CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - SK 60

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

59. KAPITOLA
IMPREGNOVAN√Č, POTIAHNUT√Č, POKRYT√Č ALEBO LAMINOVAN√Č TEXT√ćLIE; TEXTILN√Č V√ĚROBKY VHODN√Č NA PRIEMYSELN√Č √öńĆELY

59.01 Text√≠lie potiahnut√© lepidlom alebo Ň°krobov√Ĺmi l√°tkami, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na vonkajŇ°ie obaly kn√≠h alebo na podobn√© √ļńćely; kop√≠rovacie priesvitn√© pl√°tno; pripraven√© maliarske pl√°tno; stuŇĺen√© pl√°tno a podobn√© stuŇĺen√© text√≠lie druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako klobuńćn√≠cke podloŇĺky    
Text√≠lie potiahnut√© lepidlom alebo Ň°krobov√Ĺmi l√°tkami, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na vonkajŇ°ie obaly kn√≠h alebo na podobn√© √ļńćely 5901 10 00 (MTK)
Ostatné 5901 90 00 (MTK)
59.02 Pneumatikov√© kordov√© text√≠lie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov, polyesterov alebo visk√≥zov√©ho hodv√°bu    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov    
Impregnovan√© kauńćukom 5902 10 10 (MTK)
Ostatné 5902 10 90 (MTK)
Z polyesterov    
Impregnovan√© kauńćukom 5902 20 10 (MTK)
Ostatné 5902 20 90 (MTK)
Ostatn√©    
Impregnovan√© kauńćukom 5902 90 10 (MTK)
Ostatné 5902 90 90 (MTK)
59.03 Text√≠lie impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√© plastmi, in√© ako text√≠lie poloŇĺky¬†5902    
Polyvinylchloridom    
Impregnované 5903 10 10 (MTK)
Potiahnuté, pokryté alebo laminované 5903 10 90 (MTK)
Polyuret√°nom    
Impregnované 5903 20 10 (MTK)
Potiahnuté, pokryté alebo laminované 5903 20 90 (MTK)
Ostatn√©    
Impregnované 5903 90 10 (MTK)
Potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√©    
Deriv√°tmi celul√≥zy alebo ostatn√Ĺmi plastmi, s text√≠liou tvoriacou l√≠cnu stranu 5903 90 91 (MTK)
Ostatné 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoleum, tieŇĺ rezan√© do tvaru; podlahov√© krytiny pozost√°vaj√ļce z n√°nosu alebo povlaku aplikovan√©ho na textilnom podklade, tieŇĺ rezan√© do tvaru    
Linoleum 5904 10 00 (MTK)
Ostatné 5904 90 00 (MTK)
59.05 Textiln√© tapety    
Pozost√°vaj√ļce z paraleln√Ĺch priadz√≠, pripevnen√Ĺch na podklade z ak√©hokońĺvek materi√°lu 5905 00 10  
Ostatn√©    
Z ńĺanu 5905 00 30  
Z juty 5905 00 50  
Z chemick√Ĺch vl√°kien 5905 00 70  
Ostatn√© 5905 00 90  
59.06 Pogumovan√© text√≠lie, in√© ako text√≠lie poloŇĺky¬†5902    
Lepiaca p√°ska so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 20¬†cm 5906 10 00  
Ostatn√©    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 5906 91 00  
Ostatn√©    
Text√≠lie uveden√© v pozn√°mke¬†5¬†c) k tejto kapitole 5906 99 10  
Ostatn√© 5906 99 90  
59.07 Text√≠lie inak impregnovan√©, potiahnut√© alebo pokryt√©; mańĺovan√© pl√°tno na divadeln√ļ sc√©nu, text√≠lie na vytvorenie pozadia v Ň°t√ļdi√°ch alebo podobn√© text√≠lie 5907 00 00 (MTK)
59.08 Textiln√© kn√īty, tkan√©, splietan√© alebo pleten√©, do l√°mp, varińćov, zapańĺovańćov, svieńćok alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov; Ňĺiarov√© plynov√© panńćuŇ°ky a dut√© pleteniny na v√Ĺrobu Ňĺiarov√Ĺch plynov√Ĺch panńćuŇ°iek, tieŇĺ impregnovan√© 5908 00 00  
59.09 Textiln√© hadice a podobn√© textiln√© r√ļrky, tieŇĺ s obloŇĺen√≠m, armat√ļrou alebo pr√≠sluŇ°enstvom z ostatn√Ĺch materi√°lov    
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien 5909 00 10  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5909 00 90  
59.10 Hnacie alebo dopravn√≠kov√© p√°sy alebo remene, z textiln√©ho materi√°lu, tieŇĺ impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√© plastmi, alebo zosilnen√© kovom alebo ostatn√Ĺm materi√°lom 5910 00 00  
59.11 Textiln√© v√Ĺrobky a tovar, na technick√© √ļńćely, Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬†8 k tejto kapitole    
Text√≠lie, plsŇ• a tkaniny s plstenou podŇ°√≠vkou, potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√© kauńćukom, usŇąou alebo ostatn√Ĺm materi√°lom, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na mykacie povlaky, a podobn√© text√≠lie druhu pouŇĺ√≠van√©ho na ostatn√© technick√© √ļńćely, vr√°tane vel√ļrov√Ĺch st√ļh impregnovan√Ĺch kauńćukom, na krytie osnovn√Ĺch vratidiel 5911 10 00  
Mlyn√°rske pl√°tno, tieŇĺ celkom dohotoven√© 5911 20 00  
Text√≠lie a plsti, nekoneńćn√© alebo vybaven√© spojovac√≠mi ńćasŇ•ami, druhu pouŇĺ√≠van√©ho v papierensk√Ĺch alebo podobn√Ĺch strojoch (napr√≠klad na bunińćinu alebo azbestocement)    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou menej ako 650¬†g/m¬≤    
Z pr√≠rodn√©ho hodv√°bu alebo chemick√Ĺch vl√°kien    
Tkaniny druhu pouŇĺ√≠van√©ho v papierensk√Ĺch strojoch (napr√≠klad tvarovacie tkaniny) 5911 31 11 (MTK)
Ostatn√© 5911 31 19  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5911 31 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou 650¬†g/m¬≤ alebo viac    
Z pr√≠rodn√©ho hodv√°bu alebo chemick√Ĺch vl√°kien    
Tkaniny s vpichovanou plstenou vrstvou, druhu pouŇĺ√≠van√©ho v papierensk√Ĺch strojoch (napr√≠klad lisovacie plsti) 5911 32 11 (MTK)
Ostatné 5911 32 19 (MTK)
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5911 32 90  
Filtrańćn√© alebo cediace plachtińćky druhu pouŇĺ√≠van√©ho v¬†olejov√Ĺch lisoch alebo podobn√Ĺch zariadeniach, vr√°tane plachtińćiek z¬†ńĺudsk√Ĺch vlasov 5911 40 00  
Ostatn√©    
Z plsti 5911 90 10  
Ostatn√©    
Samolepiace leŇ°tiace kot√ļńće druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch doŇ°tińćiek 5911 90 91  
Ostatn√© 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.