CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - SK 49

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

48. KAPITOLA
PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY

48.01 NovinovĂ˝ papier, v kotúčoch alebo listoch 4801 00 00  
48.02 NenatieranĂ˝ papier a lepenka, druhu používanĂ©ho na pĂ­sanie, tlaÄŤ alebo na ostatnĂ© grafickĂ© účely, a neperforovanĂ© dierne štĂ­tky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlĂ˝ch (vrátane štvorcovĂ˝ch) listoch, akĂ©hokoÄľvek rozmeru, inĂ˝ ako papier poloĹľky 4801 alebo 4803; ruÄŤnĂ˝ papier a lepenka    
RuÄŤnĂ˝ papier a lepenka 4802 10 00  
Papier a lepenka druhu používanĂ©ho ako podklad na svetlocitlivĂ˝, teplocitlivĂ˝ alebo elektrocitlivĂ˝ papier alebo lepenku 4802 20 00  
SurovĂ˝ tapetovĂ˝ papier    
NeobsahujĂşci vlákninu zĂ­skanĂş mechanickĂ˝m postupom alebo obsahujĂşci z celkovĂ©ho obsahu vlákniny najviac 10 hmotnostnĂ˝ch % tejto vlákniny 4802 40 10  
OstatnĂ˝ 4802 40 90  
OstatnĂ˝ papier a lepenka, neobsahujĂşce vlákninu zĂ­skanĂş mechanickĂ˝m alebo chemicko-mechanickĂ˝m postupom, alebo obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny najviac 10 hmotnostnĂ˝ch % tejto vlákniny    
S plošnou hmotnosĹĄou menej ako 40 g/m² 4802 54 00  
S plošnou hmotnosĹĄou 40 g/m² alebo viac, ale najviac 150 g/m², v kotúčoch    
S plošnou hmotnosĹĄou 40 g/m² alebo viac, ale menej ako 60 g/m² 4802 55 15  
S plošnou hmotnosĹĄou 60 g/m² alebo viac, ale menej ako 75 g/m² 4802 55 25  
S plošnou hmotnosĹĄou 75 g/m² alebo viac, ale menej ako 80 g/m² 4802 55 30  
S plošnou hmotnosĹĄou 80 g/m² alebo viac 4802 55 90  
S plošnou hmotnosĹĄou 40 g/m² alebo viac, ale najviac 150 g/m², v listoch s jednou stranou nepresahujĂşcou 435 mm a druhou stranou nepresahujĂşcou 297 mm v nepreloĹľenom stave    
S dĺžkou jednej strany 297 mm a dĺžkou druhej strany 210 mm (formát A4) 4802 56 20  
OstatnĂ© 4802 56 80  
OstatnĂ©, s plošnou hmotnosĹĄou 40 g/m² alebo viac, ale najviac 150 g/m² 4802 57 00  
S plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m²    
V kotúčoch 4802 58 10  
OstatnĂ© 4802 58 90  
OstatnĂ˝ papier a lepenka, obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 10 hmotnostnĂ˝ch % vlákniny zĂ­skanej mechanickĂ˝m alebo chemicko-mechanickĂ˝m postupom    
V kotúčoch    
S plošnou hmotnosĹĄou menej ako 72 g/m² a obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 50 hmotnostnĂ˝ch % vlákniny zĂ­skanej mechanickĂ˝m postupom 4802 61 15  
OstatnĂ© 4802 61 80  
V listoch s jednou stranou nepresahujĂşcou 435 mm a druhou stranou nepresahujĂşcou 297 mm v nepreloĹľenom stave 4802 62 00  
OstatnĂ© 4802 69 00  
48.03 ZákladnĂ˝ toaletnĂ˝ alebo tissue papier používanĂ˝ na vĂ˝robu toaletnĂ©ho papiera alebo jemnĂ˝ch odliÄŤovacĂ­ch obrĂşskov, uterákov alebo servĂ­tok a podobnĂ˝ papier druhu používanĂ©ho v domácnosti alebo na hygienickĂ© účely, buniÄŤitá vata a pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien, tieĹľ krepovanĂ©, plisovanĂ©, razenĂ©, perforovanĂ©, na povrchu farbenĂ©, na povrchu zdobenĂ© alebo potlaÄŤenĂ©, v kotúčoch alebo listoch    
BuniÄŤitá vata 4803 00 10  
KrepovanĂ˝ papier a pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien („tissue“), s plošnou hmotnosĹĄou kaĹľdej vrstvy    
Najviac 25 g/m² 4803 00 31  
Viac ako 25 g/m² 4803 00 39  
OstatnĂ© 4803 00 90  
48.04 NenatieranĂ˝ kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, inĂ© ako papier a lepenka poloĹľky 4802 alebo 4803    
Sulfátová krycia lepenka (tzv. „kraftliner“)    
Nebielená    
ObsahujĂşca z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom    
S plošnou hmotnosĹĄou menej ako 150 g/m² 4804 11 11  
S plošnou hmotnosĹĄou 150 g/m² alebo viac, ale menej ako 175 g/m² 4804 11 15  
S plošnou hmotnosĹĄou 175 g/m² alebo viac 4804 11 19  
Ostatná 4804 11 90  
Ostatná    
ObsahujĂşca z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom    
PozostávajĂşca z jednej alebo viacerĂ˝ch nebielenĂ˝ch vrstiev a z jednej vonkajšej vrstvy bielenej, polobielenej alebo farbenej, s plošnou hmotnosĹĄou na m²    
Menej ako 175 g 4804 19 12  
175 g alebo viac 4804 19 19  
Ostatná 4804 19 30  
Ostatná 4804 19 90  
VrecovĂ˝ kraft papier    
NebielenĂ˝    
ObsahujĂşci z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom 4804 21 10  
OstatnĂ˝ 4804 21 90  
OstatnĂ˝    
ObsahujĂşci z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom 4804 29 10  
OstatnĂ˝ 4804 29 90  
OstatnĂ˝ kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosĹĄou 150 g/m² alebo menej    
NebielenĂ©    
ObsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom    
ElektrotechnickĂ˝ izolaÄŤnĂ˝ kraft papier 4804 31 51  
OstatnĂ© 4804 31 58  
OstatnĂ© 4804 31 80  
OstatnĂ©    
ObsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom    
Rovnomerne bielenĂ© v hmote 4804 39 51  
OstatnĂ© 4804 39 58  
OstatnĂ© 4804 39 80  
OstatnĂ˝ kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m², ale menej ako 225 g/m²    
NebielenĂ©    
KrycĂ­ papier a lepenka, tzv. „saturating kraft“ 4804 41 91  
OstatnĂ© 4804 41 98  
Rovnomerne bielenĂ© v hmote a obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 95 hmotnostnĂ˝ch % drevnĂ˝ch vlákien zĂ­skanĂ˝ch chemickĂ˝m postupom 4804 42 00  
OstatnĂ© 4804 49 00  
OstatnĂ˝ kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosĹĄou 225 g/m² alebo viac    
NebielenĂ© 4804 51 00  
Rovnomerne bielenĂ© v hmote a obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 95 hmotnostnĂ˝ch % drevnĂ˝ch vlákien zĂ­skanĂ˝ch chemickĂ˝m postupom 4804 52 00  
OstatnĂ©    
ObsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny minimálne 80 hmotnostnĂ˝ch % vlákien ihliÄŤnanov zĂ­skanĂ˝ch sulfátovĂ˝m alebo nátronovĂ˝m postupom 4804 59 10  
OstatnĂ© 4804 59 90  
48.05 OstatnĂ˝ nenatieranĂ˝ papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ÄŹalej nespracovanĂ© alebo spracovanĂ© postupmi špecifikovanĂ˝mi v poznámke 3 k tejto kapitole    
Papier na zvlnenĂş vrstvu    
PolochemickĂ˝ papier na zvlnenĂş vrstvu 4805 11 00  
SlamovĂ˝ papier na zvlnenĂş vrstvu 4805 12 00  
OstatnĂ˝    
VlnitĂ˝ papier (Wellenstoff) 4805 19 10  
OstatnĂ˝ 4805 19 90  
Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovanĂ˝ch vlákien)    
S plošnou hmotnosĹĄou 150 g/m² alebo menej 4805 24 00  
S plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m² 4805 25 00  
SulfitovĂ˝ baliaci papier 4805 30 00  
FiltraÄŤnĂ˝ papier a lepenka 4805 40 00  
PlstenĂ˝ papier a lepenka 4805 50 00  
OstatnĂ©    
S plošnou hmotnosĹĄou 150 g/m² alebo menej 4805 91 00  
S plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m², ale menej ako 225 g/m² 4805 92 00  
S plošnou hmotnosĹĄou 225 g/m² alebo viac    
VyrobenĂ© zo zberovĂ©ho papiera 4805 93 20  
OstatnĂ© 4805 93 80  
48.06 RastlinnĂ˝ pergamen, nepremastiteÄľnĂ˝ papier, pauzovacĂ­ papier a pergamĂ­n a ostatnĂ© hladenĂ© priehÄľadnĂ© alebo priesvitnĂ© papiere, v kotúčoch alebo listoch    
RastlinnĂ˝ pergamen 4806 10 00  
NepremastiteÄľnĂ˝ papier 4806 20 00  
PauzovacĂ­ papier 4806 30 00  
PergamĂ­n a ostatnĂ© hladenĂ© priehÄľadnĂ© alebo priesvitnĂ© papiere    
PergamĂ­n 4806 40 10  
OstatnĂ© 4806 40 90  
48.07 KompozitnĂ˝ papier a lepenka (vyrobenĂ© zlepenĂ­m plochĂ˝ch vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatieranĂ© ani neimpregnovanĂ©, tieĹľ vnĂştri zosilnenĂ©, v kotúčoch alebo listoch    
VyrobenĂ© zo zberovĂ©ho papiera, tieĹľ pokrytĂ© papierom 4807 00 30  
OstatnĂ© 4807 00 80  
48.08 Papier a lepenka, vlnitĂ© (tieĹľ s nalepenĂ˝mi plochĂ˝mi listami na povrchu), krepovanĂ©, plisovanĂ©, razenĂ© alebo perforovanĂ©, v kotúčoch alebo listoch, inĂ© ako papier druhu opĂ­sanĂ©ho v poloĹľke 4803    
VlnitĂ˝ papier a lepenka, tieĹľ perforovanĂ© 4808 10 00  
Kraft papier, krepovanĂ˝ alebo plisovanĂ˝, tieĹľ razenĂ˝ alebo perforovanĂ˝ 4808 40 00  
OstatnĂ© 4808 90 00  
48.09 UhÄľovĂ˝ papier, samokopĂ­rovacĂ­ papier a ostatnĂ© kopĂ­rovacie alebo pretlaÄŤovacie papiere (vrátane natieranĂ©ho alebo impregnovanĂ©ho papiera na rozmnoĹľovacie blany alebo ofsetovĂ© matrice), tieĹľ potlaÄŤenĂ©, v kotúčoch alebo listoch    
SamokopĂ­rovacĂ­ papier 4809 20 00  
OstatnĂ© 4809 90 00  
48.10 Papier a lepenka, natieranĂ© na jednej alebo oboch stranách kaolĂ­nom alebo ostatnĂ˝mi anorganickĂ˝mi látkami, tieĹľ so spojivom, bez akĂ©hokoÄľvek ÄŹalšieho náteru, tieĹľ na povrchu farbenĂ©, na povrchu zdobenĂ© alebo potlaÄŤenĂ©, v kotúčoch alebo pravouhlĂ˝ch (vrátane štvorcovĂ˝ch) listoch, akĂ©hokoÄľvek rozmeru    
Papier a lepenka druhu používanĂ©ho na pĂ­sanie, tlaÄŤ alebo na ostatnĂ© grafickĂ© účely, neobsahujĂşce vlákninu zĂ­skanĂş mechanickĂ˝m alebo chemicko-mechanickĂ˝m postupom alebo obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny najviac 10 hmotnostnĂ˝ch % tejto vlákniny    
V kotúčoch 4810 13 00  
V listoch s jednou stranou nepresahujĂşcou 435 mm a druhou stranou nepresahujĂşcou 297 mm v nepreloĹľenom stave 4810 14 00  
OstatnĂ© 4810 19 00  
Papier a lepenka druhu používanĂ©ho na pĂ­sanie, tlaÄŤ alebo na ostatnĂ© grafickĂ© účely, obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 10 hmotnostnĂ˝ch % vlákniny zĂ­skanej mechanickĂ˝m alebo chemicko-mechanickĂ˝m postupom    
Ä˝ahko natieranĂ˝ papier 4810 22 00  
OstatnĂ©    
V kotúčoch 4810 29 30  
OstatnĂ© 4810 29 80  
Kraft papier a kraft lepenka, inĂ© ako papier a lepenka druhu používanĂ©ho na pĂ­sanie, tlaÄŤ alebo na ostatnĂ© grafickĂ© účely    
Rovnomerne bielenĂ© v hmote a obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 95 hmotnostnĂ˝ch % drevnĂ˝ch vlákien zĂ­skanĂ˝ch chemickĂ˝m postupom, s plošnou hmotnosĹĄou 150 g/m² alebo menej 4810 31 00  
Rovnomerne bielenĂ© v hmote a obsahujĂşce z celkovĂ©ho obsahu vlákniny viac ako 95 hmotnostnĂ˝ch % drevnĂ˝ch vlákien zĂ­skanĂ˝ch chemickĂ˝m postupom, s plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m²    
NatieranĂ© kaolĂ­nom 4810 32 10  
OstatnĂ© 4810 32 90  
OstatnĂ© 4810 39 00  
OstatnĂ˝ papier a lepenka    
ViacvrstvovĂ©    
S kaĹľdou vrstvou bielenou 4810 92 10  
Len s jednou bielenou vonkajšou vrstvou 4810 92 30  
OstatnĂ© 4810 92 90  
OstatnĂ©    
BielenĂ˝ papier a lepenka, natieranĂ© kaolĂ­nom 4810 99 10  
OstatnĂ© 4810 99 80  
48.11 Papier, lepenka, buniÄŤitá vata a pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien, potiahnutĂ©, impregnovanĂ©, pokrytĂ©, na povrchu farbenĂ©, na povrchu zdobenĂ© alebo potlaÄŤenĂ©, v kotúčoch alebo pravouhlĂ˝ch (vrátane štvorcovĂ˝ch) listoch, akĂ©hokoÄľvek rozmeru, inĂ© ako tovar druhu opĂ­sanĂ©ho v poloĹľke 4803, 4809 alebo 4810    
DechtovanĂ˝, bitĂşmenovanĂ˝ alebo asfaltovanĂ˝ papier a lepenka 4811 10 00  
Lepiaci alebo priÄľnavĂ˝ papier a lepenka    
Samolepiace    
So šírkou nepresahujĂşcou 10 cm, s náterom zloĹľenĂ˝m z nevulkanizovanĂ©ho prĂ­rodnĂ©ho alebo syntetickĂ©ho kauÄŤuku 4811 41 20  
OstatnĂ© 4811 41 90  
OstatnĂ© 4811 49 00  
Papier a lepenka, potiahnutĂ©, impregnovanĂ© alebo pokrytĂ© plastmi (okrem lepidiel)    
BielenĂ©, s plošnou hmotnosĹĄou viac ako 150 g/m² 4811 51 00  
OstatnĂ© 4811 59 00  
Papier a lepenka, potiahnutĂ©, impregnovanĂ© alebo pokrytĂ© voskom, parafĂ­novĂ˝m voskom, stearĂ­nom, olejom alebo glycerolom 4811 60 00  
OstatnĂ˝ papier, lepenka, buniÄŤitá vata a pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien 4811 90 00  
48.12 FiltraÄŤnĂ© bloky, tabule a dosky, z papieroviny 4812 00 00  
48.13 CigaretovĂ˝ papier, tieĹľ rezanĂ˝ na urÄŤitĂ˝ rozmer alebo v tvare zloĹľiek alebo dutiniek    
V tvare zloĹľiek alebo dutiniek 4813 10 00  
V kotúčikoch so šírkou nepresahujĂşcou 5 cm 4813 20 00  
OstatnĂ©    
V kotúčikoch so šírkou presahujĂşcou 5 cm, ale nepresahujĂşcou 15 cm 4813 90 10  
OstatnĂ© 4813 90 90  
48.14 TapetovĂ˝ papier a podobnĂ© krycie materiály na steny; okennĂ˝ transparentnĂ˝ papier    
TapetovĂ˝ papier a podobnĂ© krycie materiály na steny, pozostávajĂşce z papiera potiahnutĂ©ho alebo pokrytĂ©ho na lĂ­cnej strane zrnitou, razenou, farbenou, vzorovane potlaÄŤenou alebo inak zdobenou vrstvou z plastov 4814 20 00  
OstatnĂ©    
TapetovĂ˝ papier a podobnĂ© krycie materiály na steny, pozostávajĂşce zo zrnitĂ©ho, razenĂ©ho, povrchovo farbenĂ©ho, potlaÄŤenĂ©ho vzorom alebo inak povrchovo zdobenĂ©ho papiera, potiahnutĂ©ho alebo pokrytĂ©ho priehÄľadnĂ˝mi ochrannĂ˝mi vrstvami plastov 4814 90 10  
OstatnĂ© 4814 90 70  
48.16 UhÄľovĂ˝ papier, samokopĂ­rovacĂ­ papier a ostatnĂ© kopĂ­rovacie alebo pretlaÄŤovacie papiere (inĂ© ako papier poloĹľky 4809), rozmnoĹľovacie blany a ofsetovĂ© matrice, z papiera, tieĹľ predkladanĂ© v škatuliach    
SamokopĂ­rovacĂ­ papier 4816 20 00  
OstatnĂ© 4816 90 00  
48.17 Obálky, zálepky, neilustrovanĂ© poštovĂ© karty a korešpondenÄŤnĂ© lĂ­stky, z papiera alebo lepenky; škatule, puzdrá, náprsnĂ© tašky a pĂ­sacie sĂşpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujĂşce potreby na korešpondenciu    
Obálky 4817 10 00  
Zálepky, neilustrovanĂ© poštovĂ© karty a korešpondenÄŤnĂ© lĂ­stky 4817 20 00  
Ĺ katule, puzdrá, náprsnĂ© tašky a pĂ­sacie sĂşpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujĂşce potreby na korešpondenciu 4817 30 00  
48.18 ToaletnĂ˝ papier a podobnĂ˝ papier, buniÄŤitá vata alebo pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien, druhu používanĂ©ho v domácnosti alebo na hygienickĂ© účely, v kotúčoch so šírkou nepresahujĂşcou 36 cm, alebo narezanĂ© na urÄŤitĂ© rozmery alebo do tvaru; vreckovky, ÄŤistiace obrĂşsky, uteráky, obrusy, obrĂşsky, prestieradlá a podobnĂ© vĂ˝robky používanĂ© v domácnosti, na hygienickĂ© alebo nemocniÄŤnĂ© účely, odevy a odevnĂ© doplnky, z papieroviny, papiera, buniÄŤitej vaty alebo pásov splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien    
ToaletnĂ˝ papier    
S plošnou hmotnosĹĄou kaĹľdej vrstvy 25 g/m² alebo menej 4818 10 10  
S plošnou hmotnosĹĄou kaĹľdej vrstvy viac ako 25 g/m² 4818 10 90  
Vreckovky, ÄŤistiace alebo odliÄŤovacie obrĂşsky a uteráky    
Vreckovky a ÄŤistiace alebo odliÄŤovacie obrĂşsky 4818 20 10  
Uteráky    
V kotúčoch 4818 20 91  
OstatnĂ© 4818 20 99  
Obrusy a obrĂşsky 4818 30 00  
Odevy a odevnĂ© doplnky 4818 50 00  
OstatnĂ©    
VĂ˝robky druhu používanĂ©ho na chirurgickĂ©, lekárske alebo hygienickĂ© účely, neupravenĂ© na predaj v malom 4818 90 10  
OstatnĂ© 4818 90 90  
48.19 Ĺ katule, debny, vrecia, vrecká a ostatnĂ© obaly, z papiera, lepenky, buniÄŤitej vaty alebo pásov splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien; škatuÄľovĂ© zaraÄŹovaÄŤe, listovĂ© zásobnĂ­ky, a podobnĂ© vĂ˝robky, z papiera alebo lepenky, druhu používanĂ©ho v kanceláriách, obchodoch alebo podobne    
Ĺ katule a debny, z vlnitĂ©ho papiera alebo vlnitej lepenky 4819 10 00  
Skladacie škatule a debny, z nevlnitĂ©ho papiera alebo nevlnitej lepenky 4819 20 00  
Vrecia a vrecká, so šírkou spodnej ÄŤasti 40 cm alebo viac 4819 30 00  
OstatnĂ© vrecia a vrecká, vrátane kornĂştov 4819 40 00  
OstatnĂ© obaly, vrátane obalov na gramofĂłnovĂ© platne 4819 50 00  
Ĺ katuÄľovĂ© zaraÄŹovaÄŤe, listovĂ© zásobnĂ­ky, skladovacie škatule a podobnĂ© vĂ˝robky, druhu používanĂ©ho v kanceláriách, obchodoch alebo podobne 4819 60 00  
48.20 Registre, účtovnĂ© knihy, poznámkovĂ© bloky, objednávkovĂ© bloky, potvrdenkovĂ© bloky, bloky listovĂ˝ch papierov, memorandovĂ© zápisnĂ­ky, diáre a podobnĂ© vĂ˝robky, zošity, bloky pijavĂ˝ch papierov, rĂ˝chloviazaÄŤe (s voÄľnĂ˝mi listami alebo ostatnĂ©), dosky, spisovĂ© mapy, obchodnĂ© tlaÄŤivá, sady papierov poprekladanĂ© uhÄľovĂ˝mi papiermi a ostatnĂ© papiernickĂ© vĂ˝robky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky    
Registre, účtovnĂ© knihy, poznámkovĂ© bloky, objednávkovĂ© bloky, potvrdenkovĂ© bloky, bloky listovĂ˝ch papierov, memorandovĂ© zápisnĂ­ky, diáre a podobnĂ© vĂ˝robky    
Registre, účtovnĂ© knihy, objednávkovĂ© bloky a potvrdenkovĂ© bloky 4820 10 10  
PoznámkovĂ© bloky, bloky listovĂ˝ch papierov a memorandovĂ© zápisnĂ­ky 4820 10 30  
Diáre 4820 10 50  
OstatnĂ© 4820 10 90  
Zošity 4820 20 00  
RĂ˝chloviazaÄŤe (inĂ© ako obaly na knihy), dosky a spisovĂ© mapy 4820 30 00  
ObchodnĂ© tlaÄŤivá a sady papierov poprekladanĂ© uhÄľovĂ˝m papierom 4820 40 00  
Albumy na vzorky alebo na zbierky 4820 50 00  
OstatnĂ© 4820 90 00  
48.21 PapierovĂ© alebo lepenkovĂ© štĂ­tky alebo nálepky všetkĂ˝ch druhov, tieĹľ potlaÄŤenĂ©    
PotlaÄŤenĂ©    
Samolepiace 4821 10 10  
OstatnĂ© 4821 10 90  
OstatnĂ©    
Samolepiace 4821 90 10  
OstatnĂ© 4821 90 90  
48.22 Dutinky, cievky, potáče a podobnĂ© podpornĂ© telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tieĹľ perforovanĂ© alebo vytvrdzovanĂ©)    
Druhu používanĂ©ho na navĂ­janie textilnej priadze 4822 10 00  
OstatnĂ© 4822 90 00  
48.23 OstatnĂ˝ papier, lepenka, buniÄŤitá vata a pásy splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien, narezanĂ© na urÄŤitĂ© rozmery alebo do tvaru; ostatnĂ© vĂ˝robky z papieroviny, papiera, lepenky, buniÄŤitej vaty alebo pásov splstenĂ˝ch buniÄŤinovĂ˝ch vlákien    
FiltraÄŤnĂ˝ papier a lepenka 4823 20 00  
Kotúče, listy a disky, potlaÄŤenĂ©, do registraÄŤnĂ˝ch zariadenĂ­ 4823 40 00  
Podnosy, misy, taniere, šálky a podobnĂ© vĂ˝robky, z papiera alebo lepenky    
Z bambusu 4823 61 00  
OstatnĂ©    
Podnosy, misy a taniere 4823 69 10  
OstatnĂ© 4823 69 90  
TvarovanĂ© alebo lisovanĂ© vĂ˝robky z papieroviny    
TvarovanĂ© preloĹľky a škatule na balenie vajec 4823 70 10  
OstatnĂ© 4823 70 90  
OstatnĂ©    
Papier a lepenka, druhu používanĂ©ho na pĂ­sanie, tlaÄŤ alebo na ostatnĂ© grafickĂ© účely 4823 90 40  
OstatnĂ© 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.