-2-hydroxyazijnzuur (benzilzuur) 2918 17 00  
chloorbenzilaat (ISO) 2918 18 00  
andere    
cholzuur en 3őĪ,12őĪ-dihydroxy-5ő≤-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), alsmede zouten en esters daarvan 2918 19 30  
2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur 2918 19 40  
andere 2918 19 98  
carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan    
salicylzuur en zouten daarvan 2918 21 00  
o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan 2918 22 00  
andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan 2918 23 00  
andere 2918 29 00  
carbonzuren met aldehyde- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 2918 30 00  
andere    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zouten en esters daarvan 2918 91 00  
andere    
2,6-dimethoxybenzo√ęzuur; dicamba (ISO); natriumfenoxyacetaat 2918 99 40  
andere 2918 99 90  
VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN    
29.19 Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan    
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 2919 10 00  
andere 2919 90 00  
29.20 Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten    
thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten    
parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion) 2920 11 00  
andere 2920 19 00  
fosfietesters en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten    
dimethylfosfiet 2920 21 00  
di√ęthylfosfiet 2920 22 00  
trimethylfosfiet 2920 23 00  
tri√ęthylfosfiet 2920 24 00  
andere 2920 29 00  
endosulfan (ISO) 2920 30 00  
andere    
zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 2920 90 10  
andere 2920 90 70  
IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN    
29.21 Aminoverbindingen    
eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-dimethylamino)ethylchloride-hydrochloride 2921 12 00  
2-(N,N-diethylamino)ethylchloride-hydrochloride 2921 13 00  
2-(N,N-diisopropylamino)ethylchloride-hydrochloride 2921 14 00  
andere    
1,1,3,3-tetramethylbutylamine 2921 19 40  
di√ęthylamine en zouten daarvan 2921 19 50  
andere 2921 19 99  
meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
ethyleendiamine en zouten daarvan 2921 21 00  
hexamethyleendiamine en zouten daarvan 2921 22 00  
andere 2921 29 00  
aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten    
cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede zouten daarvan 2921 30 10  
cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan) 2921 30 91  
andere 2921 30 99  
eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
aniline en zouten daarvan 2921 41 00  
derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan 2921 42 00  
tolu√Įdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2921 43 00  
difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2921 44 00  
1-naftylamine (őĪ-naftylamine) en 2-naftylamine (ő≤-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten 2921 45 00  
amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), feentermine (INN), fencamfamine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en mefenorex (INN); zouten van deze producten 2921 46 00  
andere 2921 49 00  
meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten    
o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, zouten van deze verbindingen daaronder begrepen    
m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: - niet meer dan 1¬†gewichtspercent water, - niet meer dan 200¬†mg/kg o-fenyleendiamine en - niet meer dan 450¬†mg/kg p-fenyleendiamine 2921 51 11  
andere 2921 51 19  
andere 2921 51 90  
andere    
m-fenyleenbis(methylamine); 2,2‚Ä≤-dichloor-4,4‚Ä≤-methyleendianiline; 4,4‚Ä≤-bi-o-tolu√Įdine; 1,8-naftyleendiamine 2921 59 50  
andere 2921 59 90  
29.22 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen    
aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten    
mono√ęthanolamine en zouten daarvan 2922 11 00  
di√ęthanolamine en zouten daarvan 2922 12 00  
dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan 2922 14 00  
tri√ęthanolamine 2922 15 00  
di√ęthanolammoniumperfluoroctaansulfonaat 2922 16 00  
methyldi√ęthanolamine en ethyldi√ęthanolamine 2922 17 00  
2-(N,N-diisopropylamino)ethanol 2922 18 00  
andere 2922 19 00  
aminonaftolen en andere aminofenolen andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten    
aminohydroxynaftaleensulfonzuren en zouten daarvan 2922 21 00  
andere 2922 29 00  
aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort; zouten van deze producten    
amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); zouten van deze producten 2922 31 00  
andere 2922 39 00  
aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters daarvan; zouten van deze producten    
lysine en esters daarvan; zouten van deze producten 2922 41 00  
glutaminezuur en zouten daarvan 2922 42 00  
antranilzuur en zouten daarvan 2922 43 00  
tilidine (INN) en zouten daarvan 2922 44 00  
andere    
√ü-alanine 2922 49 20  
andere 2922 49 85  
aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 2922 50 00  
29.23 Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald    
choline en zouten daarvan 2923 10 00  
lecithinen en andere fosfoaminolipiden 2923 20 00  
tetraethylammoniumperfluoroctaansulfonaat 2923 30 00  
didecyldimethylammoniumperfluoroctaansulfonaat 2923 40 00  
andere 2923 90 00  
29.24 Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur    
acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten    
meprobamaat (INN) 2924 11 00  
fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon (ISO) 2924 12 00  
andere 2924 19 00  
cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten    
ure√Įnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2924 21 00  
2-aceetamidobenzo√ęzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten daarvan 2924 23 00  
ethinamaat (INN) 2924 24 00  
alachloor (ISO) 2924 25 00  
andere    
lidoca√Įne (INN) 2924 29 10  
andere 2924 29 70  
29.25 Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen    
imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
sacharine en zouten daarvan 2925 11 00  
glutethimide (INN) 2925 12 00  
andere    
3,3‚Ä≤,4,4‚Ä≤,5,5‚Ä≤,6,6‚Ä≤-octabroom-N,N‚Ä≤-ethyleendiftaalimide; N,N‚Ä≤-ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaalimide) 2925 19 20  
andere 2925 19 95  
iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
chloordimeform (ISO) 2925 21 00  
andere 2925 29 00  
29.26 Nitrillen (cyaanverbindingen)    
acrylonitril 2926 10 00  
1-cyaanguanidine (dicyaandiamide) 2926 20 00  
fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tussenproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan) 2926 30 00  
alfa-fenylacetoacetonitril 2926 40 00  
andere    
isoftalonitril 2926 90 20  
andere 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- en azoxyverbindingen 2927 00 00  
29.28 Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine    
N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine 2928 00 10  
andere 2928 00 90  
29.29 Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen    
isocyanaten 2929 10 00  
andere 2929 90 00  
X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLE√ŹNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE SULFONAMIDOVERBINDINGEN    
29.30 Organische zwavelverbindingen    
2-(N,N-dimethylamino)ethaanthiol 2930 10 00  
thiocarbamaten en dithiocarbamaten 2930 20 00  
thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 2930 30 00  
methionine    
methionine (INN) 2930 40 10  
andere 2930 40 90  
2-(N,N-di√ęthylamino)ethaanthiol 2930 60 00  
bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (INN)) 2930 70 00  
aldicarb (ISO), captafol (ISO) en methamidofos (ISO) 2930 80 00  
andere    
cyste√Įne en cystine 2930 90 13  
derivaten van cyste√Įne of cystine 2930 90 16  
DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur 2930 90 30  
2,2‚Ä≤-thiodi√ęthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] 2930 90 40  
mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine 2930 90 50  
andere 2930 90 98  
29.31 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen    
tetramethyllood en tetraethyllood 2931 10 00  
tributyltinverbindingen 2931 20 00  
niet-gehalogeneerde organofosforderivaten    
dimethylmethylfosfonaat 2931 41 00  
dimethylpropylfosfonaat 2931 42 00  
di√ęthylethylfosfonaat 2931 43 00  
methylfosfonzuur 2931 44 00  
zout van methylfosfonzuur en (aminoiminomethyl)ureum (1 : 1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinaan-2,4,6-trioxide 2931 46 00  
(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonaat 2931 47 00  
3,9-dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecaan-3,9-dioxide 2931 48 00  
andere    
natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmethylfosfonaat 2931 49 10  
bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat 2931 49 20  
etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en zouten daarvan 2931 49 30  
(nitrilotrimethaandiyl)tris(fosfonzuur), {ethaan-1,2-diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), [(bis{2-[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]fosfonzuur, {hexaan-1,6-diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methyleen)}bis(fosfonzuur), en [(bis{6-[bis(fosfonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]fosfonzuur; zouten van deze producten 2931 49 40  
andere 2931 49 90  
gehalogeneerde organofosforderivaten    
methylfosfondichloride 2931 51 00  
propylfosfondichloride 2931 52 00  
O-(3-chloorpropyl) O-[4-nitro-3-(trifluormethyl)fenyl]methylthiofosfonaat 2931 53 00  
trichloorfon (ISO) 2931 54 00  
andere    
methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) 2931 59 10  
andere 2931 59 90  
andere 2931 90 00  
29.32 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als heteroatoom    
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring    
tetrahydrofuraan 2932 11 00  
2-furaldehyde (furfuraldehyde) 2932 12 00  
furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol 2932 13 00  
sucralose 2932 14 00  
andere 2932 19 00  
lactonen    
fenolftale√Įne; 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-nafto√ęzuur; 3‚Ä≤-chloor-6‚Ä≤-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9‚Ä≤-xantheen]-3-on; 6‚Ä≤-(N-ethyl-p-tolu√Įdino)-2‚Ä≤-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9‚Ä≤-xantheen]-3-on; methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat 2932 20 10  
gamma-butyrolacton 2932 20 20  
andere 2932 20 90  
andere    
isosafrool 2932 91 00  
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on 2932 92 00  
piperonal 2932 93 00  
safrool 2932 94 00  
tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 2932 95 00  
carbofuran (ISO) 2932 96 00  
andere 2932 99 00  
29.33 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom    
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring    
fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan    
propyfenazon (INN) 2933 11 10  
andere 2933 11 90  
andere    
fenylbutazon (INN) 2933 19 10  
andere 2933 19 90  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring    
hydanto√Įne en derivaten daarvan 2933 21 00  
andere    
nafazolinehydrochloride (INNM) en nafazolinenitraat (INNM); fentolamine (INN); tolazolinehydrochloride (INNM) 2933 29 10  
andere 2933 29 90  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering    
pyridine en zouten daarvan 2933 31 00  
piperidine en zouten daarvan 2933 32 00  
alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoxin (INN), difeenoxylaat (INN), dipipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) tussenproduct¬†A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) en trimeperidine (INN); zouten van deze producten 2933 33 00  
ander fentanyl en derivaten daarvan 2933 34 00  
3-quinuclidine-ol 2933 35 00  
4-anilino-N-fenethylpiperidine (ANPP) 2933 36 00  
N-fenethyl-4-piperidon (NPP) 2933 37 00  
andere    
iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); pyridostigminebromide (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetrachloorpyridine 2933 39 20  
3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur 2933 39 25  
2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat 2933 39 35  
2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat 2933 39 40  
3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine 2933 39 45  
methylester van fluroxypyr (ISO) 2933 39 50  
4-methylpyridine 2933 39 55  
andere 2933 39 99  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)    
levorfanol (INN) en zouten daarvan 2933 41 00  
andere    
halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren 2933 49 10  
dextromethorfan (INN) en zouten daarvan 2933 49 30  
andere 2933 49 90  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een piperazinering    
malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 2933 52 00  
allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), fenobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze producten    
barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan 2933 53 10  
andere 2933 53 90  
andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten 2933 54 00  
loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en zipeprol (INN); zouten van deze producten 2933 55 00  
andere    
diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (tri√ęthyleendiamine) 2933 59 20  
andere 2933 59 95  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering    
melamine 2933 61 00  
andere    
atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogeen, trimethyleentrinitramine) 2933 69 10  
methenamine (INN) (hexamethyleentetramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol 2933 69 40  
andere 2933 69 80  
lactamen    
6-hexaanlactam (őĶ-caprolactam) 2933 71 00  
clobazam (INN) en methyprylon (INN) 2933 72 00  
andere lactamen 2933 79 00  
andere    
alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepaat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten van deze producten    
chloordiazepoxide (INN) 2933 91 10  
andere 2933 91 90  
azinfos-methyl (ISO) 2933 92 00  
andere    
indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol[c,e]azepine (azapetine), fenindamine (INN) en zouten daarvan; imipraminehydrochloride (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2933 99 50  
andere 2933 99 80  
29.34 Nucle√Įnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen    
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring 2934 10 00  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)    
di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mercaptobenzothiazool) en zouten daarvan 2934 20 20  
andere 2934 20 80  
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)    
thi√ęthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daarvan 2934 30 10  
andere 2934 30 90  
andere    
aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), feendimetrazine (INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN) en sufentanil (INN); zouten van deze producten 2934 91 00  
ander fentanyl en derivaten daarvan 2934 92 00  
andere    
chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en male√Įnaten daarvan; furazolidoon (INN); 7-aminocefalosporaanzuur; zouten en esters van (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur; 1-[2-(1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide 2934 99 60  
andere 2934 99 90  
29.35 Sulfonamidoverbindingen    
N-methylperfluoroctaansulfonamide 2935 10 00  
N-ethylperfluoroctaansulfonamide 2935 20 00  
N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroctaansulfonamide 2935 30 00  
N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluoroctaansulfonamide 2935 40 00  
andere perfluoroctaansulfonamidoverbindingen 2935 50 00  
andere    
3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indool-7-sulfonamide; metosulam (ISO) 2935 90 30  
andere 2935 90 90  
XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN    
29.36 Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht    
vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd    
vitaminen¬†A en derivaten daarvan 2936 21 00  
vitamine¬†B1 en derivaten daarvan 2936 22 00  
vitamine¬†B2 en derivaten daarvan 2936 23 00  
D- en DL-pantotheenzuur (vitamine¬†B5) en derivaten daarvan 2936 24 00  
vitamine¬†B6 en derivaten daarvan 2936 25 00  
vitamine¬†B12 en derivaten daarvan 2936 26 00  
vitamine¬†C en derivaten daarvan 2936 27 00  
vitamine¬†E en derivaten daarvan 2936 28 00  
andere vitaminen en derivaten daarvan 2936 29 00  
andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen 2936 90 00  
29.37 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotri√ęnen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt    
polypeptidehormonen, prote√Įnehormonen en glycoprote√Įnehormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan    
somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan 2937 11 00 (GRM)
insuline en zouten daarvan 2937 12 00 (GRM)
andere 2937 19 00 (GRM)
stero√Įdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan    
cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison) 2937 21 00 (GRM)
halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticostero√Įde hormonen 2937 22 00 (GRM)
oestrogenen en progestogenen 2937 23 00 (GRM)
andere 2937 29 00 (GRM)
prostaglandinen, thromboxanen en leukotri√ęnen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan 2937 50 00 (GRM)
andere 2937 90 00 (GRM)
XII. GLYCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN ALKALO√ŹDEN, NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN    
29.38 Glycosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan    
rutoside (rutine) en derivaten daarvan 2938 10 00  
andere    
digitalisglycosiden 2938 90 10  
glycyrrizine en glycyrrizinaten 2938 90 30  
andere 2938 90 90  
29.39 Alkalo√Įden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan    
opiumalkalo√Įden en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), code√Įne, dihydrocode√Įne (INN), ethylmorfine, etorfine (INN), folcodine (INN), hero√Įne, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfine, nicomorfine (INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), thebacon (INN) en theba√Įne; zouten van deze producten 2939 11 00  
andere 2939 19 00  
kina-alkalo√Įden en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2939 20 00  
cafe√Įne en zouten daarvan 2939 30 00  
efedra-alkalo√Įden en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
efedrine en zouten daarvan 2939 41 00  
pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan 2939 42 00  
cathine (INN) en zouten daarvan 2939 43 00  
norefedrine en zouten daarvan 2939 44 00  
levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamineracemaat en zouten daarvan 2939 45 00  
andere 2939 49 00  
theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten    
fenetylline (INN) en zouten daarvan 2939 51 00  
andere 2939 59 00  
alkalo√Įden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
ergometrine (INN) en zouten daarvan 2939 61 00  
ergotamine (INN) en zouten daarvan 2939 62 00  
lyserginezuur en zouten daarvan 2939 63 00  
andere 2939 69 00  
andere, van plantaardige oorsprong    
coca√Įne, ecgonine; zouten, esters en andere derivaten van deze producten 2939 72 00  
andere    
nicotine alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan 2939 79 10  
andere 2939 79 90  
andere 2939 80 00  
XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN    
29.40 Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, acetalen en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten¬†2937, 2938 en 2939 2940 00 00  
29.41 Antibiotica    
penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur; zouten van deze producten 2941 10 00  
streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten    
dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan 2941 20 30  
andere 2941 20 80  
tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2941 30 00  
chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2941 40 00  
erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2941 50 00  
andere 2941 90 00  
29.42 Andere organische verbindingen 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.