CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - SV 28

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 27
MINERALISKA BR√ĄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMIN√ĖSA √ĄMNEN; MINERALVAXER

27.01 Stenkol; briketter och liknande fasta br√§nslen framst√§llda av stenkol    
Stenkol, √§ven pulveriserad men inte agglomererad    
Antracit 2701 11 00  
Bitumin√∂s stenkol    
Kokskol 2701 12 10  
Annan 2701 12 90  
Annan stenkol 2701 19 00  
Briketter och liknande fasta br√§nslen framst√§llda av stenkol 2701 20 00  
27.02 Brunkol, √§ven agglomererad, dock inte gagat (jet)    
Brunkol, √§ven pulveriserad, men inte agglomererad 2702 10 00  
Agglomererad brunkol 2702 20 00  
27.03 Torv (inbegripet torvstr√∂), √§ven agglomererad 2703 00 00  
27.04 Koks (inbegripet l√•gtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, √§ven agglomererad; retortkol    
Koks (inbegripet l√•gtemperaturkoks) av stenkol 2704 00 10  
Koks (inbegripet l√•gtemperaturkoks) av brunkol 2704 00 30  
Andra slag 2704 00 90  
27.05 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 2705 00 00 (100)
27.06 Stenkols-, brunkols- och torvtj√§ra samt andra mineraltj√§ror, √§ven separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet s√• kallad preparerad tj√§ra 2706 00 00  
27.07 Oljor och andra produkter erh√•llna genom destillation av h√∂gtemperaturtj√§ra fr√•n stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska best√•ndsdelarna √∂verstiger vikten av de ickearomatiska best√•ndsdelarna    
Bensen (bensol) 2707 10 00  
Toluen (toluol) 2707 20 00  
Xylener (xylol) 2707 30 00  
Naftalen (naftalin) 2707 40 00  
Andra blandningar av aromatiska kolv√§ten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive destillationsf√∂rluster) vid 250¬†¬įC enligt ISO¬†3405 (likv√§rdig med ASTM D 86) 2707 50 00  
Andra slag    
Kreosotoljor 2707 91 00  
Andra    
R√•oljor    
R√•a l√§ttoljor som ger minst 90¬†volymprocent destillat vid 200¬†¬įC 2707 99 11  
Andra 2707 99 19  
Svavelhaltiga toppfraktioner; antracen 2707 99 20  
Basiska produkter 2707 99 50  
Fenoler 2707 99 80  
Andra    
Avsedda f√∂r tillverkning av produkter enligt nr¬†2803 2707 99 91  
Andra 2707 99 99  
27.08 Stenkolstj√§rbeck och annat mineraltj√§rbeck samt koks av s√•dant beck    
Beck 2708 10 00  
Koks 2708 20 00  
27.09 R√•olja erh√•llen ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Naturgaskondensat 2709 00 10  
Annan 2709 00 90  
27.10 Oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral, andra √§n r√•olja; produkter, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, inneh√•llande som karakt√§rsgivande best√•ndsdel minst 70¬†viktprocent oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral; avfallsoljor    
Oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral (andra √§n r√•olja) och produkter, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, inneh√•llande som karakt√§rsgivande best√•ndsdel minst 70 viktprocent oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral, andra √§n s√•dana som inneh√•ller biodiesel och andra √§n avfallsoljor    
L√§ttoljor och produkter    
F√∂r en s√§rskild process 2710 12 11  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27101211 2710 12 15  
Andra    
Specialdestillat    
Petroleumnafta 2710 12 21  
Andra 2710 12 25  
Andra    
Motorbensin    
Flygbensin 2710 12 31  
Annan, med en blyhalt av    
H√∂gst 0,013¬†gram per liter    
Med ett oktantal (RON) lägre än 95 2710 12 41 (MTQ)
Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre än 98 2710 12 45 (MTQ)
Med ett oktantal (RON) av lägst 98 2710 12 49 (MTQ)
Mer än 0,013 gram per liter 2710 12 50 (MTQ)
Jetbensin 2710 12 70  
Andra l√§ttoljor 2710 12 90  
Andra slag    
Mellanoljor    
F√∂r en s√§rskild process 2710 19 11  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27101911 2710 19 15  
Andra    
Fotogen    
Flygfotogen 2710 19 21  
Annan 2710 19 25  
Andra 2710 19 29  
Tungoljor    
Gasoljor (dieselbr√§nnoljor)    
F√∂r en s√§rskild process 2710 19 31  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27101931 2710 19 35  
Andra    
Inneh√•llande h√∂gst 0,001¬†viktprocent svavel 2710 19 43  
Inneh√•llande mer √§n 0,001¬†viktprocent men h√∂gst 0,002¬†viktprocent svavel 2710 19 46  
Inneh√•llande mer √§n 0,002¬†viktprocent men h√∂gst 0,1¬†viktprocent svavel 2710 19 47  
Inneh√•llande mer √§n 0,1¬†viktprocent svavel 2710 19 48  
Eldningsoljor    
F√∂r en s√§rskild process 2710 19 51  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27101951 2710 19 55  
Andra    
Inneh√•llande h√∂gst 0,1¬†viktprocent svavel 2710 19 62  
Inneh√•llande mer √§n 0,1¬†viktprocent men h√∂gst 0,5¬†viktprocent svavel 2710 19 66  
Inneh√•llande mer √§n 0,5¬†viktprocent svavel 2710 19 67  
Sm√∂rjoljor; andra oljor    
F√∂r en s√§rskild process 2710 19 71  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27101971 2710 19 75  
Andra    
Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor 2710 19 81  
Hydrauloljor 2710 19 83  
Teknisk vit olja och flytande paraffin 2710 19 85  
Transmissionsoljor 2710 19 87  
Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskyddsoljor 2710 19 91  
Isoleroljor 2710 19 93  
Andra sm√∂rjoljor och andra oljor 2710 19 99  
Oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral (andra √§n r√•olja) och produkter, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, inneh√•llande som karakt√§rsgivande best√•ndsdel minst 70 viktprocent oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral och inneh√•llande biodiesel, andra √§n avfallsoljor    
Gasoljor (dieselbr√§nnoljor)    
Inneh√•llande h√∂gst 0,001¬†viktprocent svavel 2710 20 11  
Inneh√•llande mer √§n 0,001¬†viktprocent men h√∂gst 0,1¬†viktprocent svavel 2710 20 16  
Inneh√•llande mer √§n 0,1¬†viktprocent svavel 2710 20 19  
Eldningsoljor    
Inneh√•llande h√∂gst 0,5¬†viktprocent svavel 2710 20 32  
Inneh√•llande mer √§n 0,5¬†viktprocent svavel 2710 20 38  
Andra oljor 2710 20 90  
Avfallsoljor    
Inneh√•llande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 2710 91 00  
Andra 2710 99 00  
27.11 Petroleumgaser och andra gasformiga kolv√§ten    
F√∂rt√§tade till v√§tska    
Naturgas 2711 11 00 (TJO)
Propan    
Propan med en renhetsgrad av minst 99¬†%    
Avsedd att anv√§ndas som drivmedel eller br√§nsle 2711 12 11  
Annan 2711 12 19  
Annan    
F√∂r en s√§rskild process 2711 12 91  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27111291 2711 12 93  
Annan    
Med en renhetsgrad av mer √§n 90¬†% men mindre √§n 99¬†% 2711 12 94  
Annan 2711 12 97  
Butan    
F√∂r en s√§rskild process 2711 13 10  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27111310 2711 13 30  
Annan    
Med en renhetsgrad av mer √§n 90¬†% men mindre √§n 95¬†% 2711 13 91  
Annan 2711 13 97  
Eten, propen, buten och butadien 2711 14 00  
Andra 2711 19 00  
I gasform    
Naturgas 2711 21 00 (TJO)
Andra 2711 29 00  
27.12 Vaselin; paraffin, mikrovax, ‚ÄĚslack wax‚ÄĚ, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erh√•llna genom syntes eller genom andra processer, √§ven f√§rgade    
Vaselin    
R√•vaselin 2712 10 10  
Annan 2712 10 90  
Paraffin, inneh√•llande mindre √§n 0,75¬†viktprocent olja    
Syntetiskt paraffin med en molekylvikt av minst 460 men h√∂gst 1560 2712 20 10  
Annat 2712 20 90  
Andra slag    
Ozokerit, montanvax (lignitvax) och torvvax (naturliga produkter)    
R√•a 2712 90 11  
Andra 2712 90 19  
Andra    
R√•a    
F√∂r en s√§rskild process 2712 90 31  
F√∂r kemisk omvandling vid andra processer √§n enligt nr¬†27129031 2712 90 33  
Andra 2712 90 39  
Andra    
Blandning av 1-alkener inneh√•llande minst 80¬†viktprocent 1-alkener med en kedjel√§ngd av minst 24 kolatomer men h√∂gst 28¬†kolatomer 2712 90 91  
Andra 2712 90 99  
27.13 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra √•terstoder fr√•n oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Petroleumkoks    
Inte kalcinerad 2713 11 00  
Kalcinerad 2713 12 00  
Petroleumbitumen (asfalt) 2713 20 00  
Andra √•terstoder fr√•n oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Avsedda f√∂r framst√§llning av produkter enligt nr¬†2803 2713 90 10  
Andra 2713 90 90  
27.14 Naturlig bitumen och naturasfalt; bitumin√∂sa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten    
Bitumin√∂sa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 2714 10 00  
Andra slag 2714 90 00  
27.15 Bitumin√∂sa blandningar baserade p√• naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltj√§ra eller mineraltj√§rbeck (t.ex. asfaltmastix, ‚ÄĚcut backs‚ÄĚ) 2715 00 00  
27.16 Elektrisk energi 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.