CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - SV 32

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 31
G√ĖDSELMEDEL

31.01 Animaliska eller vegetabiliska g√∂dselmedel, √§ven blandade med varandra eller kemiskt behandlade; g√∂dselmedel framst√§llda genom blandning eller kemisk behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter 3101 00 00  
31.02 Kv√§veg√∂dselmedel, mineraliska eller kemiska    
Karbamid (urin√§mne), √§ven l√∂st i vatten    
Karbamid innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans 3102 10 10 (KNI)
Annan 3102 10 90 (KNI)
Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat    
Ammoniumsulfat 3102 21 00 (KNI)
Andra slag 3102 29 00 (KNI)
Ammoniumnitrat, √§ven l√∂st i vatten    
Löst i vatten 3102 30 10 (KNI)
Annan 3102 30 90 (KNI)
Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska √§mnen utan g√∂dselverkan    
Innehållande högst 28 viktprocent kväve 3102 40 10 (KNI)
Innehållande mer än 28 viktprocent kväve 3102 40 90 (KNI)
Natriumnitrat 3102 50 00 (KNI)
Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat 3102 60 00 (KNI)
Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak 3102 80 00 (KNI)
Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de föregående undernumren 3102 90 00 (KNI)
31.03 Fosforg√∂dselmedel, mineraliska eller kemiska    
Superfosfater    
Innehållande minst 35 viktprocent fosforpentaoxid (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
Andra 3103 19 00 (KPP)
Andra slag 3103 90 00 (KPP)
31.04 Kalig√∂dselmedel, mineraliska eller kemiska    
Kaliumklorid    
Innehållande högst 40 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans 3104 20 10 (KPO)
Innehållande mer än 40 viktprocent men högst 62 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans 3104 20 50 (KPO)
Innehållande mer än 62 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans 3104 20 90 (KPO)
Kaliumsulfat 3104 30 00 (KPO)
Andra slag 3104 90 00 (KPO)
31.05 Mineraliska eller kemiska g√∂dselmedel som inneh√•ller tv√• eller tre av grund√§mnena kv√§ve, fosfor och kalium; andra g√∂dselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i f√∂rpackningar med en bruttovikt av h√∂gst 10¬†kg    
Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i f√∂rpackningar med en bruttovikt av h√∂gst 10¬†kg 3105 10 00  
Mineraliska eller kemiska g√∂dselmedel som inneh√•ller b√•de kv√§ve, fosfor och kalium (NPK-g√∂dselmedel)    
Inneh√•llande mer √§n 10 viktprocent kv√§ve, ber√§knat p√• vattenfri torrsubstans 3105 20 10  
Andra slag 3105 20 90  
Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 3105 30 00  
Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta √§mne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 3105 40 00  
Andra mineraliska eller kemiska g√∂dselmedel som inneh√•ller b√•de kv√§ve och fosfor    
Inneh√•llande nitrater och fosfater 3105 51 00  
Andra 3105 59 00  
Mineraliska eller kemiska g√∂dselmedel som inneh√•ller b√•de fosfor och kalium 3105 60 00  
Andra slag    
Inneh√•llande mer √§n 10¬†viktprocent kv√§ve, ber√§knat p√• vattenfri torrsubstans 3105 90 20  
Andra 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.