CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - SV 30

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 29
ORGANISKA KEMIKALIER

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN    
29.01 Acykliska kolvĂ€ten    
MĂ€ttade 2901 10 00  
OmĂ€ttade    
Eten 2901 21 00  
Propen 2901 22 00  
Buten och butenisomerer 2901 23 00  
Butadien-(1,3) och isopren 2901 24 00  
Andra 2901 29 00  
29.02 Cykliska kolvĂ€ten    
Cyklaner, cyklener och cykloterpener    
Cyklohexan 2902 11 00  
Andra 2902 19 00  
Bensen (bensol) 2902 20 00  
Toluen (toluol) 2902 30 00  
Xylener (xyloler)    
o-Xylen 2902 41 00  
m-Xylen 2902 42 00  
p-Xylen 2902 43 00  
Blandade xylenisomerer 2902 44 00  
Styren (styrol) 2902 50 00  
Etylbensen 2902 60 00  
Kumen 2902 70 00  
Andra slag 2902 90 00  
29.03 Halogenderivat av kolvĂ€ten    
MĂ€ttade klorderivat av acykliska kolvĂ€ten    
Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid) 2903 11 00  
Diklormetan (metylenklorid) 2903 12 00  
Triklormetan (kloroform) 2903 13 00  
Tetraklormetan (koltetraklorid) 2903 14 00  
Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan) 2903 15 00  
Andra 2903 19 00  
OmĂ€ttade klorderivat av acykliska kolvĂ€ten    
Vinylklorid (monokloreten) 2903 21 00  
Trikloreten 2903 22 00  
Tetrakloreten (perkloretylen) 2903 23 00  
Andra 2903 29 00  
MĂ€ttade fluorderivat av acykliska kolvĂ€ten    
Trifluormetan (HFC-23) 2903 41 00  
Difluormetan (HFC-32) 2903 42 00  
Fluormetan (HFC-41), 1,2-difluoretan (HFC-152) och 1,1-difluoretan (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluoretan (HFC-125), 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a) och 1,1,2-trifluoretan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a) och 1,1,2,2-tetrafluoretan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan (HFC-236ea) och 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-245fa) och 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc) och 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Andra    
Andra pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och heptafluorpropaner 2903 49 10  
Perfluorerade derivat 2903 49 30  
Andra 2903 49 90  
OmĂ€ttade fluorderivat av acykliska kolvĂ€ten    
2,3,3,3-tetrafluorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropen (HFO-1234ze) och (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Andra 2903 59 00  
Brom- eller jodderivat av acykliska kolvĂ€ten    
Metylbromid (brommetan) 2903 61 00  
Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan) 2903 62 00  
Andra    
Bromider    
Dibrommetan 2903 69 11  
Andra 2903 69 19  
Jodider 2903 69 80  
Halogenderivat av acykliska kolvĂ€ten innehĂ„llande tvĂ„ eller flera olika halogener    
Klordifluormetan (HCFC-22) 2903 71 00  
Diklortrifluoretaner (HCFC-123) 2903 72 00  
Diklorfluoretaner (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Klordifluoretaner (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Diklorpentafluorpropaner (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) och dibromtetrafluoretaner (Halon-2402)    
Bromklordifluormetan (Halon-1211) 2903 76 10  
Bromtrifluormetan (Halon-1301) 2903 76 20  
Dibromtetrafluoretaner (Halon-2402) 2903 76 90  
Andra, fullstĂ€ndigt halogenerade enbart med fluor och klor    
Triklorfluormetan, diklordifluormetan, triklortrifluoretaner, diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan 2903 77 60  
Andra 2903 77 90  
Andra fullstĂ€ndigt halogenerade derivat 2903 78 00  
Andra    
Halogenerade endast med brom och klor, fluor och klor eller med fluor och brom 2903 79 30  
Andra 2903 79 80  
Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener    
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN) 2903 81 00  
Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO) 2903 82 00  
Mirex (ISO) 2903 83 00  
Andra    
1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan; tetrabromcyklooktan 2903 89 10  
Andra 2903 89 80  
Halogenderivat av aromatiska kolvĂ€ten    
Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen 2903 91 00  
Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan] 2903 92 00  
Pentaklorbensen (ISO) 2903 93 00  
Hexabromobifenyler 2903 94 00  
Andra    
2,3,4,5,6-pentabromoetylbensen 2903 99 10  
Andra 2903 99 80  
29.04 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolvĂ€ten, Ă€ven halogenerade    
Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sĂ„dana derivat 2904 10 00  
Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 2904 20 00  
Perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra och perfluoroktansulfonylfluorid    
Perfluoroktansulfonsyra 2904 31 00  
Ammoniumperfluoroktansulfonat 2904 32 00  
Litiumperfluoroktansulfonat 2904 33 00  
Kaliumperfluoroktansulfonat 2904 34 00  
Andra salter av perfluoroktansulfonsyra 2904 35 00  
Perfluoroktansulfonylfluorid 2904 36 00  
Andra slag    
Triklornitrometan (klorpikrin) 2904 91 00  
Andra 2904 99 00  
II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER    
29.05 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana alkoholer    
MĂ€ttade monoalkoholer    
Metanol (metylalkohol) 2905 11 00  
Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol) 2905 12 00  
Butanol-(1) (n-butylalkohol) 2905 13 00  
Andra butanoler    
2-metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol) 2905 14 10  
Andra 2905 14 90  
Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer    
Oktanol-(2) 2905 16 20  
Andra 2905 16 85  
Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 2905 17 00  
Andra 2905 19 00  
OmĂ€ttade monoalkoholer    
Acykliska terpenalkoholer 2905 22 00  
Andra    
Allylalkohol 2905 29 10  
Andra 2905 29 90  
Dioler    
Etylenglykol (etandiol) 2905 31 00  
Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 2905 32 00  
Andra    
Butan-1,3-diol 2905 39 20  
Butan-1,4-diol    
Butan-1,4-diol eller tetrametylenglykol (1,4-butandiol) med en biobaserad kolhalt pĂ„ 100 viktprocent 2905 39 26  
Andra 2905 39 28  
2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol 2905 39 30  
Andra 2905 39 95  
Andra polyoler    
2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 2905 41 00  
Pentaerytritol 2905 42 00  
Mannitol 2905 43 00  
D-glucitol (sorbitol)    
I vattenlösning    
InnehĂ„llande högst 2 viktprocent D-mannitol berĂ€knat pĂ„ halten D-glucitol 2905 44 11  
Annan 2905 44 19  
Annan    
InnehĂ„llande högst 2 viktprocent D-mannitol berĂ€knat pĂ„ halten D-glucitol 2905 44 91  
Annan 2905 44 99  
Glycerol 2905 45 00  
Andra 2905 49 00  
Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer    
Etklorvynol (INN) 2905 51 00  
Andra    
2,2-bis(bromometyl)propandiol 2905 59 91  
Andra 2905 59 98  
29.06 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana alkoholer    
Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer    
Mentol 2906 11 00  
Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler 2906 12 00  
Steroler och inositoler    
Steroler 2906 13 10  
Inositoler 2906 13 90  
Andra 2906 19 00  
Aromatiska alkoholer    
Bensylalkohol 2906 21 00  
Andra 2906 29 00  
III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR    
29.07 Fenoler; fenolalkoholer    
Monofenoler    
Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 2907 11 00  
Kresoler och salter av kresoler 2907 12 00  
Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar 2907 13 00  
Naftoler och salter av naftoler    
1-naftol 2907 15 10  
Andra 2907 15 90  
Andra    
Xylenoler och salter av xylenoler 2907 19 10  
Andra 2907 19 90  
Polyfenoler; fenolalkoholer    
Resorcinol och salter av resorcinol 2907 21 00  
Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 2907 22 00  
4,4â€Č-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening 2907 23 00  
Andra 2907 29 00  
29.08 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer    
Derivat innehĂ„llande enbart halogensubstituenter samt salter av sĂ„dana derivat    
Pentaklorfenol (ISO) 2908 11 00  
Andra 2908 19 00  
Andra slag    
Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-kresoler (DNOC (ISO)) och salter av 4,6-dinitro-o-kresoler 2908 92 00  
Andra 2908 99 00  
IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER, ACETALPEROXIDER OCH HEMIACETALPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR    
29.09 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperoxider och hemiacetalperoxider, ketonperoxider (Ă€ven inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana etrar    
Dietyleter 2909 11 00  
Andra    
Tert-butyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE) 2909 19 10  
Andra 2909 19 90  
Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana etrar 2909 20 00  
Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana etrar    
Difenyleter 2909 30 10  
Derivat som halogenerats enbart med brom    
Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoxi)bensen 2909 30 31  
1,2-bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att anvĂ€ndas vid tillverkning av akrylnitril-butadien-styren (ABS) 2909 30 35  
Andra 2909 30 38  
Andra 2909 30 90  
Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer    
2,2â€Č-oxidietanol (dietylenglykol, digol) 2909 41 00  
Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 2909 43 00  
Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 2909 44 00  
Andra    
2-(2-kloretoxi)etanol 2909 49 11  
Andra 2909 49 80  
Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar 2909 50 00  
Alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperoxider och hemiacetalperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Acetalperoxider och hemiacetalperoxider 2909 60 10  
Andra 2909 60 90  
29.10 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Oxiran (etylenoxid) 2910 10 00  
Metyloxiran (propylenoxid) 2910 20 00  
1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 2910 30 00  
Dieldrin (ISO, INN) 2910 40 00  
Endrin (ISO) 2910 50 00  
Andra slag 2910 90 00  
29.11 Acetaler och hemiacetaler, Ă€ven med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar 2911 00 00  
V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION    
29.12 Aldehyder, Ă€ven med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd    
Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion    
Metanal (formaldehyd) 2912 11 00  
Etanal (acetaldehyd) 2912 12 00  
Andra slag 2912 19 00  
Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion    
Bensaldehyd 2912 21 00  
Andra 2912 29 00  
Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion    
Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 2912 41 00  
Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 2912 42 00  
Andra 2912 49 00  
Cykliska polymerer av aldehyder 2912 50 00  
Paraformaldehyd 2912 60 00  
29.13 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912 2913 00 00  
VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION    
29.14 Ketoner och kinoner, Ă€ven med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Acykliska ketoner utan annan syrefunktion    
Aceton 2914 11 00  
Butanon (etylmetylketon) 2914 12 00  
4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon) 2914 13 00  
Andra    
5-metylhexan-2-on 2914 19 10  
Andra 2914 19 90  
Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syrefunktion    
Cyklohexanon och metylcyklohexanoner 2914 22 00  
Jononer och metyljononer 2914 23 00  
Andra 2914 29 00  
Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion    
Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 2914 31 00  
Andra 2914 39 00  
Ketonalkoholer och ketonaldehyder    
4-hydroxi-4-metylpentan-2-on (diacetonalkohol) 2914 40 10  
Andra 2914 40 90  
Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion 2914 50 00  
Kinoner    
Antrakinon 2914 61 00  
Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN)) 2914 62 00  
Andra    
1,4-naftokinon 2914 69 10  
Andra 2914 69 80  
Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat    
Klordekon (ISO) 2914 71 00  
Andra 2914 79 00  
VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR    
29.15 MĂ€ttade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra    
Myrsyra 2915 11 00  
Salter av myrsyra 2915 12 00  
Estrar av myrsyra 2915 13 00  
Ättiksyra och salter av Ă€ttiksyra; Ă€ttiksyraanhydrid    
Ättiksyra 2915 21 00  
Ättiksyraanhydrid 2915 24 00  
Andra 2915 29 00  
Estrar av Ă€ttiksyra    
Etylacetat 2915 31 00  
Vinylacetat 2915 32 00  
n-butylacetat 2915 33 00  
Acetat av dinoseb (ISO) 2915 36 00  
Andra 2915 39 00  
Mono-, di- och triklorĂ€ttiksyra samt salter och estrar av dessa syror 2915 40 00  
Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra 2915 50 00  
Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror    
Butansyror samt salter och estrar av butansyror    
1-isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat 2915 60 11  
Andra 2915 60 19  
Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror 2915 60 90  
Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror    
Palmitinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra 2915 70 40  
Stearinsyra samt salter och estrar av stearinsyra 2915 70 50  
Andra slag    
Laurinsyra samt salter och estrar av laurinsyra 2915 90 30  
Andra 2915 90 70  
29.16 OmĂ€ttade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
OmĂ€ttade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Akrylsyra och salter av akrylsyra 2916 11 00  
Estrar av akrylsyra 2916 12 00  
Metakrylsyra och salter av metakrylsyra 2916 13 00  
Estrar av metakrylsyra 2916 14 00  
Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror 2916 15 00  
Binapakryl (ISO) 2916 16 00  
Andra    
Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror 2916 19 10  
Krotonsyra 2916 19 40  
Andra 2916 19 95  
Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar 2916 20 00  
Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra 2916 31 00  
Bensoylperoxid och bensoylklorid 2916 32 00  
FenylĂ€ttiksyra och salter av fenylĂ€ttiksyra 2916 34 00  
Andra    
Estrar av fenylĂ€ttiksyra 2916 39 10  
Andra 2916 39 90  
29.17 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra 2917 11 00  
Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra 2917 12 00  
Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror    
Sebacinsyra 2917 13 10  
Andra 2917 13 90  
Maleinsyraanhydrid 2917 14 00  
Andra    
Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra 2917 19 10  
Etan-1,2-dikarboxylsyra eller butandisyra (bĂ€rnstenssyra) med en biobaserad kolhalt pĂ„ 100 viktprocent 2917 19 20  
Andra 2917 19 80  
Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar 2917 20 00  
Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Dioktylortoftalater 2917 32 00  
Dinonylortoftalater och didecylortoftalater 2917 33 00  
Andra estrar av ortoftalsyra 2917 34 00  
Ftalsyraanhydrid 2917 35 00  
Tereftalsyra och salter av tereftalsyra 2917 36 00  
Dimetyltereftalat 2917 37 00  
Andra    
Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra; bensen-1,2,4-trikarboxylsyra; isoftaloyldiklorid, innehĂ„llande högst 0,8 viktprocent tereftaloyldiklorid; naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra; tetraklorftalsyraanhydrid; natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl)bensensulfonat 2917 39 20  
Bis(2-etylhexyl)bensen-1,4-dikarboxylat (DOTP) 2917 39 35 New  
Andra 2917 39 85 New  
29.18 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra 2918 11 00  
Vinsyra 2918 12 00  
Salter och estrar av vinsyra 2918 13 00  
Citronsyra 2918 14 00  
Salter och estrar av citronsyra 2918 15 00  
Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra 2918 16 00  
2,2-difenyl-2-hydroxiĂ€ttiksyra (bensilsyra) 2918 17 00  
Klorbensilat (ISO) 2918 18 00  
Andra slag    
Cholsyra och 3α,12α-dihydroxi-5ÎČ-cholan-24-syra (desoxicholsyra) samt salter och estrar av dessa syror 2918 19 30  
2,2-bis(hydroximetyl)propionsyra 2918 19 40  
Andra 2918 19 98  
Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar    
Salicylsyra och salter av salicylsyra 2918 21 00  
o-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra 2918 22 00  
Andra estrar av salicylsyra samt salter av sĂ„dana estrar 2918 23 00  
Andra slag 2918 29 00  
Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sĂ„dana föreningar 2918 30 00  
Andra slag    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiĂ€ttiksyra) samt salter och estrar av denna förening 2918 91 00  
Andra    
2,6-dimetoxibensoesyra; dikamba (ISO); natriumfenoxiacetat 2918 99 40  
Andra 2918 99 90  
VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEMETALLER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR    
29.19 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 2919 10 00  
Andra 2919 90 00  
29.20 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation) 2920 11 00  
Andra 2920 19 00  
Fosfitestrar och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar    
Dimetylfosfit 2920 21 00  
Dietylfosfit 2920 22 00  
Trimetylfosfit 2920 23 00  
Trietylfosfit 2920 24 00  
Andra 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Andra slag    
Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sĂ„dana föreningar 2920 90 10  
Andra 2920 90 70  
IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION    
29.21 Föreningar med aminofunktion    
Acykliska monoaminer och derivat av sĂ„dana aminer; salter av sĂ„dana föreningar    
Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-dimetylamino)etylkloridhydroklorid 2921 12 00  
2-(N,N-dietylamino)etylkloridhydroklorid 2921 13 00  
2-(N,N-diisopropylamino)etylkloridhydroklorid 2921 14 00  
Andra    
1,1,3,3-tetrametylbutylamin 2921 19 40  
Dietylamin och salter av dietylamin 2921 19 50  
Andra 2921 19 99  
Acykliska polyaminer och derivat av sĂ„dana aminer; salter av sĂ„dana föreningar    
Etylendiamin och salter av etylendiamin 2921 21 00  
Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin 2921 22 00  
Andra 2921 29 00  
Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat av sĂ„dana aminer; salter av sĂ„dana föreningar    
Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av dessa föreningar 2921 30 10  
Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan) 2921 30 91  
Andra 2921 30 99  
Aromatiska monoaminer och derivat av sĂ„dana aminer; salter av sĂ„dana föreningar    
Anilin och salter av anilin 2921 41 00  
Anilinderivat och salter av anilinderivat 2921 42 00  
Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar 2921 43 00  
Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar 2921 44 00  
1-naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (ÎČ-naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 2921 45 00  
Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); salter av sĂ„dana föreningar 2921 46 00  
Andra slag 2921 49 00  
Aromatiska polyaminer och derivat av sĂ„dana aminer; salter av sĂ„dana föreningar    
o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar    
o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar    
m-fenylendiamin med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehĂ„llande: - högst 1 viktprocent vatten, - högst 200 mg/kg o-fenylendiamin och - högst 450 mg/kg p-fenylendiamin 2921 51 11  
Andra 2921 51 19  
Andra 2921 51 90  
Andra slag    
m-fenylenbis(metylamin); 2,2â€Č-dikloro-4,4â€Č-metylendianilin; 4,4â€Č-bi-o-toluidin; 1,8-naftylendiamin 2921 59 50  
Andra 2921 59 90  
29.22 Aminoföreningar med syrefunktion    
Aminoalkoholer, andra Ă€n sĂ„dana som har mer Ă€n ett slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sĂ„dana föreningar    
Monoetanolamin och salter av monoetanolamin 2922 11 00  
Dietanolamin och salter av dietanolamin 2922 12 00  
Dextropropoxifen (INN) och salter av dextropropoxifen 2922 14 00  
Trietanolamin 2922 15 00  
Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat 2922 16 00  
Metyldietanolamin och etyldietanolamin 2922 17 00  
2-(N,N-diisopropylamino)etanol 2922 18 00  
Andra 2922 19 00  
Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra Ă€n sĂ„dana som har mer Ă€n ett slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sĂ„dana föreningar    
Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror 2922 21 00  
Andra 2922 29 00  
Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra Ă€n sĂ„dana som har mer Ă€n ett slags syrefunktion; salter av sĂ„dana föreningar    
Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN); salter av sĂ„dana föreningar 2922 31 00  
Andra 2922 39 00  
Aminosyror, andra Ă€n sĂ„dana som har mer Ă€n ett slags syrefunktion och deras estrar; salter av sĂ„dana föreningar    
Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar 2922 41 00  
Glutaminsyra och salter av glutaminsyra 2922 42 00  
Antranilsyra och salter av antranilsyra 2922 43 00  
Tilidin (INN) och salter av tilidin 2922 44 00  
Andra    
ß-alanin 2922 49 20  
Andra 2922 49 85  
Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoföreningar med syrefunktion 2922 50 00  
29.23 KvaternĂ€ra ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, Ă€ven inte kemiskt definierade    
Kolin och salter av kolin 2923 10 00  
Lecitiner och andra fosfoaminolipider 2923 20 00  
Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat 2923 30 00  
Didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat 2923 40 00  
Andra slag 2923 90 00  
29.24 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion    
Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sĂ„dana föreningar    
Meprobamat (INN) 2924 11 00  
Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon (ISO) 2924 12 00  
Andra 2924 19 00  
Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sĂ„dana föreningar    
Ureiner och derivat av ureiner; salter av sĂ„dana föreningar 2924 21 00  
2-acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra 2924 23 00  
Etinamat (INN) 2924 24 00  
Alaklor (ISO) 2924 25 00  
Andra    
Lidocain (INN) 2924 29 10  
Andra 2924 29 70  
29.25 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion    
Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar    
Sackarin och salter av sackarin 2925 11 00  
Glutetimid (INN) 2925 12 00  
Andra    
3,3â€Č,4,4â€Č,5,5â€Č,6,6â€Č-oktabrom-N,Nâ€Č-etylendiftalimid; N,Nâ€Č-etylenbis(4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid) 2925 19 20  
Andra 2925 19 95  
Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar    
Klordimeform (ISO) 2925 21 00  
Andra 2925 29 00  
29.26 Föreningar med nitrilfunktion    
Akrylnitril 2926 10 00  
1-cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926 20 00  
Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN) intermediĂ€rt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) 2926 30 00  
alfa-fenylacetoacetonitril 2926 40 00  
Andra slag    
Isoftalonitril 2926 90 20  
Andra 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- och azoxiföreningar 2927 00 00  
29.28 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin    
N,N-bis(2-metoxietyl)hydroxylamin 2928 00 10  
Andra 2928 00 90  
29.29 Föreningar med annan kvĂ€vefunktion    
Isocyanater 2929 10 00  
Andra slag 2929 90 00  
X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUKLEINSYROR SAMT SULFONAMIDER    
29.30 Svavelorganiska föreningar    
2-(N,N-dimetylamino)etantiol 2930 10 00  
Tiokarbamater och ditiokarbamater 2930 20 00  
Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram 2930 30 00  
Metionin    
Metionin (INN) 2930 40 10  
Andra 2930 40 90  
2-(N,N-dietylamino)etantiol 2930 60 00  
Bis(2-hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol (INN)) 2930 70 00  
Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO) 2930 80 00  
Andra slag    
Cystein och cystin 2930 90 13  
Derivat av cystein eller cystin 2930 90 16  
DL-2-hydroxi-4-(metyltio)butyralsyra 2930 90 30  
2,2â€Č-tiodietylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat] 2930 90 40  
Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin och 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin 2930 90 50  
Andra 2930 90 98  
29.31 Andra organiska-oorganiska föreningar    
Tetrametylbly och tetraetylbly 2931 10 00  
Tributyltennföreningar 2931 20 00  
Icke-halogenerade organiska fosforderivat    
Dimetylmetylfosfonat 2931 41 00  
Dimetylpropylfosfonat 2931 42 00  
Dietyletylfosfonat 2931 43 00  
Metylfosfonsyra 2931 44 00  
Salt av metylfosfonsyra och (aminoiminometyl)urea (1 : 1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid 2931 46 00  
(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat 2931 47 00  
3,9-dimetyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan-3,9-dioxid 2931 48 00  
Andra    
Natrium-3-(trihydroxisilyl)propylmetylfosfonat 2931 49 10  
Bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]-metylfosfonat 2931 49 20  
Etidronsyra (INN) (1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra) och salter av etidronsyra 2931 49 30  
(Nitrilotrimetandiyl)tris(fosfonsyra), {etan-1,2-diylbis[nitrilobis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra), [(bis{2-[bis(fosfonometyl)amino]etyl}amino)metyl]fosfonsyra, {hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra), {[(2-hydroxietyl)imino]bis(metylen)}bis(fosfonsyra), och [(bis{6-[bis(fosfonometyl)amino]hexyl}amino)metyl]fosfonsyra; salter av sĂ„dana föreningar 2931 49 40  
Andra 2931 49 90  
Halogenerade organiska fosforderivat    
Metylfosfonsyradiklorid 2931 51 00  
Propylfosfonsyradiklorid 2931 52 00  
O-(3-kloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluorometyl)fenyl] metylfosfonotionat 2931 53 00  
Triklorfon (ISO) 2931 54 00  
Andra    
Metylfosfonsyradifluorid (metylfosfonoyldifluorid) 2931 59 10  
Andra 2931 59 90  
Andra 2931 90 00  
29.32 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)    
Föreningar med en icke kondenserad furanring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur    
Tetrahydrofuran 2932 11 00  
2-furaldehyd (furfuraldehyd) 2932 12 00  
Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol 2932 13 00  
Sukralos 2932 14 00  
Andra 2932 19 00  
Laktoner    
Fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftylsyra; 3â€Č-kloro-6â€Č-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9â€Č-xanten]-3-on; 6â€Č-(N-etyl-p-toluidino)-2â€Č-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9â€Č-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat 2932 20 10  
gamma-butyrolakton 2932 20 20  
Andra 2932 20 90  
Andra slag    
Isosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 2932 92 00  
Piperonal 2932 93 00  
Safrol 2932 94 00  
Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 2932 95 00  
Karbofuran (ISO) 2932 96 00  
Andra 2932 99 00  
29.33 Heterocykliska föreningar med enbart kvĂ€ve som heteroatom(er)    
Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur    
Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon    
Propyfenazon (INN) 2933 11 10  
Andra 2933 11 90  
Andra    
Fenylbutazon (INN) 2933 19 10  
Andra 2933 19 90  
Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur    
Hydantoin och derivat av hydantoin 2933 21 00  
Andra    
Nafazolinhydroklorid (INNM) och nafazolinnitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM) 2933 29 10  
Andra 2933 29 90  
Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur    
Pyridin och salter av pyridin 2933 31 00  
Piperidin och salter av piperidin 2933 32 00  
Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromazepam (INN), karfentanil (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediĂ€rt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) och trimeperidin (INN); salter av sĂ„dana föreningar 2933 33 00  
Andra fentanyler och derivat av dessa 2933 34 00  
3-Kinuklidinol 2933 35 00  
4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) 2933 36 00  
N-fenetyl-4-piperidon (NPP) 2933 37 00  
Andra    
Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyridostigminbromid (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetraklorpyridin 2933 39 20  
3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra 2933 39 25  
2-hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat 2933 39 35  
2-butoxietyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxi)acetat 2933 39 40  
3,5-diklor-2,4,6-trifluorpyridin 2933 39 45  
Fluroxipyrmetylester (ISO) 2933 39 50  
4-metylpyridin 2933 39 55  
Andra 2933 39 99  
Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem (Ă€ven hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kondenserade    
Levorfanol (INN) och salter av levorfanol 2933 41 00  
Andra    
Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra 2933 49 10  
Dextrometorfan (INN) och salter av dextrometorfan 2933 49 30  
Andra 2933 49 90  
Föreningar med en pyrimidinring (Ă€ven hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur    
Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid 2933 52 00  
Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); salter av dessa föreningar    
Fenobarbital (INN), barbital (INN) och salter av dessa föreningar 2933 53 10  
Andra 2933 53 90  
Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av dessa föreningar 2933 54 00  
Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 2933 55 00  
Andra    
Diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (trietylendiamin) 2933 59 20  
Andra 2933 59 95  
Föreningar med en icke kondenserad triazinring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur    
Melamin 2933 61 00  
Andra    
Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitramin) 2933 69 10  
Metenamin (INN) (hexametylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenol 2933 69 40  
Andra 2933 69 80  
Laktamer    
6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 2933 71 00  
Klobazam (INN) och metyprylon (INN) 2933 72 00  
Andra 2933 79 00  
Andra slag    
Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar    
Klordiazepoxid (INN) 2933 91 10  
Andra 2933 91 90  
Azinfosmetyl (ISO) 2933 92 00  
Andra slag    
Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens[c,e]azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salter av dessa föreningar; imipraminhydroklorid (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl)fenol 2933 99 50  
Andra 2933 99 80  
29.34 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, Ă€ven inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar    
Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (Ă€ven hydrogenerad) i sin struktur 2934 10 00  
Föreningar med ett bensotiazolringsystem (Ă€ven hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade    
Di(bensotiazol-2-yl)disulfid; bensotiazol-2-tiol (merkaptobensotiazol) och salter av denna förening 2934 20 20  
Andra 2934 20 80  
Föreningar med ett fentiazinringsystem (Ă€ven hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade    
Tietylperazin (INN); tioridazin (INN) och salter av tioridazin 2934 30 10  
Andra 2934 30 90  
Andra slag    
Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN); salter av dessa föreningar 2934 91 00  
Andra fentanyler och derivat av dessa 2934 92 00  
Andra    
Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och maleater av tenalidin; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporansyra; salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-formyloxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyridinbromid 2934 99 60  
Andra 2934 99 90  
29.35 Sulfonamider    
N-metylperfluoroktansulfonamid 2935 10 00  
N-etylperfluoroktansulfonamid 2935 20 00  
N-etyl-N-(2-hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid 2935 30 00  
N-(2-hydroxietyl)-N-metylperfluoroktansulfonamid 2935 40 00  
Andra perfluoroktansulfonamider 2935 50 00  
Andra    
3-{1-[7-(hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Andra 2935 90 90  
XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER    
29.36 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sĂ„dana derivat av provitaminer eller vitaminer som anvĂ€nds frĂ€mst som vitaminer samt blandningar av dessa Ă€mnen med varandra, Ă€ven i lösning    
Vitaminer och vitaminderivat, oblandade    
Vitamin A och derivat av vitamin A 2936 21 00  
Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 2936 22 00  
Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 2936 23 00  
D- och DL-pantotensyra (vitamin B5) samt derivat av detta vitamin 2936 24 00  
Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 2936 25 00  
Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 2936 26 00  
Vitamin C och derivat av vitamin C 2936 27 00  
Vitamin E och derivat av vitamin E 2936 28 00  
Andra vitaminer och vitaminderivat 2936 29 00  
Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat 2936 90 00  
29.37 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga Ă€mnen dĂ€rav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, anvĂ€nda frĂ€mst som hormoner    
Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhormoner, samt derivat och strukturella analoger av sĂ„dana hormoner    
Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av somatotropin 2937 11 00 (GRM)
Insulin och salter av insulin 2937 12 00 (GRM)
Andra 2937 19 00 (GRM)
Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger av binjurebarkhormoner    
Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och prednisolon (dehydrohydrokortison) 2937 21 00 (GRM)
Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner 2937 22 00 (GRM)
Östrogener och progestogener 2937 23 00 (GRM)
Andra 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat och strukturella analoger av sÄdana Àmnen 2937 50 00 (GRM)
Andra 2937 90 00 (GRM)
XII. GLYKOSIDER OCH ALKALOIDER, NATURLIGA ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA ÄMNEN    
29.38 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider    
Rutin (rutosid) och rutinderivat 2938 10 00  
Andra slag    
Digitalisglykosider 2938 90 10  
Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater 2938 90 30  
Andra 2938 90 90  
29.39 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider    
Opiumalkaloider och derivat av sĂ„dana alkaloider; salter av sĂ„dana Ă€mnen    
Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sĂ„dana Ă€mnen 2939 11 00  
Andra 2939 19 00  
Kinabarkalkaloider och derivat av sĂ„dana alkaloider; salter av sĂ„dana Ă€mnen 2939 20 00  
Koffein och salter av koffein 2939 30 00  
Efedraalkaloider och derivat av sĂ„dana alkaloider; salter av sĂ„dana Ă€mnen    
Efedrin och salter av efedrin 2939 41 00  
Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin 2939 42 00  
Katin (INN) och salter av katin 2939 43 00  
Norefedrin och salter av norefedrin 2939 44 00  
Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat och salter av sĂ„dana Ă€mnen 2939 45 00  
Andra 2939 49 00  
Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat av dessa alkaloider; salter av sĂ„dana Ă€mnen    
Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin 2939 51 00  
Andra 2939 59 00  
Alkaloider ur rĂ„gmjöldryga och derivat av sĂ„dana alkaloider; salter av sĂ„dana Ă€mnen    
Ergometrin (INN) och salter av ergometrin 2939 61 00  
Ergotamin (INN) och salter av ergotamin 2939 62 00  
Lysergsyra och salter av lysergsyra 2939 63 00  
Andra 2939 69 00  
Andra, av vĂ€xtursprung    
Kokain, ekgonin; salter, estrar och andra derivat av dessa Ă€mnen 2939 72 00  
Andra    
Nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat 2939 79 10  
Andra 2939 79 90  
Andra 2939 80 00  
XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR    
29.40 Sockerarter, kemiskt rena, andra Ă€n sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra Ă€n produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939 2940 00 00  
29.41 Antibiotika    
Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; salter av dessa Ă€mnen 2941 10 00  
Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa Ă€mnen    
Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater dĂ€rav 2941 20 30  
Andra 2941 20 80  
Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa Ă€mnen 2941 30 00  
Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa Ă€mnen 2941 40 00  
Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa Ă€mnen 2941 50 00  
Andra slag 2941 90 00  
29.42 Andra organiska föreningar 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.