CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - SK 50

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

49. KAPITOLA
TLAńĆEN√Č KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATN√Č V√ĚROBKY POLYGRAFICK√ČHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PL√ĀNY

49.01 Tlańćen√© knihy, broŇĺ√ļry, let√°ky a podobn√© tlańćoviny, tieŇĺ v jednotliv√Ĺch listoch    
V jednotliv√Ĺch listoch, tieŇĺ skladan√© 4901 10 00  
Ostatn√©    
Slovn√≠ky a encyklop√©die, tieŇĺ v zarańŹovacej √ļprave 4901 91 00  
Ostatn√© 4901 99 00  
49.02 Noviny, ńćasopisy a periodik√°, tieŇĺ ilustrovan√© alebo obsahuj√ļce reklamn√Ĺ materi√°l    
Vych√°dzaj√ļce najmenej Ň°tyrikr√°t t√ĹŇĺdenne 4902 10 00  
Ostatn√© 4902 90 00  
49.03 Detsk√© obr√°zkov√© knihy, predlohy na kreslenie alebo mańĺovanie 4903 00 00  
49.04 Hudobniny, tlańćen√© alebo v rukopise, tieŇĺ viazan√© alebo ilustrovan√© 4904 00 00  
49.05 Mapy a vodopisn√© alebo podobn√© mapy vŇ°etk√Ĺch druhov, vr√°tane atlasov, n√°stenn√Ĺch m√°p, topografick√Ĺch pl√°nov a gl√≥busov, tlańćen√©    
V kniŇĺnej forme 4905 20 00  
Ostatn√© 4905 90 00  
49.06 Pl√°ny a v√Ĺkresy na stavebn√©, strojn√≠cke, priemyseln√©, obchodn√©, topografick√© alebo podobn√© √ļńćely, ktor√Ĺch origin√°ly boli nakreslen√© ruńćne; ruńćne p√≠san√© texty; fotografick√© reprodukcie na citlivom papieri a uhńĺov√© k√≥pie pl√°nov, v√Ĺkresov a textov uveden√Ĺch v tejto poloŇĺke 4906 00 00  
49.07 NepouŇĺit√© poŇ°tov√©, kolkov√© alebo podobn√© zn√°mky, ktor√© s√ļ v obehu alebo maj√ļ byŇ• vydan√© v krajine, v ktorej bud√ļ maŇ• uznan√ļ nomin√°lnu hodnotu; arŇ°√≠ky zn√°mok; bankovky; Ň°ekov√© tlańćiv√°; akcie, oblig√°cie a podobn√© cenn√© papiere    
PoŇ°tov√©, kolkov√© a podobn√© zn√°mky 4907 00 10  
Bankovky 4907 00 30  
Ostatn√© 4907 00 90  
49.08 Obtlańćky (decalcomanias)    
Obtlańćky (decalcomanias), zoskloviteńĺn√© 4908 10 00  
Ostatn√© 4908 90 00  
49.09 Tlańćen√© alebo ilustrovan√© poŇ°tov√© karty alebo pohńĺadnice; tlańćen√© karty s osobn√Ĺmi pozdravmi, spr√°vami alebo ozn√°meniami, tieŇĺ ilustrovan√©, tieŇĺ s ob√°lkami alebo ozdobami 4909 00 00  
49.10 Kalend√°re ak√©hokońĺvek druhu, tlańćen√©, vr√°tane kalend√°rov vo forme blokov 4910 00 00  
49.11 Ostatn√© tlańćoviny, vr√°tane tlańćen√Ĺch obrazov a fotografi√≠    
Reklamn√© a propagańćn√© tlańćoviny, obchodn√© katal√≥gy a podobn√© v√Ĺrobky    
Obchodn√© katal√≥gy 4911 10 10  
Ostatn√© 4911 10 90  
Ostatn√©    
Obrazy, ilustr√°cie, vyobrazenia a fotografie 4911 91 00  
Ostatn√© 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.