CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - PL 40

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 39
TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH

I. FORMY PODSTAWOWE    
39.01 Polimery etylenu, w formach podstawowych    
Polietylen o g─Östo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,94    
Polietylen liniowy 3901 10 10  
Pozosta┼ée 3901 10 90  
Polietylen o g─Östo┼Ťci 0,94 lub wi─Ökszej    
Polietylen w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu, o g─Östo┼Ťci 0,958 lub wi─Ökszej w temperaturze 23┬á┬░C, zawieraj─ůcy: - 50┬ámg/kg lub mniej glinu, - 2┬ámg/kg lub mniej wapnia, - 2┬ámg/kg lub mniej chromu, - 2┬ámg/kg lub mniej ┼╝elaza, - 2┬ámg/kg lub mniej niklu, - 2┬ámg/kg lub mniej tytanu, oraz - 8┬ámg/kg lub mniej wanadu,do produkcji chlorosulfonowanego polietylenu 3901 20 10  
Pozosta┼éy 3901 20 90  
Kopolimery etylenu-octanu winylu 3901 30 00  
Kopolimery etyleno-alfa-olefin, o┬ág─Östo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,94 3901 40 00  
Pozosta┼ée    
┼╗ywica jonomerowa z┼éo┼╝ona z soli terpolimeru etylenu z akrylanem izobutylu i kwasem metakrylowym; kopolimer blokowy A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawieraj─ůcy 35┬á% masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3901 90 30  
Pozosta┼ée 3901 90 80  
39.02 Polimery propylenu lub innych alken├│w, w formach podstawowych    
Polipropylen 3902 10 00  
Poliizobutylen 3902 20 00  
Kopolimery propylenu 3902 30 00  
Pozosta┼ée    
Kopolimer blokowy A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawieraj─ůcy 35┬á% masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3902 90 10  
Poli(1-buten), kopolimer 1-butenu i etylenu, zawieraj─ůcy 10┬á% masy lub mniej, etylenu lub mieszanina poli(1-butenu) z polietylenem i/lub polipropylenem, zawieraj─ůca 10┬á% masy lub mniej polietylenu i/lub 25┬á% masy lub mniej polipropylenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3902 90 20  
Pozosta┼ée 3902 90 90  
39.03 Polimery styrenu, w formach podstawowych    
Polistyren    
Do spieniania 3903 11 00  
Pozosta┼éy 3903 19 00  
Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) 3903 20 00  
Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 3903 30 00  
Pozosta┼ée    
Kopolimer wy┼é─ůcznie styrenu z alkoholem allilowym, o liczbie acetylowej 175 lub wi─Ökszej 3903 90 10  
Polistyren bromowany, zawieraj─ůcy 58┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 71┬á% masy, bromu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3903 90 20  
Pozosta┼ée 3903 90 90  
39.04 Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alken├│w, w formach podstawowych    
Poli(chlorek winylu), niezmieszany z ┼╝adnymi innymi substancjami 3904 10 00  
Pozosta┼éy poli(chlorek winylu)    
Nieuplastyczniony 3904 21 00  
Uplastyczniony 3904 22 00  
Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu 3904 30 00  
Pozosta┼ée kopolimery chlorku winylu 3904 40 00  
Polimery chlorku winylidenu    
Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o ┼Ťrednicy 4┬ámikrometr├│w lub wi─Ökszej, ale nie wi─Ökszej ni┼╝ 20┬ámikrometr├│w 3904 50 10  
Pozosta┼ée 3904 50 90  
Fluoropolimery    
Poli(tetrafluoroetylen) 3904 61 00  
Pozosta┼ée    
Poli(fluorek winylu), w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3904 69 10  
Elastomery fluorowe FKM 3904 69 20  
Pozosta┼ée 3904 69 80  
Pozosta┼ée 3904 90 00  
39.05 Polimery octanu winylu lub innych estr├│w winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych    
Poli(octan winylu)    
W dyspersji wodnej 3905 12 00  
Pozosta┼ée 3905 19 00  
Kopolimery octanu winylu    
W dyspersji wodnej 3905 21 00  
Pozosta┼ée 3905 29 00  
Poli(alkohol winylowy), nawet zawieraj─ůcy niezhydrolizowane grupy octanowe 3905 30 00  
Pozosta┼ée    
Kopolimery 3905 91 00  
Pozosta┼ée    
Poli(winyloformal) w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu, o masie cz─ůsteczkowej 10000 lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 40000, i zawieraj─ůcy: - 9,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 13┬á% masy, grup acetylowych liczonych jako octan winylu, oraz - 5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 6,5┬á% masy, grup wodorotlenowych liczonych jako alkohol winylowy 3905 99 10  
Pozosta┼ée 3905 99 90  
39.06 Polimery akrylowe w formach podstawowych    
Poli(metakrylan metylu) 3906 10 00  
Pozosta┼ée    
Poli[N-(3-hydroksyimino-1,1-dimetylobutylo) akryloamid] 3906 90 10  
Kopolimer metakrylanu 2-diizopropyloaminoetylowego z metakrylanem decylowym, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, zawieraj─ůcego 55┬á% masy lub wi─Öcej kopolimeru 3906 90 20  
Kopolimer kwasu akrylowego z akrylanem 2-etyloheksylowym, zawieraj─ůcy 10┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 11┬á% masy akrylanu 2-etyloheksylowego 3906 90 30  
Kopolimer akrylonitrylu z akrylanem metylu, modyfikowany poli(butadien-akrylonitrylem) (NBR) 3906 90 40  
Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z metakrylanem alkilowym i ma┼éymi ilo┼Ťciami innych monomer├│w, do zastosowania jako zag─Öszczacz do produkcji mas do druku na tekstyliach 3906 90 50  
Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawieraj─ůcym nieko┼äcow─ů grup─Ö karboksylow─ů jako podstawnikiem, zawieraj─ůcy 50┬á% masy lub wi─Öcej akrylanu metylu, nawet zmieszany z krzemionk─ů 3906 90 60  
Pozosta┼ée 3906 90 90  
39.07 Poliacetale, pozosta┼ée polietery i ┼╝ywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliw─Öglany, ┼╝ywice alkidowe, poliestry allilowe i pozosta┼ée poliestry, w formach podstawowych    
Poliacetale 3907 10 00  
Pozosta┼ée polietery    
Metylofosfonian bis(polioksyetylenu) 3907 21 00  
Pozosta┼ée    
Alkohole polieterowe    
Glikole polietylenowe 3907 29 11  
Pozosta┼ée 3907 29 20  
Pozosta┼ée    
Kopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu z tlenkiem etylenu 3907 29 91  
Pozosta┼ée 3907 29 99  
┼╗ywice epoksydowe 3907 30 00  
Poliw─Öglany 3907 40 00  
┼╗ywice alkidowe 3907 50 00  
Poli(tereftalan etylenu)    
O liczbie lepko┼Ťciowej 78 ml/g lub wi─Ökszej 3907 61 00  
Pozosta┼éy 3907 69 00  
Poli(kwas mlekowy) 3907 70 00  
Pozosta┼ée poliestry    
Nienasycone    
Ciek┼ée 3907 91 10  
Pozosta┼ée 3907 91 90  
Pozosta┼ée    
Termoplastyczne kopolimery ciek┼éokrystaliczne poliestr├│w aromatycznych 3907 99 05  
Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan etylenu) 3907 99 10  
Pozosta┼ée 3907 99 80  
39.08 Poliamidy w formach podstawowych    
Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12 3908 10 00  
Pozosta┼ée 3908 90 00  
39.09 ┼╗ywice aminowe, ┼╝ywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych    
┼╗ywice mocznikowe; ┼╝ywice tiomocznikowe 3909 10 00  
┼╗ywice melaminowe 3909 20 00  
Pozosta┼ée ┼╝ywice aminowe    
Poli(metylenofenyloizocyjanian) (surowy MDI, polimeryczny MDI) 3909 31 00  
Pozosta┼ée 3909 39 00  
┼╗ywice fenolowe 3909 40 00  
Poliuretany    
Poliuretan 2,2ÔÇ▓-(tert-butylimino)dietanolu oraz 4,4ÔÇ▓-metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie zawieraj─ůcego 50┬á% masy lub wi─Öcej polimeru 3909 50 10  
Pozosta┼ée 3909 50 90  
39.10 Silikony w formach podstawowych 3910 00 00  
39.11 ┼╗ywice naftowe, ┼╝ywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozosta┼ée produkty wymienione w uwadze┬á3 do niniejszego dzia┼éu, gdzie indziej niewymienione ani niew┼é─ůczone, w formach podstawowych    
┼╗ywice naftowe, ┼╝ywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i politerpeny 3911 10 00  
Poli(1,3-fenyleno metylofosfonian) 3911 20 00  
Pozosta┼ée    
Produkty polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowane chemicznie    
Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-1,4-fenylenoizopropylideno-1,4-fenylen) w jednej z postaci wymienionych w uwadze┬á6┬áb) do niniejszego dzia┼éu 3911 90 11  
Poli(tio-1,4-fenylen) 3911 90 13  
Pozosta┼ée 3911 90 19  
Pozosta┼ée    
Kopolimer p-krezolu i diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie zawieraj─ůcego 50┬á% masy lub wi─Öcej polimeru; uwodornione kopolimery winylotoluenu i ╬▒-metylostyrenu 3911 90 92  
Pozosta┼ée 3911 90 99  
39.12 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niew┼é─ůczone, w formach podstawowych    
Octany celulozy    
Nieuplastycznione 3912 11 00  
Uplastycznione 3912 12 00  
Azotany celulozy (w┼é─ůcznie z kolodiami)    
Nieuplastycznione    
Kolodia i celoidyna 3912 20 11  
Pozosta┼ée 3912 20 19  
Uplastycznione 3912 20 90  
Etery celulozy    
Karboksymetyloceluloza i jej sole 3912 31 00  
Pozosta┼ée    
Hydroksypropyloceluloza 3912 39 20  
Pozosta┼ée 3912 39 85  
Pozosta┼ée    
Estry celulozy 3912 90 10  
Pozosta┼ée 3912 90 90  
39.13 Polimery naturalne (na przyk┼éad kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przyk┼éad utwardzone bia┼éka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niew┼é─ůczone, w formach podstawowych    
Kwas alginowy, jego sole i estry 3913 10 00  
Pozosta┼ée 3913 90 00  
39.14 Wymieniacze jonowe oparte na polimerach obj─Ötych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych 3914 00 00  
II. ODPADY, ┼ÜCINKI I BRAKI; P├ô┼üFABRYKATY; ARTYKU┼üY    
39.15 Odpady, ┼Ťcinki i braki, z tworzyw sztucznych    
Z polimer├│w etylenu 3915 10 00  
Z polimer├│w styrenu 3915 20 00  
Z polimer├│w chlorku winylu 3915 30 00  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych    
Z polimer├│w propylenu 3915 90 11  
Pozosta┼ée 3915 90 80  
39.16 Prz─Ödza jednow┼é├│knowa (monofilament), kt├│rej dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1┬ámm, pr─Öty, pa┼éeczki i kszta┼étowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych    
Z polimer├│w etylenu 3916 10 00  
Z polimer├│w chlorku winylu 3916 20 00  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych    
Z produkt├│w polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie 3916 90 10  
Z produkt├│w polimeryzacji addycyjnej 3916 90 50  
Pozosta┼ée 3916 90 90  
39.17 Rury, rurki i w─Ö┼╝e oraz ich osprz─Öt (na przyk┼éad z┼é─ůcza, kolanka, ko┼énierze), z tworzyw sztucznych    
Sztuczne jelita (os┼éonki kie┼ébas) z utwardzonych bia┼éek lub materia┼é├│w celulozowych    
Z utwardzonych bia┼éek 3917 10 10  
Z materia┼é├│w celulozowych 3917 10 90  
Rury, przewody i w─Ö┼╝e, sztywne    
Z polimer├│w etylenu    
Bez szwu i o d┼éugo┼Ťci przekraczaj─ůcej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 3917 21 10  
Pozosta┼ée 3917 21 90  
Z polimer├│w propylenu    
Bez szwu i o d┼éugo┼Ťci przekraczaj─ůcej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 3917 22 10  
Pozosta┼ée 3917 22 90  
Z polimer├│w chlorku winylu    
Bez szwu i o d┼éugo┼Ťci przekraczaj─ůcej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 3917 23 10  
Pozosta┼ée 3917 23 90  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych 3917 29 00  
Pozosta┼ée rury, przewody i w─Ö┼╝e    
Gi─Ötkie rury, przewody i w─Ö┼╝e, o minimalnym ci┼Ťnieniu rozrywaj─ůcym 27,6┬áMPa 3917 31 00  
Pozosta┼ée, niewzmocnione ani niepo┼é─ůczone z innymi materia┼éami, bez wyposa┼╝enia 3917 32 00  
Pozosta┼ée, niewzmocnione ani niepo┼é─ůczone z innymi materia┼éami, z wyposa┼╝eniem 3917 33 00  
Pozosta┼ée 3917 39 00  
Wyposa┼╝enie 3917 40 00  
39.18 Pokrycia pod┼éogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci p┼éytek; pokrycia ┼Ťcienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak okre┼Ťlono w uwadze┬á9 do niniejszego dzia┼éu    
Z polimer├│w chlorku winylu    
Sk┼éadaj─ůce si─Ö z pod┼éo┼╝a impregnowanego, pokrytego lub powleczonego poli(chlorkiem winylu) 3918 10 10 (MTK)
Pozostałe 3918 10 90 (MTK)
Z pozostałych tworzyw sztucznych 3918 90 00 (MTK)
39.19 Samoprzylepne p┼éyty, arkusze, folie, ta┼Ťmy, pasy i inne p┼éaskie kszta┼éty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach    
W rolkach o szeroko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 20┬ácm    
Pasy, pokryte warstw─ů niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego    
Z poli(chlorku winylu) lub z polietylenu 3919 10 12  
Z polipropylenu 3919 10 15  
Pozosta┼ée 3919 10 19  
Pozosta┼ée 3919 10 80  
Pozosta┼ée    
Samoprzylepne okr─ůg┼ée tarcze polerskie w rodzaju stosowanych do produkcji p┼éytek p├│┼éprzewodnikowych 3919 90 20  
Pozosta┼ée 3919 90 80  
39.20 Pozosta┼ée p┼éyty, arkusze, folie, ta┼Ťmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekom├│rkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na pod┼éo┼╝u ani niepo┼é─ůczonych w podobny spos├│b z innymi materia┼éami    
Z polimer├│w etylenu    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 0,125┬ámm    
Z polietylenu o g─Östo┼Ťci    
Mniejszej ni┼╝ 0,94    
Folia polietylenowa, o grubo┼Ťci 20┬ámikrometr├│w lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 40┬ámikrometr├│w, do produkcji folii fotoodpornych stosowanych do produkcji p├│┼éprzewodnik├│w lub obwod├│w drukowanych 3920 10 23  
Folia obciskaj─ůca, niedrukowane 3920 10 24  
Pozosta┼ée 3920 10 25  
0,94 lub wi─Ökszej 3920 10 28  
Pozosta┼ée 3920 10 40  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 0,125┬ámm    
Masa papiernicza syntetyczna, w postaci wilgotnych arkuszy wykonanych z niepo┼é─ůczonych, drobno rozga┼é─Özionych w┼é├│kien polietylenowych, nawet zmieszanych z w┼é├│knami celulozowymi, w ilo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 15┬á%, zawieraj─ůca poli(alkohol winylu) rozpuszczony w wodzie jako czynnik nawil┼╝aj─ůcy 3920 10 81  
Pozosta┼ée 3920 10 89  
Z polimer├│w propylenu    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 0,10┬ámm    
Zorientowane dwuosiowo 3920 20 21  
Pozosta┼ée 3920 20 29  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 0,10┬ámm 3920 20 80  
Z polimer├│w styrenu 3920 30 00  
Z polimer├│w chlorku winylu    
Zawieraj─ůce nie mniej ni┼╝ 6┬á% masy plastyfikator├│w    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm 3920 43 10  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 1┬ámm 3920 43 90  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm 3920 49 10  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 1┬ámm 3920 49 90  
Z polimer├│w akrylowych    
Z poli(metakrylanu metylu) 3920 51 00  
Pozosta┼ée    
Kopolimer estr├│w akrylowego i metakrylowego, w postaci folii o grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 150┬ámikrometr├│w 3920 59 10  
Pozosta┼ée 3920 59 90  
Z poliw─Öglan├│w, ┼╝ywic alkidowych, poliestr├│w allilowych lub pozosta┼éych poliestr├│w    
Z poliw─Öglan├│w 3920 61 00  
Z poli(tereftalanu etylenu)    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 0,35┬ámm    
Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubo┼Ťci 72┬ámikrometr├│w lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 79┬ámikrometr├│w, do produkcji elastycznych dysk├│w magnetycznych; folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubo┼Ťci 100┬ámikrometr├│w lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 150┬ámikrometr├│w, do produkcji fotopolimerowych p┼éyt drukarskich 3920 62 12  
Pozosta┼ée 3920 62 19  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 0,35┬ámm 3920 62 90  
Z nienasyconych poliestr├│w 3920 63 00  
Z pozosta┼éych poliestr├│w 3920 69 00  
Z celulozy lub jej chemicznych pochodnych    
Z celulozy regenerowanej 3920 71 00  
Z octanu celulozy    
Folie w rolkach lub w ta┼Ťmach, dla kinematografii lub fotografii 3920 73 10  
Pozosta┼ée 3920 73 80  
Z pozosta┼éych pochodnych celulozy    
Z wulkanizowanej fibry 3920 79 10  
Pozosta┼ée 3920 79 90  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych    
Z poli(winylobutyralu) 3920 91 00  
Z poliamid├│w 3920 92 00  
Z ┼╝ywic aminowych 3920 93 00  
Z ┼╝ywic fenolowych 3920 94 00  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych    
Z produkt├│w polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie    
Folia i ta┼Ťma poliimidowa, niepowleczona lub powleczona, lub pokryta wy┼é─ůcznie tworzywem sztucznym 3920 99 21  
Pozosta┼ée 3920 99 28  
Z produkt├│w polimeryzacji addycyjnej    
Arkusze z poli(fluorku winylu); dwuosiowo zorientowana folia z poli(alkoholu winylu), zawieraj─ůca 97┬á% masy lub wi─Öcej poli(alkoholu winylu), niepowleczona, o grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm 3920 99 52  
Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego do zastosowania w chloroalkalicznych ogniwach elektrolitycznych 3920 99 53  
Pozosta┼ée 3920 99 59  
Pozosta┼ée 3920 99 90  
39.21 Pozosta┼ée p┼éyty, arkusze, folie, ta┼Ťmy i pasy, z tworzyw sztucznych    
Kom├│rkowe    
Z polimer├│w styrenu 3921 11 00  
Z polimer├│w chlorku winylu 3921 12 00  
Z poliuretan├│w    
Elastyczne 3921 13 10  
Pozosta┼ée 3921 13 90  
Z celulozy regenerowanej 3921 14 00  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych 3921 19 00  
Pozosta┼ée    
Z produkt├│w polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie    
Z poliestr├│w 3921 90 10  
Z ┼╝ywic fenolowych 3921 90 30  
Z ┼╝ywic aminowych    
Laminowane    
Laminaty wysokoci┼Ťnieniowe z powierzchni─ů dekoracyjn─ů po jednej lub dw├│ch stronach 3921 90 41  
Pozosta┼ée 3921 90 43  
Pozosta┼ée 3921 90 49  
Pozosta┼ée 3921 90 55  
Z produkt├│w polimeryzacji addycyjnej 3921 90 60  
Pozosta┼ée 3921 90 90  
39.22 Wanny, brodziki, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, sp┼éuczki ust─Öpowe i podobne artyku┼éy sanitarne, z tworzyw sztucznych    
Wanny, brodziki, zlewy i umywalki 3922 10 00  
Sedesy i pokrywy 3922 20 00  
Pozosta┼ée 3922 90 00  
39.23 Artyku┼éy do transportu lub pakowania towar├│w, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozosta┼ée zamkni─Öcia, z tworzyw sztucznych    
Pude┼éka, skrzynki, klatki i podobne artyku┼éy    
Pude┼éka, skrzynki, klatki i podobne artyku┼éy, z tworzywa sztucznego, specjalnie ukszta┼étowane lub dostosowane do transportu lub pakowania p┼éytek p├│┼éprzewodnikowych, masek lub siatek 3923 10 10  
Pozosta┼ée 3923 10 90  
Worki, torby (w┼é─ůcznie ze sto┼╝kami)    
Z polimer├│w etylenu 3923 21 00  
Z pozosta┼éych tworzyw sztucznych    
Z poli(chlorku winylu) 3923 29 10  
Pozosta┼ée 3923 29 90  
Balony, butelki, kolby i artyku┼éy podobne    
O pojemno┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej dw├│ch litr├│w 3923 30 10 (PCE)
O pojemno┼Ťci przekraczaj─ůcej dwa litry 3923 30 90 (PCE)
Szpule, kopki, cewki i podobne no┼Ťniki    
Szpule, rolki i podobne no┼Ťniki do b┼éon fotograficznych i kinematograficznych lub do ta┼Ťm, film├│w i tym podobnych, obj─Ötych pozycj─ů┬á8523 3923 40 10  
Pozosta┼ée 3923 40 90  
Korki, przykrywki, wieczka i pozosta┼ée zamkni─Öcia    
Wieczka i kapsle do butelek 3923 50 10  
Pozosta┼ée 3923 50 90  
Pozosta┼ée 3923 90 00  
39.24 Naczynia sto┼éowe, naczynia kuchenne, pozosta┼ée artyku┼éy gospodarstwa domowego i artyku┼éy higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych    
Naczynia sto┼éowe i naczynia kuchenne 3924 10 00  
Pozosta┼ée 3924 90 00  
39.25 Artyku┼éy budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niew┼é─ůczone    
Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, o pojemno┼Ťci przekraczaj─ůcej 300┬álitr├│w 3925 10 00  
Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe 3925 20 00 (PCE)
Okiennice, zas┼éony (w┼é─ůcznie z ┼╝aluzjami weneckimi) i artyku┼éy podobne oraz ich cz─Ö┼Ťci 3925 30 00  
Pozosta┼ée    
Wyposa┼╝enie i okucia przeznaczone do zainstalowania na sta┼ée w lub na drzwiach, oknach, schodach, ┼Ťcianach lub innych cz─Ö┼Ťciach budynk├│w 3925 90 10  
Kszta┼étki i korytka kablowe do przewod├│w elektrycznych 3925 90 20  
Pozosta┼ée 3925 90 80  
39.26 Pozosta┼ée artyku┼éy z tworzyw sztucznych oraz artyku┼éy z pozosta┼éych materia┼é├│w obj─Ötych pozycjami od 3901 do 3914    
Artyku┼éy biurowe lub szkolne 3926 10 00  
Artyku┼éy odzie┼╝owe i dodatki odzie┼╝owe (w┼é─ůcznie z r─Ökawiczkami, mitenkami i r─Ökawicami z jednym palcem) 3926 20 00  
Wyposa┼╝enie mebli, nadwozi lub tym podobne 3926 30 00  
Statuetki i pozosta┼ée artyku┼éy dekoracyjne 3926 40 00  
Pozosta┼ée    
Perforowane kub┼éy i podobne artyku┼éy do filtrowania wody przy wej┼Ťciu do ┼Ťciek├│w 3926 90 50  
Osłony ochronne do twarzy/przyłbice 3926 90 60 (PCE)
Pozosta┼ée 3926 90 97  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.