CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - NL 39

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 38
DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

38.01 Kunstmatig grafiet; collo√Įdaal en semi-collo√Įdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabricaten    
kunstmatig grafiet 3801 10 00  
collo√Įdaal en semi-collo√Įdaal grafiet    
collo√Įdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-collo√Įdaal grafiet 3801 20 10  
ander 3801 20 90  
koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens 3801 30 00  
andere 3801 90 00  
38.02 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen    
actieve kool 3802 10 00  
andere 3802 90 00  
38.03 Tallolie, ook indien geraffineerd    
ruwe 3803 00 10  
andere 3803 00 90  
38.04 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij post¬†3803 bedoelde tallolie 3804 00 00  
38.05 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit őĪ-terpineol bestaande pijnolie    
terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie    
terpentijnolie 3805 10 10  
houtterpentijnolie 3805 10 30  
sulfaatterpentijnolie 3805 10 90  
andere    
pijnolie 3805 90 10  
andere 3805 90 90  
38.06 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen    
colofonium en harszuren 3806 10 00  
zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren, andere dan zouten van colofoniumadditieproducten 3806 20 00  
gomesters 3806 30 00  
andere 3806 90 00  
38.07 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek    
houtteer 3807 00 10  
andere 3807 00 90  
38.08 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers    
goederen bedoeld bij aanvullende aantekening¬†1 op dit hoofdstuk    
DDT (ISO) (clofenotaan (INN)), in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 300¬†g 3808 52 00  
andere 3808 59 00  
goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk    
in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 300¬†g 3808 61 00  
in verpakkingen met een nettogewicht van meer dan 300¬†g, maar niet meer dan 7,5¬†kg 3808 62 00  
andere 3808 69 00  
andere    
insectendodende middelen    
op basis van pyretro√Įden 3808 91 10  
op basis van gechloreerde koolwaterstoffen 3808 91 20  
op basis van carbamaten 3808 91 30  
op basis van organische fosforverbindingen 3808 91 40  
andere 3808 91 90  
schimmelwerende middelen    
anorganische    
preparaten op basis van koperverbindingen 3808 92 10  
andere 3808 92 20  
andere    
op basis van dithiocarbamaten 3808 92 30  
op basis van benzimidazolen 3808 92 40  
op basis van diazolen of triazolen 3808 92 50  
op basis van diazinen of morfolinen 3808 92 60  
andere 3808 92 90  
onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen    
onkruidbestrijdingsmiddelen    
op basis van fenoxyfytohormonen 3808 93 11  
op basis van triazinen 3808 93 13  
op basis van amiden 3808 93 15  
op basis van carbamaten 3808 93 17  
op basis van dinitroanilinederivaten 3808 93 21  
op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten 3808 93 23  
andere 3808 93 27  
middelen om het kiemen tegen te gaan 3808 93 30  
middelen om de plantengroei te regelen 3808 93 90  
desinfecteermiddelen    
op basis van quaternaire ammoniumzouten 3808 94 10  
op basis van halogeenverbindingen 3808 94 20  
andere 3808 94 90  
andere    
knaagdierenbestrijdingsmiddelen 3808 99 10  
andere 3808 99 90  
38.09 Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrie√ęn, elders genoemd noch elders onder begrepen    
op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen    
met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55¬†gewichtspercenten 3809 10 10  
met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70¬†gewichtspercenten 3809 10 30  
met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83¬†gewichtspercenten 3809 10 50  
met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten 3809 10 90  
andere    
van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrie√ęn 3809 91 00  
van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrie√ęn 3809 92 00  
van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrie√ęn 3809 93 00  
38.10 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes    
preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen 3810 10 00  
andere    
preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes 3810 90 10  
andere 3810 90 90  
38.11 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie    
antiklopmiddelen    
op basis van loodverbindingen    
antiklopmiddelen op basis van tetra√ęthyllood 3811 11 10  
andere 3811 11 90  
andere 3811 19 00  
additieven voor smeerolie    
bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 3811 21 00  
andere 3811 29 00  
andere 3811 90 00  
38.12 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof    
bereide rubbervulkanisatieversnellers 3812 10 00  
weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof    
reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat 3812 20 10  
andere 3812 20 90  
bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof    
mengsels van oligomeren van 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) 3812 31 00  
andere    
antioxidanten 3812 39 10  
andere 3812 39 90  
38.13 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen 3813 00 00  
38.14 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis    
op basis van butylacetaat 3814 00 10  
andere 3814 00 90  
38.15 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen    
katalysatoren op een drager    
met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof 3815 11 00  
met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof 3815 12 00  
andere    
katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10¬†micrometer, bestaande uit een mengsel van oxiden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan: - koper van 20 of meer doch niet meer dan 35¬†gewichtspercenten, - bismut van 2 of meer doch niet meer dan 3¬†gewichtspercentenen met een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer dan 1,0 3815 19 10  
andere 3815 19 90  
andere    
katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol 3815 90 10  
andere 3815 90 90  
38.16 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, stamp- en strijkmassa van dolomiet daaronder begrepen, andere dan die bedoeld bij post 3801    
stamp- en strijkmassa van dolomiet 3816 00 10  
andere 3816 00 90  
38.17 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post¬†2707 of 2902    
lineair alkylbenzeen 3817 00 50  
andere 3817 00 80  
38.18 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden    
gedoopt silicium 3818 00 10  
andere 3818 00 90  
38.19 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70¬†gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 3819 00 00  
38.20 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 3820 00 00  
38.21 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen 3821 00 00  
38.22 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, al dan niet opgemaakt in de vorm van kits, andere dan die bedoeld bij post 3006; gecertificeerde referentiematerialen    
Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, al dan niet opgemaakt in de vorm van kits    
voor malaria 3822 11 00  
voor zika en andere ziekten die worden overgedragen door muggen van het geslacht Aedes 3822 12 00  
voor bloedgroepen 3822 13 00  
andere 3822 19 00  
andere 3822 90 00  
38.23 Industri√ęle eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industri√ęle vetalcoholen    
industri√ęle eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils    
stearinezuur 3823 11 00  
oliezuur 3823 12 00  
tallvetzuren 3823 13 00  
andere    
gedistilleerde vetzuren 3823 19 10  
vetzuurdistillaat 3823 19 30  
andere 3823 19 90  
industri√ęle vetalcoholen 3823 70 00  
38.24 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrie√ęn (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen    
bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen 3824 10 00  
niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bindmiddelen van metaal 3824 30 00  
bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton 3824 40 00  
mortel en beton, niet vuurvast    
stortklaar beton 3824 50 10  
andere 3824 50 90  
sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling¬†290544    
in waterige oplossing    
met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2¬†gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 3824 60 11  
andere 3824 60 19  
andere    
met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2¬†gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 3824 60 91  
andere 3824 60 99  
goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op dit hoofdstuk    
bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 3824 81 00  
bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloortrifenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's) 3824 82 00  
bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 3824 83 00  
bevattende aldrine (ISO), camfechloor (ISO) (toxafeen), chlordaan (ISO), chloordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan), dieldrine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachloor (ISO) of mirex (ISO) 3824 84 00  
bevattende 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen 3824 85 00  
bevattende pentachloorbenzeen (ISO) of hexachloorbenzeen (ISO) 3824 86 00  
bevattende perfluoroctaansulfonzuur, zouten daarvan, perfluoroctaansulfonamiden¬†of ¬†erfluoroctaansulfonylfluoride 3824 87 00  
bevattende tetra-, penta-, hexa-, hepta- of octabroomdifenylethers 3824 88 00  
bevattende gechloreerde paraffines met een korte keten 3824 89 00  
andere    
mengsels en bereidingen die voornamelijk bestaan uit (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonaat en bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat 3824 91 00  
polyglycolesters van methylfosfonzuur 3824 92 00  
andere    
petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oli√ęn uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan 3824 99 10  
ionenwisselaars 3824 99 15  
gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 3824 99 20  
pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtartraat; ruw calciumcitraat 3824 99 25  
nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren 3824 99 30  
andere    
preparaten voor het voorkomen en bestrijden van ketelsteen en dergelijke 3824 99 45  
preparaten voor de galvanotechniek 3824 99 50  
mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermiddelen voor vetstoffen) 3824 99 55  
producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden    
tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van Streptomyces tenebrarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post¬† 3004 3824 99 61  
tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine 3824 99 62  
andere 3824 99 64  
hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij (andere dan die bedoeld bij onderverdeling¬†38241000) 3824 99 65  
vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt voor de bescherming van bouwwerken 3824 99 70  
andere    
niet-gedoopte lithiumniobaatschijven 3824 99 75  
mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van 520 of meer doch niet meer dan 550 3824 99 80  
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen 3824 99 85  
mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit dimethylmethylfosfonaat, oxiraan en difosforpentaoxide 3824 99 86  
chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen, elders genoemd noch elders onder begrepen    
in vloeibare vorm bij 20¬†¬įC 3824 99 92  
andere 3824 99 93  
andere 3824 99 96  
38.25 Residuen van de chemische of van aanverwante industrie√ęn, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening¬†6 op dit hoofdstuk    
stedelijk afval 3825 10 00  
slib van afvalwater 3825 20 00  
klinisch afval 3825 30 00  
afvallen van organische oplosmiddelen    
gehalogeneerd 3825 41 00  
andere 3825 49 00  
afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloeistoffen 3825 50 00  
andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrie√ęn    
hoofdzakelijk organische bestanddelen bevattend 3825 61 00  
andere 3825 69 00  
andere    
gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 3825 90 10  
andere 3825 90 90  
38.26 Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70¬†gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend    
monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5¬†gewichtspercenten of meer (FAMAE) 3826 00 10  
andere 3826 00 90  
38.27 Mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan, elders genoemd noch elders onder begrepen    
bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's); bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's); bevattende tetrachloorkoolstof; bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform)    
bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's) 3827 11 00  
bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) 3827 12 00  
bevattende tetrachloormethaan 3827 13 00  
bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 3827 14 00  
bevattende broomchloordifluormethaan (Halon-1211), broomtrifluormethaan (Halon-1301) of dibroomtetrafluorethanen (Halon-2402) 3827 20 00  
bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan niet bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's)    
bevattende stoffen van de onderverdelingen 290341 tot en met 290348 3827 31 00  
andere, bevattende stoffen van de onderverdelingen 290371 tot en met 290375 3827 32 00  
andere 3827 39 00  
bevattende methylbromide (broommethaan) of broomchloormethaan 3827 40 00  
bevattende trifluormethaan (HFK-23) of perfluorkoolstoffen (PFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's)    
bevattende trifluormethaan (HFK-23) 3827 51 00  
andere 3827 59 00  
bevattende andere fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's)    
bevattende 15 of meer massapercenten 1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a) 3827 61 00  
andere, niet begrepen onder de onderverdeling hierboven, bevattende 55 of meer massapercenten pentafluorethaan (HFK-125) maar niet bevattende onverzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen (HFO¬īs) 3827 62 00  
andere, niet begrepen onder de onderverdelingen hierboven, bevattende 40 of meer massapercenten pentafluorethaan (HFK-125) 3827 63 00  
andere, niet begrepen onder de onderverdelingen hierboven, bevattende 30 of meer massapercenten 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a) maar niet bevattende onverzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen (HFO¬īs) 3827 64 00  
andere, niet begrepen onder de onderverdelingen hierboven, bevattende 20 of meer massapercenten difluormethaan (HFK-32) en 20 of meer massapercenten pentafluorethaan (HFK-125) 3827 65 00  
andere, niet begrepen onder de onderverdelingen hierboven, bevattende stoffen van de onderverdelingen 290341 tot en met 290348 3827 68 00  
andere 3827 69 00  
andere 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.