CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - SK 22

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

21. KAPITOLA
R√ĒZNE JEDL√Č PR√ćPRAVKY

21.01 V√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty z k√°vy, ńćaju alebo mat√© a pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√Ĺrobkov alebo na z√°klade k√°vy, ńćaju alebo mat√©; ńćakanka praŇĺen√° a ostatn√© praŇĺen√© n√°hradky k√°vy, a v√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty z nich    
V√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty, z k√°vy, a pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√ĹŇ•aŇĺkov, esenci√≠ alebo koncentr√°tov alebo na z√°klade k√°vy    
V√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty 2101 11 00  
Pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√ĹŇ•aŇĺkov, esenci√≠ alebo koncentr√°tov alebo na z√°klade k√°vy    
Pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√ĹŇ•aŇĺkov, esenci√≠ alebo koncentr√°tov k√°vy 2101 12 92  
Ostatn√© 2101 12 98  
V√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty, z ńćaju alebo mat√©, a pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√ĹŇ•aŇĺkov, esenci√≠ alebo koncentr√°tov, alebo na z√°klade ńćaju alebo mat√©    
V√ĹŇ•aŇĺky, esencie alebo koncentr√°ty 2101 20 20  
Pr√≠pravky    
Na z√°klade v√ĹŇ•aŇĺkov, esenci√≠ alebo koncentr√°tov z ńćaju alebo mat√© 2101 20 92  
Ostatn√© 2101 20 98  
ńĆakanka praŇĺen√° a ostatn√© praŇĺen√© n√°hradky k√°vy, a v√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty z nich    
ńĆakanka praŇĺen√° a ostatn√© praŇĺen√© n√°hradky k√°vy    
ńĆakanka praŇĺen√° 2101 30 11  
Ostatn√© 2101 30 19  
V√ĹŇ•aŇĺky, esencie a koncentr√°ty z praŇĺenej ńćakanky a ostatn√Ĺch praŇĺen√Ĺch n√°hradiek k√°vy    
Z praŇĺenej ńćakanky 2101 30 91  
Ostatn√© 2101 30 99  
21.02 Kvasinky (akt√≠vne alebo neakt√≠vne); ostatn√© jednobunkov√© mikroorganizmy, mŇētve (okrem ońćkovac√≠ch l√°tok poloŇĺky¬†3002); pripraven√© pr√°Ň°ky do peńćiva    
Akt√≠vne kvasinky    
Kvasinkov√© kult√ļry 2102 10 10  
Pek√°rske kvasinky    
SuŇ°en√© 2102 10 31  
Ostatn√© 2102 10 39  
Ostatn√© 2102 10 90  
Neakt√≠vne kvasinky; ostatn√© jednobunkov√© mikroorganizmy, mŇētve    
Neakt√≠vne kvasinky    
V tablet√°ch, kock√°ch alebo podobn√Ĺch tvaroch, alebo v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2102 20 11  
Ostatn√© 2102 20 19  
Ostatn√© 2102 20 90  
Pripraven√© pr√°Ň°ky do peńćiva 2102 30 00  
21.03 Om√°ńćky a pr√≠pravky na om√°ńćky; ochucuj√ļce a koreniace zmesi; horńćicov√° m√ļka a krupica a pripraven√° horńćica    
S√≥jov√° om√°ńćka 2103 10 00  
Rajńćiakov√Ĺ keńćup a ostatn√© rajńćiakov√© om√°ńćky 2103 20 00  
Horńćicov√° m√ļka a krupica a pripraven√° horńćica    
Horńćicov√° m√ļka a krupica 2103 30 10  
Pripraven√° horńćica 2103 30 90  
Ostatn√©    
‚ÄěChutney‚Äú z manga, tekut√© 2103 90 10  
Aromatick√© hork√© pr√≠pravky s objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom od 44,2 do 49,2¬†% vol obsahuj√ļce od 1,5 do 6¬†hmotnostn√Ĺch % horca, koren√≠n a r√īznych pr√≠sad a od 4 do 10¬†hmotnostn√Ĺch % cukru, v n√°dob√°ch s objemom 0,5¬†litra alebo menej 2103 90 30 (l a)
Ostatn√© 2103 90 90  
21.04 Polievky a buj√≥ny a pr√≠pravky na ne; homogenizovan√© zloŇĺen√© potravinov√© pr√≠pravky    
Polievky a buj√≥ny a pr√≠pravky na ne 2104 10 00  
Homogenizovan√© zloŇĺen√© potravinov√© pr√≠pravky 2104 20 00  
21.05 Zmrzlina a podobn√© jedl√© ńĺadov√© v√Ĺrobky, tieŇĺ obsahuj√ļce kakao    
Neobsahuj√ļce mlieńćne tuky alebo obsahuj√ļce menej ako 3¬†hmotnostn√© % tak√Ĺchto tukov 2105 00 10  
S obsahom mlieńćnych tukov    
3¬†hmotnostn√© % alebo viac, ale menej ako 7¬†hmotnostn√Ĺch % 2105 00 91  
7¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac 2105 00 99  
21.06 Potravinov√© pr√≠pravky inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Bielkovinov√© koncentr√°ty a text√ļrovan√© bielkovinov√© l√°tky    
Neobsahuj√ļce mlieńćne tuky, sachar√≥zu, izogluk√≥zu, gluk√≥zu alebo Ň°krob alebo obsahuj√ļce menej ako 1,5¬†hmotnostn√©ho % mlieńćnych tukov, 5¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy alebo izogluk√≥zy, 5¬†hmotnostn√Ĺch % gluk√≥zy alebo Ň°krobu 2106 10 20  
Ostatn√© 2106 10 80  
Ostatn√©    
ZloŇĺen√© alkoholick√© pr√≠pravky, in√© ako v√Ĺrobky na z√°klade vonn√Ĺch l√°tok, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu n√°pojov 2106 90 20 (l a)
Ochuten√© alebo farben√© cukrov√© sirupy    
Izogluk√≥zov√© sirupy 2106 90 30  
Ostatn√©    
Lakt√≥zov√Ĺ sirup 2106 90 51  
Gluk√≥zov√Ĺ sirup a maltodextr√≠nov√Ĺ sirup 2106 90 55  
Ostatn√© 2106 90 59  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce mlieńćne tuky, sachar√≥zu, izogluk√≥zu, gluk√≥zu alebo Ň°krob alebo obsahuj√ļce menej ako 1,5¬†hmotnostn√©ho % mlieńćnych tukov, 5¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy alebo izogluk√≥zy, 5¬†hmotnostn√Ĺch % gluk√≥zy alebo Ň°krobu 2106 90 92  
Ostatn√© 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.