CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - SK 69

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

68. KAPITOLA
V√ĚROBKY Z KAMEŇáA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SńĹUDY ALEBO PODOBN√ĚCH MATERI√ĀLOV

68.01 DlaŇĺbov√© kocky, obrubn√≠ky a dlaŇĺbov√© dosky, z pr√≠rodn√©ho kameŇąa (okrem bridlice) 6801 00 00  
68.02 Opracovan√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely (okrem bridlice) a v√Ĺrobky z nich, in√© ako tovar poloŇĺky¬†6801; kamienky na mozaiky a podobn√© √ļńćely, z pr√≠rodn√©ho kameŇąa (vr√°tane bridlice), tieŇĺ na podloŇĺk√°ch; umelo farben√© granuly, odŇ°tiepky a prach, z pr√≠rodn√©ho kameŇąa (vr√°tane bridlice)    
DlaŇĺdice, kocky a¬†podobn√© v√Ĺrobky, tieŇĺ pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru, ktor√Ĺch najv√§ńćŇ°iu stranu moŇĺno zahrn√ļŇ• do Ň°tvorca so stranou¬†menej ako 7 cm; umelo farben√© granuly, odŇ°tiepky a¬†prach 6802 10 00  
Ostatn√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely a v√Ĺrobky z nich, jednoducho rozsekan√© alebo rozrezan√©, s ploch√Ĺm alebo rovn√Ĺm povrchom    
Mramor, travert√≠n a alabaster 6802 21 00  
ŇĹula 6802 23 00  
Ostatn√© kamene 6802 29 00  
Ostatn√©    
Mramor, travert√≠n, alabaster 6802 91 00  
Ostatn√© v√°penat√© kamene 6802 92 00  
ŇĹula    
LeŇ°ten√°, zdoben√° alebo inak opracovan√°, avŇ°ak nevyrez√°van√°, s ńćistou hmotnosŇ•ou 10¬†kg alebo viac 6802 93 10  
Ostatn√° 6802 93 90  
Ostatn√© kamene    
LeŇ°ten√©, zdoben√© alebo inak opracovan√©, avŇ°ak nevyrez√°van√©, s ńćistou hmotnosŇ•ou 10¬†kg alebo viac 6802 99 10  
Ostatn√© 6802 99 90  
68.03 Opracovan√° bridlica a v√Ĺrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice    
StreŇ°n√© a n√°stenn√© bridlice 6803 00 10  
Ostatn√© 6803 00 90  
68.04 Mlynsk√© kamene, br√ļsne kamene, br√ļsne kot√ļńće a podobn√© v√Ĺrobky, bez r√°mov√Ĺch konŇ°trukci√≠, na mletie, br√ļsenie, ostrenie, leŇ°tenie, tvarov√© opracovanie alebo rezanie, kamene na ruńćn√© ostrenie alebo leŇ°tenie, a ich ńćasti, z pr√≠rodn√©ho kameŇąa, aglomerovan√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch alebo umel√Ĺch br√ļsiv alebo keramiky, tieŇĺ s niektor√Ĺmi ńćasŇ•ami z ostatn√Ĺch materi√°lov    
Mlynsk√© kamene a br√ļsne kamene na mletie, br√ļsenie alebo rozvl√°kŇąovanie 6804 10 00  
Ostatn√© mlynsk√© kamene, br√ļsne kamene, br√ļsne kot√ļńće a podobn√© v√Ĺrobky    
Z aglomerovan√©ho syntetick√©ho alebo pr√≠rodn√©ho diamantu 6804 21 00  
Z ostatn√Ĺch aglomerovan√Ĺch br√ļsiv alebo keramiky    
Z umel√Ĺch br√ļsiv, so spojivom    
Zo syntetickej alebo umelej Ňĺivice    
NevystuŇĺen√© 6804 22 12  
VystuŇĺen√© 6804 22 18  
Z keramiky alebo silik√°tov 6804 22 30  
Z ostatn√Ĺch materi√°lov 6804 22 50  
Ostatn√© 6804 22 90  
Z pr√≠rodn√©ho kameŇąa 6804 23 00  
Kamene na ruńćn√© ostrenie alebo leŇ°tenie 6804 30 00  
68.05 Pr√≠rodn√Ĺ alebo umel√Ĺ br√ļsny pr√°Ň°ok alebo br√ļsne zrno, na podloŇĺke z textiln√©ho materi√°lu, papiera, lepenky alebo ostatn√Ĺch materi√°lov, tieŇĺ rezan√© do tvaru alebo zoŇ°it√© alebo inak zhotoven√©    
Len na podloŇĺke z tkanej text√≠lie 6805 10 00  
Len na podloŇĺke z papiera alebo lepenky 6805 20 00  
Na podloŇĺke z ostatn√Ĺch materi√°lov 6805 30 00  
68.06 Troskov√° vlna, horninov√° vlna a podobn√© nerastn√© vlny; expandovan√Ĺ vermikulit, expandovan√© √≠ly, penov√° troska a podobn√© expandovan√© nerastn√© materi√°ly; zmesi a v√Ĺrobky z nerastn√Ĺch materi√°lov pouŇĺ√≠van√© na tepeln√ļ alebo zvukov√ļ izol√°ciu alebo zvukov√ļ absorpciu, in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†6811 alebo 6812 alebo 69. kapitoly    
Troskov√° vlna, horninov√° vlna a podobn√© nerastn√© vlny (vr√°tane ich zmes√≠), vońĺne loŇĺen√©, v tvare listov alebo kot√ļńćov 6806 10 00  
Expandovan√Ĺ vermikulit, expandovan√© √≠ly, penov√° troska a podobn√© expandovan√© nerastn√© materi√°ly (vr√°tane ich zmes√≠)    
Expandovan√© √≠ly 6806 20 10  
Ostatn√© 6806 20 90  
Ostatn√© 6806 90 00  
68.07 V√Ĺrobky z asfaltu alebo podobn√Ĺch materi√°lov (napr√≠klad z petrolejov√©ho bit√ļmenu alebo zo smoly ńćiernouhońĺn√©ho dechtu)    
V kot√ļńćoch 6807 10 00 (MTK)
Ostatn√© 6807 90 00  
68.08 Dosky, tabule, dlaŇĺdice, bloky a podobn√© v√Ĺrobky z rastlinn√Ĺch vl√°kien, slamy, hobl√≠n, dreven√Ĺch triesok, pil√≠n alebo ostatn√Ĺch dreven√Ĺch odpadov, aglomerovan√© cementom, sadrou alebo ostatn√Ĺmi anorganick√Ĺmi spojivami 6808 00 00  
68.09 V√Ĺrobky zo sadry alebo zo zmes√≠ na z√°klade sadry    
Dosky, tabule, panely, dlaŇĺdice a podobn√© v√Ĺrobky, nezdoben√©    
Potiahnut√© alebo vystuŇĺen√© len papierom alebo lepenkou 6809 11 00 (MTK)
Ostatné 6809 19 00 (MTK)
Ostatn√© v√Ĺrobky 6809 90 00  
68.10 V√Ĺrobky z cementu, bet√≥nu alebo umel√©ho kameŇąa, tieŇĺ vystuŇĺen√©    
Krytinov√° Ň°kridla, obkladov√© dosky, dlaŇĺdice, tehly a podobn√© v√Ĺrobky    
Tv√°rnice a tehly    
Z ńĺahk√©ho bet√≥nu (so z√°kladom z rozdrvenej pemzy, granulovanej trosky atńŹ.) 6810 11 10  
Ostatn√© 6810 11 90  
Ostatn√© 6810 19 00  
Ostatn√© v√Ĺrobky    
Montovan√© konŇ°trukńćn√© dielce na stavby alebo pre stavebn√© inŇĺinierstvo 6810 91 00  
Ostatn√© 6810 99 00  
68.11 ¬†V√Ĺrobky z¬†azbestocementu, celul√≥zocementu alebo podobn√© v√Ĺrobky    
Obsahuj√ļce azbest 6811 40 00  
Neobsahuj√ļce azbest    
Vlnit√© dosky 6811 81 00  
Ostatn√© dosky, tabule, dlaŇĺdice a podobn√© v√Ĺrobky 6811 82 00  
Ostatn√© v√Ĺrobky 6811 89 00  
68.12 Spracovan√© azbestov√© vl√°kna; zmesi na z√°klade azbestu alebo na z√°klade azbestu a uhlińćitanu horeńćnat√©ho; v√Ĺrobky z t√Ĺchto zmes√≠ alebo azbestu (napr√≠klad nite, tkaniny, odevy, pokr√Ĺvky hlavy, obuv, tesniace vloŇĺky), tieŇĺ vystuŇĺen√©, in√© ako tovar poloŇĺky¬†6811 alebo 6813    
Z¬†krokydolitu    
Spracovan√© vl√°kna; zmesi na z√°klade azbestu alebo na z√°klade azbestu a uhlińćitanu horeńćnat√©ho 6812 80 10  
Ostatn√© 6812 80 90  
Ostatn√©    
Odevy, odevn√© doplnky, obuv a pokr√Ĺvky hlavy 6812 91 00  
Ostatn√©    
Spracovan√© azbestov√© vl√°kna; zmesi na z√°klade azbestu alebo na z√°klade azbestu a uhlińćitanu horeńćnat√©ho 6812 99 10  
Ostatn√© 6812 99 90  
68.13 Trec√≠ materi√°l a v√Ĺrobky z neho (napr√≠klad dosky, kot√ļńće, p√°sy, segmenty, disky, podloŇĺky, vloŇĺky), nenamontovan√©, na brzdov√© obloŇĺenia, na obloŇĺenia spojok alebo podobn√© pouŇĺitie, na z√°klade azbestu, ostatn√Ĺch nerastn√Ĺch l√°tok alebo celul√≥zy, tieŇĺ v kombin√°cii s text√≠liami alebo ostatn√Ĺmi materi√°lmi    
Obsahuj√ļce azbest 6813 20 00  
Neobsahuj√ļce azbest    
Brzdov√© obloŇĺenia a podloŇĺky 6813 81 00  
Ostatn√© 6813 89 00  
68.14 Spracovan√° sńĺuda a v√Ĺrobky zo sńĺudy, vr√°tane aglomerovanej alebo rekonŇ°tituovanej sńĺudy, tieŇĺ na podloŇĺke z papiera, lepenky alebo ostatn√Ĺch materi√°lov    
Dosky, tabule a p√°sy z aglomerovanej alebo rekonŇ°tituovanej sńĺudy, tieŇĺ na podloŇĺke 6814 10 00  
Ostatn√© 6814 90 00  
68.15 V√Ĺrobky z kameŇąa alebo ostatn√Ĺch nerastn√Ĺch l√°tok (vr√°tane uhl√≠kov√Ĺch vl√°kien, v√Ĺrobkov z uhl√≠kov√Ĺch vl√°kien a v√Ĺrobkov z raŇ°eliny), inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Uhl√≠kov√© vl√°kna; v√Ĺrobky z¬†uhl√≠kov√Ĺch vl√°kien na neelektrick√© pouŇĺitie; ostatn√© v√Ĺrobky z¬†grafitu alebo ostatn√©ho uhl√≠ka na neelektrick√© pouŇĺitie    
Uhl√≠kov√© vl√°kna 6815 11 00  
Text√≠lie z¬†uhl√≠kov√Ĺch vl√°kien 6815 12 00  
Ostatn√© v√Ĺrobky z¬†uhl√≠kov√Ĺch vl√°kien 6815 13 00  
Ostatn√© 6815 19 00  
V√Ĺrobky z raŇ°eliny 6815 20 00  
Ostatn√© v√Ĺrobky    
Obsahuj√ļce magnezit, magn√©ziu vo forme periklasu, dolomit, vr√°tane vo forme dolomitick√©ho v√°pna, alebo chromit 6815 91 00  
Ostatn√© 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.