CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - SV 29

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 28
OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA F√ĖRENINGAR AV √ĄDLA METALLER, AV S√ĄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUND√ĄMNEN OCH AV ISOTOPER

I. KEMISKA GRUND√ĄMNEN    
28.01 Fluor, klor, brom och jod    
Klor 2801 10 00  
Jod 2801 20 00  
Fluor; brom    
Fluor 2801 30 10  
Brom 2801 30 90  
28.02 Svavel, sublimerat eller f√§llt; kolloidalt svavel 2802 00 00  
28.03 Kol (kimr√∂k och andra former av kol, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans) 2803 00 00  
28.04 V√§te, √§delgaser och andra ickemetaller    
Väte 2804 10 00 (MTQ)
√Ądelgaser    
Argon 2804 21 00 (MTQ)
Andra    
Helium 2804 29 10 (MTQ)
Andra 2804 29 90 (MTQ)
Kväve 2804 30 00 (MTQ)
Syre 2804 40 00 (MTQ)
Bor; tellur    
Bor 2804 50 10  
Tellur 2804 50 90  
Kisel    
Inneh√•llande minst 99,99¬†viktprocent kisel 2804 61 00  
Annan 2804 69 00  
Fosfor    
R√∂d fosfor 2804 70 10  
Annan 2804 70 90  
Arsenik 2804 80 00  
Selen 2804 90 00  
28.05 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; s√§llsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, √§ven blandade eller legerade med varandra; kvicksilver    
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller    
Natrium 2805 11 00  
Kalcium 2805 12 00  
Andra    
Strontium och barium 2805 19 10  
Andra 2805 19 90  
S√§llsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, √§ven blandade eller legerade med varandra    
Blandade eller legerade med varandra 2805 30 10  
Andra    
Med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent    
Cerium och lantan 2805 30 21 New  
Praseodym, neodym och samarium 2805 30 29 New  
Gadolinium, terbium och dysprosium 2805 30 31 New  
Europium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium och yttrium 2805 30 39 New  
Skandium 2805 30 40  
Andra 2805 30 80  
Kvicksilver    
I flaskor med en nettovikt av 34,5¬†kg (standardvikt) och ett fob-v√§rde per flaska av h√∂gst 224¬†‚ā¨ 2805 40 10  
Andra 2805 40 90  
II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREF√ĖRENINGAR AV ICKEMETALLER    
28.06 V√§teklorid (klorv√§te) och saltsyra (klorv√§tesyra); klorosvavelsyra    
V√§teklorid (klorv√§te) och saltsyra (klorv√§tesyra) 2806 10 00  
Klorosvavelsyra 2806 20 00  
28.07 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 2807 00 00  
28.08 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra 2808 00 00  
28.09 Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, √§ven inte kemiskt definierade    
Fosforpentaoxid 2809 10 00 (KPP)
Fosforsyra och polyfosforsyror 2809 20 00 (KPP)
28.10 Boroxider; borsyror    
Dibortrioxid 2810 00 10  
Andra 2810 00 90  
28.11 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syref√∂reningar av ickemetaller    
Andra oorganiska syror    
V√§tefluorid (fluorv√§tesyra) 2811 11 00  
V√§tecyanid (bl√•syra) 2811 12 00  
Andra    
V√§tebromid (bromv√§tesyra) 2811 19 10  
Andra 2811 19 80  
Andra oorganiska syref√∂reningar av ickemetaller    
Koldioxid (kolsyra) 2811 21 00  
Kiseldioxid 2811 22 00  
Andra    
Svaveldioxid 2811 29 05  
Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid); diarseniktrioxid 2811 29 10  
Kv√§veoxider 2811 29 30  
Andra 2811 29 90  
III. HALOGEN- OCH SVAVELF√ĖRENINGAR AV ICKEMETALLER    
28.12 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller    
Klorider och kloridoxider    
Karbonyldiklorid (fosgen) 2812 11 00  
Fosforoxiklorid 2812 12 00  
Fosfortriklorid 2812 13 00  
Fosforpentaklorid 2812 14 00  
Svavelmonoklorid 2812 15 00  
Svaveldiklorid 2812 16 00  
Tionylklorid 2812 17 00  
Andra    
Av fosfor 2812 19 10  
Andra 2812 19 90  
Andra slag 2812 90 00  
28.13 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid    
Koldisulfid (kolsvavla) 2813 10 00  
Andra slag    
Fosforsulfider, inbegripet kommersiell fosfortrisulfid 2813 90 10  
Andra 2813 90 90  
IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OCH PEROXIDER AV METALLER    
28.14 Ammoniak, vattenfri eller i vattenl√∂sning    
Vattenfri ammoniak 2814 10 00  
Ammoniak i vattenl√∂sning 2814 20 00  
28.15 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid    
Natriumhydroxid (kaustik soda)    
I fast form 2815 11 00  
I vattenlösning (natronlut) 2815 12 00 (KSH)
Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 2815 20 00 (KPH)
Natriumperoxid och kaliumperoxid 2815 30 00  
28.16 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium    
Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 2816 10 00  
Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 2816 40 00  
28.17 Zinkoxid; zinkperoxid 2817 00 00  
28.18 Konstgjord korund, √§ven inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid    
Konstgjord korund, √§ven inte kemiskt definierad    
Inneh√•llande 98,5¬†viktprocent aluminiumoxid eller mer    
D√§r partiklar med en diameter p√• mer √§n 10¬†mm utg√∂r mindre √§n 50¬†% av totalvikten 2818 10 11  
D√§r partiklar med en diameter p√• mer √§n 10¬†mm utg√∂r 50¬†% eller mer av totalvikten 2818 10 19  
Inneh√•llande mindre √§n 98,5¬†viktprocent aluminiumoxid    
D√§r partiklar med en diameter p√• mer √§n 10¬†mm utg√∂r mindre √§n 50¬†% av totalvikten 2818 10 91  
D√§r partiklar med en diameter p√• mer √§n 10¬†mm utg√∂r 50¬†% eller mer av totalvikten 2818 10 99  
Aluminiumoxid, annan √§n konstgjord korund 2818 20 00  
Aluminiumhydroxid 2818 30 00  
28.19 Kromoxider och kromhydroxider    
Kromtrioxid 2819 10 00  
Andra slag    
Kromdioxid 2819 90 10  
Andra 2819 90 90  
28.20 Manganoxider    
Mangandioxid 2820 10 00  
Andra slag    
Manganoxid inneh√•llande minst 77¬†viktprocent mangan 2820 90 10  
Andra 2820 90 90  
28.21 J√§rnoxider och j√§rnhydroxider; jordpigment inneh√•llande minst 70¬†viktprocent bundet j√§rn, r√§knat som Fe2O3    
J√§rnoxider och j√§rnhydroxider 2821 10 00  
Jordpigment 2821 20 00  
28.22 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider 2822 00 00  
28.23 Titanoxider 2823 00 00  
28.24 Blyoxider; m√∂nja och orangem√∂nja    
Blymonooxid (massikot, blyglete) 2824 10 00  
Andra slag 2824 90 00  
28.25 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa √§mnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider    
Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa √§mnen 2825 10 00  
Litiumoxid och litiumhydroxid 2825 20 00  
Vanadinoxider och vanadinhydroxider 2825 30 00  
Nickeloxider och nickelhydroxider 2825 40 00  
Kopparoxider och kopparhydroxider 2825 50 00  
Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 2825 60 00  
Molybdenoxider och molybdenhydroxider 2825 70 00  
Antimonoxider 2825 80 00  
Andra slag    
Oxid, hydroxid och peroxid av kalcium    
Kalciumhydroxid, med en renhetsgrad av minst 98¬†viktprocent ber√§knad p√• torrvikten, i form av korn varav - h√∂gst 1¬†viktprocent har en kornstorlek p√• mer √§n 75¬†mikrometer och - h√∂gst 4¬†viktprocent har en kornstorlek p√• mindre √§n 1,3¬†mikrometer 2825 90 11  
Annan 2825 90 19  
Berylliumoxid och berylliumhydroxid 2825 90 20  
Volframoxider och volframhydroxider 2825 90 40  
Kadmiumoxid 2825 90 60  
Andra 2825 90 85  
V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV OORGANISKA SYROR    
28.26 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter    
Fluorider    
Av aluminium 2826 12 00  
Andra    
Av ammonium eller natrium 2826 19 10  
Andra 2826 19 90  
Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 2826 30 00  
Andra slag    
Dikaliumhexafluorozirkonat 2826 90 10  
Andra 2826 90 80  
28.27 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider    
Ammoniumklorid (salmiak) 2827 10 00  
Kalciumklorid 2827 20 00  
Andra klorider    
Magnesiumklorid 2827 31 00  
Aluminiumklorid 2827 32 00  
Nickelklorid 2827 35 00  
Andra    
Av tenn 2827 39 10  
J√§rnklorider 2827 39 20  
Koboltklorider 2827 39 30  
Andra 2827 39 85  
Kloridoxider och hydroxidklorider    
Av koppar 2827 41 00  
Andra    
Av bly 2827 49 10  
Andra 2827 49 90  
Bromider och bromidoxider    
Natriumbromid och kaliumbromid 2827 51 00  
Andra 2827 59 00  
Jodider och jodidoxider 2827 60 00  
28.28 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter    
Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypokloriter 2828 10 00  
Andra slag 2828 90 00  
28.29 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater    
Klorater    
Natriumklorat 2829 11 00  
Andra 2829 19 00  
Andra slag    
Perklorater 2829 90 10  
Kaliumbromat och natriumbromat 2829 90 40  
Andra 2829 90 80  
28.30 Sulfider; polysulfider, √§ven inte kemiskt definierade    
Natriumsulfider 2830 10 00  
Andra slag    
Kalciumsulfid; antimonsulfider; j√§rnsulfider 2830 90 11  
Andra 2830 90 85  
28.31 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater    
Av natrium 2831 10 00  
Andra slag 2831 90 00  
28.32 Sulfiter; tiosulfater    
Natriumsulfiter 2832 10 00  
Andra sulfiter 2832 20 00  
Tiosulfater 2832 30 00  
28.33 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)    
Natriumsulfater    
Dinatriumsulfat 2833 11 00  
Andra 2833 19 00  
Andra sulfater    
Magnesiumsulfater 2833 21 00  
Aluminiumsulfat 2833 22 00  
Nickelsulfater 2833 24 00  
Kopparsulfater 2833 25 00  
Bariumsulfat 2833 27 00  
Andra    
Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat 2833 29 20  
Koboltsulfater; titansulfater 2833 29 30  
Blysulfater 2833 29 60  
Andra 2833 29 80  
Alunarter 2833 30 00  
Peroxosulfater (persulfater) 2833 40 00  
28.34 Nitriter; nitrater    
Nitriter 2834 10 00  
Nitrater    
Kaliumnitrat 2834 21 00  
Andra    
Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat; nickelnitrat; blynitrat 2834 29 20  
Kopparnitrater 2834 29 40  
Andra 2834 29 80  
28.35 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, √§ven inte kemiskt definierade    
Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) 2835 10 00  
Fosfater    
Mononatrium- och dinatriumfosfat 2835 22 00  
Kaliumfosfater 2835 24 00  
Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 2835 25 00  
Andra kalciumfosfater 2835 26 00  
Andra    
Triammoniumfosfat 2835 29 10  
Trinatriumfosfat 2835 29 30  
Andra 2835 29 90  
Polyfosfater    
Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 2835 31 00  
Andra 2835 39 00  
28.36 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat inneh√•llande ammoniumkarbamat    
Dinatriumkarbonat 2836 20 00  
Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836 30 00  
Kaliumkarbonater 2836 40 00  
Kalciumkarbonat 2836 50 00  
Bariumkarbonat 2836 60 00  
Andra slag    
Litiumkarbonater 2836 91 00  
Strontiumkarbonat 2836 92 00  
Andra    
Karbonater    
Magnesiumkarbonater; kopparkarbonater 2836 99 11  
Andra 2836 99 17  
Peroxokarbonater (perkarbonater) 2836 99 90  
28.37 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider    
Cyanider och cyanidoxider    
Av natrium 2837 11 00  
Andra 2837 19 00  
Komplexa cyanider 2837 20 00  
28.39 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller    
Natriumsilikater    
Natriummetasilikater 2839 11 00  
Andra 2839 19 00  
Andra slag 2839 90 00  
28.40 Borater; peroxoborater (perborater)    
Dinatriumtetraborat (renad borax)    
Vattenfritt 2840 11 00  
Annat    
Dinatriumtetraboratpentahydrat 2840 19 10  
Andra 2840 19 90  
Andra borater    
Natriumborater, vattenfria 2840 20 10  
Andra 2840 20 90  
Peroxoborater (perborater) 2840 30 00  
28.41 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror    
Natriumdikromat 2841 30 00  
Andra kromater och dikromater; peroxokromater 2841 50 00  
Manganiter, manganater och permanganater    
Kaliumpermanganat 2841 61 00  
Andra 2841 69 00  
Molybdater 2841 70 00  
Volframater 2841 80 00  
Andra slag    
Zinkater och vanadater 2841 90 30  
Andra 2841 90 85  
28.42 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, √§ven inte kemiskt definierade), andra √§n azider    
Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, √§ven inte kemiskt definierade 2842 10 00  
Andra slag    
Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller tellursyror 2842 90 10  
Andra 2842 90 80  
VI. DIVERSE    
28.43 √Ądla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska f√∂reningar av √§dla metaller, √§ven inte kemiskt definierade; amalgamer av √§dla metaller    
√Ądla metaller i kolloidal form    
Silver 2843 10 10  
Andra 2843 10 90  
Silverf√∂reningar    
Silvernitrat 2843 21 00  
Andra 2843 29 00  
Guldföreningar 2843 30 00 (GRM)
Andra f√∂reningar; amalgamer    
Amalgamer 2843 90 10  
Andra 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioaktiva kemiska grund√§mnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grund√§mnen och isotoper) samt f√∂reningar av s√•dana grund√§mnen och isotoper; blandningar och √•terstoder inneh√•llande dessa produkter    
Naturligt uran och f√∂reningar av naturligt uran; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande naturligt uran eller f√∂reningar av naturligt uran    
Naturligt uran    
Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
Bearbetat (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
Ferrouran 2844 10 50 (KUR)
Andra (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uran anrikat p√• U¬†235 och f√∂reningar av s√•dant uran; plutonium och plutoniumf√∂reningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande uran anrikat p√• U¬†235, plutonium eller f√∂reningar av dessa produkter    
Uran anrikat p√• U¬†235 och f√∂reningar av s√•dant uran; legeringar, dispersioner (inbegipet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande uran anrikat p√• U¬†235 eller f√∂reningar av s√•dant uran    
Ferrouran 2844 20 25 (gi)
Andra (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Plutonium och plutoniumf√∂reningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande plutonium eller plutoniumf√∂reningar    
Blandningar av uran och plutonium    
Ferrouran 2844 20 51 (gi)
Andra (Euratom) 2844 20 59 (gi)
Andra 2844 20 99 (gi)
Uran utarmat p√• U¬†235 och f√∂reningar av s√•dant uran; torium och toriumf√∂reningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande uran utarmat p√• U¬†235, torium eller f√∂reningar av dessa produkter    
Uran utarmat p√• U¬†235; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande uran utarmat p√• U¬†235 eller f√∂reningar av s√•dant uran    
Kermeter 2844 30 11  
Andra 2844 30 19  
Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande torium eller toriumf√∂reningar    
Kermeter 2844 30 51  
Andra    
Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) 2844 30 55  
Bearbetat    
St√•ng, profiler, tr√•d, pl√•t och band (Euratom) 2844 30 61  
Andra (Euratom) 2844 30 69  
F√∂reningar av uran utarmat p√• U¬†235 eller av torium, √§ven blandade med varandra    
Av torium eller av uran utarmat p√• U¬†235, √§ven blandade med varandra (Euratom), med undantag av toriumsalter 2844 30 91  
Andra 2844 30 99  
Radioaktiva grund√§mnen, isotoper och f√∂reningar som inte omfattas av nr¬†284410, 284420 eller 284430; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande dessa grund√§mnen, isotoper eller f√∂reningar; radioaktiva √•terstoder    
Tritium och tritiumf√∂reningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande tritium eller tritiumf√∂reningar    
Icke naturlig radioaktiv isotop (Euratom); f√∂reningar av icke naturlig radioaktiv isotop (Euratom) 2844 41 10  
Andra 2844 41 90  
Aktinium-225, aktinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 eller uran-232 och f√∂reningar av dessa; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande dessa grund√§mnen eller f√∂reningar av dessa    
Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom); f√∂reningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom) 2844 42 10  
Andra 2844 42 90  
Andra radioaktiva grund√§mnen, isotoper och f√∂reningar; andra legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande dessa grund√§mnen, isotoper eller f√∂reningar    
Uran-233 och f√∂reningar av s√•dant uran; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, inneh√•llande uran-233 eller f√∂reningar av s√•dant uran 2844 43 10  
Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom); f√∂reningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom) 2844 43 20  
Andra 2844 43 80  
Radioaktiva √•terstoder 2844 44 00  
Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Isotoper som inte omfattas av nr¬†2844; oorganiska och organiska f√∂reningar av s√•dana isotoper, √§ven inte kemiskt definierade    
Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) 2845 10 00  
Bor anrikad p√• bor-10 och f√∂reningar av s√•dan bor 2845 20 00  
Litium anrikat p√• litium-6 och f√∂reningar av s√•dant litium 2845 30 00  
Helium-3 2845 40 00  
Andra slag    
Deuterium och f√∂reningar av deuterium; v√§te och f√∂reningar av v√§te anrikade p√• deuterium; blandningar och l√∂sningar inneh√•llande dessa produkter (Euratom) 2845 90 10  
Andra 2845 90 90  
28.46 Oorganiska och organiska f√∂reningar av s√§llsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller    
Ceriumf√∂reningar 2846 10 00  
Andra slag    
Skandiumf√∂reningar 2846 90 30  
Lantanf√∂reningar 2846 90 40 New  
F√∂reningar av praseodym, neodym eller samarium 2846 90 50 New  
F√∂reningar av gadolinium, terbium eller dysprosium 2846 90 60 New  
F√∂reningar av europium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium eller yttrium 2846 90 70 New  
F√∂reningar av blandningar av metaller 2846 90 90  
28.47 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid) 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbider, √§ven inte kemiskt definierade    
Kalciumkarbid 2849 10 00  
Kiselkarbid (karborundum) 2849 20 00  
Andra slag    
Borkarbid 2849 90 10  
Volframkarbider 2849 90 30  
Aluminiumkarbid; kromkarbider; molybdenkarbider; vanadinkarbid; tantalkarbider; titankarbid 2849 90 50  
Andra 2849 90 90  
28.50 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, √§ven inte kemiskt definierade, med undantag av s√•dana f√∂reningar som √§ven utg√∂r karbider enligt nr¬†2849    
Hydrider; nitrider 2850 00 20  
Azider; silicider 2850 00 60  
Borider 2850 00 90  
28.52 Oorganiska och organiska f√∂reningar av kvicksilver, √§ven kemiskt definierade, med undantag av amalgamer    
Kemiskt definierade 2852 10 00  
Andra 2852 90 00  
28.53 Fosfider, √§ven inte kemiskt definierade, med undantag av j√§rnfosfid (fosforj√§rn); andra oorganiska f√∂reningar (inbegripet destillerat vatten eller ledningsf√∂rm√•gevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (√§ven med √§delgaserna avl√§gsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av √§dla metaller    
Cyanklorid (cyanogenklorid) 2853 10 00  
Andra slag    
Destillerat vatten eller ledningsf√∂rm√•gevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad 2853 90 10  
Flytande luft (√§ven med √§delgaserna avl√§gsnade); komprimerad luft 2853 90 30  
Andra slag 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.