CN8 / NC8 - 2019 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2019 - MT

TAQSIMA IANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI
KAPITOLU 1ANNIMALI ĦAJJIN
KAPITOLU 2LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL
KAPITOLU 3ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITOLU 4PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
KAPITOLU 5PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
  
TAQSIMA IIPRODOTTI VEĠETALI
KAPITOLU 6SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U WERAQ ORNAMENTALI
KAPITOLU 7VEĠETALI U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITOLU 8FROTT U ĠEWŻ TAJBIN GĦALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAĊ-ĊITRU JEW BETTIEĦ
KAPITOLU 9KAFÈ, TE, MATÈ U ĦWAWAR
KAPITOLU 10ĊEREALI
KAPITOLU 11PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ
KAPITOLU 12ŻRIERAGĦ U FROTT ŻEJTNIN; DIVERSI QMUĦ, ŻRIERAGĦ U FROTT; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIĊINALI; TIBEN U MAGĦLEF
KAPITOLU 13GOMMALAKKA; GOMOM, RAŻI, U LINEF U ESTRATTI VEĠETALI OĦRAJN
KAPITOLU 14MATERJALI VEĠETALI TAT-TRIZZA; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
  
TAQSIMA IIIXAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
KAPITOLU 15XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
  
TAQSIMA IVPREPARAZZJONIJIET TAL-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
KAPITOLU 16PREPARAZZJONIJIET TA’ LAĦAM, TA’ ĦUT JEW TA’ KRUSTAĊEJ, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITOLU 17ZOKKOR U ĦELU TAZ-ZOKKOR
KAPITOLU 18KAWKAW U PREPARAZZJONIJIET TAL-KAWKAW
KAPITOLU 19PREPARAZZJONIJIET TA’ ĊEREALI, DQIQ, LAMTU JEW ĦALIB; PRODOTTI TA’ KOKI TAL-GĦAĠINA
KAPITOLU 20PREPARAZZJONIJIET TA’ ĦXEJJEX, FROTT, ĠEWŻ U PARTIJIET OĦRAJN TA’ PJANTI
KAPITOLU 21PREPARAZZJONIJIET DIVERSI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITOLU 22XORB, SPIRTI U ĦALL
KAPITOLU 23FDAL U SKART MILL-INDUSTRIJA TAL-IKEL; GĦALF TAL-ANNIMALI PPREPARAT
KAPITOLU 24TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
  
TAQSIMA VPRODOTTI MINERALI
KAPITOLU 25MELĦ; KUBRIT; TRABIJIET U ĦAĠAR; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT
KAPITOLU 26MINERALI (ORES), GAGAZZA U RMIED
KAPITOLU 27KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦAT MINERALI
  
TAQSIMA VIPRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA
KAPITOLU 28KIMIĊI INORGANIĊI; KOMPOSTI ORGANIĊI JEW INORGANIĊI TA’ METALLI PREZZJUŻI, TA’ ELEMENTI KIMIĊI METALLIĊI RARI (RARE-EARTH METALS), TA’ ELEMENTI RADJOATTIVI JEW TA’ ISOTOPI
KAPITOLU 29KIMIĊI ORGANIĊI
KAPITOLU 30PRODOTTI FARMAĊEWTIĊI
KAPITOLU 31FERTILIZZANTI
KAPITOLU 32ESTRATTI GĦALL-IKKUNZAR JEW GĦAŻ-ŻBIGĦ; TANNINI U DERIVATTIVI TAGĦHOM; ŻEBGĦA, PIGMENTI U MATERJAL IEĦOR TAŻ-ŻBIGĦ; ŻEBGĦA U VERNIĊI; STOKK U GOMOM OĦRAJN; LINEK
KAPITOLU 33ŻJUT ESSENZJALI U REŻINOJDI; PREPARAZZJONIJIET TA’ FWEJJAĦ, KOSMETIĊI JEW TAT-TWALETTA
KAPITOLU 34SAPUN, AĠENTI ORGANIĊI LI JAĠIXXU FUQ IL-PROPRJETAJIET LI JXARRBU (SURFACE-ACTIVE), PREPARAZZJONIJIET GĦAL ĦASIL, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LUBRIKAR, XEMGĦAT ARTIFIĊJALI, XEMGĦAT IPPREPARATI, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LOSTRAR JEW GĦAL GĦORIK, XEMGĦAT U OĠĠETTI SIMILI, PASTA GĦAL MUDELLAR, XEMGĦAT DENTALI (DENTAL WAXES) U PREPARAZZJONIJIET DENTALI B’BAŻI TA’ ĠIBS
KAPITOLU 35SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; ENŻIMI
KAPITOLU 36SPLUSSIVI; PRODOTTI PIROTEKNIĊI; SULFARINI; LIGI PIROFORIĊI; ĊERTI PREPARAZZJONIJIET KOMBUSTIBBLI
KAPITOLU 37OĠĠETTI FOTOGRAFIĊI JEW ĊINEMATOGRAFIĊI
KAPITOLU 38DIVERSI PRODOTTI KIMIĊI
  
TAQSIMA VIIPLASTIK U OĠĠETTI TIEGĦU; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA
KAPITOLU 39PLASTIKS U OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITOLU 40GOMMA (LASTIKU) U OĠĠETTI TAGĦHA
  
TAQSIMA VIIIĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TAL-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITOLU 41ĠLUD MHUX MAĦDUMIN (ĦLIEF FERIJIET) U ĠILDA
KAPITOLU 42OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TAL-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-MUSRANA TA’ ANNIMALI (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITOLU 43FERIJIET U FER ARTIFIĊJALI; MANIFATTURI TAGĦHOM
  
TAQSIMA IXINJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; FAĦAM TAL-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURI TA’ TIBEN, TA’ SPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
KAPITOLU 44INJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; FAĦAM TAL-INJAM
KAPITOLU 45SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA
KAPITOLU 46MANIFATTURI TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
  
TAQSIMA XPOLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM
KAPITOLU 47POLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
KAPITOLU 48KARTA U KARTUN; OĠĠETTI TA’ POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
KAPITOLU 49KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TAL-INDUSTRIJA TAL-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI
  
TAQSIMA XITESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI
KAPITOLU 50ĦARIR
KAPITOLU 51SUF, XAGĦAR FIN JEW AĦRAX TA’ ANNIMALI; ĦJUT U DRAPP MINSUĠ MINN KRIN
KAPITOLU 52QOTON (TAJJAR)
KAPITOLU 53FIBRI OĦRAJN TA’ TESSUTI VEĠETALI; ĦJUT TAL-KARTA U DRAPPIJIET MINSUĠIN MINN ĦJUT TAL-KARTA
KAPITOLU 54FILAMENTI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem
KAPITOLU 55FIBRI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM TA’ QISIEN TA’ QOSOR PREDETERMINAT (STAPLE)
KAPITOLU 56MATERJAL TESSILI ARTAB, FELTRU U MATERJALI MHUX MINSUĠIN; ĦJUT SPEĊJALI; SPAG, ĊWIEMI, ĦBULA U KEJBILS U OĠĠETTI MINNHOM
KAPITOLU 57TWAPET U KISI TAL-ART IEĦOR TA’ TESSUTI
KAPITLU 58DRAPPIJIET MINSUĠIN SPEĊJALI; DRAPPIJIET TA’ TESSUTI BIL-BŻIEBEŻ; BIZZILLA; TAPIZZERIJI; AĊĊESSORJI; RAKKMU
KAPITOLU 59DRAPPIJIET TA’ TESSUTI MIMLIJIN B’SUSTANZA OĦRA (IMPREGNATED), MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TA’ TESSUTI TA’ TIP TAJJEB GĦAL UŻU INDUSTRIJALI
KAPITOLU 60DRAPPIJIET INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 61OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 62OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MHUX INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 63OĠĠETTI OĦRAJN MANIFATTURATI TA’ TESSUTI; SETTIJIET; ĦWEJJEĠ LI JINTLIBSU U OĠĠETTI TA’ TESSUTI LI JINTLIBSU; ĊRARET
  
TAQSIMA XIIILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
KAPITOLU 64XEDD IS-SAQAJN, GETTI U BĦALHOM; PARTIJIET TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITOLU 65ILBIES GĦAR-RAS U PARTIJIET TIEGĦU
KAPITOLU 66UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 67RIX U L-EWWEL RIX (DOWN) IPPREPARATI U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINN RIX JEW MILL-EWWEL RIX; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TAX-XAGĦAR UMAN
  
TAQSIMA XIIIOĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
KAPITOLU 68OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI
KAPITOLU 69PRODOTTI TAĊ-ĊERAMIKA
KAPITOLU 70ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
  
TAQSIMA XIVPERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
KAPITOLU 71PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
  
TAQSIMA XVMETALLI TA’ VALUR BAXX U OĠĠETTI TA’ METALLI TA’ VALUR BAXX
KAPITOLU 72ĦADID U AZZAR
KAPITOLU 73OĠĠETTI TAL-ĦADID JEW TAL-AZZAR
KAPITOLU 74RAM U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITOLU 75NIKIL U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITOLU 76ALUMINJU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITOLU 78ĊOMB U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITOLU 79ŻINGU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITOLU 80LANDA U OĠĠETTI TAGĦHA
KAPITOLU 81METALLI OĦRAJN TA’ VALUR BAXX; ĊERMITI; OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITOLU 82GĦODOD, TAGĦMIR, POŻATI, MGĦAREF U FRIEKET, TA’ METALL TA’ VALUR BAXX; BĊEJJEĊ TAGĦHOM TA’ METALL TA’ VALUR BAXX
KAPITOLU 83TAĦLITA TA’ OĠĠETTI TA’ METALL TA’ VALUR BAXX
  
TAQSIMA XVIMAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; APPARAT ELETTRIKU; PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITOLU 84REATTURI NUKLEARI, KALDARUNI (BOILERS), MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 85MAKKINARJU U TAGĦMIR ELETTRIKU U PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
  
TAQSIMA XVIIVETTURI, BIĊĊIET TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT
KAPITOLU 86LOKOMOTTIVI, MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) U PARTIJIET TAGĦHOM TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR U ARMAR U PARTIJIET TAGĦHOM GĦAL-LINJI TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR TA’ SINJALAR TAT-TRAFFIKU MEKKANIKU (INKLUŻ ELETTRO-MEKKANIKU) TA’ KULL TIP
KAPITOLU 87VETTURI ĦLIEF MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) TA’ FERROVIJI JEW LINJI TAT-TRAMM, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 88INĠENJI TAL-AJRU, INĠENJI TAL-ISPAZJU, U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 89BASTIMENTI, DGĦAJJES U STRUTTURI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA
  
TAQSIMA XVIIISTRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, TA’ KEJL, TA’ IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 90STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦAL KEJL, GĦAL IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 91ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 92STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ OĠĠETTI BĦAL DAWN
  
TAQSIMA XIXARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 93ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
  
TAQSIMA XXOĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
KAPITOLU 94GĦAMARA; FRIEX, MTIERAĦ, IRFID GĦAL IMTIERAĦ, KUXXINI U TAGĦMIR (FURNISHING)SIMILI MIMLI; LAMPI U TAGĦMIR (FITTINGS) TAD-DAWL MHUX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’ OĦRA; SINJALI MDAWWLIN, PJANĊI TAL-ISMIJIET IMDAWWLIN U SIMILI; BINI PREFABBRIKAT
KAPITOLU 95ĠUGARELLI, LOGĦOB U REKWIŻITI TAL-ISPORTS; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 96OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
  
TAQSIMA XXIXOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
KAPITOLU 97XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET


Copyright © Conex 2019 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.