CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - PL 30

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽29
CHEMIKALIA ORGANICZNE

I. W臉GLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.01 W臋glowodory alifatyczne    
Nasycone 2901 10 00  
Nienasycone    
Etylen 2901 21 00  
Propen (propylen) 2901 22 00  
Buten (butylen) oraz jego izomery 2901 23 00  
Butadien-1,3 i izopren 2901 24 00  
Pozosta艂e 2901 29 00  
29.02 W臋glowodory cykliczne    
Cykloalkany, cykloalkeny i cykloterpeny    
Cykloheksan 2902 11 00  
Pozosta艂e 2902 19 00  
Benzen 2902 20 00  
Toluen 2902 30 00  
Ksyleny    
o-Ksylen 2902 41 00  
m-Ksylen 2902 42 00  
p-Ksylen 2902 43 00  
Mieszaniny izomer贸w ksylenu 2902 44 00  
Styren 2902 50 00  
Etylobenzen 2902 60 00  
Kumen 2902 70 00  
Pozosta艂e 2902 90 00  
29.03 Fluorowcowane pochodne w臋glowodor贸w    
Nasycone chlorowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych    
Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu) 2903 11 00  
Dichlorometan (chlorek metylenu) 2903 12 00  
Chloroform (trichlorometan) 2903 13 00  
Tetrachlorek w臋gla 2903 14 00  
Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan) 2903 15 00  
Pozosta艂e 2903 19 00  
Nienasycone chlorowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych    
Chlorek winylu (chloroetylen) 2903 21 00  
Trichloroetylen 2903 22 00  
Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 2903 23 00  
Pozosta艂e 2903 29 00  
Nasycone fluorowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych    
Trifluorometan (HFC-23) 2903 41 00  
Difluorometan (HFC-32) 2903 42 00  
Fluorometan (HFC-41), 1,2-difluoroetan (HFC-152) i聽1,1-difluoroetan (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluoroetan (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetan (HFC-143a) i聽1,1,2-trifluoroetan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (HFC-134a) i聽1,1,2,2-tetrafluoroetan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropan (HFC-236ea) i聽1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (HFC-245fa) i聽1,1,2,2,3-pentafluoropropan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-Pentafluorobutan (HFC-365mfc) i聽1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Pozosta艂e    
Pozosta艂e pentafluoropropany, heksafluoropropany i heptafluoropropany 2903 49 10  
Pochodne perfluorowane 2903 49 30  
Pozosta艂e 2903 49 90  
Nienasycone fluorowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych    
2,3,3,3-Tetrafluoropropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropen (HFO-1234ze) i (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluoro-2-buten (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Pozosta艂e 2903 59 00  
Bromowane lub jodowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych    
Bromek metylu (bromometan) 2903 61 00  
Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan) 2903 62 00  
Pozosta艂e    
Bromki    
Dibromometan 2903 69 11  
Pozosta艂e 2903 69 19  
Jodki 2903 69 80  
Fluorowcowane pochodne w臋glowodor贸w alifatycznych zawieraj膮ce dwa lub wi臋cej r贸偶nych fluorowc贸w    
Chlorodifluorometan (HCFC-22) 2903 71 00  
Dichlorotrifluoroetany (HCFC-123) 2903 72 00  
Dichlorofluoroetany (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Chlorodifluoroetany (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Dichloropentafluoropropany (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromochlorodifluorometan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) i聽dibromotetrafluoroetany (Halon-2402)    
Bromochlorodifluorometan (Halon-1211) 2903 76 10  
Bromotrifluorometan (Halon-1301) 2903 76 20  
Dibromotetrafluoroetany (Halon-2402) 2903 76 90  
Pozosta艂e, perfluorowcowane tylko fluorem i chlorem    
Trichlorofluorometan, dichlorodifluorometan, trichlorotrifluoroetany, dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroetan 2903 77 60  
Pozosta艂e 2903 77 90  
Pozosta艂e pochodne perfluorowcowane 2903 78 00  
Pozosta艂e    
Fluorowcowane tylko bromem i chlorem, fluorem i chlorem lub fluorem i bromem 2903 79 30  
Pozosta艂e 2903 79 80  
Fluorowcowane pochodne w臋glowodor贸w cykloalkanowych, cykloalkenowych lub cykloterpenowych    
1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), w艂膮cznie z lindanem (ISO, INN) 2903 81 00  
Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO) 2903 82 00  
Mireks (ISO) 2903 83 00  
Pozosta艂e    
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetylo)cykloheksan; tetrabromocyklooktany 2903 89 10  
Pozosta艂e 2903 89 80  
Fluorowcowane pochodne w臋glowodor贸w aromatycznych    
Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen 2903 91 00  
Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan) 2903 92 00  
Pentachlorobenzen (ISO) 2903 93 00  
Heksabromobifenyle 2903 94 00  
Pozosta艂e    
2,3,4,5,6-Pentabromoetylobenzen 2903 99 10  
Pozosta艂e 2903 99 80  
29.04 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne w臋glowodor贸w, nawet fluorowcowane    
Pochodne zawieraj膮ce tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe 2904 10 00  
Pochodne zawieraj膮ce tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe 2904 20 00  
Kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek perfluorooktanosulfonylu    
Kwas perfluorooktanosulfonowy 2904 31 00  
Perfluorooktanosulfonian amonu 2904 32 00  
Perfluorooktanosulfonian litu 2904 33 00  
Perfluorooktanosulfonian potasu 2904 34 00  
Pozosta艂e sole kwasu perfluorooktanosulfonowego 2904 35 00  
Fluorek perfluorooktanosulfonylu 2904 36 00  
Pozosta艂e    
Trichloronitrometan (chloropikryna) 2904 91 00  
Pozosta艂e 2904 99 00  
II. ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.05 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Nasycone alkohole monowodorotlenowe    
Metanol (alkohol metylowy) 2905 11 00  
Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy) 2905 12 00  
Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 2905 13 00  
Pozosta艂e butanole    
2-Metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy) 2905 14 10  
Pozosta艂e 2905 14 90  
Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery    
2-Oktanol 2905 16 20  
Pozosta艂e 2905 16 85  
Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy) 2905 17 00  
Pozosta艂e 2905 19 00  
Nienasycone alkohole monowodorotlenowe    
Alifatyczne alkohole terpenowe 2905 22 00  
Pozosta艂e    
Alkohol allilowy 2905 29 10  
Pozosta艂e 2905 29 90  
Diole    
Glikol etylenowy (etanodiol) 2905 31 00  
Glikol propylenowy (propano-1,2-diol) 2905 32 00  
Pozosta艂e    
Butano-1,3-diol 2905 39 20  
Butano-1,4-diol    
Butano-1,4-diol lub glikol tetrametylenowy (1,4-butanodiol) o zawarto艣ci 100聽% masy w臋gla pochodz膮cego z biomasy 2905 39 26  
Pozosta艂e 2905 39 28  
2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yn-4,7-diol 2905 39 30  
Pozosta艂e 2905 39 95  
Pozosta艂e alkohole poliwodorotlenowe    
2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan) 2905 41 00  
Pentaerytrytol 2905 42 00  
Mannit 2905 43 00  
D-sorbit (sorbitol)    
W roztworze wodnym    
Zawieraj膮cy 2聽%聽masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawarto艣膰 D-sorbitu 2905 44 11  
Pozosta艂y 2905 44 19  
Pozosta艂y    
Zawieraj膮cy 2聽%聽masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawarto艣膰 D-sorbitu 2905 44 91  
Pozosta艂y 2905 44 99  
Glicerol 2905 45 00  
Pozosta艂e 2905 49 00  
Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych    
Etchlorwinol (INN) 2905 51 00  
Pozosta艂e    
2,2-Bis(bromometylo)propanodiol 2905 59 91  
Pozosta艂e 2905 59 98  
29.06 Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe    
Mentol 2906 11 00  
Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole 2906 12 00  
Sterole i inozyty    
Sterole 2906 13 10  
Inozyty 2906 13 90  
Pozosta艂e 2906 19 00  
Aromatyczne    
Alkohol benzylowy 2906 21 00  
Pozosta艂e 2906 29 00  
III. FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.07 Fenole; fenoloalkohole    
Monofenole    
Fenol (hydroksybenzen) i jego sole 2907 11 00  
Krezole i ich sole 2907 12 00  
Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole 2907 13 00  
Naftole i ich sole    
1-Naftol 2907 15 10  
Pozosta艂e 2907 15 90  
Pozosta艂e    
Ksylenole i ich sole 2907 19 10  
Pozosta艂e 2907 19 90  
Polifenole; fenoloalkohole    
Rezorcyna i jej sole 2907 21 00  
Hydrochinon (chinol) i jego sole 2907 22 00  
4,4鈥-Izopropylidenodifenol (bisfenol聽A, difenylolopropan) i jego sole 2907 23 00  
Pozosta艂e 2907 29 00  
29.08 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi    
Pochodne zawieraj膮ce tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole    
Pentachlorofenol (ISO) 2908 11 00  
Pozosta艂e 2908 19 00  
Pozosta艂e    
Dinoseb (ISO) i jego sole 2908 91 00  
4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole 2908 92 00  
Pozosta艂e 2908 99 00  
IV. ETERY, NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE, NADTLENKI ACETALI I P脫艁ACETALI, NADTLENKI KETONOWE, EPOKSYDY Z PIER艢CIENIEM TR脫JCZ艁ONOWYM, ACETALE I P脫艁ACETALE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.09 Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i聽p贸艂acetali, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Eter dietylu (eter etylowy) 2909 11 00  
Pozosta艂e    
Eter etylo-tert-butylowy (ETBE) 2909 19 10  
Pozosta艂e 2909 19 90  
Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 2909 20 00  
Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Eter difenylu (eter fenylowy, fenoksybenzen) 2909 30 10  
Fluorowcowane pochodne tylko bromem    
Eter pentabromodifenylu; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksy)benzen 2909 30 31  
1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoksy)etan do produkcji terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 2909 30 35  
Pozosta艂e 2909 30 38  
Pozosta艂e 2909 30 90  
Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
2,2鈥-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) 2909 41 00  
Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego 2909 43 00  
Pozosta艂e etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego 2909 44 00  
Pozosta艂e    
2-(2-Chloroetoksy)etanol 2909 49 11  
Pozosta艂e 2909 49 80  
Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 2909 50 00  
Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i聽p贸艂acetali, nadtlenki ketonowe oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Nadtlenki acetali i聽p贸艂acetali 2909 60 10  
Pozosta艂e 2909 60 90  
29.10 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pier艣cieniem tr贸jcz艂onowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Oksiran (tlenek etylenu) 2910 10 00  
Metylooksiran (tlenek propylenu) 2910 20 00  
1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 2910 30 00  
Dieldryna (ISO, INN) 2910 40 00  
Endryna (ISO) 2910 50 00  
Pozosta艂e 2910 90 00  
29.11 Acetale i p贸艂acetale, nawet z inn膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮 oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 2911 00 00  
V. ZWI膭ZKI Z ALDEHYDOW膭 GRUP膭 FUNKCYJN膭    
29.12 Aldehydy, nawet z inn膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮; cykliczne polimery aldehyd贸w; paraformaldehyd    
Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej    
Metanal (formaldehyd) 2912 11 00  
Etanal (acetaldehyd) 2912 12 00  
Pozosta艂e 2912 19 00  
Aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej    
Benzaldehyd 2912 21 00  
Pozosta艂e 2912 29 00  
Aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inn膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy) 2912 41 00  
Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy) 2912 42 00  
Pozosta艂e 2912 49 00  
Cykliczne polimery aldehyd贸w 2912 50 00  
Paraformaldehyd 2912 60 00  
29.13 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽2912 2913 00 00  
VI. ZWI膭ZKI Z KETONOW膭 GRUP膭 FUNKCYJN膭 I ZWI膭ZKI Z CHINONOW膭 GRUP膭 FUNKCYJN膭    
29.14 Ketony i chinony, nawet z inn膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮 oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej    
Aceton 2914 11 00  
Butanon (keton metylowo-etylowy) 2914 12 00  
4-Metylopentan-2-on (keton metylowo-izobutylowy) 2914 13 00  
Pozosta艂e    
5-Metyloheksan-2-on 2914 19 10  
Pozosta艂e 2914 19 90  
Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy funkcyjnej    
Cykloheksanon i metylocykloheksanony 2914 22 00  
Jonony i metylojonony 2914 23 00  
Pozosta艂e 2914 29 00  
Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej    
Fenyloaceton (fenylopropan-2-on) 2914 31 00  
Pozosta艂e 2914 39 00  
Ketonoalkohole i ketonoaldehydy    
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon (alkohol diacetonowy) 2914 40 10  
Pozosta艂e 2914 40 90  
Ketonofenole i ketony z inn膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮 2914 50 00  
Chinony    
Antrachinon 2914 61 00  
Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN)) 2914 62 00  
Pozosta艂e    
1,4-Naftochinon 2914 69 10  
Pozosta艂e 2914 69 80  
Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Chlorodekon (ISO) 2914 71 00  
Pozosta艂e 2914 79 00  
VII. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.15 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Kwas mr贸wkowy, jego sole i estry    
Kwas mr贸wkowy 2915 11 00  
Sole kwasu mr贸wkowego 2915 12 00  
Estry kwasu mr贸wkowego 2915 13 00  
Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy    
Kwas octowy 2915 21 00  
Bezwodnik octowy 2915 24 00  
Pozosta艂e 2915 29 00  
Estry kwasu octowego    
Octan etylu 2915 31 00  
Octan winylu 2915 32 00  
Octan n-butylu 2915 33 00  
Octan dinosebu (ISO) 2915 36 00  
Pozosta艂e 2915 39 00  
Kwasy mono-, di- lub trichlorooctowe, ich sole i estry 2915 40 00  
Kwas propionowy, jego sole i estry 2915 50 00  
Kwasy butanowe, kwasy pentanowe, ich sole i estry    
Kwasy butanowe oraz ich sole i estry    
1-Izopropylo-2,2-dimetylotrimetyleno diizoma艣lan 2915 60 11  
Pozosta艂e 2915 60 19  
Kwasy pentanowe oraz ich sole i estry 2915 60 90  
Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry    
Kwas palmitynowy, jego sole i estry 2915 70 40  
Kwas stearynowy, jego sole i estry 2915 70 50  
Pozosta艂e    
Kwas laurynowy, jego sole i estry 2915 90 30  
Pozosta艂e 2915 90 70  
29.16 Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne    
Kwas akrylowy i jego sole 2916 11 00  
Estry kwasu akrylowego 2916 12 00  
Kwas metakrylowy i jego sole 2916 13 00  
Estry kwasu metakrylowego 2916 14 00  
Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry 2916 15 00  
Binapakryl (ISO) 2916 16 00  
Pozosta艂e    
Kwasy undecylenowe oraz ich sole i estry 2916 19 10  
Kwas krotonowy 2916 19 40  
Pozosta艂e 2916 19 95  
Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne 2916 20 00  
Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne    
Kwas benzoesowy, jego sole i estry 2916 31 00  
Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu 2916 32 00  
Kwas fenylooctowy i jego sole 2916 34 00  
Pozosta艂e    
Estry kwasu fenylooctowego 2916 39 10  
Pozosta艂e 2916 39 90  
29.17 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne    
Kwas szczawiowy, jego sole i estry 2917 11 00  
Kwas adypinowy, jego sole i estry 2917 12 00  
Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry    
Kwas sebacynowy 2917 13 10  
Pozosta艂e 2917 13 90  
Bezwodnik maleinowy 2917 14 00  
Pozosta艂e    
Kwas malonowy, jego sole i estry 2917 19 10  
Kwas etano-1,2-dikarboksylowy lub kwas butanodiowy (kwas bursztynowy) o zawarto艣ci 100聽% masy w臋gla pochodz膮cego z biomasy 2917 19 20  
Pozosta艂e 2917 19 80  
Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne 2917 20 00  
Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne    
Ortoftalany dioktylu 2917 32 00  
Ortoftalany dinonylu lub didecylu 2917 33 00  
Pozosta艂e estry kwasu ortoftalowego 2917 34 00  
Bezwodnik ftalowy 2917 35 00  
Kwas tereftalowy i jego sole 2917 36 00  
Tereftalan dimetylu 2917 37 00  
Pozosta艂e    
Estry lub bezwodniki kwasu tetrabromoftalowego; kwas benzeno-1,2,4-trikarboksylowy; dichlorek izoftaloilu, zawieraj膮cy 0,8聽%聽masy lub mniej dichlorku tereftaloilu; kwas naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowy; bezwodnik tetrachloroftalowy; 3,5-bis(metoksykarbonylo)benzenosulfonian sodu 2917 39 20  
Ester di(2-etyloheksylowy) kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego (DOTP) 2917 39 35 New  
Pozosta艂e 2917 39 85 New  
29.18 Kwasy karboksylowe z dodatkow膮 tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮 oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Kwasy karboksylowe z alkoholow膮 grup膮 funkcyjn膮, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne    
Kwas mlekowy, jego sole i estry 2918 11 00  
Kwas winowy 2918 12 00  
Sole i estry kwasu winowego 2918 13 00  
Kwas cytrynowy 2918 14 00  
Sole i estry kwasu cytrynowego 2918 15 00  
Kwas glukonowy, jego sole i estry 2918 16 00  
Kwas 2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy (kwas benzilowy) 2918 17 00  
Chlorobenzylat (ISO) 2918 18 00  
Pozosta艂e    
Kwas cholowy, kwas 3-伪,12-伪-dihydroksy-5-尾-cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy), ich sole i estry 2918 19 30  
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy 2918 19 40  
Pozosta艂e 2918 19 98  
Kwasy karboksylowe z fenolow膮 grup膮 funkcyjn膮, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne    
Kwas salicylowy i jego sole 2918 21 00  
Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 2918 22 00  
Pozosta艂e estry kwasu salicylowego i ich sole 2918 23 00  
Pozosta艂e 2918 29 00  
Kwasy karboksylowe z aldehydow膮 lub ketonow膮 grup膮 funkcyjn膮, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne 2918 30 00  
Pozosta艂e    
2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego sole i estry 2918 91 00  
Pozosta艂e    
Kwas 2,6-dimetoksybenzoesowy; dicamba (ISO); fenoksyoctan sodu 2918 99 40  
Pozosta艂e 2918 99 90  
VIII. ESTRY KWAS脫W NIEORGANICZNYCH NIEMETALI I ICH SOLE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE    
29.19 Estry fosforowe i ich sole, w艂膮cznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Fosforan (V) tris(2,3-dibromopropylu) 2919 10 00  
Pozosta艂e 2919 90 00  
29.20 Estry pozosta艂ych kwas贸w nieorganicznych niemetali (z wy艂膮czeniem estr贸w halogenk贸w wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) ( metyloparation) 2920 11 00  
Pozosta艂e 2920 19 00  
Estry fosforynowe i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne    
Fosforan (III) dimetylu (fosforyn dimetylu) 2920 21 00  
Fosforan (III) dietylu (fosforyn dietylu) 2920 22 00  
Fosforan (III) trimetylu (fosforyn trimetylu) (trimetoksyfosfina) 2920 23 00  
Fosforan (III) trietylu (fosforyn trietylu) 2920 24 00  
Pozosta艂e 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Pozosta艂e    
Estry kwasu siarkowego i w臋glowego, ich sole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 2920 90 10  
Pozosta艂e 2920 90 70  
IX. ZWI膭ZKI Z AZOTOW膭 GRUP膭 FUNKCYJN膭    
29.21 Zwi膮zki z aminow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Monoaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole    
Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole 2921 11 00 (KMA)
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N- dimetylamino)etylu 2921 12 00  
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietylamino)etylu 2921 13 00  
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-diizopropylamino)etylu 2921 14 00  
Pozosta艂e    
1,1,3,3-Tetrametylobutyloamina 2921 19 40  
Dietyloamina i jej sole 2921 19 50  
Pozosta艂e 2921 19 99  
Poliaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole    
Etylenodiamina i jej sole 2921 21 00  
Heksametylenodiamina i jej sole 2921 22 00  
Pozosta艂e 2921 29 00  
Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe mono- lub poliaminy i ich pochodne; ich sole    
Cykloheksyloamina i cykloheksylodimetyloamina, i ich sole 2921 30 10  
Cykloheksylenodiamina-1,3 (1,3-diaminocykloheksan) 2921 30 91  
Pozosta艂e 2921 30 99  
Monoaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole    
Anilina i jej sole 2921 41 00  
Pochodne aniliny i ich sole 2921 42 00  
Toluidyny i ich pochodne; ich sole 2921 43 00  
Difenyloamina i jej pochodne; jej sole 2921 44 00  
1-Naftyloamina (伪-naftyloamina), 2-naftyloamina (尾-naftyloamina) i ich pochodne; ich sole 2921 45 00  
Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), mefenoreks (INN) i fentermina (INN); ich sole 2921 46 00  
Pozosta艂e 2921 49 00  
Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole    
o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich pochodne; ich sole    
o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; ich sole    
m-Fenylenodiamina, o czysto艣ci 99聽%聽masy lub wi臋kszej i zawieraj膮ca: - 1聽%聽masy wody lub mniej, - 200聽mg/kg lub mniej o-fenylenodiaminy, i - 450聽mg/kg lub mniej p-fenylenodiaminy. 2921 51 11  
Pozosta艂e 2921 51 19  
Pozosta艂e 2921 51 90  
Pozosta艂e    
m-Fenylenobis(metyloamina); 2,2鈥-dichloro-4,4鈥-metylenodianilina; 4,4鈥-bi-o-toluidyna; 1,8-naftylenodiamina 2921 59 50  
Pozosta艂e 2921 59 90  
29.22 Zwi膮zki aminowe z tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Aminoalkohole, inne ni偶 te zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole    
Monoetanoloamina i jej sole 2922 11 00  
Dietanoloamina i jej sole 2922 12 00  
Dekstropropoksyfen (INN) i jego sole 2922 14 00  
Trietanolamina 2922 15 00  
Perfluorooktanosulfonian dietanoloamonium 2922 16 00  
Metylodietanoloamina i etylodietanoloamina 2922 17 00  
2-(N,N-Diizopropylamino)etanol 2922 18 00  
Pozosta艂e 2922 19 00  
Aminonaftole i inne aminofenole, inne ni偶 te zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole    
Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole 2922 21 00  
Pozosta艂e 2922 29 00  
Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, inne ni偶 te zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole    
Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); ich sole 2922 31 00  
Pozosta艂e 2922 39 00  
Aminokwasy, inne ni偶 te zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole    
Lizyna i jej estry; ich sole 2922 41 00  
Kwas glutaminowy i jego sole 2922 42 00  
Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole 2922 43 00  
Tylidyna (INN) i jej sole 2922 44 00  
Pozosta艂e    
脽-Alanina 2922 49 20  
Pozosta艂e 2922 49 85  
Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozosta艂e zwi膮zki aminowe z tlenow膮 grup膮 funkcyjn膮 2922 50 00  
29.23 Czwartorz臋dowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozosta艂e fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Cholina i jej sole 2923 10 00  
Lecytyny i pozosta艂e fosfoaminolipidy 2923 20 00  
Perfluorooktanosulfonian tetraetyloamonium 2923 30 00  
Perfluorooktanosulfonian didecylodimetyloamonium 2923 40 00  
Pozosta艂e 2923 90 00  
29.24 Zwi膮zki z karboksyamidow膮 grup膮 funkcyjn膮; zwi膮zki z amidow膮 grup膮 funkcyjn膮 kwasu w臋glowego    
Amidy alifatyczne (w艂膮cznie z karbaminianami alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole    
Meprobamat (INN) 2924 11 00  
Fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO) 2924 12 00  
Pozosta艂e 2924 19 00  
Amidy cykliczne (w艂膮cznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole    
Ureiny i ich pochodne; ich sole 2924 21 00  
Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole 2924 23 00  
Etynamat (INN) 2924 24 00  
Alachlor (ISO) 2924 25 00  
Pozosta艂e    
Lidokaina (INN) 2924 29 10  
Pozosta艂e 2924 29 70  
29.25 Zwi膮zki z karboksyimidow膮 grup膮 funkcyjn膮 (w艂膮cznie z sacharyn膮 i jej solami) oraz zwi膮zki z iminow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Imidy i ich pochodne; ich sole    
Sacharyna i jej sole 2925 11 00  
Glutetymid (INN) 2925 12 00  
Pozosta艂e    
3,3鈥,4,4鈥,5,5鈥,6,6鈥测揙ktabromo-N,N鈥-etylenodiftalimid; N,N鈥-etylenobis(4,5-dibromoheksahydro-3,6-metanoftalimid) 2925 19 20  
Pozosta艂e 2925 19 95  
Iminy i ich pochodne; ich sole    
Chlordimeform (ISO) 2925 21 00  
Pozosta艂e 2925 29 00  
29.26 Zwi膮zki z nitrylow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Akrylonitryl 2926 10 00  
1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) 2926 20 00  
Fenproporeks (INN) i jego sole; p贸艂produkt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan) 2926 30 00  
Alfa-fenyloacetyloacetonitryl 2926 40 00  
Pozosta艂e    
Izoftalonitryl 2926 90 20  
Pozosta艂e 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- lub azoksyzwi膮zki 2927 00 00  
29.28 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy    
N,N-Bis(2-metoksyetylo)hydroksyloamina 2928 00 10  
Pozosta艂e 2928 00 90  
29.29 Zwi膮zki z inn膮 azotow膮 grup膮 funkcyjn膮    
Izocyjaniany 2929 10 00  
Pozosta艂e 2929 90 00  
X. ZWI膭ZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWI膭ZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY    
29.30 Organiczne zwi膮zki siarki    
2-(N,N-dimetyloamino)etanotiol 2930 10 00  
Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany 2930 20 00  
Tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy) 2930 30 00  
Metionina    
Metionina (INN) 2930 40 10  
Pozosta艂e 2930 40 90  
2-(N,N-dietyloamino)etanotiol 2930 60 00  
Bis(2-hydroksyetylo)sulfid (tiodiglikol (INN)) 2930 70 00  
Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) 2930 80 00  
Pozosta艂e    
Cysteina i cystyna 2930 90 13  
Pochodne cysteiny lub cystyny 2930 90 16  
Kwas DL-2-hydroksy-4-(metylotio) mas艂owy 2930 90 30  
2,2鈥-Tiodietylobis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] 2930 90 40  
Mieszanina izomer贸w sk艂adaj膮ca si臋 z 4-metylo-2,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminy oraz 2-metylo-4,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminy 2930 90 50  
Pozosta艂e 2930 90 98  
29.31 Pozosta艂e zwi膮zki organiczno-nieorganiczne    
Tetrametyloo艂贸w i tetraetyloo艂贸w 2931 10 00  
Zwi膮zki tributylocyny 2931 20 00  
Niefluorowcowane pochodne fosforoorganiczne    
Metylofosfonian dimetylu 2931 41 00  
Propylofosfonian dimetylu 2931 42 00  
Etylofosfonian dietylu 2931 43 00  
Kwas metylofosfonowy 2931 44 00  
S贸l kwasu metylofosfonowego i (aminoiminometylo)mocznik (1: 1) 2931 45 00  
2,4,6-Tritlenek 2,4,6-tripropylo-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinanu 2931 46 00  
Metylofosfonian (5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylu-metylu 2931 47 00  
3,9-Ditlenek 3,9-dimetylo-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekanu 2931 48 00  
Pozosta艂e    
Metylofosfonian 3-(trihydroksysililo)propylo sodu 2931 49 10  
Metylofosfonian bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylu] 2931 49 20  
Kwas etidronowy (INN) (kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy) i jego sole 2931 49 30  
Kwas (nitrylotrimetanodiylo)tris(fosfonowy), kwas {etano-1,2-diylobis[nitrylobis(metyleno)]}tetrakis(fosfonowy), kwas [(bis{2-[bis(fosfonometylo)amino]etylo}amino)metylo]fosfonowy, kwas {heksano-1,6-diylobis[nitrylobis(metyleno)]}tetrakis(fosfonowy), kwas {[(2-hydroksyetylo)imino]bis(metyleno)}bis(fosfonowy), i kwas [(bis{6-[bis(fosfonometylo)amino]heksylo}amino)metylo]fosfonowy; ich sole 2931 49 40  
Pozosta艂e 2931 49 90  
Fluorowcowane pochodne fosforoorganiczne    
Dichlorek metylofosfonowy 2931 51 00  
Dichlorek propylofosfonowy 2931 52 00  
Metylofosfonotionian O-(3-chloropropyl)-O-[4-nitro-3-(trifluorometylo)fenylu] 2931 53 00  
Trichlorofon (ISO) 2931 54 00  
Pozosta艂e    
Difluorek metylofosfonoilowy (difluorek metylofosfonowy) 2931 59 10  
Pozosta艂e 2931 59 90  
Pozosta艂e 2931 90 00  
29.32 Zwi膮zki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu    
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 furanowy (nawet uwodorniony)    
Tetrahydrofuran 2932 11 00  
Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural) 2932 12 00  
Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy 2932 13 00  
Sukraloza 2932 14 00  
Pozosta艂e 2932 19 00  
Laktony    
Fenoloftaleina; kwas 1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metoksykarbonylo-1-naftylo)-3-okso-1H,3H-benzo[de]-izochromen-1-ilo]-6-oktadecyloksy-2-naftoesowy; 3鈥-chloro-6鈥-cykloheksyloaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9鈥-ksanten]-3-on; 6鈥-(N-etylo-p-toluidyno)-2鈥-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9鈥-ksanten]-3-on; metylo-6-dokozyloksy-1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metylo-1-fenantrylo)-3-okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]piran-1-ilo]-naftaleno-2-karboksylan 2932 20 10  
Gamma-butyrolakton 2932 20 20  
Pozosta艂e 2932 20 90  
Pozosta艂e    
Izosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on 2932 92 00  
Piperonal 2932 93 00  
Safrol 2932 94 00  
Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery) 2932 95 00  
Karbofuran (ISO) 2932 96 00  
Pozosta艂e 2932 99 00  
29.33 Zwi膮zki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu    
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 pirazolowy (nawet uwodorniony)    
Fenazon (antypiryna) i jego pochodne    
Propyfenazon (INN) 2933 11 10  
Pozosta艂e 2933 11 90  
Pozosta艂e    
Fenylobutazon (INN) 2933 19 10  
Pozosta艂e 2933 19 90  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 imidazolowy (nawet uwodorniony)    
Hydantoina i jej pochodne 2933 21 00  
Pozosta艂e    
Chlorowodorek nafazoliny (INNM) i azotan nafazoliny (INNM); fentolamina (INN); chlorowodorek tolazoliny (INNM) 2933 29 10  
Pozosta艂e 2933 29 90  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 pirydynowy (nawet uwodorniony)    
Pirydyna i jej sole 2933 31 00  
Piperydyna i jej sole 2933 32 00  
Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bezytramid (INN), bromazepam (INN), karfentanyl (INN), difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), petydyna (INN), p贸艂produkt聽A petydyny (INN), fencyclidyna (INN) (PCP), fenoperydyna (INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), propiram (INN), remifentanyl (INN) i聽trimeperydyna (INN); ich sole 2933 33 00  
Pozosta艂e fentanyle i聽ich pochodne 2933 34 00  
Chinuklidyn-3-ol 2933 35 00  
4-Anilino-N-fenetylopiperydyna (ANPP) 2933 36 00  
N-fenetylo-4-piperydon (NPP) 2933 37 00  
Pozosta艂e    
Iproniazyd (INN); chlorowodorek ketobemidonu (INNM); bromek pirydostygminy (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-Tetrachloropirydyna. 2933 39 20  
Kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy 2933 39 25  
2-Hydroksyetyloamonowy-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylan 2933 39 35  
2-Butoksyetylo(3,5,6-trichloro-2-pirydyloksy) octan 2933 39 40  
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropirydyna 2933 39 45  
Fluroksypyr (ISO), ester metylowy 2933 39 50  
4-Metylopirydyna 2933 39 55  
Pozosta艂e 2933 39 99  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze uk艂ad pier艣cieniowy chinolinowy lub izochinolinowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej    
Leworfanol (INN) i jego sole 2933 41 00  
Pozosta艂e    
Pochodne fluorowcowe chinoliny; pochodne kwasu chinolinokarboksylowego 2933 49 10  
Dekstrometorfan (INN) i jego sole 2933 49 30  
Pozosta艂e 2933 49 90  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze pier艣cie艅 pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub pier艣cie艅 piperazynowy    
Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole 2933 52 00  
Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole    
Fenobarbital (INN), barbital (INN), i ich sole 2933 53 10  
Pozosta艂e 2933 53 90  
Pozosta艂e pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole 2933 54 00  
Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole 2933 55 00  
Pozosta艂e    
Diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-Diazobicyklo[2.2.2]oktan (trietylenodiamina) 2933 59 20  
Pozosta艂e 2933 59 95  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 triazyny (nawet uwodorniony)    
Melamina 2933 61 00  
Pozosta艂e    
Atrazyna (ISO); propazyna (ISO); symazyna (ISO); heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna (heksogen, trimetylenotrinitroamina) 2933 69 10  
Urotropina (INN) (heksametylenotetraamina); 2,6-di-tert-butylo-4-[4,6-bis(oktylotio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]fenol 2933 69 40  
Pozosta艂e 2933 69 80  
Laktamy    
6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 2933 71 00  
Klobazam (INN) i metyprylon (INN) 2933 72 00  
Pozosta艂e laktamy 2933 79 00  
Pozosta艂e    
Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoksyd (INN), klonazepam (INN), klorazepan, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), loflazepan etylu (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrowaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); ich sole    
Chlordiazepoksyd (INN) 2933 91 10  
Pozosta艂e 2933 91 90  
Azynofos-metylowy (ISO) 2933 92 00  
Pozosta艂e    
Indol, 3-metyloindol (skatol), 6-allilo-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepina (azapetyna), fenindamina (INN) i ich sole; chlorowodorek imipraminy (INNM) 2933 99 20  
2,4-Di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol-2-ylo)fenol 2933 99 50  
Pozosta艂e 2933 99 80  
29.34 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozosta艂e zwi膮zki heterocykliczne    
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze nieskondensowany pier艣cie艅 tiazolowy (nawet uwodorniony) 2934 10 00  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze benzotiazolowy uk艂ad pier艣cieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej    
Di(benzotiazol-2-ilo) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i jego sole 2934 20 20  
Pozosta艂e 2934 20 80  
Zwi膮zki zawieraj膮ce w strukturze fenotiazynowy uk艂ad pier艣cieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej    
Tietyloperazyna (INN); tiorydazyna (INN) i jej sole 2934 30 10  
Pozosta艂e 2934 30 90  
Pozosta艂e    
Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) i sufentanil (INN); ich sole 2934 91 00  
Pozosta艂e fentanyle i聽ich pochodne 2934 92 00  
Pozosta艂e    
Chloroprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany; furazolidon (INN); kwas 7-aminocefalosporanowy; sole i estry kwasu (6R,7R)-3-acetoksymetylo-7-[(R)-2-formyloksy-2-fenyloacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okto-2-en-2-karboksylowego; bromek 1-[2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylo]-2-metylopirydyniowy 2934 99 60  
Pozosta艂e 2934 99 90  
29.35 Sulfonamidy    
N-metyloperfluorooktanosulfonoamid 2935 10 00  
N-etyloperfluorooktanosulfonoamid 2935 20 00  
N-etylo-N-(2-hydroksyetylo) perfluorooktanosulfonoamid 2935 30 00  
N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloperfluorooktanosulfonoamid 2935 40 00  
Pozosta艂e perfluorooktanosulfonoamidy 2935 50 00  
Pozosta艂e    
3-{1-[7-(Heksadecylosulfonyloamino)-1H-indolo-3-ilo]-3-okso-1H,3H-naftolo[1,8-cd]piran-1-ilo}-N,N-dimetylo-1H-indolo-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Pozosta艂e 2935 90 90  
XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY    
29.36 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (w艂膮cznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane g艂贸wnie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku    
Witaminy i ich pochodne, niezmieszane    
Witaminy聽A i ich pochodne 2936 21 00  
Witamina聽B1 i jej pochodne 2936 22 00  
Witamina聽B2 i jej pochodne 2936 23 00  
D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina聽B5) i聽jego pochodne 2936 24 00  
Witamina聽B6 i jej pochodne 2936 25 00  
Witamina聽B12 i jej pochodne 2936 26 00  
Witamina聽C i jej pochodne 2936 27 00  
Witamina聽E i jej pochodne 2936 28 00  
Pozosta艂e witaminy i ich pochodne 2936 29 00  
Pozosta艂e, w艂膮cznie z naturalnymi koncentratami 2936 90 00  
29.37 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, w艂膮cznie z polipeptydami o zmodyfikowanym 艂a艅cuchu, stosowane g艂贸wnie jako hormony    
Hormony polipeptydowe, hormony proteinowe i hormony glikoproteinowe, ich pochodne i analogi strukturalne    
Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne 2937 11 00 (GRM)
Insulina i jej sole 2937 12 00 (GRM)
Pozosta艂e 2937 19 00 (GRM)
Hormony sterydowe, ich pochodne i analogi strukturalne    
Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon (dehydrohydrokortyzon) 2937 21 00 (GRM)
Fluorowcowane pochodne hormon贸w kory nadnerczy 2937 22 00 (GRM)
Estrogeny i progestogeny 2937 23 00 (GRM)
Pozosta艂e 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi strukturalne 2937 50 00 (GRM)
Pozosta艂e 2937 90 00 (GRM)
XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTA艁E POCHODNE    
29.38 Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozosta艂e pochodne    
Rutyna (rutin) i jej pochodne 2938 10 00  
Pozosta艂e    
Glikozydy naparstnicy 2938 90 10  
Kwas lukrecjowy i lukrecjany 2938 90 30  
Pozosta艂e 2938 90 90  
29.39 Alkaloidy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozosta艂e pochodne    
Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole    
Koncentraty ze s艂omy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina; ich sole 2939 11 00  
Pozosta艂e 2939 19 00  
Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole 2939 20 00  
Kofeina i jej sole 2939 30 00  
Alkaloidy prz臋艣li (Ephedra) i聽ich pochodne; ich sole    
Efedryna i jej sole 2939 41 00  
Pseudoefedryna (INN) i jej sole 2939 42 00  
Katyna (INN) i jej sole 2939 43 00  
Norefedryna i jej sole 2939 44 00  
Lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metamfetaminy i聽ich sole 2939 45 00  
Pozosta艂e 2939 49 00  
Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne; ich sole    
Fenetylina (INN) i jej sole 2939 51 00  
Pozosta艂e 2939 59 00  
Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole    
Ergometryna (INN) i jej sole 2939 61 00  
Ergotamina (INN) i jej sole 2939 62 00  
Kwas lizergowy i jego sole 2939 63 00  
Pozosta艂e 2939 69 00  
Pozosta艂e, pochodzenia ro艣linnego    
Kokaina, ekgonina; sole, estry i聽pozosta艂e ich pochodne 2939 72 00  
Pozosta艂e    
Nikotyna i jej sole, etery, estry i pozosta艂e pochodne 2939 79 10  
Pozosta艂e 2939 79 90  
Pozosta艂e 2939 80 00  
XIII. POZOSTA艁E ZWI膭ZKI ORGANICZNE    
29.40 Cukry, chemicznie czyste, inne ni偶 sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukr贸w, acetale cukr贸w i estry cukr贸w i ich sole, inne ni偶 produkty obj臋te pozycj膮聽2937, 2938 lub 2939 2940 00 00  
29.41 Antybiotyki    
Penicyliny i ich pochodne ze struktur膮 kwasu penicylanowego; ich sole 2941 10 00  
Streptomycyny i ich pochodne; ich sole    
Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany 2941 20 30  
Pozosta艂e 2941 20 80  
Tetracykliny i ich pochodne; ich sole 2941 30 00  
Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole 2941 40 00  
Erytromycyna i jej pochodne; ich sole 2941 50 00  
Pozosta艂e 2941 90 00  
29.42 Pozosta艂e zwi膮zki organiczne 2942 00 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.