CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - SK 78

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

76. KAPITOLA
HLINĂŤK A VĂťROBKY Z NEHO

76.01 NeopracovanĂ˝ (surovĂ˝) hlinĂ­k    
NelegovanĂ˝ hlinĂ­k    
Bramy 7601 10 10 New  
OstatnĂ© 7601 10 90 New  
Zliatiny hlinĂ­ka    
Bramy 7601 20 30 New  
Sochory 7601 20 40 New  
OstatnĂ© 7601 20 80  
76.02 HlinĂ­kovĂ˝ odpad a hlinĂ­kovĂ˝ šrot    
Odpad    
Triesky zo sĂşstruĹľenia, hobliny, odrezky, odpad z frĂ©zovania, piliny; odpad z farbenĂ˝ch, potiahnutĂ˝ch alebo lepenĂ˝ch plechov a fĂłliĂ­, s hrĂşbkou nepresahujĂşcou 0,2 mm (bez podloĹľky) 7602 00 11  
OstatnĂ© (vrátane továrenskĂ˝ch nepodarkov) 7602 00 19  
Ĺ rot 7602 00 90  
76.03 HlinĂ­kovĂ˝ prášok a hlinĂ­kovĂ© vloÄŤky    
Prášok s nelamelárnou štruktĂşrou 7603 10 00  
Prášok s lamelárnou štruktĂşrou; vloÄŤky 7603 20 00  
76.04 HlinĂ­kovĂ© tyÄŤe, prĂşty a profily    
Z nelegovanĂ©ho hlinĂ­ka    
TyÄŤe a prĂşty 7604 10 10  
Profily 7604 10 90  
Zo zliatin hlinĂ­ka    
DutĂ© profily 7604 21 00  
OstatnĂ©    
TyÄŤe a prĂşty 7604 29 10  
Profily 7604 29 90  
76.05 HlinĂ­kovĂ© drĂ´ty    
Z nelegovanĂ©ho hlinĂ­ka    
S maximálnym rozmerom prierezu presahujĂşcim 7 mm 7605 11 00  
OstatnĂ© 7605 19 00  
Zo zliatin hlinĂ­ka    
S maximálnym rozmerom prierezu presahujĂşcim 7 mm 7605 21 00  
OstatnĂ© 7605 29 00  
76.06 HlinĂ­kovĂ© dosky, plechy a pásy, s hrĂşbkou presahujĂşcou 0,2 mm    
PravouhlĂ© (vrátane štvorcovĂ˝ch)    
Z nelegovanĂ©ho hlinĂ­ka    
HlinĂ­kovĂ˝ kompozitnĂ˝ panel 7606 11 30 (MTK)
OstatnĂ©    
FarbenĂ©, lakovanĂ© alebo potiahnutĂ© plastmi 7606 11 50  
OstatnĂ©, s hrĂşbkou    
Menšou ako 3 mm 7606 11 91  
Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm 7606 11 93  
Nie menšou ako 6 mm 7606 11 99  
Zo zliatin hlinĂ­ka    
Materiál na korpus, veko a otváracie oÄŤko nápojovĂ˝ch plechoviek    
Materiál na korpus nápojovĂ˝ch plechoviek 7606 12 11  
Materiál na veko a otváracie oÄŤko nápojovĂ˝ch plechoviek 7606 12 19  
HlinĂ­kovĂ˝ kompozitnĂ˝ panel 7606 12 30 (MTK)
OstatnĂ©    
FarbenĂ©, lakovanĂ© alebo potiahnutĂ© plastmi 7606 12 50  
OstatnĂ©, s hrĂşbkou    
Menšou ako 3 mm 7606 12 92  
Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm 7606 12 93  
Nie menšou ako 6 mm 7606 12 99  
OstatnĂ©    
Z nelegovanĂ©ho hlinĂ­ka 7606 91 00  
Zo zliatin hlinĂ­ka 7606 92 00  
76.07 HlinĂ­kovĂ© fĂłlie (tieĹľ potlaÄŤenĂ© alebo podloĹľenĂ© papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnĂ˝mi podkladovĂ˝mi materiálmi) s hrĂşbkou (bez podloĹľky) nepresahujĂşcou 0,2 mm    
Bez podloĹľky    
ValcovanĂ©, ale ÄŹalej neupravenĂ©    
S hrĂşbkou menšou ako 0,021 mm    
Vo zvitkoch s hmotnosĹĄou nepresahujĂşcou 10 kg 7607 11 11  
OstatnĂ© 7607 11 19  
S hrĂşbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm 7607 11 90  
OstatnĂ©    
S hrĂşbkou menšou ako 0,021 mm 7607 19 10  
S hrĂşbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm 7607 19 90  
S podloĹľkou    
S hrĂşbkou menšou ako 0,021 mm (bez podloĹľky) 7607 20 10  
S hrĂşbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm (bez podloĹľky)    
HlinĂ­kovĂ˝ kompozitnĂ˝ panel 7607 20 91 (MTK)
OstatnĂ© 7607 20 99  
76.08 HlinĂ­kovĂ© rĂşry a rĂşrky    
Z nelegovanĂ©ho hlinĂ­ka 7608 10 00  
Zo zliatin hlinĂ­ka    
ZváranĂ© 7608 20 20  
OstatnĂ©    
Po pretláčanĂ­ ÄŹalej neopracovanĂ© 7608 20 81  
OstatnĂ© 7608 20 89  
76.09 HlinĂ­kovĂ© prĂ­slušenstvo k rĂşram a rĂşrkam (naprĂ­klad spojky, kolená, nátrubky) 7609 00 00  
76.10 HlinĂ­kovĂ© konštrukcie (okrem montovanĂ˝ch stavieb poloĹľky 9406) a ÄŤasti konštrukciĂ­, (naprĂ­klad mosty, ÄŤasti mostov, veĹľe, stoĹľiare a priehradovĂ© stÄşpy, strechy, strešnĂ© rámovĂ© konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy dverĂ­, stÄşpikovĂ© zábradlia, piliere a stÄşpiky); hlinĂ­kovĂ© dosky, tyÄŤe, profily, rĂşrky a podobnĂ© vĂ˝robky, pripravenĂ© na pouĹľitie v konštrukciách    
Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí 7610 10 00 (PCE)
OstatnĂ©    
Mosty a ich ÄŤasti, veĹľe, stoĹľiare a priehradovĂ© stÄşpy 7610 90 10  
OstatnĂ© 7610 90 90  
76.11 HlinĂ­kovĂ© nádrĹľe, cisterny, sudy a podobnĂ© zásobnĂ­ky na akĂ˝koÄľvek materiál (inĂ˝ ako stlaÄŤenĂ˝ alebo skvapalnenĂ˝ plyn), s objemom presahujĂşcim 300 l, tieĹľ s vnĂştornĂ˝m obloĹľenĂ­m alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanickĂ©ho alebo tepelnĂ©ho zariadenia 7611 00 00  
76.12 HlinĂ­kovĂ© sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobnĂ© zásobnĂ­ky (vrátane pevnĂ˝ch alebo stlaÄŤiteÄľnĂ˝ch valcovitĂ˝ch zásobnĂ­kov) na akĂ˝koÄľvek materiál (inĂ˝ ako stlaÄŤenĂ˝ alebo skvapalnenĂ˝ plyn), s objemom nepresahujĂşcim 300 l, tieĹľ s vnĂştornĂ˝m obloĹľenĂ­m alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanickĂ©ho alebo tepelnĂ©ho zariadenia    
StlaÄŤiteÄľnĂ© valcovitĂ© zásobnĂ­ky 7612 10 00  
OstatnĂ©    
Zásobníky druhu používaného na aerosóly 7612 90 20 (PCE)
VyrobenĂ© z fĂłlie s hrĂşbkou nepresahujĂşcou 0,2 mm 7612 90 30  
OstatnĂ© 7612 90 80  
76.13 HlinĂ­kovĂ© zásobnĂ­ky na stlaÄŤenĂ˝ alebo skvapalnenĂ˝ plyn 7613 00 00  
76.14 HlinĂ­kovĂ© splietanĂ© lanká, laná, káble, splietanĂ© pásy a podobnĂ© vĂ˝robky, elektricky neizolovanĂ©    
S oceÄľovĂ˝m jadrom 7614 10 00  
OstatnĂ© 7614 90 00  
76.15 VĂ˝robky na stolovanie, kuchynskĂ© alebo ostatnĂ© vĂ˝robky pre domácnosĹĄ a ich ÄŤasti a súčasti, z hlinĂ­ka; drĂ´tenky na ÄŤistenie riadu a drĂ´tenĂ© vankúšiky na ÄŤistenie alebo leštenie, rukavice a podobnĂ© vĂ˝robky, z hlinĂ­ka; sanitárny tovar a jeho ÄŤasti a súčasti, z hlinĂ­ka    
VĂ˝robky na stolovanie, kuchynskĂ© alebo ostatnĂ© vĂ˝robky pre domácnosĹĄ a ich ÄŤasti a súčasti; drĂ´tenky na ÄŤistenie riadu a drĂ´tenĂ© vankúšiky na ÄŤistenie alebo leštenie, rukavice a podobnĂ© vĂ˝robky    
OdlievanĂ© 7615 10 10  
VyrobenĂ© z fĂłlie s hrĂşbkou nepresahujĂşcou 0,2 mm 7615 10 30  
OstatnĂ© 7615 10 80  
Sanitárny tovar a jeho ÄŤasti a súčasti 7615 20 00  
76.16 OstatnĂ© vĂ˝robky z hlinĂ­ka    
Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem vĂ˝robkov poloĹľky 8305), skrutky, svornĂ­ky, matice, háky so závitom, nity, prieÄŤne kliny, závlaÄŤky, podloĹľky a podobnĂ© vĂ˝robky 7616 10 00  
OstatnĂ©    
Tkaniny, mrieĹľky (rošty), sieĹĄovina a pletivo z hlinĂ­kovĂ©ho drĂ´tu 7616 91 00  
OstatnĂ©    
OdlievanĂ© 7616 99 10  
OstatnĂ© 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.