CN8 / NC8 - 2017 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2017 - MT

TAQSIMA IANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI
KAPITLU 1ANNIMALI ĦAJJIN
KAPITLU 2LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL
KAPITLU 3ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITLU 4PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
KAPITLU 5PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
  
TAQSIMA IIPRODOTTI VEĠETALI
KAPITLU 6SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U WERAQ ORNAMENTALI
KAPITLU 7VEĠETALI U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITLU 8FROTT U ĠEWŻ TAJBIN GĦALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAĊ-ĊITRU JEW BETTIEĦ
KAPITLU 9KAFÈ, TE, MATÈ U ĦWAWAR
KAPITLU 10ĊEREALI
KAPITLU 11PRODOTTI TA’ L-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ
KAPITLU 12ŻRIERAGĦ U FROTT ŻEJTNIN; DIVERSI QMUĦ, ŻRIERAGĦ U FROTT; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIĊINALI; TIBEN U MAGĦLEF
KAPITLU 13GOMMALAKKA; GOMOM, RAŻI, U LINEF U ESTRATTI VEĠETALI OĦRAJN
KAPITLU 14MATERJALI VEĠETALI TAT-TRIZZA; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
  
TAQSIMA IIIXAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
KAPITLU 15XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
  
TAQSIMA IVPREPARAZZJONIJIET TA’ L-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
KAPITLU 16PREPARAZZJONIJIET TA’ LAĦAM, TA’ ĦUT JEW TA’ KRUSTAĊEJ, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITLU 17ZOKKOR U ĦELU TAZ-ZOKKOR
KAPITLU 18KAWKAW U PREPARAZZJONIJIET TAL-KAWKAW
KAPITLU 19PREPARAZZJONIJIET TA’ ĊEREALI, DQIQ, LAMTU JEW ĦALIB; PRODOTTI TA’ KOKI TA’ L-GĦAĠINA
KAPITLU 20PREPARAZZJONIJIET TA’ ĦXEJJEX, FROTT, ĠEWŻ U PARTIJIET OĦRAJN TA’ PJANTI
KAPITLU 21PREPARAZZJONIJIET DIVERSI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITLU 22XORB, SPIRTI U ĦALL
KAPITLU 23FDAL U SKART MILL-INDUSTRIJA TA’ L-IKEL; GĦALF TA’ L-ANNIMALI PPREPARAT
KAPITLU 24TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TA’ TABAKK
  
TAQSIMA VPRODOTTI MINERALI
KAPITLU 25MELĦ; KUBRIT; TRABIJIET U ĦAĠAR; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT
KAPITLU 26MINERALI (ORES), GAGAZZA U RMIED
KAPITLU 27KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦAT MINERALI
  
TAQSIMA VIPRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA
KAPITLU 28KIMIĊI INORGANIĊI; KOMPOSTI ORGANIĊI JEW INORGANIĊI TA’ METALLI PREZZJUŻI, TA’ ELEMENTI KIMIĊI METALLIĊI RARI (RARE-EARTH METALS), TA’ ELEMENTI RADJOATTIVI JEW TA’ ISOTOPI
KAPITLU 29KIMIĊI ORGANIĊI
KAPITLU 30PRODOTTI FARMAĊEWTIĊI
KAPITLU 31FERTILIZZANTI
KAPITLU 32ESTRATTI GĦALL-IKKUNZAR JEW GĦAŻ-ŻBIGĦ; TANNINI U DERIVATTIVI TAGĦHOM; ŻEBGĦA, PIGMENTI U MATERJAL IEĦOR TAŻ-ŻBIGĦ; ŻEBGĦA U VERNIĊI; STOKK U GOMOM OĦRAJN; LINEK
KAPITLU 33ŻJUT ESSENZJALI U REŻINOJDI; PREPARAZZJONIJIET TA’ FWEJJAĦ, KOSMETIĊI JEW TAT-TWALETTA
KAPITLU 34SAPUN, AĠENTI ORGANIĊI LI JAĠIXXU FUQ IL-PROPRJETAJIET LI JXARRBU (SURFACE-ACTIVE), PREPARAZZJONIJIET GĦAL ĦASIL, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LUBRIKAR, XEMGĦAT ARTIFIĊJALI, XEMGĦAT IPPREPARATI, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LOSTRAR JEW GĦAL GĦORIK, XEMGĦAT U OĠĠETTI SIMILI, PASTA GĦAL MUDELLAR, XEMGĦAT DENTALI (DENTAL WAXES) U PREPARAZZJONIJIET DENTALI B’BAŻI TA’ ĠIBS
KAPITLU 35SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; ENŻIMI
KAPITLU 36SPLUSSIVI; PRODOTTI PIROTEKNIĊI; SULFARINI; LIGI PIROFORIĊI; ĊERTI PREPARAZZJONIJIET KOMBUSTIBBLI
KAPITLU 37OĠĠETTI FOTOGRAFIĊI JEW ĊINEMATOGRAFIĊI
KAPITLU 38DIVERSI PRODOTTI KIMIĊI
  
TAQSIMA VIIPLASTIK U OĠĠETTI TIEGĦU; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA
KAPITLU 39PLASTIKS U OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITLU 40GOMMA (LASTIKU) U OĠĠETTI TAGĦHA
  
TAQSIMA VIIIĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TAL-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITLU 41ĠLUD MHUX MAĦDUMIN (ĦLIEF FERIJIET) U ĠILDA
KAPITLU 42OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-MUSRANA TA’ ANNIMALI (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITLU 43FERIJIET U FER ARTIFIĊJALI; MANIFATTURI TAGĦHOM
  
TAQSIMA IXINJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; FAĦAM TAL-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURI TA’ TIBEN, TA’ SPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
KAPITLU 44INJAM U OĠĠETTI TA’ L-INJAM; FAĦAM TA’ L-INJAM
KAPITLU 45SUFRA U OĠĠETTI TA’ SUFRA
KAPITLU 46MANIFATTURI TA’ TIBNA, TA’ SPARTU JEW MATERJALI OĦRAJN TA’ TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
  
TAQSIMA XPOLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM
KAPITLU 47POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
KAPITLU 48KARTA U KARTUN; OĠĠETTI TA’ POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
KAPITLU 49KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TA’ L-INDUSTRIJA TA’ L-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI
  
TAQSIMA XITESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI
KAPITLU 50ĦARIR
KAPITLU 51SUF, XAGĦAR FIN JEW AĦRAX TA’ ANNIMALI; ĦJUT U DRAPP MINSUĠ MINN KRIN
KAPITLU 52QOTON (TAJJAR)
KAPITLU 53FIBRI OĦRAJN TA’ TESSUTI VEĠETALI; ĦJUT TAL-KARTA U DRAPPIJIET MINSUĠIN MINN ĦJUT TAL-KARTA
KAPITLU 54FILAMENTI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem
KAPITLU 55FIBRI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM TA’ QISIEN TA’ QOSOR PREDETERMINAT (STAPLE)
KAPITLU 56MATERJAL TESSILI ARTAB, FELTRU U MATERJALI MHUX MINSUĠIN; ĦJUT SPEĊJALI; SPAG, ĊWIEMI, ĦBULA U KEJBILS U OĠĠETTI MINNHOM
KAPITLU 57TWAPET U KISI TA’ L-ART IEĦOR TA’ TESSUTI
KAPITLU 58DRAPPIJIET MINSUĠIN SPEĊJALI; DRAPPIJIET TA’ TESSUTI BIL-BŻIEBEŻ; BIZZILLA; TAPIZZERIJI; AĊĊESSORJI; RAKKMU
KAPITLU 59DRAPPIJIET TA’ TESSUTI MIMLIJIN B’SUSTANZA OĦRA (IMPREGNATED), MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TA’ TESSUTI TA’ TIP TAJJEB GĦAL UŻU INDUSTRIJALI
KAPITLU 60DRAPPIJIET MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 61OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 62OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MHUX MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 63OĠĠETTI OĦRAJN MANIFATTURATI TA’ TESSUTI; SETTIJIET; ĦWEJJEĠ LI JINTLIBSU U OĠĠETTI TA’ TESSUTI LI JINTLIBSU; ĊRARET
  
TAQSIMA XIIILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
KAPITLU 64ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, GETTI U BĦALHOM; PARTIJIET TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITLU 65ILBIES GĦAR-RAS U PARTIJIET TIEGĦU
KAPITLU 66UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 67RIX U L-EWWEL RIX (DOWN) IPPREPARATI U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINN RIX JEW MILL-EWWEL RIX; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
  
TAQSIMA XIIIOĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
KAPITLU 68OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI
KAPITLU 69PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA
KAPITLU 70ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
  
TAQSIMA XIVPERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
KAPITLU 71PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
  
TAQSIMA XVMETALLI TA’ VALUR BAXX U OĠĠETTI TA’ METALLI TA’ VALUR BAXX
KAPITLU 72ĦADID U AZZAR
KAPITLU 73OĠĠETTI TA’ ĦADID JEW AZZAR
KAPITLU 74RAM U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 75NIKIL U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 76ALUMINJU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 78ĊOMB U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 79ŻINGU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 80LANDA U OĠĠETTI TAGĦHA
KAPITLU 81METALLI OĦRAJN TA’ VALUR BAXX; ĊERMITI; OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITLU 82GĦODOD, TAGĦMIR, POŻATI, MGĦAREF U FRIEKET, TA’ METALL TA’ VALUR BAXX; BĊEJJEĊ TAGĦHOM TA’ METALL TA’ VALUR BAXX
KAPITLU 83TAĦLITA TA’ OĠĠETTI TA’ METALL TA’ VALUR BAXX
  
TAQSIMA XVIMAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; APPARAT ELETTRIKU; PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITLU 84REATTURI NUKLEARI, KALDARUNI (BOILERS), MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 85MAKKINARJU U TAGĦMIR ELETTRIKU U PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
  
TAQSIMA XVIIVETTURI, BIĊĊIET TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT
KAPITLU 86LOKOMOTTIVI, MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) U PARTIJIET TAGĦHOM TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR U ARMAR U PARTIJIET TAGĦHOM GĦAL-LINJI TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR TA’ SINJALAR TAT-TRAFFIKU MEKKANIKU (INKLUŻ ELETTRO-MEKKANIKU) TA’ KULL TIP
KAPITLU 87VETTURI ĦLIEF MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) TA’ FERROVIJI JEW LINJI TAT-TRAMM, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 88INĠENJI TA’ L-AJRU, INĠENJI TA’ L-ISPAZJU, U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 89BASTIMENTI, DGĦAJJES U STRUTTURI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA
  
TAQSIMA XVIIISTRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, TA’ KEJL, TA’ IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 90STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦAL KEJL, GĦAL IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 91ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TA’ L-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 92STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ OĠĠETTI BĦAL DAWN
  
TAQSIMA XIXARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 93ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
  
TAQSIMA XXOĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
KAPITLU 94GĦAMARA; FRIEX, MTIERAĦ, IRFID GĦAL IMTIERAĦ, KUXXINI U TAGĦMIR (FURNISHING)SIMILI MIMLI; LAMPI U TAGĦMIR (FITTINGS) TAD-DAWL MHUX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’ OĦRA; SINJALI MDAWWLIN, PJANĊI TA’ L-ISMIJIET IMDAWWLIN U SIMILI; BINI PREFABBRIKAT
KAPITLU 95ĠUGARELLI, LOGĦOB U REKWIŻITI TA’ L-ISPORTS; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 96OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
  
TAQSIMA XXIXOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
KAPITLU 97XOGĦLIJIET TA’ L-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET


Copyright © Conex 2017 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.