CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - SV 91

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 90
OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTOOCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

90.01 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra Ă€n sĂ„dana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra Ă€n sĂ„dana element av glas som inte Ă€r optiskt bearbetade    
Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar    
För överföring av bilder 9001 10 10  
Andra slag 9001 10 90  
Skivor och plattor av polariserande material 9001 20 00  
Kontaktlinser 9001 30 00 (PCE)
Glasögonlinser av glas    
Icke synkorrigerande 9001 40 20 (PCE)
Synkorrigerande    
FĂ€rdigbearbetade pĂ„ bĂ„da sidor    
Enkelfokala 9001 40 41 (PCE)
Andra 9001 40 49 (PCE)
Andra 9001 40 80 (PCE)
Glasögonlinser av annat material    
Icke synkorrigerande 9001 50 20 (PCE)
Synkorrigerande    
FĂ€rdigbearbetade pĂ„ bĂ„da sidor    
Enkelfokala 9001 50 41 (PCE)
Andra 9001 50 49 (PCE)
Andra 9001 50 80 (PCE)
Andra slag 9001 90 00  
90.02 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra Ă€n sĂ„dana element av glas som inte Ă€r optiskt bearbetade    
Objektiv    
För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater 9002 11 00 (PCE)
Andra 9002 19 00 (PCE)
Filter 9002 20 00 (PCE)
Andra 9002 90 00  
90.03 BĂ„gar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sĂ„dana artiklar    
BĂ„gar och infattningar    
Av plast 9003 11 00 (PCE)
Av annat material 9003 19 00 (PCE)
Delar 9003 90 00  
90.04 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat Ă€ndamĂ„l    
Solglasögon    
Optiskt bearbetade 9004 10 10 (PCE)
Andra    
Med linser av plast 9004 10 91 (PCE)
Andra 9004 10 99 (PCE)
Andra    
Med linser av plast 9004 90 10  
Andra 9004 90 90  
90.05 Kikare (monokulĂ€ra och binokulĂ€ra), inbegripet teleskop, samt stativ till sĂ„dana; andra astronomiska instrument och stativ till sĂ„dana, med undantag av radioastronomiska instrument    
BinokulÀra kikare 9005 10 00 (PCE)
Andra kikare och instrument 9005 80 00  
Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 9005 90 00  
90.06 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra Ă€n gasurladdningslampor enligt nr 8539    
Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jÀmförelsefotografering inom rÀttsmedicin eller kriminalteknik 9006 30 00 (PCE)
Kameror för omedelbar bildframstÀllning 9006 40 00 (PCE)
Andra stillbildskameror    
För rullfilm med en bredd av 35 mm    
Kameror för engÄngsbruk 9006 53 10 (PCE)
Andra 9006 53 80 (PCE)
Andra 9006 59 00 (PCE)
Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk    
Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 9006 61 00 (PCE)
Andra 9006 69 00 (PCE)
Delar och tillbehör    
Till stillbildskameror 9006 91 00  
Andra 9006 99 00  
90.07 Kinokameror och kinoprojektorer, Ă€ven med inbyggd utrustning för inspelning eller Ă„tergivning av ljud    
Kinokameror 9007 10 00 (PCE)
Projektorer 9007 20 00 (PCE)
Delar och tillbehör    
Till kinokameror 9007 91 00  
Till kinoprojektorer 9007 92 00  
90.08 Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra Ă€n kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater    
Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater 9008 50 00 (PCE)
Delar och tillbehör 9008 90 00  
90.10 Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar    
Apparater och utrustning för automatisk framkallning av film (Ă€ven kinematografisk) eller papper i rullar eller för automatisk exponering av framkallad film pĂ„ rullar av fotografiskt papper 9010 10 00  
Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop 9010 50 00  
Projektionsdukar 9010 60 00  
Delar och tillbehör    
Till apparater och utrustning enligt nummer 9010 50 00 eller 9010 60 00 9010 90 20  
Andra 9010 90 80  
90.11 Optiska mikroskop, inbegripet sĂ„dana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion    
Stereoskopiska mikroskop 9011 10 00 (PCE)
Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion    
Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som konstruerats sÀrskilt för att hantera och transportera halveldarplattor (wafers) eller nÀt 9011 20 10 (PCE)
Andra 9011 20 90 (PCE)
Andra mikroskop 9011 80 00 (PCE)
Delar och tillbehör 9011 90 00  
90.12 Mikroskop, andra Ă€n optiska mikroskop; diffraktionskameror    
Mikroskop, andra Ă€n optiska mikroskop; diffraktionskameror 9012 10 00  
Delar och tillbehör 9012 90 00  
90.13 Lasrar, andra Ă€n laserdioder; andra optiska apparater och instrument, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel    
Kikarsikten för montering pĂ„ vapen; periskop; kikare utformade för att monteras pĂ„ maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI    
Kikare utformade för att monteras pĂ„ maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI 9013 10 10  
Andra 9013 10 90  
Lasrar, andra Ă€n laserdioder 9013 20 00  
Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar 9013 80 00  
Delar och tillbehör    
För kikarsikten för montering pĂ„ vapen eller till periskop 9013 90 05  
Andra 9013 90 80  
90.14 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering    
Kompasser 9014 10 00  
Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra Ă€n kompasser)    
Tröghetsnavigeringssystem 9014 20 20 (PCE)
Andra 9014 20 80  
Andra instrument och apparater 9014 80 00  
Delar och tillbehör 9014 90 00  
90.15 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmĂ€teri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avstĂ„ndsmĂ€tare    
AvstĂ„ndsmĂ€tare 9015 10 00  
Teodoliter och takymetrar 9015 20 00  
AvvĂ€gningsinstrument    
Elektroniska 9015 30 10  
Andra 9015 30 90  
Instrument och apparater för fotogrammetri 9015 40 00  
Andra instrument och apparater    
Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik 9015 80 20  
Instrument och apparater för geodesi, topografi och landmĂ€tning; instrument för hydrografi 9015 80 40  
Andra 9015 80 80  
Delar och tillbehör 9015 90 00  
90.16 VĂ„gar kĂ€nsliga för 0,05 g eller mindre, Ă€ven med tillhörande vikter    
VĂ„gar 9016 00 10 (PCE)
Delar och tillbehör 9016 00 90  
90.17 Ritinstrument, ritsinstrument och rĂ€kneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, rĂ€knestickor och rĂ€kneskivor); instrument som hĂ„lls i handen för lĂ€ngdmĂ€tning (t.ex. mĂ€tstockar, mĂ€tband, mikrometrar och skjutmĂ„tt), inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel    
Ritbord och ritapparater, Ă€ven automatiska    
Plottrar 9017 10 10 (PCE)
Andra 9017 10 90 (PCE)
Andra ritinstrument, ritsinstrument och rĂ€kneinstrument    
Plottrar 9017 20 05 (PCE)
Andra ritverktyg 9017 20 10  
Ritsinstrument 9017 20 39 (PCE)
RÀkneinstrument (inbegripet rÀknestickor, rÀkneskivor o.d.) 9017 20 90 (PCE)
Mikrometrar, skjutmÄtt och tolkar 9017 30 00 (PCE)
Andra instrument    
MĂ€tstockar, mĂ€tband och graderade linjaler 9017 80 10  
Andra 9017 80 90  
Delar och tillbehör 9017 90 00  
90.18 Instrument och apparater som anvĂ€nds för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinĂ€rt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning    
Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar)    
Elektrokardiografer 9018 11 00  
Ultraljudscanners 9018 12 00  
Apparater för bildĂ„tergivning genom magnetresonans 9018 13 00  
Scintigrafer 9018 14 00  
Andra    
Apparater för samtidig övervakning av tvĂ„ eller flera parametrar 9018 19 10  
Andra 9018 19 90  
Apparater för bestrĂ„lning med ultraviolett eller infrarött ljus 9018 20 00  
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.    
Injektionssprutor, med eller utan kanyl    
Av plast 9018 31 10  
Andra 9018 31 90  
Kanyler av metall och suturnĂ„lar    
Kanyler av metall 9018 32 10  
SuturnĂ„lar 9018 32 90  
Andra 9018 39 00  
Andra instrument och apparater, för dentalt bruk    
TandlĂ€karborrmaskiner, Ă€ven kombinerade med annan dentalutrustning pĂ„ gemensamt stativ 9018 41 00  
Andra    
Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandlĂ€karborrmaskiner 9018 49 10  
Andra 9018 49 90  
Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk    
Icke optiska 9018 50 10  
Optiska 9018 50 90  
Andra instrument och apparater    
Instrument och apparater för blodtrycksmĂ€tning 9018 90 10  
Endoskop 9018 90 20  
Dialysapparater 9018 90 30  
Diatermiapparater 9018 90 40  
Transfusions- och infusionsapparater 9018 90 50  
Narkosapparater 9018 90 60  
Nervstimuleringsapparater 9018 90 75  
Andra 9018 90 84  
90.19 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk    
Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar    
Elektriska vibrationsmassageapparater 9019 10 10  
Andra 9019 10 90  
Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk    
Apparater för mekanisk ventilering , för invasiv ventilering 9019 20 10 (PCE)
Apparater för mekanisk ventilering, för icke-invasiv ventilering 9019 20 20 (PCE)
Andra, inbegripet delar och tillbehör 9019 20 90  
90.20 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sĂ„dana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter    
Gasmasker 9020 00 10 (PCE)
Andra, inbegripet delar och tillbehör 9020 00 90  
90.21 Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska gördlar och brĂ„ckband; spjĂ€lor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som Ă€r avsedda att bĂ€ras av anvĂ€ndaren, att hĂ„llas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsĂ€ttning    
Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer    
Ortopediska artiklar 9021 10 10  
SpjĂ€lor och andra artiklar för behandling av frakturer 9021 10 90  
Konstgjorda tĂ€nder och andra tandprotesartiklar    
Konstgjorda tĂ€nder    
Av plast 9021 21 10 (CEN)
Av andra material 9021 21 90 (CEN)
Andra 9021 29 00  
Andra konstgjorda kroppsdelar    
Konstgjorda leder 9021 31 00  
Andra slag    
Ögonproteser 9021 39 10  
Andra 9021 39 90  
Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör till sÄdana 9021 40 00 (PCE)
HjÀrtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör till sÄdana 9021 50 00 (PCE)
Andra slag    
Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade 9021 90 10  
Andra 9021 90 90  
90.22 Apparater baserade pĂ„ utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta-, gammastrĂ„lar eller andra joniserande strĂ„lar, Ă€ven för annat Ă€n medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinĂ€rt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspĂ€nningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skĂ€rmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling    
Apparater baserade pĂ„ utnyttjandet av röntgenstrĂ„lar, Ă€ven för annat Ă€n medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinĂ€rt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater    
Apparater för datortomografi 9022 12 00 (PCE)
Andra, för dentalt bruk 9022 13 00 (PCE)
Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinÀrt bruk 9022 14 00 (PCE)
För annat bruk 9022 19 00 (PCE)
Apparater baserade pĂ„ utnyttjandet av alfa-, beta-, gammastrĂ„lar eller andra joniserande strĂ„lar, Ă€ven för annat Ă€n medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinĂ€rt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater    
För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinÀrt bruk 9022 21 00 (PCE)
För annat bruk 9022 29 00 (PCE)
Röntgenrör 9022 30 00 (PCE)
Andra slag, inbegripet delar och tillbehör    
Delar och tillbehör till apparater baserade pĂ„ utnyttjandet av röntgenstrĂ„lar 9022 90 20  
Andra 9022 90 80  
90.23 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsĂ€ndamĂ„l (t.ex. vid undervisning eller pĂ„ utstĂ€llningar), olĂ€mpliga för annan anvĂ€ndning    
Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 9023 00 10  
Andra 9023 00 80  
90.24 Maskiner och apparater för provning av hĂ„rdhet, hĂ„llfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trĂ€, textilvaror, papper eller plast)    
Maskiner och apparater för provning av metaller    
Universalapparater eller apparater för draghĂ„llfasthetsprov 9024 10 20  
För hĂ„rdhetsprov 9024 10 40  
Andra 9024 10 80  
Andra maskiner och apparater 9024 80 00  
Delar och tillbehör 9024 90 00  
90.25 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, Ă€ven registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument    
Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument    
VĂ€tskefyllda, för direkt avlĂ€sning    
Medicinska eller veterinÀra termometrar 9025 11 20 (PCE)
Andra 9025 11 80 (PCE)
Andra 9025 19 00 (PCE)
Andra instrument    
Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 9025 80 20 (PCE)
Andra    
Elektroniska 9025 80 40  
Andra 9025 80 80  
Delar och tillbehör 9025 90 00  
90.26 Instrument och apparater för mĂ€tning eller kontroll av gasers eller vĂ€tskors strömning, nivĂ„, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmĂ€tare, nivĂ„mĂ€tare, manometrar och vĂ€rmeförbrukningsmĂ€tare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032    
För mĂ€tning eller kontroll av vĂ€tskors strömning eller nivĂ„    
Elektroniska    
GenomströmningsmÀtare 9026 10 21 (PCE)
Andra 9026 10 29 (PCE)
Andra    
GenomströmningsmÀtare 9026 10 81 (PCE)
Andra 9026 10 89 (PCE)
För mĂ€tning eller kontroll av tryck    
Elektroniska 9026 20 20 (PCE)
Andra    
Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp 9026 20 40 (PCE)
Andra 9026 20 80 (PCE)
Andra instrument och apparater    
Elektroniska 9026 80 20  
Andra 9026 80 80  
Delar och tillbehör 9026 90 00  
90.27 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mĂ€tning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspĂ€nning e.d.; instrument och apparater för mĂ€tning eller kontroll av vĂ€rmemĂ€ngd, ljudnivĂ„ eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmĂ€tare); mikrotomer    
Gas- eller rökanalysapparater    
Elektroniska 9027 10 10 (PCE)
Andra 9027 10 90 (PCE)
Kromatografer och elektroforesinstrument 9027 20 00  
Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som arbetar med optisk strĂ„lning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 9027 30 00  
Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strĂ„lning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 9027 50 00  
Andra instrument och apparater    
Masspektrometrar 9027 81 00 (PCE)
Andra    
ExponeringsmĂ€tare 9027 89 10  
pH-mĂ€tare, rH-mĂ€tare och andra apparater för konduktivitetsmĂ€tning 9027 89 30  
Andra 9027 89 90  
Mikrotomer; delar och tillbehör 9027 90 00  
90.28 Förbruknings- och produktionsmĂ€tare för gaser, vĂ€tskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmĂ€tare för sĂ„dana instrument    
GasmÀtare 9028 10 00 (PCE)
VÀtskemÀtare 9028 20 00 (PCE)
ElektricitetsmĂ€tare    
För vĂ€xelström    
För enfasström 9028 30 11 (PCE)
För flerfasström 9028 30 19 (PCE)
Andra 9028 30 90 (PCE)
Delar och tillbehör    
Till elektricitetsmĂ€tare 9028 90 10  
Andra 9028 90 90  
90.29 VarvrĂ€knare, produktionsrĂ€knare, taxametrar, vĂ€gmĂ€tare, stegrĂ€knare o.d.; hastighetsmĂ€tare och takometrar, andra Ă€n artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop    
VarvrĂ€knare, produktionsrĂ€knare, taxametrar, vĂ€gmĂ€tare, stegrĂ€knare o.d. 9029 10 00  
HastighetsmĂ€tare och takometrar; stroboskop    
HastighetsmĂ€tare och takometrar    
HastighetsmĂ€tare for fordon 9029 20 31  
Andra 9029 20 38  
Stroboskop 9029 20 90  
Delar och tillbehör 9029 90 00  
90.30 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mĂ€tning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mĂ€tare enligt nr 9028; instrument och apparater för mĂ€tning eller pĂ„visande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrĂ„lning, kosmisk strĂ„lning eller annan joniserande strĂ„lning    
Instrument och apparater för mĂ€tning eller pĂ„visande av joniserande strĂ„lning 9030 10 00  
Oscilloskop och oscillografer 9030 20 00  
Andra instrument och apparater för mĂ€tning eller kontroll av spĂ€nning, strömstyrka, resistans eller effekt (andra Ă€n för mĂ€tning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter)    
Universalinstrument, utan registreringsanordning 9030 31 00  
Universalinstrument, med registreringsanordning 9030 32 00  
Andra, utan registreringsanordning    
Instrument för mĂ€tning av resistans 9030 33 20  
Andra 9030 33 70  
Andra, med registreringsanordning 9030 39 00  
Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation (t.ex. överhöringsmĂ€tare, förstĂ€rkningsmĂ€tare, distorsionsfaktormĂ€tare och psofometrar) 9030 40 00  
Andra instrument och apparater    
För mĂ€tning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter (Ă€ven integrerade kretsar) 9030 82 00  
Andra, med registreringsanordning 9030 84 00  
Andra 9030 89 00  
Delar och tillbehör 9030 90 00  
90.31 Instrument, apparater och maskiner för mĂ€tning eller kontroll, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer    
Maskiner för balansering av mekaniska delar 9031 10 00  
ProvbĂ€nkar 9031 20 00  
Andra optiska instrument och apparater    
För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter (Ă€ven integrerade kretsar) eller för kontroll av sĂ„dana fotomasker eller hĂ„rkors som anvĂ€nds vid tillverkning av halvledarkomponenter (Ă€ven integrerade kretsar) 9031 41 00  
Andra    
Profilprojektorer 9031 49 10 (PCE)
Andra 9031 49 90  
Andra instrument, apparater och maskiner    
För mĂ€tning eller kontroll av geometriska storheter 9031 80 20  
Andra 9031 80 80  
Delar och tillbehör 9031 90 00  
90.32 Instrument och apparater för automatisk reglering    
Termostater    
Elektroniska 9032 10 20 (PCE)
Andra 9032 10 80 (PCE)
Tryckregulatorer (pressostater) 9032 20 00 (PCE)
Andra instrument och apparater    
Hydrauliska eller pneumatiska 9032 81 00  
Andra 9032 89 00  
Delar och tillbehör 9032 90 00  
90.33 Delar och tillbehör (inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90    
LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskĂ€llor bestĂ„ende av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som Ă€r monterade pĂ„ en tryckt krets eller pĂ„ ett annat liknande substrat, samt andra passiva komponenter, Ă€ven kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder, vilka anvĂ€nds som bakgrundsbelysning för LCD-bildskĂ€rmar 9033 00 10  
Andra 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.