CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - SV 33

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 32
GARVÄMNESOCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGSOCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH

32.01 GarvĂ€mnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror    
Kvebrachoextrakt 3201 10 00  
Mimosaextrakt (wattleextrakt) 3201 20 00  
Andra slag    
Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt 3201 90 20  
Andra 3201 90 90  
32.02 Syntetiska organiska garvĂ€mnen; oorganiska garvĂ€mnen; garvningspreparat, Ă€ven innehĂ„llande naturliga garvĂ€mnen; enzymatiska garveripreparat    
Syntetiska organiska garvĂ€mnen 3202 10 00  
Andra slag 3202 90 00  
32.03 FĂ€rgĂ€mnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet fĂ€rgĂ€mnesextrakter men inte djurkol), Ă€ven kemiskt definierade; preparat enligt anmĂ€rkning 3 till detta kapitel pĂ„ basis av fĂ€rgĂ€mnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung    
FĂ€rgĂ€mnen av vegetabiliskt ursprung och preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3203 00 10  
FĂ€rgĂ€mnen av animaliskt ursprung och preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3203 00 90  
32.04 Syntetiska organiska fĂ€rgĂ€mnen, Ă€ven kemiskt definierade; preparat enligt anmĂ€rkning 3 till detta kapitel pĂ„ basis av syntetiska organiska fĂ€rgĂ€mnen; syntetiska organiska produkter av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som optiska vitmedel eller som luminoforer, Ă€ven kemiskt definierade    
Syntetiska organiska fĂ€rgĂ€mnen samt preparat enligt anmĂ€rkning 3 till detta kapitel pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen    
DispersionsfĂ€rgĂ€mnen samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 11 00  
Sura fĂ€rgĂ€mnen, Ă€ven metallkomplexa, samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen; betningsfĂ€rgĂ€mnen samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 12 00  
Basiska fĂ€rgĂ€mnen samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 13 00  
DirektfĂ€rgĂ€mnen samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 14 00  
KypfĂ€rgĂ€mnen (inbegripet kypfĂ€rgĂ€mnen som i förefintligt skick Ă€r anvĂ€ndbara som pigment) samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 15 00  
ReaktivfĂ€rgĂ€mnen samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 16 00  
Pigment samt preparat pĂ„ basis av pigment 3204 17 00  
FĂ€rgĂ€mnen pĂ„ basis av karotenoider samt preparat pĂ„ basis av sĂ„dana fĂ€rgĂ€mnen 3204 18 00  
Andra, inbegripet blandningar av tvĂ„ eller flera fĂ€rgĂ€mnen enligt nr 320411–320419 3204 19 00  
Syntetiska organiska produkter av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som optiska vitmedel 3204 20 00  
Andra slag 3204 90 00  
32.05 Substratpigment; preparat enligt anmĂ€rkning 3 till detta kapitel pĂ„ basis av substratpigment 3205 00 00  
32.06 Andra fĂ€rgĂ€mnen; preparat enligt anmĂ€rkning 3 till detta kapitel, som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som luminoforer, Ă€ven kemiskt definierade    
Pigment och preparat pĂ„ basis av titandioxid    
InnehĂ„llande minst 80 viktprocent titandioxid, berĂ€knat pĂ„ torrsubstansen 3206 11 00  
Andra 3206 19 00  
Pigment och preparat pĂ„ basis av kromföreningar 3206 20 00  
Andra fĂ€rgĂ€mnen och preparat    
Ultramarin och preparat pĂ„ basis av ultramarin 3206 41 00  
Litopon och andra pigment och preparat pĂ„ basis av zinksulfid 3206 42 00  
Andra    
Magnetit 3206 49 10  
Andra 3206 49 70  
Oorganiska produkter av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som luminoforer 3206 50 00  
32.07 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda fĂ€rger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfĂ€rger och liknande preparat av sĂ„dana slag som anvĂ€nds inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor    
Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda fĂ€rger och liknande preparat 3207 10 00  
Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat    
Engober 3207 20 10  
Andra 3207 20 90  
Flytande lysterfĂ€rger och liknande preparat 3207 30 00  
Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor    
Glas i form av flingor med en lĂ€ngd av minst 0,1 mm men högst 3,5 mm och en tjocklek av minst 2 mikrometer men högst 5 mikrometer; glas i form av pulver eller korn med en kiseldioxidhalt av minst 99 viktprocent 3207 40 40  
Annat 3207 40 85  
32.08 MĂ„lningsfĂ€rger och lacker, Ă€ven opigmenterade, pĂ„ basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anmĂ€rkning 4 till detta kapitel    
PĂ„ basis av polyestrar    
Lösningar enligt anmĂ€rkning 4 till detta kapitel 3208 10 10  
Andra 3208 10 90  
PĂ„ basis av akryl- eller vinylpolymerer    
Lösningar enligt anmĂ€rkning 4 till detta kapitel 3208 20 10  
Andra 3208 20 90  
Andra slag    
Lösningar enligt anmĂ€rkning 4 till detta kapitel    
Polyuretan av 2,2â€Č-(tert-butylimino)dietanol och 4,4â€Č-metylendicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 viktprocent 3208 90 11  
Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N-dimetylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 viktprocent 3208 90 13  
Andra 3208 90 19  
Andra    
PĂ„ basis av syntetiska polymerer 3208 90 91  
PĂ„ basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer 3208 90 99  
32.09 MĂ„lningsfĂ€rger och lacker, Ă€ven opigmenterade, pĂ„ basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium    
PĂ„ basis av akryl- eller vinylpolymerer 3209 10 00  
Andra slag 3209 90 00  
32.10 Andra mĂ„lningsfĂ€rger och lacker, Ă€ven opigmenterade (inbegripet kallvattenfĂ€rger); beredda kallvattenfĂ€rger av sĂ„dana slag som anvĂ€nds för fĂ€rgning av lĂ€der    
Lacker (Ă€ven opigmenterade) och andra mĂ„lningsfĂ€rger pĂ„ basis av torkande oljor 3210 00 10  
Andra slag 3210 00 90  
32.11 Beredda sickativ 3211 00 00  
32.12 Pigment (inbegripet pulver och fjĂ€ll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds vid tillverkning av mĂ„lningsfĂ€rger; brons- och fĂ€rgfolier; fĂ€rgĂ€mnen i former eller förpackningar för försĂ€ljning i detaljhandeln    
Brons- och fĂ€rgfolier 3212 10 00  
Andra slag 3212 90 00  
32.13 KonstnĂ€rsfĂ€rger, fĂ€rger för skolbruk, plakatfĂ€rger, brytningsfĂ€rger, hobbyfĂ€rger och liknande fĂ€rger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skĂ„lar eller i liknande former eller förpackningar    
FĂ€rger i satser 3213 10 00  
Andra slag 3213 90 00  
32.14 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tĂ€tnings- och utfyllningsmedel; spackelfĂ€rger; icke eldfasta preparat för ytbelĂ€ggning av fasader, innervĂ€ggar, golv, innertak o.d.    
Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tĂ€tnings- och utfyllningsmedel; spackelfĂ€rger    
Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tĂ€tnings- och utfyllningsmedel o.d. 3214 10 10  
SpackelfĂ€rger 3214 10 90  
Andra slag 3214 90 00  
32.15 TryckfĂ€rger, blĂ€ck, tusch och liknande fĂ€rger, Ă€ven koncentrerade eller i fast form    
TryckfĂ€rger    
Svarta 3215 11 00  
Andra 3215 19 00  
Andra slag    
BlĂ€ckpatroner (utan integrerat skrivhuvud) för införande i apparater enligt nr 844331, 844332 eller 844339, med mekaniska eller elektriska komponenter; blĂ€ck i fast, sĂ€rskilt konstruerad form för införande i apparater enligt nr 844331, 844332 eller 844339 3215 90 20  
Andra 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.