CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - SK 48

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

47. KAPITOLA
VL√ĀKNINA Z DREVA ALEBO OSTATN√ĚCH VL√ĀKNIT√ĚCH CELUL√ďZOV√ĚCH MATERI√ĀLOV; ZBEROV√Ě (ODPAD A V√ĚMET) PAPIER ALEBO LEPENKA

47.01 Drevovina    
Termomechanick√° drevovina 4701 00 10 (kg)
Ostatné 4701 00 90 (kg)
47.02 Chemick√° drevn√° bunińćina, druhov na rozp√ļŇ°Ň•anie 4702 00 00 (kg)
47.03 Chemick√° drevn√° bunińćina, n√°tronov√° alebo sulf√°tov√°, in√° ako druhov na rozp√ļŇ°Ň•anie    
Nebielen√°    
Ihlińćnanov√° 4703 11 00 (kg)
Neihlińćnanov√° 4703 19 00 (kg)
Polobielen√° alebo bielen√°    
Ihlińćnanov√° 4703 21 00 (kg)
Neihlińćnanov√° 4703 29 00 (kg)
47.04 Chemick√° drevn√° bunińćina, sulfitov√°, in√° ako druhov na rozp√ļŇ°Ň•anie    
Nebielen√°    
Ihlińćnanov√° 4704 11 00 (kg)
Neihlińćnanov√° 4704 19 00 (kg)
Polobielen√° alebo bielen√°    
Ihlińćnanov√° 4704 21 00 (kg)
Neihlińćnanov√° 4704 29 00 (kg)
47.05 Drevn√° bunińćina z√≠skan√° kombin√°ciou mechanick√©ho a chemick√©ho rozvl√°kŇąovacieho procesu 4705 00 00 (kg)
47.06 Vl√°knina z vl√°kien z√≠skan√Ĺch zo zberov√©ho (odpadu a v√Ĺmetu) papiera alebo lepenky alebo ostatn√Ĺch vl√°knit√Ĺch celul√≥zov√Ĺch materi√°lov    
Bunińćina z bavlnen√©ho lintersu 4706 10 00  
Vl√°knina z vl√°kien z√≠skan√Ĺch zo zberov√©ho (odpadu a v√Ĺmetu) papiera alebo lepenky 4706 20 00 (kg)
Ostatná, z bambusu 4706 30 00 (kg)
Ostatn√°    
Mechanick√° 4706 91 00 (kg)
Chemick√° 4706 92 00 (kg)
Získaná kombináciou mechanického a chemického postupu 4706 93 00 (kg)
47.07 Zberov√Ĺ (odpad a v√Ĺmet) papier alebo lepenka    
Nebielen√Ĺ kraft papier alebo lepenka alebo vlnit√Ĺ papier alebo lepenka 4707 10 00  
Ostatn√Ĺ papier alebo lepenka vyroben√© hlavne z bielenej chemickej bunińćiny, nefarben√© v hmote 4707 20 00  
Papier alebo lepenka vyroben√© hlavne z drevoviny (napr√≠klad noviny, ńćasopisy a podobn√© tlańćoviny)    
Star√© a nepredan√© noviny a ńćasopisy, telef√≥nne zoznamy, broŇĺ√ļry a tlańćen√Ĺ reklamn√Ĺ materi√°l 4707 30 10  
Ostatn√© 4707 30 90  
Ostatn√©, vr√°tane netrieden√©ho odpadu a v√Ĺmetu    
Netrieden√© 4707 90 10  
Trieden√© 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.